Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reseproduktion och försäljning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reseproduktion och försäljning"— Presentationens avskrift:

1 Reseproduktion och försäljning
Entreprenörskap och marknadsföring inom turism

2 Entreprenörer inom turism
Inom besöksnäringen är de flesta företag små med ca 1 – 50 anställda Ägarna är själva mycket driftiga och entusiastiska företagsledare med många goda idéer Entreprenörer finns inom alla områden inom turism och det gäller att se möjligheter inom olika områden och fokusera på dessa En entreprenör jobbar åt sig själv och försöker uppfylla sina egna drömmar om framgång Man måste vara optimist och ha en positiv syn på arbete, eftersom arbetstiderna är oregelbundna och långa Samtidigt är en effektiv marknadsföring väldigt viktigt för entreprenörer inom turism

3 Marknadsföring inom turism
Det är viktigt att utgå från kundens och marknadens önskemål för att en destination eller en aktivitet ska bli eftertraktad Samtidigt måste man erbjuda en produkt eller tjänst som kan tillfredsställa kunden bättre än vad konkurrenterna kan Produkten eller tjänsten måste ha ett mervärde Effektiv marknadsföring inom turism förutsätter också en samverkan mellan berörda parter på en destination Hotellet måste ha den kvalitet och det läge som krävs för en målgrupp Transporterna måste fungera Aktiviteterna måste vara anpassade till målgruppen

4 Utvecklingsplan för ny destination
En utvecklingsplan bör omfatta följande: Syfte med aktiviteten Målgrupp Analys av det befintliga på destinationen Områdets infrastruktur och transportmöjligheter Ekonomisk analys för aktiviteten – intäkter och kostnader Planering av övriga marknadsföringsinsatser Genomförande och uppföljning En utvecklingsplan lägger tonvikten på ekonomisk analys Det är dock viktigt att samordna denna utvecklingsplan med en marknadsplan

5 Marknadsplanen För att företagets resurser ska kunna användas så effektivt som möjligt sammanställs en marknadsplan I en marknadsplan samordnas företagets mål och resurser med dess marknadsmöjligheter Att planera är ett viktigt sätt att överleva i en konkurrenssituation som hela tiden förändras Med en väl utarbetad marknadsplan uppmärksammar man lättare möjligheter på nya marknader, problem under en lågsäsong, minskat intresse på marknaden, dåligt intresse hos de anställda o.s.v.

6 Marknadsplan En marknadsplan bör utgå från företagets affärsidé och innehålla följande moment: Var står vi nu? Marknadsanalys – analys av kunder och konkurrenter och även det egna företaget styrka, svaghet, möjlighet och hot Vart vill vi komma? Vision och mål för företaget – marknadsmål, målgrupp, prispolitik, säljvolym och lönsamhetsnivå Hur når vi dit? Planering av marknadsföringsinsatser med konkurrensmedlen produkt, plats, påverkan och pris Hur gick det till? Utvärdering och uppföljning av ekonomin

7 Marknadsanalys – TEMPS
TEMPS-analysen är en allmän marknadsanalys av aktuell region och omfattar följande faktorer: T – Teknik: tillgång till god infrastruktur med bra kommunikationer E – Ekonomi: inflation, arbetslöshet, löner priser m.m. M – Miljö: utvecklingsmöjligheter i aktuell turistområde, miljöfrågor m.m. P – Politik: turistpolitik, restriktioner, skatter , avgifter m.m. S – Social: konsumtion, livsstil, utbildningsnivå, befolkningsutveckling m.m.

8 Marknadsanalys – SWOT SWOT-analysen är en användbar metod för att analysera det egna företagets situation, dess starka och svaga sidor: Strength – Styrka Weakness – Svaghet Opportunity – Möjlighet Threats – Hot

9 Kundanalys Kunskap om kunder är livsviktig när ett företag ska marknadsföra sina produkter En kundanalys bör bl.a. omfatta följande information: Antal, ålder, kön Boende Inkomstnivåer Utbildning Resvanor Köp- och konsumtionsvanor Hur mycket som spenderas på resor

10 Livsstilar Särskilt kunskap om olika livsstilar påverkar turistnäringens marknadsföring av olika resmål Marknadsföringen blir mer realistisk om man har rätt information om den målgrupp man vill vända sig till

11 Livsstilar – Mainstreamers
Följer strömmen och söker säkerhet genom att leva ett konventionellt liv Deras semestervanor följer majoriteten De stannar ofta hemma eller i stugan Möjligtvis kan de åka på en enklare charterresa

12 Livsstilar – Aspirers Söker statussymboler och tar stora risker
Deras fritidsintressen är t.ex. bergsklättring, båtsport och motorsport De åker gärna på äventyrsresor

13 Livsstilar – Succeeders
Har redan uppnått status och har inget behov av ytterligare statussymboler De söker gärna kvalitet och är intresserade av golf, shopping- och weekendsemestrar

14 Livsstilar – Reformers
Anser att livskvalitet är viktigare än status De är välutbildade och fritiden ägnar de åt familjen med vandringar, cykling och läsning

15 Olika typer av turister
Turister kan också klassificeras utifrån önskade aktiviteter och resmål Indelning sker bl.a. med hänsyn till attityder, beteenden, behov, aktiviteter och efterfrågan

16 Vildmarksturisten Vildmarksturisten vill förändra sin vardag totalt under semestern med aktiviteter som bergsklättring eller dykning Vildmarksturisten vill tillfredsställa sina fysiska behov och även till viss del sina behov av status Han eller hon är mycket miljömedveten

17 Nätverksturisten Denna resenär vill inte bli betraktad som turist utan vill istället smälta in med den lokala befolkningen Resenären bor ofta hos släkt och vänner och ställer inte särskilt höga krav på resmålet Nätverksturisten vill tillfredsställa sina sociala behov

18 Emigrantturisten Emigrantturisten vill resa bort från sitt hemland av politiska, skatte- eller klimatskäl Hon eller han lever under en tid i en vardagsroll på resmålet Emigrantturisten har sociala behov som motiv för sina resor

19 Sightseeingturisten Den här turisten vill uppleva världen på ett snabbt och behagligt sätt gärna med hög standard Sightseeingturisten vill främst tillfredsställa sina sociala och kulturella behov men även ge uttryck åt status

20 Kunskapssökaren Denna grupp kännetecknas av god ekonomi och relativ hög kunskapsnivå Under semestern vill denna grupp lära sig mer om olika resmål och uppleva olika kulturer Kunskapssökaren har främst kulturella men även sociala motiv för sina val av resmål

21 Sol- och snötillbedjaren
Denna turist söker trivsel och njutning i ett område med sol och värme eller i ett vinterlandskap Charterturism till medelhavsländerna och vintersportorter tillgodoser turistens önskemål Han eller hon har både social behov och behov av status för sina resor

22 Aktivitetsturisten Syftet med resan för denna turist är att få motion både under sommar och vinter Denna turist ställer höga krav på natur- och kulturresurser samt på anläggningar Aktivitetsturisten vill främst tillgodose sina fysiska behov

23 Nyttoturisten Nyttoturisten vill utnyttja fritiden till att plocka bär och svamp, fiska eller jaga Hela familjen är samlad och man lever ganska enkelt i en stuga eller tältar under semestern Nyttoturisten har främst fysiska och social motiv för sina resor

24 Livsnjutaren Denna turist lägger stor vikt vid god mat och dryck samt logi Kvalitet och service är mycket viktig

25 Konkurrentanalys När ett turistföretag planerar för en ny destination eller ett nytt resmål är det också viktigt att ta hänsyn till konkurrenternas produkter, priser, aktiviteter och planer Följande bör man veta om marknaden och konkurrenterna: Den totala marknaden – storlek, olika metoder för marknadsföring m.m. Produktutveckling – trender, nya produkter m.m. Priser – nivåer, rabatter m.m. Försäljningsled – direkt, via internet m.m. Försäljningsfrämjande åtgärder – omfattning, utformning, användning av sociala medier m.m.

26 Vision och mål Utifrån resultaten från marknadsanalysen bestämmer företaget olika marknads mål både på kort och lång sikt Företagets visioner och affärsidé ska naturligtvis styra företagets inriktning

27 Handlingsplan Företaget måste även upprätthålla en handlingsplan med de aktiviteter, medel och metoder man vill använda för att uppnå sina mål Handlingsplanen måste alltså visa vilka konkurrensmedel man vill använda: Produkt Plats Påverkan Pris Personal

28 Produkt Att kunna erbjuda en attraktiv produkt eller tjänst är det viktigaste konkurrensmedlet inom turism En turistprodukt kan vara en fysisk produkt eller en kombination av en fysisk produkt och tjänst Men en turistprodukt ör oftast egentligen en tjänst inom servicesektorn – turisttjänst En turisttjänst produceras och konsumeras samtidigt Inom turism säljs upplevelser, förväntningar och känslor, vilket medför stora krav på marknadsföringen Turisttjänsten blir tillgänglig för kunden vid en speciell tidpunkt på en speciell plats Kunden måste därför förflytta sig till tjänsten

29 Produkt Turisttjänsten har en rad egenskaper som man måste vara medveten om: Den går inte att beröra fysiskt eller lagra Den går inte att prova i förväg Den är ofta säsongsberoende Den produceras och konsumeras samtidigt Den kan variera beroende på väder och personalens agerande Den är ofta kapacitetberoende – det finns ett visst antal platser Den innebär förväntningar från kunderna Den måste på något sätt beskrivas för kunden i ord och bilder

30 Plats För att kunna sälja produkter och tjänster måste det finnas effektiva kanaler för att nå kunderna Konkurrensmedlet plats måste vara rätt för respektive produkt eller tjänst De flesta turistprodukter eller tjänster säljs och bokas via internet De flesta researrangörer har egna hemsidor med bokningsmöjligheter Många företag finns även med i Facbook eller Twitter Möjligheten att kommentera på hemsidan eller på sociala medier gör att andra kan läsa om personliga intryck Butiker och telefonförsäljning är fortafarande vanliga kanaler för försäljning

31 Påverkan Syftet med påverkan är att:
Göra kunderna medvetna om produkten Informera kunderna om fördelarna med just denna produkt Stimulera och öka efterfrågan Locka kunden till köp med hjälp av extra förmåner Påminna kunden om produktens existens

32 Påverkan De viktigaste medlen för påverkan inom turism är följande:
Annonsering och reklam Direkt marknadsföring PR – Public Relation Personlig försäljning SP – Sales Promotion Mässor

33 Annonsering och reklam

34 Direkt marknadsföring

35 PR – Public Relation

36 Personlig försäljning

37 SP – Sales promotion

38 Mässor

39 Pris Pris spelar en mycket stor roll inom turism och priskonkurrensen är hård Är priset fel hjälper inte massiv marknadsföring eller annonsering Oavsett produkt eller tjänst måste man ta hänsyn till följande faktorer vid prissättning: Företagets kostnader Kundens vilja och förmåga att betala Konkurrenternas priser

40 Utvärdering Det sista delen i marknadsplanen omfattar utvärdering och uppföljning av företagets verksamhet Detta gäller särskilt företagets ekonomi och lönsamhet För att kunna följa upp verksamheten och marknadsföringens mål måste de vara mätbara och realistiska Både nivå och tidsperiod ska finnas angivna i målbeskrivningen För att utvärderingsmål som har med resenärens bedömning av en resa att göra, kan man be dem fylla i en formulär


Ladda ner ppt "Reseproduktion och försäljning"

Liknande presentationer


Google-annonser