Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTRODUKTION TILL PROGRAMMERING

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTRODUKTION TILL PROGRAMMERING"— Presentationens avskrift:

1 INTRODUKTION TILL PROGRAMMERING
Föreläsning 1 ( ) INNEHÅLL: Grundläggande begrepp Programmeringsspråk Introduktion till C-språket Programmeringsverktyg och manualer Uppbyggnad av ett C-program Standardbibliotek och funktioner Utmatning av information Jonny Karlsson

2 Grundläggande begrepp
Att programmera är ett sätt att indirekt kommunicera med en dators processor Man ger instruktioner åt datorns processor för att berätta vad man vill att datorn skall göra En dator består av: Minne: det ställe där program och data finns under körning av ett program Mikroprocessor: söker programkod och data ur minnet och utför operationer med dem Program: en serie binära instruktioner som utförs av mikroprocesorn Operativsystem: tillåter olika program att köras När en dators processor utför binära instruktioner som den hämtat från minnet talar man om att programmet körs eller exekveras. Jonny Karlsson

3 Grundläggande begrepp
Ett program skapas/skrivs/programmeras med ett icke-binärt språk, kallas programmeringsspråk, som är förståeligt för människor men inte för datorn. Datorn förstår endast binära talkombinationer (1:or och 0:or) En sekvens av instruktioner som skrivits ner i ett programmeringsspråk brukar kallas för källtext eller källkod. För att datorn skall kunna förstå och utföra instruktioner som en programmerare skrivit ner i en källkod måste källkoden först översättas till binära maskininstruktioner. Detta kallas för kompilering. En av exekverbar fil, som skapas som följd av kompilering, har i windows-miljö filnamnet ”prognamn.exe” Jonny Karlsson

4 Programmeringsspråk Det finns en mängd olika standardiserade programmeringsspråk. Exempel på sådana är: C C++ Java Pascal Fortran ..... Jonny Karlsson

5 Introduktion till C-språket
Konstruerades redan i början av 1970-talet. Är idag fortfarande en av de mest använda programmeringsspråken. Praktiskt taget hela operativsystemet Unix samt dess användarprogram är helt och hållet skrivna i C. Ett mycket viktigt skäl till populäriteten hos C är att språket är lätt att anpassa till nya processorer. Som det ser ut idag kommer C-språket med stor sannolikhet att finnas kvar och vara populär ännu en god tid framöver. Jonny Karlsson

6 Programmeringsverktyg och manualer
Exempel på C-programmeringsverktyg: Visual Studio (Windows) Borland C (Windows) Bledshed dev c++ (Windows) cc och gcc (kommandoradsbaserade verktyg i Linux) WEB-tutorials: Jonny Karlsson

7 Uppbyggnad av ett C-program
direktiv funktion { } huvudfunktion programkropp Ett C-program består av en eller flera separata delar, kallas för funktioner Varje C-program måste innehålla en huvudfunktion som bör heta main Jonny Karlsson

8 Uppbyggnad av ett C-program
När ett program körs, startas det alltid från main funktionen. Eventuella andra funktioner i samma källkodsfil kan anropas från main funktionen (behandlas senare i kursen). I huvudfunktionen main (och i alla andra funktioner) berättar tecknet { var funktionen börjar och } var funktionen slutar. Den kod som finns mellan dessa tecken kallas för programkropp. Programkroppen består av deklarationer (behandlas senare i kursen) och satser. Ett exempel på en sats är anrop av en funktion (t.ex. en funktion som används för att skriva ut text på skärmen) Jonny Karlsson

9 Standardbibliotek och funktioner
I början av programkoden utförs olika direktiv Ett mycket vanligt direktiv är inkludering av en biblioteksfil/inkluderingsfil En inkluderingsfil är en del av C-systemets funktionsbibliotek som innehåller diverse användbara standardfunktioner. Ett exempel på en mycket viktig inkluderingsfil är filen stdio.h. Denna fil innehåller standardfunktioner för in- och utmatning av data. För att kunna använda standardfunktioner som finns i en inkluderingsfil måste man alltså i början av programet inkludera inkluderingsfilen. Detta görs på följande sätt: #include <filnman> Jonny Karlsson

10 Utmatning av data För utmatning av data kan standardfunktionen printf användas. Funktionen printf finns i inkluderingsfilen stdio.h Detta betyder att inklueringsfilen stdio.h måste först inkluderas och funktionen printf anropas för att åstadkomma ett program som skriver ut data på bildskärmen Inkluderingsfilen stdio.h inkluderas i direktiv-delen av källkoden med: #include <stdio.h> En funktion anropas på följande sätt: funktionsnamn(parameter1, parameter2,...,parameterN); Jonny Karlsson

11 Utmatning av data Första parametern i standardfunktionen printf innehåller det data som skall skrivas ut på bildskärmen. Funktionen printf tar egentligen emot flera parametrar, men om man endast vill skriva ut ett angivet data, räcker det med en parameter. T.ex. om man vill att C-programmet skall skriva ut texten ”hej” på bildskärmen anropar man funktionen printf på följande sätt: printf(”hej”); Jonny Karlsson

12 Utmatning av data #include <stdio.h> main()
Källkoden för ett C-program i sin helhet, som visar teckensträngen ”hej” på bildskärmen skulle se ut på följande sätt: #include <stdio.h> main() { printf(”hej”); } Jonny Karlsson


Ladda ner ppt "INTRODUKTION TILL PROGRAMMERING"

Liknande presentationer


Google-annonser