Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dricksvatten från Mälaren – politiska och tekniska utmaningar Lars Lindblom Josefin Abrahamsson Stockholm Vatten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dricksvatten från Mälaren – politiska och tekniska utmaningar Lars Lindblom Josefin Abrahamsson Stockholm Vatten."— Presentationens avskrift:

1 Dricksvatten från Mälaren – politiska och tekniska utmaningar Lars Lindblom Josefin Abrahamsson Stockholm Vatten

2 Vattentäkten Mälaren

3

4

5 Vattenrening vid Stockholm Vatten

6 Klimatförändringar problembild
Klimatförändringar, i första hand kraftiga regn och milda vintrar. Konsekvens Vattenkvalitetsförändringar, framför allt naturligt organiskt material. Bräddningar/översvämningar

7 Klimatförändringar tekniska lösningar
Dagens teknik Begränsad kapacitet som verken är utformade idag. Tänkbara åtgärder Utbyggnad av verken för mer avancerad kemisk fällning, membrantekniker, jonbytartekniker eller andra kompletterande åtgärder. Förklorering/ozonering kan krävas vid kraftig förorening i samband med översvämning

8 Klimatförändringar; politiska lösningar
Markanvändning, strand- och buffertzoner Hydrauliskt reglerade system (Flödesdämpning) Dagvattenstrategi

9 Övergödning problembild
Höga halter näringsämnen i sjövatten utgör grundförutsättning för massutveckling av alger vid gynnsamma ljus- och temperaturförhållanden Konsekvens Algblomningar som producerar alggifter Alger som påverkar vattnets lukt och smak

10 Övergödning tekniska lösningar
Dagens teknik Ja, kemisk fällning är effektivt. Förhöjd dos kan krävas. Långsamfilter mycket effektivt. Tänkbara åtgärder Noggrann kontroll av råvatten (med avseende på alg-förekomst) krävs för anpassning av driftsbetingelser. Vid allvarlig störning av lukt och smak kan kolfilter vara nödvändigt.

11 Övergödning politiska lösningar
Minskad näringstillförsel från framför allt diffusa källor t.ex Satsa på projekt som ”Greppa Näringen” för jordbruket Enskilda avlopp - satsa på teknikutveckling och implementering samt information, förelägganden och uppföljning. Genomför och följ upp dagvattenstrategier i kommunerna

12

13 Kemikaliesamhället problembild
Utbredd användning av ”hjälpkemikalier” i samhället och främmande ämnen (aktuellt exempel: pesticider) påvisas i råvatten och dricksvatten. Utbrett problem i delar av Europa och USA. Konsekvens Förutom akutgiftighet och kroniska skador kan ämnen långsiktigt skada vissa organismer och rubba ekosystem och därmed naturvärden och vattenkvalitet.

14 Kemikaliesamhället tekniska lösningar
Dagens teknik I princip overksam. Tänkbara åtgärder Åtgärden är beroende av typen av förorening. Tänkbara reningstekniker inkluderar ozonering, aktiva kolfilter och membran.

15 Kemikaliesamhället politiska lösningar
Relevanta och flexibla mätprogram Kvalificerad riskbedömning Riktad och tillgänglig information till olika branschorganisationer. Stöd till branscher att upprätta relevanta egenkontrollprogram. Riktad tillsyn Följ upp dagvattenstrategier

16

17 Läkemedelsrester Problembild
Intensiv läkemedelsanvändning i samhället. Konsekvens Läkemedelsrester påvisas i låga halter i råvatten och dricksvatten, oro över vilka konsekvenser detta kan ha.

18 Läkemedelsrester Tekniska lösningar
Dagens teknik I princip overksam. Tänkbara åtgärder Läkemedels komplexitet gör dem svåra att behandla vid vattenverken. Tänkbara metoder inkluderar aktivt kol och membran.

19 Läkemedelsrester Politiska lösningar
Lokalt omhändertagandekrav (ex sjukhus, sjukinrättningar) Gör en ”officiell” riskbedömning både av aktiva substanser och metaboliter Verka för miljömärkning av läkemedel så att konsumenten har möjlighet att välja mellan kliniskt likvärdiga preparat.

20 Skadliga organismer (patogener) problembild
I ytvatten förekommer en stor mängd olika mikroorganismer. Virus har visat sig förekomma, påvisat bland annat Finland. Parasiter har de senaste 10 åren orsakat stora sjukdomsutbrott, senaste exemplet är från Bergen hösten 2004. Konsekvens Patogener påträffas i råvattnet och riskerar att spridas till dricksvattnet.

21 Skadliga organismer tekniska lösningar
Dagens teknik Sannolikt otillräcklig för avskiljning av virus. Klarar av parasiter bra under normala driftbetingelser. Klor är helt verkningslöst. Tänkbara åtgärder Området inte tillräckligt kartlagt. Mycket tyder på att oxidativa processer krävs för att reducera virus. Mot många parasiter är UV-behandling effektivt.

22 Skadliga organismer Politiska lösningar
Strandbete en definitiv risk för spridning av parasiter. Försiktighetsprincipen bör tillämpas. Höggradig rening av avloppsvatten. Vattenskyddsområden.

23 Olje-/kemikalieutsläpp problembild
Olyckor eller olämpliga aktiviteter i eller i anslutning till vattentäkt Konsekvens Utsläpp av främmande ämnen i vattentäkt som inte går att rena bort i vattenverk och som för lång tid kontaminerar processerna t.ex olja och diesel.

24 Olje-/kemikalieutsläpp tekniska lösningar
Dagens teknik Effektivitet beror av typen av förorening. Olja mycket svårhanterat. Tänkbara åtgärder Ingen reningsteknik klarar alla eventualiteter. Tillgång till reservvattentäkt av god kvalitet. Samarbete med kustbevakning/ räddningstjänst. Samkörning mellan verken. Sektionering av Mälaren via länsar.

25 Olje-/kemikalieutsläpp politiska lösningar
Reglering av tillåten verksamhet i området; vattenskyddsområden. Fortsatt satsning på säker sjöfart i Mälaren. Lotsar, dubbelskrov, ”trafikövervakning”. Främja avveckling av tvåtaktsmotorer Beredskapsövningar. Särskild tillsyn av deponier och vissa industrier vars utsläpp kan hamna i Mälaren.

26


Ladda ner ppt "Dricksvatten från Mälaren – politiska och tekniska utmaningar Lars Lindblom Josefin Abrahamsson Stockholm Vatten."

Liknande presentationer


Google-annonser