Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÅRSREDOVISNING FÖR 2015 baseras på:  Särskilda återrapporteringskrav i regleringsbrev, regeringsbeslut etc.  Instruktionen i Högskolelagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÅRSREDOVISNING FÖR 2015 baseras på:  Särskilda återrapporteringskrav i regleringsbrev, regeringsbeslut etc.  Instruktionen i Högskolelagen."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se ÅRSREDOVISNING FÖR 2015 baseras på:  Särskilda återrapporteringskrav i regleringsbrev, regeringsbeslut etc.  Instruktionen i Högskolelagen  Förordning om årsredovisning och budgetunderlag, studiedokumentationsförordningen, donationsförordningen  Förordning om intern styrning och kontroll  Viktiga verksamhetsfrågor inom universitetet Göteborgs universitet - Årsredovisning 2015

2 www.gu.se 2015 – Viktiga verksamhetsfrågor o 2015 har varit ytterligare ett framgångsrikt år för universitetet. o Beslutad Vision2020 – verksamheten är på god väg mot de uppsatta målen. o Påbörjad satsning på UGOT Challenges (start av sex centrumbildningar), stöd till forskningsinfrastrukturer, invigning av Segerstedtsinstitutet, ökat inflöde av idéer till forsknings- och innovationskontoret. o Fortsatt god tillväxt av externa forskningsbidrag under året. o Påbörjad utbyggnad av nya utbildningsplatser inom hälso- och sjukvårdsområdet samt inom lärar- och förskollärarutbildningar, utveckling av utbildningsutbudet, fortsatt högt söktryck. o Fler helårsstudenter än föregående år (vilket var planerat). o Påbörjade insatser med anledning av ökade flyktingströmmar. o Beslutade strategiska satsningar och kvalitetsförstärkningar har givit effekt 457 (+ 9 procent) fler årsarbetare sedan 2011. o Ännu ett år med överskott i verksamheten och för låg användning av balanserat kapital. Göteborgs universitet - Årsredovisning 2015

3 www.gu.se Ekonomiskt resultat 59 mnkr (P 20 mnkr, B -50 mnkr)  Utbildning grund/avancerad nivå 31 mnkr (20)  Forskning/utb. på forskarnivå 28 mnkr (31)  Myndighetskapital1 125 mnkr (1 066)  Utbildning på grund/avancerad nivå 477 mnkr  Forskning/utbildning på forskarnivå 613 mnkr Oförbrukade bidrag 1 781 mnkr ( + 48 mnkr) Upplupna bidrag 195 mnkr (- 17 mnkr) Kassa/bank 3 090 mnkr ( + 204 mnkr) Det ekonomiska resultatet för 2015 påverkas av GU Ventures med 19 mnkr. Årsredovisning 2015 – några snabbdata Göteborgs universitet - Årsredovisning 2015 Andel är 21 resp. 17 %

4 www.gu.se Årsbokslut för 2015 – några reflektioner Universitetet redovisar ett överskott på 59 miljoner kronor. Av överskottet ligger 31 miljoner kronor inom utbildning och 28 miljoner kronor inom forskning. I sistnämnda belopp ingår ett positivt utfall för GU Ventures om 19 miljoner kronor. I budgeten för året beräknades ett underskott på 50 miljoner kronor. Detta justerades under året ned till ett beräknat överskott på 20 miljoner kronor. Resursförstärkningar inom utbildningsverksamheten förändrades under året och gav en ”ryckighet” i planeringen. Ett fortsatt målinriktat arbetet krävs för att förbättra styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi under 2016 och framgent. Göteborgs universitet - Årsredovisning 2015

5 www.gu.se Omsättning och resultat under 10 år Göteborgs universitet - Årsredovisning 2015 Ökat med 36 % under 10 år Ackumulerat 945 mnkr på 10 år!

6 www.gu.se Årsbokslut för 2015 – några reflektioner Göteborgs universitet - Årsredovisning 2015 Ökade bidragsintäkter God precision för personal- och lokalkostnader. Ökade driftkostnader.

7 www.gu.se Årliga resultat 2013-2015 – både utbildning och forskning Göteborgs universitet - Årsredovisning 2015 Styrelsen -35 milj. kr

8 www.gu.se Balanserat kapital 2013-2015 – både utbildning och forskning Göteborgs universitet - Årsredovisning 2015 Styrelsen 147 milj. kr

9 www.gu.se Volymförändringar och nyckeltal 2011-2015 Göteborgs universitet - Årsredovisning 2015

10 www.gu.se Kommande pensionsavgångar fram till 2020 Göteborgs universitet - Årsredovisning 2015

11 www.gu.se Göteborgs universitet – verksamhetsomfattning 2015 Total omsättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå resp. för forskning och utbildning på forskarnivå. Genomsnitt för alla lärosäten är 43 resp. 57 % Göteborgs universitet - Årsredovisning 2015

12 www.gu.se Utbildning på grundnivå och avancerad nivå  Fortsatt högt söktryck till våra utbildningar + 5 procent jämfört med 2014  Påbörjad utbyggnad av utbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet samt inom lärar- och förskollärarutbildningar  Bedriver kompletteringsutbildningar (utländsk examen) för lärare, läkare, sjuksköterskor, tandläkare och jurister.  25 397 helårsstudenter – 1,5 % fler än 2014. Av antalet helårsstudenter avräknades 24 512 mot ”takbeloppet”. Minskad prestationsgrad från 85 % till 84,3 %  Takbeloppet underskreds med nästa 22 miljoner kronor. Vi har kvar 51 miljoner kronor i anslagssparande.  Kostnad per prestation (helårsstudent) har ökat med 9 % mellan 2013-2015. Kvalitetsförstärkning påbörjad. Göteborgs universitet - Årsredovisning 2015

13 www.gu.se Utbildning på grundnivå och avancerad nivå  Andelens studerande på program fortsätter att öka 2015 = 69 % 2014 = 68 % 2013 = 66 %  Andelen studenter på avancerad nivå ökar något 2015 = 24 % 2013 = 23 % 2012 = 23 %  Studieavgiftsskyldiga studenter 151 hst. En ökning från 44 hst 2011. Göteborgs universitet - Årsredovisning 2015

14 www.gu.se Forskning och utbildning på forskarnivå  Satsning på Wallenberg centrum molekylär och translationell medicin med 620 miljoner kronor under 10 år.  God utveckling av de strategiska forskningsområdena (SFO) med GPCC i spetsen.  Start på strategisk satsning kopplat till Globala samhällsutmaningar – UGOT Challenges. Sex centrumbildningar etableras nu kring specifika globala samhällsutmaningar.  Påbörjade satsning på forskningsinfrastrukturer  Ökad andel externt rekryterade bland forskande och undervisande personal (58 procent under 2015)  Rekryteringsmål för kvinnliga professurer om 40 procent under perioden 2012-2015. Vi nått till 41 procent vid utgången av 2015.  Nyantagning till utbildning på forskarnivå minskar med 7 % jämfört med 2014, men antalet doktorander med doktorandanställning ökar med 13 %.  Oförbrukade bidrag fortsätter att öka (+ 3 procent) till 1 781 miljoner kronor. Göteborgs universitet - Årsredovisning 2015

15 www.gu.se Oförbrukade bidrag under 10 år Göteborgs universitet - Årsredovisning 2015 Ökat med 69 % under den gångna 10- årsperioden!

16 www.gu.se Forskning och utbildning på forskarnivå Ökade externa bidrag från forskningsfinansiärerna med 9 procent mellan 2014 och 2015 Göteborgs universitet - Årsredovisning 2015

17 www.gu.se Externa forskningsbidrag – löpande 1998-2015 Göteborgs universitet - Årsredovisning 2015 Ökat med 135 % sedan 1998

18 www.gu.se Några jämförelser med andra universitet 2015 Göteborgs universitet - Årsredovisning 2015

19 www.gu.se ÅRSREDOVISNING FÖR 2015 Beslut om årsredovisningen Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen är betryggande Göteborgs universitet - Årsredovisning 2015


Ladda ner ppt "ÅRSREDOVISNING FÖR 2015 baseras på:  Särskilda återrapporteringskrav i regleringsbrev, regeringsbeslut etc.  Instruktionen i Högskolelagen."

Liknande presentationer


Google-annonser