Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PPR Oktober 091022. Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PPR Oktober 091022. Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken."— Presentationens avskrift:

1 PPR Oktober

2 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

3 1.2 BNP med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

4 1.3 KPI med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

5 1.4 KPIF med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

6 Diagram 1.5. BNP i världen Årlig procentuell förändring Källor: IMF och Riksbanken Anm. Streckad stapel avser Riksbankens prognos.

7 Diagram 1.6. Skillnad mellan interbankräntor och statspappersräntor (TED-spread) Räntepunkter Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

8 Diagram 1.7. Skillnad mellan interbankräntor och förväntade styrräntor (Basis-spread) Räntepunkter Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

9 1.8 Börsutveckling Index, = 100 Källa: Reuters EcoWin

10 1.9 Börsvolatilitet Procent Källor: Chicago Board Option Exchange, Reuters EcoWin och STOXX Limited

11 Diagram Konsumentförtroende i Sverige, euroområdet och USA Nettotal respektive index, 1985 = 100 Källor: The Conference Board, EU-kommissionen och Konjunkturinstitutet

12 Diagram Hushållens nettoförmögenhet och sparkvot i USA Procent av disponibel inkomst Källor: Federal Reserve och Department of Commerce

13 Diagram BNP i USA och euroområdet Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, SCB och Riksbanken

14 Diagram Konkurrensvägd växelkurs, TCW Index, = 100 Källa: Riksbanken

15 Diagram Jämförelse av återhämtning i Sverige, euroområdet och USA BNP-nivå, index 2007 kvartal 4 = 100 Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, SCB och Riksbanken

16 Diagram Jämförelse av återhämtning vid olika recessioner, BNP Sverige Index, sista kvartalet innan recessionen inleds = 100 Källor: SCB och Riksbanken

17 Diagram BNP Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

18 Diagram Hushållens konsumtion, disponibla inkomst och sparkvot Årlig procentuell förändring, fasta priser respektive procent av disponibel inkomst Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

19 Diagram Konfidensindikator och sparkvot hos hushållen Nettotal respektive procent Källor: Konjunkturinstitutet och SCB Anm. Fyra kvartals glidande medelvärde för sparkvot.

20 1.19 Svensk export och världsmarknaden för svensk export Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Punkter avser Riksbankens prognos för helår.

21 1.20 Fasta bruttoinvesteringar Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Riksbankens säsongrensning. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

22 Diagram Arbetskraft och sysselsatta Tusentals personer, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Data före 1993 är länkad av Riksbanken.

23 Diagram Sysselsättningsgrad Sysselsättning i procent av befolkningen, år, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Data före 1993 är länkad av Riksbanken.

24 Diagram Arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Data före 1993 är länkad av Riksbanken.

25 Diagram Faktisk och trendmässig arbetsproduktivitet i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Trend beräknad med Hodrick-Prescott-filtret. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

26 Diagram Skattade gap Procentuell avvikelse från HP-trend Källor: SCB och Riksbanken

27 Diagram Nominella löner Årlig procentuell förändring Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Riksbanken

28 Diagram Arbetskostnader per producerad enhet i hela ekonomin Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

29 Diagram KPI, KPIF och KPIF exklusive energi Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta.

30 Diagram KPIF exklusive energi och arbetskostnad per producerad enhet Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

31 Diagram Oljepris, Brentolja USD per fat Källor: Intercontinental Exchange och Riksbanken

32 Diagram1.31. HIKP i Sverige och euroområdet Årlig procentuell förändring Källor: Eurostat, SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

33 Diagram Reporänta Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

34 Diagram Real reporänta Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

35 Diagram KPIF Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

36 Diagram 2.1. BNP i omvärlden TCW-vägd, kvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt Källor: Nationella källor och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

37 Diagram 2.2. Arbetsmarknadsgap (arbetade timmar) Procentuell avvikelse från HP-trend Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

38 Diagram 2.3. KPIF Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

39 Diagram 2.4. Reporänta Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

40 Diagram 2.5. BNP Kvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

41 Diagram 2.6. BNP Kvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

42 Diagram 2.7. KPIF Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

43 Diagram 2.8. Arbetsmarknadsgap (arbetade timmar) Procentuell avvikelse från HP-trend Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

44 Diagram 2.9. Reporänta Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

45 Diagram Reporänta Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

46 Diagram BNP Kvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

47 Diagram Produktionsgap (BNP) Procentuell avvikelse från HP-trend Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

48 Diagram Arbetsmarknadsgap (arbetade timmar) Procentuell avvikelse från HP-trend Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

49 Diagram KPIF Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

50 Diagram 3.1. Tioårsräntor Procent Källa: Reuters EcoWin Anm. Statsobligationer med cirka 10 års återstående löptid.

51 Diagram 3.2. Skillnad i olika länders statsobligationsräntor mot Tyskland Procentenheter Källa: Reuters EcoWin Anm. Statsobligationer med cirka 10 års återstående löptid.

52 Diagram 3.3. Tvåårsräntor Procent Källa: Reuters EcoWin Anm. Statsobligationer med cirka 2 års återstående löptid.

53 Diagram 3.4. Penningpolitiska förväntningar i euroområdet och USA Procent Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

54 Diagram 3.5. Penningpolitiska förväntningar i Sverige enligt penningmarknadens aktörer Procent Källor: Reuters EcoWin, TNS SIFO Prospera och Riksbanken

55 Diagram 3.6. Monetär bas Miljarder SEK Källa: Riksbanken

56 Diagram 3.7. Hushållens och icke-finaniella företags totala upplåning från kreditinstitut Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

57 Diagram 3.8. Industriföretagens upplåning på kreditmarknaden Miljarder USD respektive EUR Källor: Bloomberg och Riksbanken

58 Diagram Priser på småhus Köpeskillingskoefficient, hela riket Källa: SCB

59 Diagram Penningmängden Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

60 Diagram Växelkurser Kronor per euro respektive dollar Källa: Reuters EcoWin

61 Diagram Världshandelsvolym World trade monitor index, 2000 = 100, säsongsrensade data Källa: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

62 Diagram Inköpschefsindex i euroområdet Index, säsongsrensade data Källa: Markit Economics

63 Diagram Export Index, 2006 kvartal 1 = 100 Källor: Nationella källor och Riksbanken

64 Diagram Konsumentpriser Årlig procentuell förändring Källor: Bureau of Labor Statistics, Eurostat och OECD

65 Diagram Råvarupriser Index 2000 = 100, USD Källa: The Economist

66 Diagram Barometerindikator Index, medelvärde = 100 Källa: Konjunkturinstitutet

67 Diagram Konfidensindikatorer för näringslivet Nettotal, säsongsrensade data Källa: Konjunkturinstitutet

68 Diagram Industriproduktion och orderingång Index, 2005 = 100, säsongsrensade data Källa: SCB

69 Diagram Sparande och disponibel inkomst Årlig procentuell förändring, respektive procent av disponibel inkomst Källor: SCB och Riksbanken

70 Diagram Detaljhandelsindex Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerad data Källa: SCB

71 Diagram Hushållens förväntningar om framtiden Nettotal Källa: Konjunkturinstitutet

72 Diagram Offentligt finansiellt sparande Procent av BNP Källa: SCB

73 Diagram Fasta bruttoinvesteringar Årlig procentuell förändring Källa: SCB

74 Diagram Utrikeshandel med varor i fasta priser Tre månaders förändring i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Tre månaders glidande medelvärde. Fasta priser beräknat av Riksbanken

75 Diagram Exportorderingång Nettotal respektive årlig procentuell förändring Källor: Konjunkturinstitutet och SCB

76 Diagram Sysselsatta, arbetskraft och arbetslöshet 1000-tals personer, år, respektive procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Tre månaders glidande medelvärde. Data före 2001 är länkade av Riksbanken.

77 Diagram Nyanmälda och kvarstående lediga platser samt varsel 1000-tal, säsongsrensade data Källor: Arbetsförmedlingen och Riksbanken

78 Diagram Andel företag med brist på arbetskraft Procent, säsongsrensade data Källa: Konjunkturinstitutet

79 Diagram Anställda i näringlivet, förväntningar och utfall Nettotal, säsongsrensade data Källa: Konjunkturinstitutet

80 Diagram Industrins kapacitetsutnyttjande Procent, säsongsrensade data Källor: Konjunkturinstitutet och SCB

81 Diagram Löner Årlig procentuell förändring Källor: Medlingsinstitutet och Riksbanken

82 Diagram Löner i näringslivet Årlig procentuell förändring Källor: Medlingsinstitutet och Riksbanken

83 Diagram Inflationsförväntningar på ett års sikt Årlig procentuell förändring Källor: Konjunkturinstitutet och TNS Prospera

84 Diagram Inflationsförväntningar på 1, 2 och 5 års sikt, samtliga aktörer Procent Källa: TNS SIFO Prospera

85 Diagram Skillnaden mellan nominella och reala 5-årsräntor (break even-inflation) Procentenheter Källa: Riksbanken

86 3.38 Varu- och tjänstepriser i KPI Årlig procentuell förändring Källa: SCB Anm. Inom parentes anges respektive komponents vikt i KPI.

87 Diagram Livsmedel, energi och räntekostnader i KPI Årlig procentuell förändring Källa: SCB Anm. Inom parentes anges respektive komponents vikt i KPI.

88 R1. Medelkvadratgap för inflations- och resursutnyttjandeprognoser UPPDATERAD Medelvärden av kvadrerade avvikelser under prognosperioden Källa: Riksbanken

89 R2. Penningmängden (M2), monetära basen och kreditmultiplikatorn Miljarder kronor respektive kvot Källor: SCB och Riksbanken

90 R3. Småhuspriser och total utlåning till svenska hushåll Årlig procentuell förändring Källa: SCB

91 Diagram R4. Bostadsinvesteringar Procent av BNP, löpande pris Källa: SCB Anm. Fyra kvartals glidande medelvärde.

92 R5. Internationella reala huspriser Index, 1980 =100 Källa: Reuters EcoWin

93 Diagram R6. Hushållens nya lån fördelade över olika löptider Procent Källa: Riksbanken

94 Tabell A1. Reporänteprognos Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

95 Tabell A2. Inflation, årsgenomsnitt Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

96 Tabell A3. Inflation, tolvmånaderstal Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

97 Tabell A4. Finansiella prognoser i sammanfattning Årsgenomsnitt, procent om ej annat anges Källor: SCB och Riksbanken * Procent av BNP

98 Tabell A5. Internationella förutsättningar Årlig procentuell förändring Källor: Eurostat, IMF, Intercontinental Exchange, OECD och Riksbanken

99 Tabell A6. Försörjningsbalans Årlig procentuell förändring om ej annat anges Källor: SCB och Riksbanken

100 Tabell A7. Produktion och sysselsättning Årlig procentuell förändring om ej annat anges Källor: SCB och Riksbanken

101 Tabell A9. Alternativscenario med starkare tillväxt i omvärlden, årsgenomsnitt Årlig procentuell förändring, om ej annat anges Källor: Nationella källor, SCB och Riksbanken

102 Tabell A8. Löner och arbetskostnader i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerad data Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Riksbanken

103 Tabell A10. Alternativscenario med förbättrad arbetsproduktivitet, årsgenomsnitt Årlig procentuell förändring, om ej annat anges Källor: SCB och Riksbanken

104 Tabell A11. Alternativscenario med högre reporänta, årsgenomsnitt Årlig procentuell förändring, om ej annat anges Källor: SCB och Riksbanken

105 Tabell A12. Alternativscenario med lägre reporänta, årsgenomsnitt Årlig procentuell förändring, om ej annat anges Källor: SCB och Riksbanken


Ladda ner ppt "PPR Oktober 091022. Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken."

Liknande presentationer


Google-annonser