Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En hälsofrämjande och lönsam arbetsplats

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En hälsofrämjande och lönsam arbetsplats"— Presentationens avskrift:

1 En hälsofrämjande och lönsam arbetsplats
- för medarbetare, chefer och hälsoinspiratörer

2 Vill du öka frisknärvaron på arbetet?
Välmående medarbetare som är engagerade och trivs med sina arbeten är också effektiva och lönsamma för arbetsgivaren. Dessa individer bidrar till en ökad verklig närvaro på arbetsplatsen och skapar ett värde för företaget. Formgivaren är ett strategiskt hälsoverktyg, som hjälper dig att öka den verkliga närvaron på arbetsplatsen för att sedan synliggöra effekterna i termer av produktivitet och lönsamhet. Välbeprövat koncept Hälsoprogrammet Formgivaren lanserades ursprungligen Det gör programmet till ett av de mest använda digitala hälsoprogrammen på den svenska marknaden. Den nuvarande versionen lanserades våren 2010 och används av 30 organisationer, av vilka 22 är kommuner. Konceptet bygger på analys och uppföljning på individ-, grupp- och organisationsnivå. På det sättet blir det tydligt vad som ska åtgärdas och vilket stöd som passar bäst. Tre hälsoprocesser Formgivaren är uppdelad i tre nivåer beroende på vilken hälsofrämjande process man väljer; Livsstilsprocess – ökar medarbetarnas insikt och självkännedom om behovet av livsstilsförändring Hälsofrämjande process – förbättrar hälsan och output genom anpassade åtgärder Värdeskapande process – skapar värde av hälsoarbetet genom att mäta effekter och visa samband Enkel användning För att få tillgång till konceptet, abonnerar ni helt enkelt på en årslicens av formgivaren.se. Webbsidan anpassas och förses då med er logotype högst upp på varje sida, varpå ni kan börja jobba direkt med livsstilsprocessen. Ni slipper krångliga lösenord eftersom ni får en direktlänk till Formgivaren via ert Intranät. Vill ni sedan fortsätta till nästa nivå, hälsofrämjandeprocessen, köper ni till funktioner som bl a mäter medarbetarnas produktivitet och utbildar cheferna i hälsofrämjande ledarskap. För att börja jobba på den högsta nivån, värdeskapandeprocessen, behöver ni verktyg för att kunna mäta samband mellan t ex hälsa och lönsamhet och synliggöra dessa på olika sätt för ledningsgruppen, kunderna och marknaden.

3 25% 40% 35% Verktyg för Hälsoinspiratörer Hälsoinsikten Prometern
Hälsoverktyg Resultat Feedback Lästips Verktyg för Hälsoinspiratörer Chefer Prometern (dynamisk hälsoenkät) Min dagbok Min vikt Tävlingen Formiaden Mina samlade analyser Hälsoinsikten Prometern Individuell feedback Hälsoapport 25% 40% 35% Produktivitet

4 Formgivaren – ger stöd på tre nivåer
1. Stöd till medarbetarna I Formgivaren stimuleras medarbetarna till egenvård och eget ansvar. Till sin hjälp har de bland annat en hälsoanalys med personlig feedback. Utifrån svaren ökar deras självkänne-dom och insikt om hur det står till med hälsan (se bilden här nedan). Formgivaren inspirerar därefter till förändring och behovsanpassar rätt stöd och åtgärder i olika former. Det finns en mängd motivationsverktyg att välja bland för att t ex lära sig gå ner i varv, få hjälp med viktnedgång, börja röra på sig, förstå hur man ska äta sunt m m. Dessutom erbjuder Formgivaren en hälsotävling samt en mängd inspirationsartiklar. Hälsoanalys som mäter produktivitet och verklig närvaro Formgivaren innehåller en enklare hälsoanalys och en mer omfattande, vilken ställer frågor om hälsa och livsstil kopplat till belastningar, smärta och prestationsförmåga. Användaren får personlig feedback för att kunna åtgärda de brister som enkätsvaren visar. Det kan t ex handla om sömnråd, träningsövningar via video, kostråd eller om att vända sig till företags-hälsovården för konsultatation. Prometern redovisar också rapporter på vilka medarbetare som behöver ett utökat stöd utifrån en nivågruppering i grönt, gult och orange. Prometern är testat på Karolinska Universitetssjukhuset (se faktarutan här nedanför) med gott resultat. FAKTA I en undersökning på Karolinska Universitetssjukhuset deltog 21 personer. De besvarade en hälsoenkät som tog upp arbetsbelastning, livsstil, prestationsförmåga, förändringsvilja mm. Alla fick individuell feedback och stöd i digital och konsultativ form. Denna undersökning visar att det med små medel går att förbättra den upplevda hälsan hos en grupp av medarbetare. Vid studiestart upplevde 20 % god hälsa och efter ett år var siffran uppe i nästan 50%, samtidigt som produktiviteten hade ökat med 3.2 %. Som orsak till förbättringen anges ändrat sätt att arbeta, bättre livsstil och förändrade faktorer i privatlivet. Colliander E. Proformiarapport 2008:9

5 Karlqvist L. Arbetslivsrapport 2005:9. Arbetslivsinstitutet.
2. Stöd för chefer Ansvaret för de hälsofrämjande och värdeskapande processerna ges till mellancheferna. Att lära cheferna hur man skapar en hälsofrämjande och hållbar arbetsplats är en viktig värdegrund i arbetet mot bättre hälsa. Inte minst för det egna välmåendet, prestationen, ledarskapet och som förebild. Dessutom kan de själva följa hälsoutvecklingen i termer av produktivitet och lönsamhet för att bättre förstå var insatserna måste sätta in. Nyckeltal som tas fram jämförs med NMI och NKI. Allt synliggörs. I Formgivaren kan chefer hämta analyser, rapporter, nyckeltal . De kan se samband mellan t ex hälsoindex och lönsamhet, hälsoindex och NMI samt få hjälp att synliggöra en positiv hälsoutveckling för olika målgrupper. Formgivaren erbjuder också en hälsoutbildning i fem steg samt olika beräkningsmodeller i excel för att se om de kan räkna hem olika hälsoprojekt. Här finns att läsa mer om varför de skall engagera sig i hälsoarbetet och vad de själva kan göra. Mallar för hälsoanalys, hälsoplan och utvecklingssamtal finns också 3. Stöd för Hälsoinspiratörer Hälsoinspiratörer (friskvårdsombud eller liknande) har egna sektioner inom formgivaren. Här finns allt stöd som behövs för att informera om Formgivarens alla funktioner till medarbetarna. För egen inspiration får hälsoinspiratören en ny tidning varje månad med ett nytt tema inom hälsa. Som hälsoinspiratör är man ansvarig för livsstilsprocessen och delaktig i de andra hälsoprocesserna. Till hjälp får man olika verktyg så att man enkelt kan följa utvecklingen och resultatet av hälsoarbetet. Här laddar man också ner allt som behövs för t ex ett hälsoprojekt - projektmanual, arbetsplatsenkät, handlingsplan, rapporter, åtgärder, tema-aktiviteter, utbildningsmaterial m m. FAKTA I ett samarbete med Arbetslivsinstitutet utvärderades Proformias hälsokoncept medarbetare från 28 arbetsplatser deltog i studien. Med hjälp av slumpen placerades medarbetarna i de olika arbetsplatserna i någon av fyra utbildningsgrupper. I en grupp fick chefer utbildning i ledarskap, i en grupp fick medarbetare utbildning till hälsoinspiratörer. I den tredje gruppen utbildades både chefer och hälsoinspiratörer medan den fjärde gruppen utgjordes av kontrollgruppen, vilken inte fick några aktiva åtgärder alls. Bilden beskriver sjukfrånvaron mätt i dagar. I gruppen där chefer och hälsoinspiratörer utbildades, var sjukfrånvaron 50 % av nivån i kontrollgruppen. Den lägre nivån för chef/hi jämfört med övriga grupper, år 2004, är statistiskt säkerställd. Karlqvist L. Arbetslivsrapport 2005:9. Arbetslivsinstitutet.

6 Användningsområden Det finns en mängd olika användningsområden för Formgivaren. Här får du några tips; - Pausprogram - Strukturerade hälsoprojekt med mallar för enkät, handlingsplan, åtgärder - Kostutbildning - Hälsoutbildningar för inspiratörer och chefer - Mätning och uppföljning av hälsan via Lilla hälsoanalysen och Prometern - Mätning av prestationsförbättringar kopplat till produktivitet via Prometern - Nyckeltal för mätning av olika samband - Träningsövningar för belastningsproblem (nacke, axlar och rygg) via video - Videobaserade träningsövningar för hela kroppen - Hälsotester om matintag, motion, stress, sötsaker, alkoholintag, psykologi m m - Yogaövningar och meditation - Idébank för inspiration och motivation - Matreceptbank på medelhavsmat och nordisk medelhavsmat - Nyhetsbank för boktips och forskningsrön FAKTA Fackförbundet SKTF har under fyra års tid använt sig av formgivaren.se kompletterat med föreläsningar, stegtävlingar, nyhetsbrev mm. Efter tre år genomfördes en uppföljning bland 450 som använt systemet längre än ett år. Av dessa hade 70 % fått bättre hälsa under det senaste året. 50% hade: ökat sin fysiska aktivitet minskat sin stress lyckats gå ned i vikt Colliander E. Proformiarapport, 2007:6 FAKTA I en engelsk undersökning utvärderades ett koncept som har stora likheter med det som beskrivs i denna broschyr. Efter 1 år med ett individanpassat webbprogram, om hälsa och riktade seminarier fann man i testgruppen att, i jämförelse med en kontrollgrupp, produktiviteten hade ökat med 8 % samtidigt som sjukfrånvaron minskat med 4.2 dagar. Kostnaden var drygt 800 kronor per person och år. Man beräknade att den minskade kostnaden för sjukfrånvaro och sjukvård samt den ökade produktiviteten gav tillbaka drygt 6 gånger insatsen. Mills PR och medarbetare. Am J Health Promotion. 2007; 22:

7 Informationsstöd vid lansering
För att snabbt komma igång med Formgivaren stödjer vi er med olika former av presentations- och informationsmaterial; Presentationsmaterial - Informationsfolder om Formgivaren - Demo på - Presentation via power point Intressepuffar i form av ingresser (att lägga på intranätet) Informationsmaterial Flyers att lägga ut på allmänna platser Bordstalare (som viks i tre lika stora sidor) för att ställa på fikabord etc. Utbildningsmaterial för hälsoinspiratörer Talarmanus för hälsoinspiratörer när de skall presentera konceptet för sin avdelning - Råd för hur hälsoinspiratörer skall kunna hjälpa t.ex. överviktiga, inaktiva, de som vill ändra kost med hjälp av Formgivaren - Power point om Formgivaren Informationsmaterial om Prometern Material för chefer - Informationstext om hur Formgivaren kan vara ett stöd i det psykosociala arbetsmiljöarbetet. Inför hälsotävlingen Formiaden - Annonsmaterial att lägga ut på intranätet - Affisch att sätta upp på anslagstavlor - Instruktioner om hur man deltar i tävlingen

8 info@proformia.se www.formgivaren.se
Nöjd kundindex (1-5) bland kunder som använt Formgivaren i mer än ett år Jag vill varmt rekommendera Formgivaren till alla mina medarbetare 4.6 Genom att använda Formgivaren uppnår vi ett ökat välbefinnande hos medarbetarna 3.5 Jag upplever att Proformia arbetar aktivt med att kontinuerligt förbättra kvaliteten på sina tjänster Jag anser att Formgivaren är en prisvärd tjänst 4.0 Citat om konceptet i Formgivaren "Konceptet är testat av medlemmar i Botkyrka som var oerhört positiva. Deras kunskap och intresse för hälsa, kost och motion ökade. Verktyget kan också användas i det konkreta arbetsmiljöarbetet, t.ex. vid utvecklingssamtalet." Margareta Jonsson, ombudsman, SKTF. Citat om nyttan med Formgivaren ”Jag kan en hel del om kost och motion. Men med Formgivaren kan jag fylla på kunskaper och få inspiration till förändringar. Möjligheten att när som helst kunna gå in och läsa på eller inspireras är en stor fördel tycker jag. Och eftersom det är ett helt år vi får ha Formgivaren så finns det goda chanser att lära sig nya saker inom hälsa.” Fler referenser finns på Nöjda kunder Proformia Hälsa AB


Ladda ner ppt "En hälsofrämjande och lönsam arbetsplats"

Liknande presentationer


Google-annonser