Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ISLAM Ursprung och grundtankar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ISLAM Ursprung och grundtankar"— Presentationens avskrift:

1 ISLAM Ursprung och grundtankar

2 Ursprung Har sitt ursprung i profeten Muhammed (ca ) som grundade religionen… Muhammed föddes 570 evt i Mecka och levde till 632 evt och han är den siste och störste av alla profeter. Enligt islam har det funnits en rad olika profeter och alla dessa män har bidragit med delar av sanning om Gud. Exempel på betydelsefulla profeter är Adam, Noa, Mose, Abraham, David och Jesus, som är den näst störste profeten. Dessa män har fått rätt budskap av Gud men de som har skrivit ner deras ord har missuppfattat och på så vis förvanskat det sanna budskapet. Muhammed däremot förmedlade allt rätt och är därför den störste av dem alla. Det finns inga bilder av Allah eller Muhammed eftersom det råder bildförbud inom islam. De menar att med bilder så riskerar man att dyrka bilden istället för Gud själv. Muhammeds far dog innan Muhammed var född och hans mor dog när han bara var sex år. När modern hade dött blev Muhammed först omhändertagen av sin farfar men senare tog hans farbror över uppfostran. Vid tolvårsåldern mötte Muhammed en helig man som förutsåg hans kommande storhet. Vid vuxen ålder började han jobba för den rika änkan Khadija som senare även blev hans första hustru efter att hon friat till honom. Det sägs att när Muhammed var 25 år så var Khadija 40 år. Trots det så hade paret ett nära förhållande. Muhammed brukade dra sig undan för andliga övningar och när han var i 40 årsåldern tog han med sig sin familj och de drog sig undan till berget Hira för sina andliga övningar men även för eftertanke. Just denna gång när han helgade månaden Ramadan fick han sin första uppenbarelse, det var ängeln Gabriel som blivit sänd av Gud. Gabriel bad Muhammed läsa något men Muhammed förstod inte vad ängeln menade eftersom han inte kunde läsa. När Gabriel sagt till honom några gånger så kom orden till honom och han kunde läsa. Först trodde Muhammed att han var besatt av demoner, han förstod inte vad som hade hänt. Det var hans fru Khadija som lugnade honom och övertygade honom att han var Guds sändebud. Efter denna första uppenbarelse förkunnade Muhammed detta till sina landsmän och betonade att man ska tro på en Gud, ta ansvar för de fattiga, föräldralösa och änkorna samt domedagen. Det gick inte som Muhammed hade tänkt sig, åhörarna trodde inte på honom. De rika familjerna i Mecka stötte bort honom eftersom han uppfattades som ett hot för de rika. Under 610-talet försvårades livet ännu mer för profeten och hans anhängare. Hans fru och farbror dog båda två och Muhammed stod oskyddad mot de fientliga trupperna i Mecka. Han fick kontakt med några ledare i staden Medina och år 622 flyttade han sin verksamhet dit. År 622 är så viktigt att det är då muslimer börjar sin tideräkning. Man valde inte året då Muhammed föddes, inte heller det året då han fick sin första uppenbarelse utan det året då den första muslimsak församlingen bildades, umma. Efter år 622 var islam inte bara en gren inom kristendom eller judendom utan en egen religion. Medina kunde Muhammed förverkliga sin vision av ett samhälle som hade sin grund i tron på en enda Gud, Allah. Muhammed blev inte bara accepterad som profet utan också som domare och ledare. Umma, församlingen, var nu grunden för samhället och gemenskapen. När tiden gick så började Muhammed uppmärksamma Mecka, trots att de i staden varit fientliga så hade staden stor religiös betydelse. Under 620-talet pågick det olika krig mellan Medina och Mecka tills det 628 slöts ett fördrag som sa att Muhammed och hans anhängare fick besöka Mecka. 630 bröt Muhammed mot detta fördrag och intog Mecka. Istället för att döda folket i Medina så lät han dem gå över till islam. År 632 dog Muhammed. (Varje år vallfärdar muslimer till nuvarande Saudiarabien för att besöka Mecka och Medina, som båda är heliga städer för muslimer. Det har bildats en omfattande vallfärdsritual med det gamla templet Kaba i centrum.)

3 Ursprung Muhammed anses vara den som fört budskapet vidare helt utan fel, men… han är den siste i en lång rad av profeter som Gud givit sitt budskap till, de tidigare profeterna har dock missuppfattat eller förvanskat vad de hört. Även t.ex. Moseböckerna i Gamla Testamentet och evangeliernas berättelser om Jesus anses innehålla gudomliga budskap MEN är inte felfria.

4 Ursprung Muhammed föddes i Mecka omkring år 570.
Den siste och störste av alla profeter. Tog emot sin första uppenbarelse år Började predika monoteism solidaritet med svaga och utsatta att det finns ett liv efter döden och att vi alla en dag ska stå till svars för våra handlingar Budskapet ansågs mycket kontroversiellt! Skapade konflikter!

5 Ursprung Muhammed förföljdes och tvingades fly till Medina år 622 ( =startåret för muslimsk tideräkning). Där grundades den första församlingen – umma. Umma ersatte stammens funktion som sammanhållande länk och socialt skyddsnät. I Medina fungerade Muhammed som ledare för hela samhället – inte bara religiöst. Det muslimska styret utvidgades genom politiska överenskommelser och krigsföring. Vid sin död år 632 var Muhammed ledare för stora delar av den arabiska halvön. Expansionen fortsatte även därefter med enorm fart.

6

7

8 Olika tolkningar: Riktningar
Delningen går tillbaka till strider om ledarskapet efter Muhammeds död SUNNI Stödde Abu Bakr: Muhammeds svärfar. Ansåg att det var viktigare att den nya ledaren var lämpad för jobbet, än att han var släkt med Muhammed. Kallar sina ledare för kalifer. Omkring 90% av världens muslimer SHIA Ville att ledarskapet efter Muhammed skulle gå i arv, därför skulle hans kusin Ali ta över makten. Kallar sina ledare för imamer. Ledaren har större inflytande än inom sunni. Iran starkaste fästet idag. Sunni och Shia Striderna om ledningen efter Muhammeds död gav senare upphov till islams uppdelning i sunniter och shiiter. Shiiterna eller shiamuslimerna krävde att ledaren skulle härstamma från Muhammeds släkt. De utgår från at Muhammed utsåg sin svärson Ali till sin efterträdare och muntligen överlämnade ett hemligt budskap till honom. Under 700-talet etablerade de sig som Alis parti (shiat Ali). Den stora gruppen som betraktade kalifen som sin ledare började kallas sunniter. De ville bevara arvet efter Muhammed genom trohet mot hans sunna. Sunniterna framhäver behovet av att varje muslim kan studera koranen och sunna för att på egen hand bilda sig en uppfattning om vad som är rätt.

9 Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är Guds profet.
Grundtankar: Gud Trosbekännelsen: Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är Guds profet.

10 Grundtankar: Gud GUD ÄR EN! (Sura 2:163)
Gud är större: Allah akbar Vi kan aldrig helt förstå Gud, Gud är alltid mer än vad vi kan föreställa oss. Om Gud vill: Inshallah Våra öden ligger i Guds händer, det sker som Gud vill ska ske. ”Gud har 99 namn” – beskriver Gud utifrån hans egenskaper, till exempel skapare, allsmäktig, beskyddaren, hämnaren, den milde…

11 Grundtankar/kännetecken
Människan är skapad av Gud – därför är människan i grunden god. Under sitt liv kan människan frestas av Satan att handla fel. Människan är satt på jorden för att utföra Guds vilja – hon har en plikt att stå emot frestelserna. Människan kommer bli dömd utifrån sina gärningar på domens dag och hamnar antingen i paradiset eller helvetet.

12 Grundtankar: Plikter TROSBEKÄNNELSEN VALLFÄRDEN SKATTEN BÖNEN FASTAN
På dessa vilar religionen – de ska därför utföras av den som är muslim. TROSBEKÄNNELSEN VALLFÄRDEN BÖNEN SKATTEN FASTAN De fem pelarna Islams fromhetsliv kan beskrivas utifrån fem grundläggande föreskrifter: 1 Shahada (Trosbekännelsen) ”det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud” 2 Salah (Bönen) Man ber fem gånger om dagen och tiden för bönen bestäms av solens gång. I t.ex. Sverige kan man inte följa solen så istället har man speciella klockslag. 3 Saum (Fastan) Sker under månaden Ramadan. Detta innebär en månads fasta men är en tid för eftertanke, botgöring, rening, solidaritet. Man ska även bli vän med sina ovänner. 4 Zakat (Allmosan) En religiös avgift till umma (församlingen) och pengarna går till de fattiga/de behövande och delas ut under Ramadan. 5 Hadjdi (Vallfärden) Ska göras en gång i livet om man kan. Man vallfärdar till Mecka och Kaba. Att ha gjort detta ökar en persons status. Det är inget tvång att följa de fem pelarna utan de ska vara en hjälp att utveckla sin tro. DE ska bara följas av de som kan göra det. Allah kräver inget omöjligt av människorna, han är barmhärtig och förlåter alla som ångrar sina fel. Även om de fem pelarna innebär religiösa plikter är de sociala och medmänskliga åtagandena också mycket viktiga. Man ska till exempel hjälpa de fattiga och förtryckta.

13 Grundtankar: Plikter TROSBEKÄNNELSEN VALLFÄRDEN SKATTEN BÖNEN FASTAN
Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är Guds profet Viskas i den nyföddes öra och får gärna vara det sista man säger innan man dör. Sägs många gånger varje dag. TROSBEKÄNNELSEN VALLFÄRDEN BÖNEN SKATTEN FASTAN

14 Gärna i moskén Viktigt att den utförs rätt!
Grundtankar: Plikter 5 gånger varje dygn: gryning, middag, sen eftermiddag, skymning och när mörkret fallit. Bönetiderna varierar med solen. Gärna i moskén Viktigt att den utförs rätt! TROSBEKÄNNELSEN VALLFÄRDEN BÖNEN SKATTEN FASTAN Bildkälla:

15 Grundtankar: Plikter TROSBEKÄNNELSEN VALLFÄRDEN SKATTEN BÖNEN FASTAN
Kallas ibland också allmosan. Räknas ut olika i olika muslimska traditioner. Går till de fattiga. Fattiga är befriade från att betala skatten. TROSBEKÄNNELSEN VALLFÄRDEN BÖNEN SKATTEN FASTAN

16 Grundtankar: Plikter TROSBEKÄNNELSEN VALLFÄRDEN SKATTEN BÖNEN FASTAN
Under månaden Ramadan. Förbjudet att äta, dricka, röka och ha sex under dygnets ljusa timmar. Måttfullhet råder under övrig tid. Flera orsaker – bland annat att få empati för de fattiga och att träna sin självdisciplin. TROSBEKÄNNELSEN VALLFÄRDEN BÖNEN SKATTEN FASTAN

17 Grundtankar: Plikter TROSBEKÄNNELSEN VALLFÄRDEN SKATTEN BÖNEN FASTAN
Pilgrimsfärd till Mecka åtminstone en gång i livet är en plikt för den muslim som har möjlighet (hälsa, ekonomi…) Måste ske under vallfartsmånaden. Vallfartsdräkt – helt klädd i vitt. Besöker heliga platser och utför vissa ritualer knutna till dem. TROSBEKÄNNELSEN VALLFÄRDEN BÖNEN SKATTEN FASTAN

18 Grundtankar: Koranen Muhammed lyssnade till ängeln Gabriels uppläsning av den himmelska Koranen… … och läste i sin tur upp detta för en skrivare som nedtecknade den jordiska Koranen

19 Grundtankar: Koranen Det sanna budskapet – Guds egna ord!
Muhammed tog emot budskapet genom flera uppenbarelser. Sammanställdes under ca tio år efter Muhammeds död. Uppdelad i 114 suror (kapitel) som i sin tur är uppdelade i verser. Innehåller beskrivningar av Guds handlingar, lovprisningar till Guds storhet och godhet, beskrivningar av hur människan skall leva, skildringar av domens dag, paradis och helvete. Översättning? Tolkning?

20 Grundtankar: Övriga källor
Hadither berättar om sunna, dvs. hur profeten och de första kaliferna levde. Används som hjälp för att förstå Koranen. Bygger på muntlig tradering. Finns ett stort antal! Ca , varierande äkthet. Inte bindande - får tolkas.

21 Uppgift Vad står det? Hur kan man förstå budskapet? (Hänvisningar till Koranens Budskap: Bernström / Koranen: Zetterström) Vilken bild ger följande suror av Gud? 1, 2:255/256, 24:35, 29:46, 39:53, 42:24-26, 57:1-6 Hur beskrivs människan i dessa suror? 3:134, 20:54-55/56-57, 24:22, 31:18-19, 29:46, 32:7-9, 38:71-72, 95:4-6


Ladda ner ppt "ISLAM Ursprung och grundtankar"

Liknande presentationer


Google-annonser