Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Därför är det bra med talböcker

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Därför är det bra med talböcker"— Presentationens avskrift:

1 Därför är det bra med talböcker
Mediesprånget Anna Fahlbeck, TPB

2 Vad är en talbok? Talböcker är inläsningar av tryckta böcker Skillnaden mellan talböcker och ljudböcker är juridisk: Ljudbok - kan alla köpa – avtalat med upphovsrättsinnehavaren Talbok – görs med stöd av 17 § upphovsrättslagen och kan bara göras av bibliotek och organisationer som har regeringens tillstånd (för att personer med läsnedsättning ska ha tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem) 17 § upphovsrättslagen De bibliotek och organisationer som regeringen beslutar i enskilda fall får även överföra exemplar av de verk som avses i första stycket till personer med funktionshinder som behöver exemplaren för att kunna ta del av verken, 2. genom ljudupptagning framställa sådana exemplar av offentliggjorda litterära verk som personer med funktionshinder behöver för att kunna ta del av verken, samt sprida och överföra ljudupptagningarna till dessa personer, och

3 Talböcker för alla med läsnedsättningar
Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi Synnedsättning Rörelsehinder Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Kognitiva funktionsnedsättningar Tillfälligt läshinder Behöver inget INTYG för att få låna talböcker

4 Talböcker förmedlar skriftspråk
Läsning = Avkodning x Förståelse För barn som har problem att lära sig läsa behövs Träning och Alternativa Läsverktyg samtidigt genom t ex högläsning och/eller att läsa/lyssna på talböcker möter barnet skriftspråk Elever med dyslexi / Läs- och skrivsvårigheter behöver: En bas av självförtroende Stöd för träning av sin läs- och skrivförmåga Kompensation: - inläst litteratur och - rättstavningsprogram

5 Talböcker förmedlar skriftspråk
Att läsa talböcker är Lästräning – det kan hjälpa barnen förstå meningsuppbyggnad förstå hur språket är uppbyggt utveckla språket ordförrådet ökar

6 Talböcker förmedlar skriftspråk
Att läsa talböcker kan minska svårigheter med avkodning (Høien&Lundberg) väcka läslust öka motivationen att läsa väcka barnets intresse för läsning öka eller behålla barnets intresse för läsning och böcker ge idéer och tankar, reflektioner

7 Att läsa talböcker kan Öppna för den goda cirkeln
Ordförrådet och läsförmågan: Den goda cirkeln – ökad bokläsning leder till större ordförråd vilket kan göra det lättare att läsa Ge läsupplevelse - får innehållet på sin nivå, kan vila från läsningen och bara lyssna Ovana lyssnare behöver lära sig att ”läsa med öronen” – de behöver träna på att lyssna på texter Genom att välja en bok barnet känner till kan motivationen att läsa öka – sett på film, bok kompisar pratar om

8 DAISY TPB gör alla talböcker i DAISY- format
DAISY = Digitalt Anpassat InformationsSYstem En fri, internationellt etablerad standard DAISY är en digital teknik som strukturerar ljud, text och bild på ett sätt som gör det enklare att söka i och läsa texten Det är Mp3-filer i talböckerna

9 Hur kan man lyssna? Talboksspelare Mp3-CD-spelare Mp3-spelare Mobil
Läsprogram i datorn: Amis (TPBReader) är ett gratisprogram EasyReader, Lexiläser

10 Vad är DAISY text och ljud?
en talbok som innehåller den tryckta bokens text och bild TPB gör alla barn- och ungdomsböcker som DAISY text och ljud med läsprogram kan man samtidigt se den tryckta boken på skärmen text och inläsning är synkroniserade alla TPB:s barnböcker är inlästa med mänsklig röst Bilderna beskrivs oftast så att de blir tillgängliga även för personer med synskada. Inläsningen är gjord av en inläsare eller med syntetiskt tal. Hur läser man? När man lyssnar på DAISY text och ljud med läsprogram kan man samtidigt se en elektronisk version av den tryckta boken på skärmen, både text och bild. Text och inläsning är synkroniserade, det vill säga samtidigt som ett textavsnitt läses upp så färgmarkeras motsvarande avsnitt på skärmen. DAISY text och ljud går även att lyssna på i fristående talboksspelare på vanligt sätt, men då har man förstås inte någon nytta av texten.

11 DAISY text och ljud – titta och lyssna!
Installera Amis Öppna Amis Hämta upp boken: gå till Arkiv Öppna Leta upp boken där du sparade den Titta och lyssna! Bilderna beskrivs oftast så att de blir tillgängliga även för personer med synskada. Inläsningen är gjord av en inläsare eller med syntetiskt tal. Hur läser man? När man lyssnar på DAISY text och ljud med läsprogram kan man samtidigt se en elektronisk version av den tryckta boken på skärmen, både text och bild. Text och inläsning är synkroniserade, det vill säga samtidigt som ett textavsnitt läses upp så färgmarkeras motsvarande avsnitt på skärmen. DAISY text och ljud går även att lyssna på i fristående talboksspelare på vanligt sätt, men då har man förstås inte någon nytta av texten.

12 DAISY text och ljud med Amis

13 Vad finns det för talböcker?
91186 DAISY-talböcker ( ) 5650 DAISY text och ljud 8307 på engelska 11762 för barn ( ) 1054 DAISY text och ljud för barn 223 på engelska för barn 39 DAISY text och ljud för barn på engelska

14 Vad finns det för talböcker?
Skönlitteratur Faktaböcker Lite läromedel Högskolelitteratur På över 50 språk

15 Olika typer av talböcker
Talbok för lästräning Engelsk språkträning Specialinläsning Facklitteratur för seende Olika typer av talböcker TPB-katalogen

16 Vilka producerar talböcker?
Inte bara TPB producerar talböcker: Bibliotekstjänst, Btj – fr a ungdomsböcker Inläsningstjänst AB, Ilab – fr a läromedel Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM – ansvarar för läromedel till grundskola, gymnasium och KomVux MEN huvuddelen av alla talböcker för barn hamnar i TPB:s katalog! BTJ – Under produktion Nya talböcker utgivna av Btj går inte att ladda ner eller beställa. Bibliotek kan köpa via Btj. Vänta ca 3 månader därefter går de att ladda ner.

17 Talbokstillstånd Nedladdning av talböcker kräver talbokstillstånd
Bibliotek söker talbokstillstånd hos regeringen Information och exempel på ansökan finns på TPB:s webbplats Bibliotek ansöker om talbokstillstånd hos regeringen för att få tillgång till det digitala biblioteket. Ansökan kan vara enkelt skriven och hänvisa till de punkter i lagen som man vill söka tillstånd för

18 Informationskampanj riktad till skolbiblioteken
Skaffa talbokstillstånd Börja ladda ned och låna ut talböcker Bli registrerare Registrera elever för tjänsten Egen nedladdning

19 Skolbibliotek och talbokstillstånd
Talbokstillståndet kan sökas för ett skolbibliotek om biblioteket inte kan utnyttja folkbibliotekets talbokstillstånd en skolbibliotekscentral som blir ombudsbibliotek för de skolbibliotek den har knutna till sig. Skolbibliotekscentralen lånar i sin tur ut talböckerna till skolbiblioteken.

20 TPB:s skolbibliotekspolicy
För att skolbiblioteken ska få talbokstillstånd ska följande förutsättningar vara uppfyllda: att det finns en fungerande låneverksamhet på skolbiblioteket att skolbiblioteket har kunskap om vad som gäller upphovsrättsligt vid hanteringen av talböcker Talbokstillståndet gäller skolbiblioteket eller skolbibliotekscentralen, inte skolan i sig eller enskilda lärare Innebär att: Skolbibliotek med fungerande utlåningsverksamhet och med personal som känner till upphovsrättslagen vid hantering av talböcker, kan ansöka om talbokstillstånd - personalen behöver inte vara utbildad bibliotekarie!

21 Skolbibliotek med talbokstillstånd
Kan ladda ned talböcker och låna ut till elever Kan registrera elever för tjänsten Egen nedladdning Passar det eleven och föräldrarna bättre, t ex bättre öppettider, kan eleven lika gärna registreras på folkbiblioteket

22 Testprojekt på Lidingö
Speciallärare Anita Hildén Testat DAISY text och ljud med Amis och EasyReader Enkät till lärare Enkät till elev

23 Vilka var barnen? 17 flickor 32 pojkar 7-15 år
Varierande läshinder (ej synskada) Ovana att använda talböcker utan text också Datorvana

24 Resultatet 100% av lärarna ville fortsätta använda
DAISY text och ljud i sin undervisning 98% av eleverna ville fortsätta använda DAISY text och ljud Markeringen i texten hjälpte Bilden ökade läsförståelsen Rapport på TPB:s webbplats

25 Broschyr för lärare med talböcker Läsutveckling av Anita Hildén
bygger på: erfarenheterna från Lidingö med DAISY text och ljud läsforskning

26 Informationsspridning - förberedelse
Informera personalen på Språkpedagogiskt centrum och skoldatateket och få dem med på tåget Samla information om Egen nedladdning på bibliotekets intranät Utforma en kontaktlapp, som är lätt att ändra efter behov, för att dela ut till lärare, föräldrar och kunder

27 DAISY Direkt – Egen nedladdning
Alla kan läsa – en del med öronen! 90 000 talböcker väntar på att laddas ner direkt hem till dig Kontakta: Anna Fahlbeck Tel: 013 – Välkommen att boka handledning för direktnedladdning hemifrån!

28 Informationsspridning - förberedelse
Informera och utbilda personalen på stadsbiblioteket Utforma information om Egen nedladdning på bibliotekets hemsida, med flera möjligheter för låntagarna att få kontakt och som kan underlätta för lärare som vill hjälpa elever till egen nedladdning Sätta upp affischer och information om Egen nedladdning i biblioteket Bra om så många som möjligt känner till Egen nedladdning och att flera är registrerare, särskilt för filialerna!

29 Informera olika förmedlare
Syncentralen Synskadades riksförbund Olika kommunala vuxenutbildningar och SFI Läsombud Habiliteringen Heminstruktörer inom syn och hörsel Nätverk och föreningar för personer med olika funktionsnedsättningar – t ex ”Rätten till läsning”, Anhörigcentrum Personal kan vara ombud för kund med läsnedsättning. Kunden med läsnedsättning registreras för Egen nedladdning men ombudet får hjälpa till!

30 Informera genom olika programverksamheter
Arrangera Dyslexiveckan Medverka i lokala arrangemang som t ex: Bokmässor Äldredagen SRF:s möten för anhöriga och synskadade Anhörigcentrum Hjälpmedelmässa Bokcirklar – ”Läscafé” för äldre

31 Vill nå alla barn och ungdomar
Idé från Språkpiller med ”recept” på böcker att låna på biblioteket projektet Busenkelt - nedladdning för barn i Katrineholm, från Bibliotek för alla Nr

32 Informera all personal i grundskolan
samarbeta med all personal i skolan, för att de ska känna till tjänsten Egen nedladdning: Skolpsykologer Logopeder Talpedagoger Specialpedagoger Speciallärare Lärare Sjukhusskolan Även om en skola/skolbibliotek har talbokstillstånd kan folkbiblioteket registrera eleven! Folkbibliotekets öppettider kanske passar bättre!

33 Informera all personal i grundskolan
olika möten med lärare, t ex Årets bokskörd Bokprat Visningar Föräldramöten Handledning Dyslexivecka utbildning i ”Alternativa läsverktyg och nedladdning av DAISY” - prova att läsa Daisy text och ljud med Amis och testa mp3-spelare

34 Tips för biblioteksarbetet
Favoritböcker – även som talbok Bokprat – alltid ha med talböcker Böcker till klass – lägg till talböcker Utställningar – visa även talböckerna Visa i biblioteket att ni kan ladda ner talböcker och erbjuder Egen nedladdning! Specialinriktade bokprat Boksamtal - läsförståelse

35 Praktiska tips Olika sätt att läsa TPB i samarbete med BTJ förlag,
2008 Redaktör Jenny Nilsson

36 Praktiska tips Beställ informationsmaterial gratis på TPB:s webb: trycksaker Tidskrifter: Bibliotek för alla Broschyrer Faktablad: Egen nedladdning, april 2011 Ladda ner och låna ut talböcker för folk- och skolbibliotek, januari 2012 - information om nedladdning och upphovsrätt

37 TACK! Anna Fahlbeck ungdomsbibliotekarie anna.fahlbeck@tpb.se
Följ gärna TPB på: Facebook Twitter


Ladda ner ppt "Därför är det bra med talböcker"

Liknande presentationer


Google-annonser