Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomirapporten. Oktober 2015 Diagrammen. Ekonomirapporten. Oktober 20151.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomirapporten. Oktober 2015 Diagrammen. Ekonomirapporten. Oktober 20151."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomirapporten. Oktober 2015 Diagrammen. Ekonomirapporten. Oktober 20151

2 1 Real procentuell förändring av skatteunderlaget per invånare och år 2Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procent

3 2 Resultat i kommuner och landsting, inkluderande skattehöjningar på knappt två kronor fram till 2019 3Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procent

4 3 Nettoinvandring i olika SCB-prognoser 4Ekonomirapporten. Oktober 2015 Antal invandrare relativt antal utvandrare

5 4 Jämförelse av befolkningen i 2015 och 2014 års befolkningsprognos 5Ekonomirapporten. Oktober 2015 Jämförelse av antalet invånare i olika åldersgrupper

6 5 Arbetsmarknadsgapet 6Ekonomirapporten. Oktober 2015 Miljoner timmar per kvartal

7 6 Hushållens konsumtion och sparande 7Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procentuell förändring i fasta priser respektive procent av disponibel inkomst

8 7 BNP, arbetade timmar och produktivitet 8Ekonomirapporten. Oktober 2015 Index 2000 kvartal 1 = 100, säsongrensade värden

9 8 Nominell o real skatteunderlagstillväxt exklusive effekt av regelföränd- ringar samt prisutveckling på kommunernas och landstingens kostnader 9Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procentuell förändring

10 9 Skatter och avgifter samt offentliga utgifter (exklusive ränteutgifter) 10Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procent av BNP

11 10 Arbetslöshet och timlöneökningar 11Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procentuell förändring

12 11 Kommunernas resultat före extraordinära poster 12Ekonomirapporten. Oktober 2015 Miljarder kronor respektive procent av skatter och generella bidrag

13 12 Verksamheter som »sticker ut« 2015 enligt en enkät till kommunernas ekonomichefer 13Ekonomirapporten. Oktober 2015 Andel kommuner i procent

14 13 Beräknade demografiska behov av 2014 och 2015 års befolkningsprognoser 14Ekonomirapporten. Oktober 2015 Årlig procentuell utveckling

15 14 Totala volymförändringar inom olika kommunala verksamheter 15Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procentuell förändring, index 2014=100

16 15 Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar 16Ekonomirapporten. Oktober 2015 Miljarder kronor

17 16 Landstingens resultat före extraordinära poster 17Ekonomirapporten. Oktober 2015 Miljarder kronor respektive procent av skatter och generella statsbidrag

18 17 Antal landsting med underskott samt med resultat som motsvarar minst 2 procent av skatter och statsbidrag 18Ekonomirapporten. Oktober 2015 Antal landsting

19 18 Kostnad specialiserad somatisk vård, 2014 års priser 19Ekonomirapporten. Oktober 2015 Miljarder kronor

20 19 Inhyrd personal som andel av lönekostnader för hälso- och sjukvård i egen regi respektive av totala nettokostnader HoS 20Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procent

21 20 Kostnads- utveckling, skatteunder- lagsutveckling och skattesats 21Ekonomirapporten. Oktober 2015 Skattekrona och procent

22 21 Landstingens resultat 2014 och prognos 2015, inkl. AFA 22Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procent av skatteintäkter och statsbidrag

23 22 Utveckling av landstingens nettokostnader under 2015 23Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procentuell utveckling, ackumulerat värde jämfört med föregående år

24 23 Demografiska behov i landstingen 24Ekonomirapporten. Oktober 2015 Procentuell utveckling

25 24 Landstingens beräknade resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag mot­svarar 25Ekonomirapporten. Oktober 2015 Miljarder kronor

26 25 Landstingens kostnader för läkemedelsförmånen, per månad 26Ekonomirapporten. Oktober 2015 Miljoner kronor, löpande priser, faktiska, säsongsrensade samt trendade värden

27 26 Samband mellan kommunal medfinansiering (=möjliga intäkter) och antal lägenheter som behöver byggas 27Ekonomirapporten. Oktober 2015 Tusental lägenheter respektive miljoner kronor


Ladda ner ppt "Ekonomirapporten. Oktober 2015 Diagrammen. Ekonomirapporten. Oktober 20151."

Liknande presentationer


Google-annonser