Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välfärdens processer En kort orientering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välfärdens processer En kort orientering."— Presentationens avskrift:

1 Välfärdens processer En kort orientering

2 Innehåll Vad är välfärdens processer? Varför processer? Mål och syfte
Exempel på kartlagda processer

3 Vad är välfärdens processer?
Beskrivningar av arbetet i stadens kärnverksamheter med utgångspunkt i behoven hos de vi är till för. Stadens sätt att driva samordnad verksamhetsutveckling. För chefer: En del av styrningen av verksamheten. Processerna är norm/standard för hur verksamheten skall bedrivas. För medarbetarna: Ett stöd i vardagen. Det ska vara lätt att göra rätt.

4 Du når dem via intranätet

5 Ett exempel - Socialtjänstprocessen

6 Vad är en process? Ett flöde av aktiviteter
… som utförs i en bestämd ordning … för att nå ett mål … och som upprepas

7 Varför processer? Process Sätter den enskilde i fokus En stad för alla
Erkänd metod för verksamhetsutveckling Säkerställer att vi följer lagar och föreskrifter Process Sätter den enskilde i fokus En stad för alla Om alla arbetar enhetligt höjer vi graden av likvärdighet, rättsäkerhet och kvalitet Här står det, Sätter den enskilde i fokus, och det är en viktig skillnad från det som brukar framhållas i material om processer, nämligen, kunden. I vår myndighetsutövning är det ju inte så lätt att prata om kund och kundrelation, när vi tar över vårdnaden om ett barn t.ex. men den enskilde skall alltid vara i fokus. Och vi ska sträva efter så hög delaktighet som möjligt.

8 Traditionellt tänk vs. processtänk
Traditionellt tänkande Processtänkande De anställda är problemet Processen är problemet Jag gör mitt arbete Jag hjälper till att få saker uträttade i vår organisation Jag kan bäst själv Samarbeta mot gemensamma lösningar Vem gjorde fel? Vad tillät att felet uppstod? Förändra anställd Förändra processen Chefen äger och lämnar ut information Medarbetaren kan lätt hitta den information som behövs Detaljstyrning Målstyrning En hårddragen bild, men den visar ändå på några viktiga punkter. Ett samtal om vad som tillät att felet uppstod blir konstruktivare än vem som gjorde fel. Detta med informationstillgång är också viktigt. Organisationer där medarbetare har lätt åtkomst till all väsentlig information kring deras arbete blir mer innovativa. Fler ser de hinder som finns och kan göra bra analyser och komma med förslag som är möjliga att genomföra.

9 Vad ger processer staden?
Processorienterad verksamhetsutveckling i staden innebär att: sätta medborgaren/brukaren/eleven i fokus skapa enhetliga arbetssätt tydlighet gentemot de vi är till för

10 Förväntat resultat Säkrad kvalitet i stadens verksamheter
Identifierade förbättringsområden Medborgare ges ökade möjligheter till insyn och delaktighet Lärande organisation Stadens organisation är tydlig Tillgängliga och gemensamma instruktioner, rutiner, mallar och dokument Enhetligt arbetssätt När vi blir tydligare inåt kan vi vara tydligare utåt.

11 Göteborg – en stad för alla
Likvärdig service oberoende av var man bor Likvärdighet Rättsäkerhet Delaktighet Syftet med gemensamma processer är att driva verksamhet på ett mer enhetligt sätt i staden och kunna erbjuda en mer likvärdig service, ökad rättssäkerhet och delaktighet för de vi är till för. Det är stadens sätt att driva samordnad verksamhetsutveckling. Målsättningen är: En stad för alla, med likvärdig service oberoende var man bor. ”En stad för alla” men 10 stadsdelar. Samordning över staden där det är prioriterat och till nytta för medborgaren. Ett verktyg i verksamhetsutvecklingen: Processorienterad verksamhetsutveckling i staden innebär att: sätta medborgaren/brukaren i fokus skapa enhetliga arbetssätt tydlighet gentemot brukaren

12 Samverkande förvaltningar
Norra Hisingen Angered Västra Hisingen Stadslednings- kontoret Centrum Social resurs-förvaltning Östra Göteborg Lundby Utbildnings-förvaltningen Västra Göteborg Örgryte - Härlanda Idrotts- och förenings- förvaltningen Majorna-Linné Kultur- förvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo

13 Välfärdens processer Socialtjänstprocessen
Exempel på kartlagda och publicerade processer. Nås från intranätet. Socialtjänstprocessen Hälso- och sjukvårdsprocessen Elevhälsans processer Förskolans administrativa processer Nyanlända Kartlagda, godkända och överlämnade processer: Nås från stadsdelarnas intranät. Ledningssystem för kvalitet enl Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS. Detta innefattar bla processerna för Riskanalys, Intern kontroll och Avvikelsehantering. I där finns också huvudprocesserna: Socialtjänstprocessen - all verksamhet i Socialtjänsten, IFO-FH samt Äldreomsorg. Täcker från det att en medborgare har ett behov tills den personen har fått vad den har rätt till med efterföljande utvärdering. Mottagande av ensamkommande barn och unga – resultatet var ett antal tillägg i Socialtjänstprocessen. Publicerades dec 2015. Hälso- och sjukvårdsprocessen - enl Hälso- och sjukvårdslagen. Täcker från det att en medborgare har ett behov tills den personen har fått vad den har rätt till med efterföljande utvärdering. samt Planering av insatser efter slutenvård - en informationsöverföringsprocess mellan de två huvudprocesserna. Hälso- och sjukvårdsprocessen för ungdomsmottagningarna – framtagen och implementering pågår. ULK Östra Göteborg samt Utvecklingsledare äldreomsorg Örgryte- Härlanda supporterar berörda förvaltningar. Elevhälsans processer - Hälsofrämjande, Förebyggande och Åtgärdande insatser med fokus på de åtgärdande insatserna som sträcker sig från det att et behov har identifierats tills behovet har tillgodosetts, gäller såväl medicinska insatser som anpassad undervisning. Förskolans administrativa processer - allt som rör administrationen runt förskolebarn, t.ex. information om förskola, ansökan och placering av barn, avgiftshantering och varsel Mottagande i grundsärskolan - från att frågan om elevs rätt till grundsärskola väckts, fram till ett beslut om mottagande eller ej mottagande i grundsärskola vunnit laga kraft.

14 Helhetstänk med den enskilde i fokus
Social hållbarhet Ekologisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet

15 KONTAKT Karin Bergqvist Välfärd och utbildning Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad


Ladda ner ppt "Välfärdens processer En kort orientering."

Liknande presentationer


Google-annonser