Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Atomer och kemiska reaktioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Atomer och kemiska reaktioner"— Presentationens avskrift:

1 Atomer och kemiska reaktioner
Atomer och kemiska reaktioner

2 1. Vad menas med ett ämnes egenskaper?

3 1. Egenskaper beskriver hur ett ämne uppför sig i olika situationer. Om det brinner, luktar eller vilken färg det har. Om det är fast, flytande eller en gas. Allt som är speciellt för just det ämnet.

4 2. Vilka egenskaper är likadana för salt och socker? Vilka är olika?

5 2. Båda är vita, består av kristaller och är lösliga i vatten. Men smaken och vissa andra egenskaper är olika.

6 3. Vad är en atom?

7 3. En atom är en liten partikel, en byggsten. Alla ämnen runtomkring oss är byggda av atomer.

8 4. Ungefär hur många olika atomslag finns det?

9 4. Det finns ungefär 100 olika atomslag.

10 5. Vilka är de fem vanligaste atomslagen i din kropp?

11 5. De vanligaste atomerna i din kropp är syreatomer, kolatomer, väteatomer, kväveatomer och kalciumatomer.

12 6. Vem bevisade att atomerna finns?

13 6. Den engelske kemisten John Dalton bevisade att atomerna finns.

14 7. Vad är en molekylmodell?

15 7. Det är en modell som visar hur atomer är sammankopplade i en molekyl.

16 8. Vad är ett grundämne?

17 8. Ett grundämne är ett ämne som består av en enda sorts atomer

18 9. Förklara kort vad periodiska systemet är.

19 9. Periodiska systemet är en tabell över alla atomslag och grundämnen.

20 10. Vad är en kemisk förening?

21 10. En kemisk förening är ett ämne där varje molekyl innehåller minst två olika slags atomer.

22 11. Grundämnena kan delas in i två grupper. Vilka?

23 11. Grundämnena kan delas in i metaller och icke-metaller

24 12. Beskriv några viktiga egenskaper hos metaller.

25 12. Metaller leder ström och värme och har metallglans.

26 13. Vad menas med en kemisk reaktion?

27 13. En kemisk reaktion är en ”förvandling” där det bildas nya molekyler, och därmed nya ämnen.

28 14. Om du tänder eld på ett papper brinner det upp nästan helt och hållet. Vad tror du händer med atomerna som finns i pappret?

29 14. Atomerna i pappret bildar nya molekyler tillsammans med syret i luften. Det blir då nya ämnen som inte fanns före reaktionen, till exempel gasen koldioxid.

30 15. Vad är en molekylformel?

31 15. En molekylformel är en beskrivning av en molekyl med hjälp av kemiska tecken. Molekylformeln visar vilka atomer som sitter ihop i molekyle

32 16. Vad betyder siffran två i molekylformeln för vätgas, H2?

33 16. Siffran två visar att det finns två väteatomer i vätemolekylen.

34 17. Vad betyder siffran tre i 3 H2O?

35 17. Siffran tre visar att man har tre vattenmolekyler.

36 18. Skriv molekylformlerna för vätgas, syrgas och kvävgas.

37 18. Vätgas - H2, syrgas - O2 och kvävgas - N2.

38 19. Vad är en reaktionsformel?

39 19. En reaktionsformel visar vilka ämnen som deltar i reaktionen och vilka ämnen som bildas.

40 20. Hur ser reaktionsformeln ut när syrgas och vätgas bildar vatten? Förklara de olika delarna av formeln.

41 20. 2 H2 + O2 -> 2 H2O. Två molekyler vätgas reagerar med en molekyl syrgas och bildar två molekyler vatten.

42 21. Svavel kan brinna och bilda svaveldioxid, SO2. Hur bör reaktionsformeln se ut?

43 21. När svavel regerar med syre sker reaktionen S + O2 ->SO2

44 22. Vilka är de tre former som nästan alla ämnen kan ha?

45 22. De tre formerna är fast, flytande och gas.

46 23. Vad menas med att ett ämne kondenserar?.

47 23. Kondensering är när ett ämne övergår från gasform till vätska.

48 24. Vad menas med att ett ämne förångas?

49 24. Förångning är när ett ämne går från vätska till gas.

50 25. Vad menas med fysikaliska omvandlingar?

51 25. En fysikalisk omvandling innebär att ämnet endast ändrar form, till exempel när is smälter till vatten. Men det är fortfarande samma molekyler; det sker alltså ingen kemisk förvandling.

52 26. Vad är värme för någonting?

53 26. Värme är när byggstenarna – atomerna och molekylerna – i ett ämne rör sig. Snabbare rörelse mäter vi som högre temperatur.

54 27. Förklara vad som händer med molekylerna när is värms från –10 °C till +110 °C

55 27. Vid –10 °C ligger vattenmolekylerna nästan helt stilla i ett speciellt mönster. De darrar lite fram och tillbaka. Vid 0 °C börjar de röra sig lite mer och glida runt varandra – isen övergår till en vätska. Molekylernas rörelser ökar mer och mer upp till 100 °C. Då får de en sådan fart att de kan ta sig loss och lämna vattnet och bilda vattenånga.


Ladda ner ppt "Atomer och kemiska reaktioner"

Liknande presentationer


Google-annonser