Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BBIC läkarundersökning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BBIC läkarundersökning"— Presentationens avskrift:

1 BBIC läkarundersökning
Stefan Kling Ingemar Nilsson

2 Varför behöver fosterbarnen särskilda hälsovårdsinsatser
Varför behöver fosterbarnen särskilda hälsovårdsinsatser? Enligt American Academy of Pediatrics (AAP) Har ofta fått bristfällig hälsovård före placeringen. Behov av vaccinering, syn- hörsel- och allmän hälsoundersökning Har ofta kroniska kroppsliga sjukdomar som inte tagits om hand på bästa sätt på grund av ursprungsfamiljens sociala problematik – t ex eksem och astma Har ofta beteendeproblematik och andra former av psykisk ohälsa som fosterföräldrarna behöver stöd i att hantera Har ofta utvecklingsavvikelser som leder till svårigheter i skolan Saknar vårdnadshavare med fullständig kunskap om deras hälsohistoria som kan se till att de får sin behov av hälsovård tillgodosedda - Anders Hjern 2008

3 Fosterbarns hälsa december 2010
Fosterbarns hälsa kollas inte SvD, 30 maj 2011 ”Kontrollen av fosterhemsplacerade barns hälsa är för dålig, visar en rapport gjord på uppdrag av Malmö stad och socialstyrelsen. Vaccinationer, tandvård och synundersökningar är bland de saker som ofta åsidosätts. Rapporten talar om en rad olika brister. Det handlar både om dokumentation inom de olika myndigheterna av barnens hälsa och om bristande uppföljning av den hälsovård som alla barn har rätt till”.

4 BBIC läkarundersökning 121 barn och ungdomar Augusti 2010 – augusti 2011
Pojkar Flickor Antal 67 54

5 BBIC läkarundersökning Antal barn och ungdomar per födelseår 2011-1993

6 BBIC läkarundersökning
Antal barn per åldersgrupp 0 – 6 = 31 = 44 13 – 18 = 46

7 BBIC läkarundersökning
Antal remisser Vårdcentral 24 Ögon 8 Öron-näsa-hals 11 Logoped 1 Kirurg 1 Ortoped 3 Barnmedicin 18 BUP 10 Hudklinik 7 Tandhälsovård 4 Skolhälsovård 5 Barnhälsovård Kvinnoklinik _____ 94

8 BBIC läkarundersökning
Socialstyrelsens nya anvisningar för läkarundersökning29 november 2011

9 BBIC läkarundersökning
Rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna . FN:s granskningskommitté för konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har preciserat och konkretiserat vad rätten till hälsa innebär (ICESCR General Comment 14). Mänskliga rättigheter är särskilt ägnade att skydda utsatta och sårbara grupper, liksom grupper med särskilda behov. Det innebär bland annat att sådana grupper kan behöva extra resurser och insatser för att säkerställa deras lika rätt.

10 BBIC läkarundersökning
Syfte - att identifiera aktuella och tidigare försummade hälso- och sjukvårdsbehov för att möjliggöra åtgärder och fortsatt uppföljning. hälsoproblem av psykisk och somatisk karaktär, inklusive tandhälsa, som kräver anpassade förhållanden vid mottagande i förekommande fall i familjehem eller HVB.

11 BBIC läkarundersökning
Bakgrundsmaterial Begäran från socialnämnden om utlåtande från hälso- och sjukvården Förlossningsjournal (FV 2) Komplett BVC-journal (dvs. inklusive tillväxtkurva, vaccinationsblad, kopia av skickade remisser och remissvar) Komplett skolhälsovårdsjournal (dvs. inklusive tillväxtkurva, vaccinationsblad, kopia av skickade remisser och remissvar) Tandhälsovårdsjournal Övriga journalkopior vid behov (t.ex. om barnet har en kronisk sjukdom eller någon pågående behandlingskontakt bör information om detta framgå vid begäran om läkarutlåtande och journalkopior vid behov inhämtas) (BBIC konsultationsdokument förskola/skola)

12 BBIC läkarundersökning
Undersökningen Barnet informeras om undersökningens syfte Demokrati- och autonomiaspekter Helhetsperspektiv Förälder- vårdnadshavare närvarande (om möjligt) Ge möjlighet att med egna ord ta upp viktiga frågor om sin hälsa Dela upp undersökningen i två delar?

13 Autonomiaspekten Demokratiaspekten Alla människor har rätt till information och hjälp i olika hälsofrågor, så att de har möjlighet att medvetet fatta personliga val. Alla människor har rätt att själva bestämma över sina liv, och inte mot sin vilja påtvingas information, rådgivning eller försök till förändring av ”oönskade” attityder och beteenden.

14 BBIC läkarundersökning
Anamnes I graviditet och förlossning hereditet tidigare sjukdomar operationer , olycksfall sjukhusvård inkl. BUP/Hab hälsoundersökningar vaccinationer andra åtgärder inom barn- och skolhälsovård kronisk sjukdom medicinering mag- och huvudvärk sömnstörningar oro/ångest förändringar i stämningsläge normbrytande beteende neuropsykiatriska problem språk, kommunikation och lekutveckling inlärningssvårigheter familje- och syskonrelationer allergi/överkänslighet syn och hörsel vaccinationer tandhälsa

15 BBIC läkarundersökning
Anamnes II Anamnesen bör också ta sikte på att identifiera såväl risk- som friskfaktorer med avseende på fysisk aktivitet, kost, sömn, alkohol, droger, sexuell aktivitet samt intressen och förmågor hos barnet/den unge som kan utvecklas.

16 Inventering av motståndskraften
Egna förmågor Del i ett sammanhang Viktiga aktiviteter Viktiga platser Viktiga relationer Framtidsplaner Meningen med livet

17 Salutogena frågor! Vad tycker du känns bra just nu?
Vad skulle kunna bli bättre? Berätta vad du lyckas bra med! Någonting som du känner dig stolt över? Vad gillar kompisarna hos dig? Hur fixar du besvärliga situationer så att det löser sig?

18 BBIC läkarundersökning
Klinisk undersökning I - somatisk undersökning bedömning av aktuell fysisk (inkl. tandstatus) och psykisk hälsa tillväxt (diagram, längd, vikt, BMI), utveckling och näringstillstånd ev. funktionsnedsättning eller funktionshinder ev. tecken på misshandel, vanvård och självdestruktivt beteende

19 BBIC läkarundersökning
Klinisk undersökning II som ett komplement till vad som framkommer i anamnesen, bör det ingå en värdering av huruvida barnets eller ungdomens språkutveckling, psykiska hälsa samt psykosociala och kroppsliga utveckling är åldersadekvat stämningsläge, ev. tecken på oro och rastlöshet, koncentrationsförmåga och orientering bör bedömas

20 BBIC läkarundersökning
Bedömning hur lång tid undersökningen har tagit vilken vårdnadshavare/förälder/vuxen som varit närvarande och intervjuats eller lämnat information beskrivning av barnets eller den unges förmåga att medverka och kommunicera i undersökningssituationen vilka hälso- och sjukvårdsjournaler som varit tillgängliga och vad som framkommit i status vid undersökningen även med avseende på tillväxt, utveckling och nutritionsstatus Den sammanfattande beskrivningen ska innefatta en bedömning av såväl akuta som långsiktiga hälso- och sjukvårdsbehov samt förhållanden som bör beaktas vid placering.

21 BBIC läkarundersökning
Åtgärder och planering akuta åtgärder och vårdplanering på längre sikt sammanfattas undersökningen kan kompletteras med provtagningar ev. även avseende smittsamma och sexuellt överförbara sjukdomar eventuella remisser till specialistmottagning, BUP, gynekolog, barnhabilitering eller tandvård skrivs planering för eventuellt fortsatt utrednings- och behandlingsarbete och planerad uppföljning i hälsovården presenteras för barnet/ungdomen om barnet inte har en familjeläkare bör detta diskuteras i samband med undersökningen, för att göra det möjligt att få träffa samma läkare vid kommande kontakter med primärvården undersökande läkare gör på grundval av bedömningsunderlaget en gemensam planering tillsammans med företrädare för socialtjänsten enligt lokala överenskommelser.

22 Christina Herrström, P 1 intervju
”Jag skulle inte kunna berätta en historia där man tog ifrån ungdomarna hoppet, kraften. Man måste påminna dem om att de har den här styrkan, de har kraften.”


Ladda ner ppt "BBIC läkarundersökning"

Liknande presentationer


Google-annonser