Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GLOBAL RESURSFÖRDELNING

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GLOBAL RESURSFÖRDELNING"— Presentationens avskrift:

1 GLOBAL RESURSFÖRDELNING
Hur använder världen sina resurser? (kap 2)

2 Kunskapsmål: Eleven skall
Ha kunskap om den globala resursfördelningen Kunna förklara den internationella handelns utveckling Ha kunskap om faktorer som påverkar den internationella handelns omfattning och struktur Kunna se samband mellan produktionskostnader i olika delar av världen och företagens lokalisering och internationella handel

3 Varje land har sin egen blandning av resurser
Bara det att man äger resurser ger inte välstånd – de är värdelösa om man inte gör något av dem.

4 Stor nation och liten nation
USA Tuvalu Exporterar: Exporterar: Kapitalvaror, konsum- Kopra, fisk, frimärken tionsvaror, industri- varor, jordbruksvaror Exportvärde: Exportvärde: 1 024 miljarder USD 1 miljon USD

5 Vad är en resurs? Något som används för att producera nyttigheter
Något som tillförs produktionen, som det finns begränsad tillgång på Såväl råvaror som människor

6 De fyra resurserna Råvaror Arbetskraft Realkapital
Finansieringskapital

7 NATURRESURSER RÅVAROR: Icke förnyelsebara resurser
T ex oljefält, järngruvor Förnyelsebara resurser T ex fisk, skog, vatten

8 NATURRESURS Icke förbrukningsbara resurser
T ex bra klimat, intressant kultur, ett områdes naturliga skönhet

9 ÖVRIGA RESURSER Humankapital (arbetskraft) Realkapital (t ex maskiner)
Finansieringskapital (pengar) Ett välordnat samhällssystem

10 IRLAND Använt sitt humankapital, den mänskliga resursen
”The Blarney Way” – charm och övertalningsförmåga Ekonomiska reformer i början på 1980-talet: låga skatter, företagarvänligt klimat, bra högre utbildningar i IT, ekonomi, högteknologi IDA – myndighet som marknadsförde Irland

11 ”RÅVARANS FÖRBANNELSE”
Dvs. ett alltför stort beroende av råvaror är ett hinder för ekonomisk utveckling Korruption Förbiseende av mänskliga resurser Slöseri genom prestigeprojekt Bristande beredskap vid fallande priser

12 Hur kan man lösa dessa problem?
Uppmuntra till investeringar i kapital och arbetskraft: Bygga infrastruktur Investera i förädlingsindustrier Höja utbildningsnivån Uppmuntra nya idéer

13 Länderna som brukar köpa råvaror utvecklar sin teknik och sparar in på råvaror
Tjänsteproduktionen ökar – mindre råvaruberoende

14 Vad krävs för att den ekonomiska tillväxten ska öka?
Man sätter in mer av produktionsfaktorerna kapital och arbete Man har en mer effektiv användning av resurserna, dvs. produktiviteten ökar

15 BNP BNP = Bruttonationalprodukten
Värdet av alla varor och tjänster som produceras ett år i landet Man mäter den ekonomiska tillväxten som en ökning av BNP BNP/capita dvs. BNP per invånare i landet

16 BNP När man jämför BNP över längre tidsperioder bör man vara försiktig, eftersom inflationen påverkar värdet av BNP BNP i fasta priser – justerat för inflationen BNP i löpande priser – inte justerat

17 HDI – Human Development Index
Ett komplement till BNP, för att mäta livskvalitet i olika länder HDI väger samman ett antal faktorer, bl a - Förväntad livslängd (hälsa) - Utbildning (läskunnighet och skolgång) - Inkomst (levnadsstandard)

18 Sex MEST utvecklade länderna enligt HDI (2008)
Island Norge Australien Kanada Irland Sverige

19 Sex MEST utvecklade länderna enligt HDI (2011)
Norge Australien Nederländerna USA Nya Zeeland Kanada

20 Sex MINST utvecklade länderna enligt HDI (2008)
Sierra Leone Burkina Faso Guinea-Bissau Niger Mali Mozambique

21 Tre MINST utvecklade länderna enligt HDI (2011)
Kongo Niger Burundi

22 KOLONIALISMEN Brittiska imperiet omfattade ca 30 % av världens befolkning i början på 1900-talet Fick tillgång till naturresurser och billig outbildad arbetskraft Bidrog med utbildad arbetskraft och finansiellt kapital

23 EFTER KOLONIALISMEN De före detta kolonierna började ta kontroll över sina egna råvaror för att få ut högre priser – man började tillverka och sälja förädlade varor

24 ENERGI Av alla naturresurser som finns, är människan mest beroende av energi Ca 20 % av befolkningen (som är rikast) står för 80 % av energiförbrukningen Kol, olja, naturgas och torv svarar för % av energiförsörjningen

25 Kol – räcker i 200 år Dagens oljereserver – räcker i 40 år Uran – räcker i 80 år

26 OLJA Var finns oljan? 2/3 runt Persiska viken + Latinamerika + Mexiko + Norge Största importören av olja? USA, Japan

27 KUWAIT vs. FÖRENADE ARABEMIRATEN
Likartade förutsättningar vad gäller resurser Nedärvda monarkier Muslimska länder Mycket praktiskt arbete sköts av utländska gästarbetare eller experter Inhemsk arbetskraft arbetar inom offentlig sektor

28 FÖRENADE ARABEMIRATEN
Har dubbelt så hög BNP per capita Har öppnare gränser Uppmuntrar utländska investeringar Uppmuntrar turism Har målet att bli ett regionalt center för tjänster

29 LÄNDERNAS VÄG MOT VÄLSTÅND
Utvecklade länder och utvecklingsländer – de förra har uppnått en viss standard, de senare är på väg att göra det Tredje världen – från tiden för ”det kalla kriget”, då man delade in världen i tre delar: den rika ”första världen”; det något mindre rika socialistiska blocket ”andra världen”; och den fattiga ”tredje världen”

30 Den nya världsordningen
Nej till socialism Tillväxtländer Kapitalets internationalisering Förbättrade kommunikationer Utveckling av mänskliga resurser Det postindustriella samhället

31 TILLVÄXTMARKNADER BNP förväntas öka med över 6 % per år
Förväntas ge ökat välstånd Utveckling från låg nivå ger höga procenttal BNP ökar i världen från 1-2 % upp till % per år Välståndets fördelning i befolkningen framgår inte av BNP

32 EXEMPEL PÅ TILLVÄXTLÄNDER
Små länder som Singapore, med en levnadsstandard som ligger något över den lägsta inom OECD och med många tillverknings- och tjänsteföretag Länder som tidvis har haft en mycket hög tillväxt, t ex Thailand, Malaysia och Indonesien, men som därefter har hamnat i finanskriser

33 EXEMPEL PÅ TILLVÄXTLÄNDER
Indien & Kina med en låg genomsnittlig levnadsstandard och en jättelik skiftande befolkning F d socialiststater som Tjeckien och Ungern, med lång tradition av industri-produktion men svag marknadsekonomi Länder i Sydamerika, bl a Brasilien och Argentina, som i viss utsträckning varit industrinationer sedan 1940-talet

34 OECD ”Organization of Economic Co-operation and Development” (30 länder 2008) Grundades 1960 med syfte att stärka världsekonomin genom nära samarbete mellan ett antal europeiska länder samt Turkiet och USA Utgör ungefär 1/6 av världens befolkning, med handel som uppgår till % av den totala handeln i världen

35 SKILLNADEN mellan OECD och tillväxtländer
VÄLSTÅND HISTORIA (tillverkning) ALLSIDIGHET (variation) KUNSKAPER (utbildning) MOGNAD (grundläggande arbete) TILLVÄXT (snabb/långsam) POLITISKT SYSTEM

36 G20-LÄNDERNA Världens mest ekonomiskt betydelsefulla länder (Group of twenty) Regelbundna möten där viktiga världsfrågor diskuteras USA, Kanada, UK, Tyskland, Frankrike, Italien, Japan, Ryssland, Argentina, Australien, Brasilien, Indien, Indonesien, Kina, Mexiko, Saudiarabien, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet, EU.

37 BRIC – fyra framtidsländer
Brazil, Russia, India, China Brasilien – gott om jordbruksmark Ryssland – kontroll över energisektorn Indien – välutbildad arbetskraft Kina – tillverkningsindustrin

38 BRIC-länderna – inga paradis
Kina och Indien har mycket svår fattigdom I Kina, Indien och Ryssland är politik ett farligt spel – ett svagt rättssystem, stora inslag av korruption Ryssland och Kina är auktoritära stater där individen har små rättigheter och den härskande klassen har en auktoritär syn på samhället

39 BRIC-länderna – inga paradis
Brasilien och Ryssland har hög och våldsam kriminalitet Alla fyra BRIC-länderna lider av allvarliga miljöproblem I alla fyra BRIC-länderna är arbetsvillkoren för vanliga arbetare långt under den standard som gäller i Europa och Nordamerika

40 BRIC-länderna – inga paradis
I alla fyra BRIC-länderna finns det många medborgare som skulle vilja emigrera till länder med bättre ekonomi

41 Fler: PIIGS – Europas fem ekonomiska sorgebarn
Portugal, Irland, Italien, Grekland, Spanien

42 Fler: CIVETS – de nya tillväxtländerna
Colombia, Indonesien, Vietnam, Egypten, Turkiet, Sydafrika

43 DE MINST UTVECKLADE LÄNDERNA
LDC (Least Developed Countries) är länder som inte har lyckats komma in på världsmarknaden Ofta har de avsevärda resurser men förmår inte att utnyttja dem Landet självt saknar många gånger såväl kapital som infrastruktur & stabilt politiskt system

44 AW


Ladda ner ppt "GLOBAL RESURSFÖRDELNING"

Liknande presentationer


Google-annonser