Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vänsterskolan Ekonomi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vänsterskolan Ekonomi"— Presentationens avskrift:

1 Vänsterskolan Ekonomi 20140115
Här hälsar vi välkomna, presenterar oss och berättar väldigt kort om hur studietillfället är upplagt.  Om ekonomiskolans upplägg, till kursledaren: Ekonomiskolan syftar till att förklara vad politisk ekonomi och ekonomisk politik är, till att beskriva och analysera den ekonomiska politik som förs i Sverige idag, och till att beskriva den ekonomiska politik Vänsterpartiet verkar för. Notera att som i alla Vänsterskolans kurser är talmanuset ett stöd för dig som håller i kursen. Inte något du förväntas eller ens bör läsa rakt av. Läst det när du förereder dig och välj ut de delar du vill prata om. Ekonomiskolan är uppdelad i tre delar. Den första och kortaste delen ”Vänsterns kritik av den politiska ekonomin” ger en introduktion till de av partiets teoretiska grunder – marxistiska, feministiska och ekologiska, som de uttrycks i partiprogrammet – som behövs för att förstå hur ekonomin fungerar. I den dagliga politiken använder vi oss ofta av andra och mer konventionella ekonomisk-politiska begrepp och teorier än de som tas upp i denna kursen första del. 2) Den andra delen av kursen beskriver dels grunderna i ekonomisk politik av idag i mer konventionellt ekonomiskt-politiskt språkbruk, och dels Vänsterpartiets analys av vilken ekonomisk politik som förts de senaste åren och i synnerhet vilka effekter den borgerliga regeringens politik fått sedan 2006. Vill man korta kursen ännu mer så kan man för övrigt börja kursen mitt i denna del – från slide 9 – där en genomgång av regeringens politik börjar, följd av partiets egen politik. Då behöver du sannolikt väva in en del av de förklaringar som ges om hur ekonomisk politik fungerar när du redogör för partiets politik. 3) Den sista delen – från slide 23 – behandlar vad Vänsterpartiet verkar för. Framför allt utifrån den budgetmotion vi lagt i riksdagen hösten 2012 samt vårbudgetmotionen Där sammanfattas de viktigaste dragen i vår ekonomiska politik och de viktigaste argumenten för den. Har man kort om tid och vill koncentera sig på partiets konkreta ekonomiska politik idag så kan man också bara köra denna del separat. Beroende på vilken sorts publik och vilket syfte kursen har, så kan fokus ligga på olika delar av kursen. Det är dock viktigt att inte omedvetet fastna på de två första delarna, så att det blir för lite tid att gå igenom den sista delen av kursen eftersom det är där vi beskriver inte bara hur vi förstår ekonomin – utan också hur vi vill förändra. Ytterligare studietips/fördjupning: Vänsterpartiets budgetmotion hösten 2012 , våren och hösten 2013 (finns på riksdagens hemsida) Åter till full sysselsättning – om behovet av en aktiv ekonomisk politik, Stefan Carlén&Christer Persson. Tiden magasin (studiehandledning finns). Vad var det vi sa? Finanskapitalet, krisen och makten. Socialistisk Debatt nr Kan beställas från Red Planet, Finanskapitalets makt och fackets möjligheter. Rapport från Arena. Vänsterpartiets ekonomisk politiska plattform (från 2006) samt studiehandledning till denna (kan fås via Koppla alla våra förslag till jobben. Utdrag ur Vänsterpartiets framtidskommissions rapport, av Erik Hegelund. Den nya kapitalismen och politikens möjligheter. Dan Andersson. Asmedjan. 1

2 Vad är ekonomi? En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete. August Strindberg, ur Liten katekes för underklassen

3 1. Vänsterns kritik av den politiska ekonomin
Grundläggande teoretiska skiljelinjer Att inom givna ramar ”bäst hushålla med knappa resurser…” …eller föra en kamp om hur ”produktionen” och ”reproduktionen” i samhället ska organiseras?

4 1. Vänsterns kritik av den politiska ekonomin
”Klassuppdelningen bygger på människors olika förhållande till produktionen av varor och tjänster” (ur partiprogrammet). Liberaler ser bara individer – inte klasser eller ekonomiska strukturer Maktförhållandena döljs bakom marknadsrelationer

5 1. Vänsterns kritik av den politiska ekonomin
Den stora majoriteten av världens kvinnor och män tjänar sitt uppehälle genom att lönearbeta – sälja sin arbetskraft – i privata företag eller i den offentliga sektorn. De äger inte så mycket kapital att det ger någon makt, de har ingen beslutanderätt över produktionen och de kontrollerar inte andras arbete. De utgör arbetarklassen (ur partiprogrammet).

6 1. Vänsterns kritik av den politiska ekonomin
Mot dem står borgarklassen. Det är den lilla minoritet som äger och kontrollerar kapital i en sådan utsträckning att det ger en avgörande makt över samhället. De bestämmer över produktionen och kontrollerar andras arbete och de värden som det skapar (ur partiprogrammet). Det ”ekonomiska tvånget” att sälja sin arbetskraft gör att kapitalet kan exploatera arbetets ”mervärde”

7 1. Vänsterns kritik av den politiska ekonomin
Kapital – en maktrelation mellan klasser Vinstintressen och konkurrens dominerar samhällsutvecklingen Den ekonomiska utvecklingen framstår som ”naturlig” Klyftor och kriser, spekulation och oligopol: naturliga inslag i kapitalismen Ojämlik internationell ekonomisk utveckling

8 1. Vänsterns kritik av den politiska ekonomin
”Gratis” naturresurser och (kvinnors) obetalda arbete är förutsättningar för kapitalismen som både liberaler och socialister ofta bortsett från. Vänsterns perspektiv idag: en syntes av marxistiska, feministiska och ekologiska perspektiv – och en hel del keynesianskt inspirerad politik Demokratiskt styrd ekonomi: socialism som utgår från behov och ekologi istället för vinstmaximering På kort och lång sikt

9 2. Hur är det idag och varför?
Statens roll avgörande Ekonomisk politik påverkar det mesta Penningpolitik och finanspolitik Keynesianisk stimulanspolitik och välfärdsstat

10 2. Hur är det idag och varför?
Val av ekonomisk politik avgörande för jämställdheten

11 2. Hur är det idag och varför?
Från keynesianism och vänsterkritik till kriser och nyliberal normpolitik

12 2. Hur är det idag och varför?
Sveriges ekonomiska politik idag Räntan påverkar aktiviteten Riksbanken håller arbetslösheten uppe Teorier som menar att full sysselsättning är omöjligt

13 2. Hur är det idag och varför? .
Ett budgetramverk som behöver reformeras Ökad investeringskvot krävs Fasta bruttoinvesteringar som andel av BNP. Övre linjediagram total investeringskvot, mellan näringslivets och nedre offentlig sektors. Källa: SCB och Macrocrbond – redovisat i Ekonomifakta

14 Sysselsättningsgrad 15-74 år
2. Hur är det idag och varför? Arbetslöshet år Sysselsättningsgrad år

15 2. Hur är det idag och varför?
Växande inkomstklyftor

16 2. Hur är det idag och varför? Antal långtidsarbetslösa

17 2. Hur är det idag och varför? Växande klyftor mellan kvinnor och män

18 2. Hur är det idag och varför
2. Hur är det idag och varför? Allt fler fattiga – störst ökning bland kvinnor

19 2. Hur är det idag och varför
2. Hur är det idag och varför? Utvecklingen av den relativa barnfattigdomen

20 2. Hur är det idag och varför?
Varför för regeringen en sådan här politik? Full sysselsättning och starka fackföreningar nyckelfråga för arbetarrörelsen Regeringens samlade politik upprätthåller arbetslösheten och försvagar facket och löntagarna

21 2. Hur är det idag och varför?
Massarbetslöshet stärker arbetsgivarna Löneandelen av BNP sjunkit (EU 15-länderna respektive Sverige )

22 2. Hur är det idag och varför?
Teorin om effektiva marknader har kapsejsat i och med krisen Ökade klyftor grunden till krisen Världens finansiella tillgångar tre och en halv gång så stora som real BNP Svenska bankers omsättning 4,5 gånger Sveriges BNP Förlusterna socialiseras – vinsterna privatiseras Regeringens politik förvärrar krisen

23 3. Vänsterpartiets alternativ – Vår ekonomiska politik är verktyg
Jämlikt och jämställt samhälle Jämlika samhällen mår bättre Omfördelning alltid bra, men särskilt vettigt när ekonomin krisar Kvinnors deltagande i arbetslivet både en demokratifråga och en nyckelfråga för ekonomin Full sysselsättning

24 Hur fixar vi fler jobb? Nytt ramverk för statsbudgeten
Direkta jobb i den offentliga sektorn istället för skattesänkningar Samhällsnyttiga investeringar Ökad jämlikhet stimulerar ekonomin – socialförsäkringar och a-kassa En aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik

25 Alternativt ramverk för full sysselsättning
Sysselsättningsmål ska ingå i finans- och penningpolitiken Åtgärdsplaner för full sysselsättning Överskottsmålet ersätts med ett mål om balans över en konjunkturcykel Ettåriga utgiftstak Demokratisering av penningpolitiken Balanskravet på kommunerna ska gälla över en konjunkturcykel Införande av investeringsbudget

26 Satsningar på välfärdsjobb
Direkta jobb i den offentliga sektorn istället för skattesänkningar Storsatsning på hemtjänst och äldreomsorg Utökad barnomsorg och fler lärare i skolan Mer pengar till kommunerna

27 Öka kvinnors sysselsättning
Satsningar på välfärdsjobb Barnomsorg på obekväm arbetstid Individualiserad föräldraförsäkring Rätt till fasta jobb på heltid Slopad 75-dagarsregel vid deltidsstämpling

28 Samhällsnyttiga investeringar
Grön omställning inom infrastrukturen Gröna satsningar på energiomställning och klimatinvesteringar Statligt stöd till byggande av hyresrätter och upprustningar Satsningar på utbildning och arbetsmarknadspolitik

29 Fler jobb med Vänsterpartiets politik
Direkta jobb och utbildningsplatser, exempel hösten 2012 Tabell 12 Direkta jobb i Vänsterpartiets budgetförslag antal personer, netto jmf med regeringen 2013 2014 2015 Kommunala välfärdssatsningar 30 200 41 100 53 500 Bostadssatsningar ersätter ROT ±0 Infrastruktursatsningar 4 400 5 200 6 900 Övriga verksamheter 7 700 6 700 Övergångsjobb 14 000 Lärlingsanställningar 11 000 8 100 Traineeanställningar 11 500 Utbildningsvikariat m.m. 4 000 6 300 6 500 Totalt 82 800 92 900 Tabell 13 Utbildningsplatser i Vänsterpartiets budgetförslag utbildningsplatser, jmf med regeringen 2013 2014 2015 Komvux inklusive yrkesvux 26 600 29 850 35 625 Yrkeshögskolan 8 000 6 500 Högskola 8 600 Arbetsmarknadsutbildning 10 000 Totalt 53 200 54 950 60 725

30 Fler jobb med Vänsterpartiets politik

31 Ungdomsgaranti Aktiva insatser från första dagen man skrivs in på Arbetsförmedlingen Inom 90 dagar ska man erbjudas arbete till avtalsenlig lön eller utbildning Fyra former av arbete: garantijobb, utbildningsvikariat, lärlingsanställning och traineeanställning Fyra former av utbildning: arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola, yrkesvux och komvux Sammantaget jobb- och utbildningsplatser mer än regeringen

32 A-kassa och sjukförsäkring
A-kassan ska gå att leva på – den ska hjälpa till att upprätthålla lönenivåer Sjukförsäkringen måste ge ersättning till alla som är sjuka

33 Riktlinjer för skattepolitiken
Få fler i arbete Trygga välfärden Öka jämlikhet och jämställdhet Bidra till hållbar utveckling Likformig beskattning Skatt efter bärkraft

34 Skattepolitik – inkomstskatt
Gör inkomstskatten mer rättvis Nu: avtrappat av jobbskatteavdrag från månadslöner på över kr På sikt: likformig beskattning Inför skatteavdrag för medlemskap i a-kassa och fack

35 Skattepolitik – kapital
Beskatta ägda bostäder mer än idag Ta bort fastighetsskatten på hyreshus Inför förmögenhetsskatt och skatt på arv Bolagsskatten ska vara konkurrenskraftig Skatt på finansiella transaktioner

36 Skattepolitik – miljö Miljöfarlig verksamhet ska beskattas – ”förorenaren betalar” Höj koldioxidskatten – kompensera landsbygd och låginkomsttagare Inför flygskatt Beskatta handelsgödsel och bekämpningsmedel – satsa pengarna på miljöåtgärder i jordbruket

37 Förändrad syn på ekonomisk politik
Borgerliga ledarsidor förespråkar Keynes Historiska exempel förskräcker Riksbankens räntepolitik kritiseras inifrån Flera tunga internationella ekonomer kritiska

38 Hur vi vinner allierade?
Samsyn med Vänsterpartiet om den ekonomiska politiken LO och TCO står delvis för samma ekonomiska politik som vi Kommunicera ekonomisk politik begripligt Koppla till sånt som är viktigt i människors vardag


Ladda ner ppt "Vänsterskolan Ekonomi"

Liknande presentationer


Google-annonser