Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BBIC läkarundersökning Stefan Kling Ingemar Nilsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BBIC läkarundersökning Stefan Kling Ingemar Nilsson."— Presentationens avskrift:

1 BBIC läkarundersökning Stefan Kling Ingemar Nilsson

2 Varför behöver fosterbarnen särskilda hälsovårdsinsatser? Enligt American Academy of Pediatrics (AAP) Har ofta fått bristfällig hälsovård före placeringen. Behov av vaccinering, syn- hörsel- och allmän hälsoundersökning Har ofta fått bristfällig hälsovård före placeringen. Behov av vaccinering, syn- hörsel- och allmän hälsoundersökning Har ofta kroniska kroppsliga sjukdomar som inte tagits om hand på bästa sätt på grund av ursprungsfamiljens sociala problematik Har ofta kroniska kroppsliga sjukdomar som inte tagits om hand på bästa sätt på grund av ursprungsfamiljens sociala problematik – t ex eksem och astma Har ofta beteendeproblematik och andra former av psykisk ohälsa som fosterföräldrarna behöver stöd i att hantera Har ofta beteendeproblematik och andra former av psykisk ohälsa som fosterföräldrarna behöver stöd i att hantera Har ofta utvecklingsavvikelser som leder till svårigheter i skolan Har ofta utvecklingsavvikelser som leder till svårigheter i skolan Saknar vårdnadshavare med fullständig kunskap om deras hälsohistoria som kan se till att de får sin behov av hälsovård tillgodosedda Saknar vårdnadshavare med fullständig kunskap om deras hälsohistoria som kan se till att de får sin behov av hälsovård tillgodosedda - Anders Hjern 2008

3 Fosterbarns hälsa december 2010 Fosterbarns hälsa kollas inte SvD, 30 maj 2011 ”Kontrollen av fosterhemsplacerade barns hälsa är för dålig, visar en rapport gjord på uppdrag av Malmö stad och socialstyrelsen. Vaccinationer, tandvård och synundersökningar är bland de saker som ofta åsidosätts. Rapporten talar om en rad olika brister. Det handlar både om dokumentation inom de olika myndigheterna av barnens hälsa och om bristande uppföljning av den hälsovård som alla barn har rätt till”. http://www.socialstyrelsen.se/psykiskhalsa/barnspsykiskahals a/forskningochutvardering/familjehemsplaceradebarn http://www.socialstyrelsen.se/psykiskhalsa/barnspsykiskahals a/forskningochutvardering/familjehemsplaceradebarn

4 BBIC läkarundersökning 121 barn och ungdomar Augusti 2010 – augusti 2011 PojkarFlickor Antal6754

5 BBIC läkarundersökning Antal barn och ungdomar per födelseår 2011-1993

6 BBIC läkarundersökning Antal barn per åldersgrupp 0 – 6 = 31 0 – 6 = 31 7 - 12 = 44 7 - 12 = 44 13 – 18 = 46 13 – 18 = 46

7 BBIC läkarundersökning Antal remisser Antal remisser Vårdcentral24 Vårdcentral24 Ögon 8 Ögon 8 Öron-näsa-hals11 Öron-näsa-hals11 Logoped1 Logoped1 Kirurg1 Kirurg1 Ortoped3 Ortoped3 Barnmedicin18 Barnmedicin18 BUP10 BUP10 Hudklinik7 Hudklinik7 Tandhälsovård4 Tandhälsovård4 Skolhälsovård5 Skolhälsovård5 Barnhälsovård 1 Barnhälsovård 1 Kvinnoklinik 1 Kvinnoklinik 1 _____ _____ 94 94

8 BBIC läkarundersökning Socialstyrelsens nya anvisningar för läkarundersökning 29 november 2011 Socialstyrelsens nya anvisningar för läkarundersökning 29 november 2011

9 BBIC läkarundersökning Rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. FN:s granskningskommitté för konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har preciserat och konkretiserat vad rätten till hälsa innebär (ICESCR General Comment 14). Mänskliga rättigheter är särskilt ägnade att skydda utsatta och sårbara grupper, liksom grupper med särskilda behov. Det innebär bland annat att sådana grupper kan behöva extra resurser och insatser för att säkerställa deras lika rätt.

10 BBIC läkarundersökning Syfte - att identifiera aktuella och tidigare försummade hälso- och sjukvårdsbehov för att möjliggöra åtgärder och fortsatt uppföljning. aktuella och tidigare försummade hälso- och sjukvårdsbehov för att möjliggöra åtgärder och fortsatt uppföljning. hälsoproblem av psykisk och somatisk karaktär, inklusive tandhälsa, som kräver anpassade förhållanden vid mottagande i förekommande fall i familjehem eller HVB. hälsoproblem av psykisk och somatisk karaktär, inklusive tandhälsa, som kräver anpassade förhållanden vid mottagande i förekommande fall i familjehem eller HVB.

11 BBIC läkarundersökning Bakgrundsmaterial Begäran från socialnämnden om utlåtande från hälso- och sjukvården Begäran från socialnämnden om utlåtande från hälso- och sjukvården Förlossningsjournal (FV 2) Förlossningsjournal (FV 2) Komplett BVC-journal (dvs. inklusive tillväxtkurva, vaccinationsblad, kopia av skickade remisser och remissvar) Komplett BVC-journal (dvs. inklusive tillväxtkurva, vaccinationsblad, kopia av skickade remisser och remissvar) Komplett skolhälsovårdsjournal (dvs. inklusive tillväxtkurva, vaccinationsblad, kopia av skickade remisser och remissvar) Komplett skolhälsovårdsjournal (dvs. inklusive tillväxtkurva, vaccinationsblad, kopia av skickade remisser och remissvar) Tandhälsovårdsjournal Tandhälsovårdsjournal Övriga journalkopior vid behov (t.ex. om barnet har en kronisk sjukdom eller någon pågående behandlingskontakt bör information om detta framgå vid begäran om läkarutlåtande och journalkopior vid behov inhämtas) Övriga journalkopior vid behov (t.ex. om barnet har en kronisk sjukdom eller någon pågående behandlingskontakt bör information om detta framgå vid begäran om läkarutlåtande och journalkopior vid behov inhämtas) (BBIC konsultationsdokument förskola/skola) (BBIC konsultationsdokument förskola/skola)

12 BBIC läkarundersökning Undersökningen Barnet informeras om undersökningens syfte Barnet informeras om undersökningens syfte Demokrati- och autonomiaspekter Helhetsperspektiv Helhetsperspektiv Förälder- vårdnadshavare närvarande (om möjligt) Förälder- vårdnadshavare närvarande (om möjligt) Ge möjlighet att med egna ord ta upp viktiga frågor om sin hälsa Ge möjlighet att med egna ord ta upp viktiga frågor om sin hälsa Dela upp undersökningen i två delar? Dela upp undersökningen i två delar?

13 Demokratiaspekten Alla människor har rätt till information och hjälp i olika hälsofrågor, så att de har möjlighet att medvetet fatta personliga val. Alla människor har rätt till information och hjälp i olika hälsofrågor, så att de har möjlighet att medvetet fatta personliga val. Autonomiaspekten Alla människor har rätt att själva bestämma över sina liv, och inte mot sin vilja påtvingas information, rådgivning eller försök till förändring av ”oönskade” attityder och beteenden. Alla människor har rätt att själva bestämma över sina liv, och inte mot sin vilja påtvingas information, rådgivning eller försök till förändring av ”oönskade” attityder och beteenden.

14 BBIC läkarundersökning Anamnes I graviditet och förlossning graviditet och förlossning hereditet hereditet tidigare sjukdomar tidigare sjukdomar operationer, olycksfall operationer, olycksfall sjukhusvård inkl. BUP/Hab sjukhusvård inkl. BUP/Hab hälsoundersökningar hälsoundersökningar vaccinationer vaccinationer andra åtgärder inom barn- och skolhälsovård andra åtgärder inom barn- och skolhälsovård kronisk sjukdom kronisk sjukdom medicinering medicinering mag- och huvudvärk mag- och huvudvärk sömnstörningar sömnstörningar oro/ångest oro/ångest förändringar i stämningsläge förändringar i stämningsläge normbrytande beteende normbrytande beteende neuropsykiatriska problem neuropsykiatriska problem språk, kommunikation och lekutveckling språk, kommunikation och lekutveckling inlärningssvårigheter inlärningssvårigheter familje- och syskonrelationer familje- och syskonrelationer allergi/överkänslighet allergi/överkänslighet syn och hörsel syn och hörsel vaccinationer vaccinationer tandhälsa tandhälsa

15 BBIC läkarundersökning Anamnes II Anamnesen bör också ta sikte på att identifiera såväl risk- som friskfaktorer med avseende på fysisk aktivitet, kost, sömn, alkohol, droger, sexuell aktivitet samt intressen och förmågor hos barnet/den unge som kan utvecklas. Anamnesen bör också ta sikte på att identifiera såväl risk- som friskfaktorer med avseende på fysisk aktivitet, kost, sömn, alkohol, droger, sexuell aktivitet samt intressen och förmågor hos barnet/den unge som kan utvecklas.

16 Inventering av motståndskraften Egna förmågor Egna förmågor Del i ett sammanhang Del i ett sammanhang Viktiga aktiviteter Viktiga aktiviteter Viktiga platser Viktiga platser Viktiga relationer Viktiga relationer Framtidsplaner Framtidsplaner Meningen med livet Meningen med livet

17 Salutogena frågor! Vad tycker du känns bra just nu? Vad tycker du känns bra just nu? Vad skulle kunna bli bättre? Vad skulle kunna bli bättre? Berätta vad du lyckas bra med! Berätta vad du lyckas bra med! Någonting som du känner dig stolt över? Någonting som du känner dig stolt över? Vad gillar kompisarna hos dig? Vad gillar kompisarna hos dig? Hur fixar du besvärliga situationer så att det löser sig? Hur fixar du besvärliga situationer så att det löser sig?

18 BBIC läkarundersökning Klinisk undersökning I - somatisk undersökning bedömning av aktuell fysisk (inkl. tandstatus) och psykisk hälsa bedömning av aktuell fysisk (inkl. tandstatus) och psykisk hälsa tillväxt (diagram, längd, vikt, BMI), utveckling och näringstillstånd tillväxt (diagram, längd, vikt, BMI), utveckling och näringstillstånd ev. funktionsnedsättning eller funktionshinder ev. funktionsnedsättning eller funktionshinder ev. tecken på misshandel, vanvård och självdestruktivt beteende ev. tecken på misshandel, vanvård och självdestruktivt beteende

19 BBIC läkarundersökning Klinisk undersökning II som ett komplement till vad som framkommer i anamnesen, bör det ingå en värdering av huruvida barnets eller ungdomens språkutveckling, psykiska hälsa samt psykosociala och kroppsliga utveckling är åldersadekvat som ett komplement till vad som framkommer i anamnesen, bör det ingå en värdering av huruvida barnets eller ungdomens språkutveckling, psykiska hälsa samt psykosociala och kroppsliga utveckling är åldersadekvat stämningsläge, ev. tecken på oro och rastlöshet, koncentrationsförmåga och orientering bör bedömas stämningsläge, ev. tecken på oro och rastlöshet, koncentrationsförmåga och orientering bör bedömas

20 BBIC läkarundersökning Bedömning hur lång tid undersökningen har tagit hur lång tid undersökningen har tagit vilken vårdnadshavare/förälder/vuxen som varit närvarande och intervjuats eller lämnat information vilken vårdnadshavare/förälder/vuxen som varit närvarande och intervjuats eller lämnat information beskrivning av barnets eller den unges förmåga att medverka och kommunicera i undersökningssituationen beskrivning av barnets eller den unges förmåga att medverka och kommunicera i undersökningssituationen vilka hälso- och sjukvårdsjournaler som varit tillgängliga och vad som framkommit i status vid undersökningen även med avseende på tillväxt, utveckling och nutritionsstatus vilka hälso- och sjukvårdsjournaler som varit tillgängliga och vad som framkommit i status vid undersökningen även med avseende på tillväxt, utveckling och nutritionsstatus Den sammanfattande beskrivningen ska innefatta en bedömning av såväl akuta som långsiktiga hälso- och sjukvårdsbehov samt förhållanden som bör beaktas vid placering.

21 BBIC läkarundersökning Åtgärder och planering akuta åtgärder och vårdplanering på längre sikt sammanfattas akuta åtgärder och vårdplanering på längre sikt sammanfattas undersökningen kan kompletteras med provtagningar ev. även avseende smittsamma och sexuellt överförbara sjukdomar undersökningen kan kompletteras med provtagningar ev. även avseende smittsamma och sexuellt överförbara sjukdomar eventuella remisser till specialistmottagning, BUP, gynekolog, barnhabilitering eller tandvård skrivs eventuella remisser till specialistmottagning, BUP, gynekolog, barnhabilitering eller tandvård skrivs planering för eventuellt fortsatt utrednings- och behandlingsarbete och planerad uppföljning i hälsovården presenteras för barnet/ungdomen planering för eventuellt fortsatt utrednings- och behandlingsarbete och planerad uppföljning i hälsovården presenteras för barnet/ungdomen om barnet inte har en familjeläkare bör detta diskuteras i samband med undersökningen, för att göra det möjligt att få träffa samma läkare vid kommande kontakter med primärvården om barnet inte har en familjeläkare bör detta diskuteras i samband med undersökningen, för att göra det möjligt att få träffa samma läkare vid kommande kontakter med primärvården undersökande läkare gör på grundval av bedömningsunderlaget en gemensam planering tillsammans med företrädare för socialtjänsten enligt lokala överenskommelser. undersökande läkare gör på grundval av bedömningsunderlaget en gemensam planering tillsammans med företrädare för socialtjänsten enligt lokala överenskommelser.

22 Christina Herrström, P 1 intervju ”Jag skulle inte kunna berätta en historia där man tog ifrån ungdomarna hoppet, kraften. Man måste påminna dem om att de har den här styrkan, de har kraften.” ”Jag skulle inte kunna berätta en historia där man tog ifrån ungdomarna hoppet, kraften. Man måste påminna dem om att de har den här styrkan, de har kraften.”


Ladda ner ppt "BBIC läkarundersökning Stefan Kling Ingemar Nilsson."

Liknande presentationer


Google-annonser