Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jonny Karlsson 12.2.2007 1 PROCESSPROGRAMMERING Föreläsning 3 (19.2.2007 ) Innehåll: -Namngivna rörledningar -Signaler -Signalhantering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jonny Karlsson 12.2.2007 1 PROCESSPROGRAMMERING Föreläsning 3 (19.2.2007 ) Innehåll: -Namngivna rörledningar -Signaler -Signalhantering."— Presentationens avskrift:

1 Jonny Karlsson 12.2.2007 1 PROCESSPROGRAMMERING Föreläsning 3 (19.2.2007 ) Innehåll: -Namngivna rörledningar -Signaler -Signalhantering

2 2Jonny Karlsson 12.2.2007 Namngivna rörledningar Kallas även FIFO:s Kan användas som kommunkationskanal mellan två processer även om dessa inte är ”släkt” med varandra. En FIFO är i själva verket en typ av fil med speciella egenskaper. Dessa syns i katalogträdet som filer men skiljer sej från vanliga filer genom att de har symbolen p framför skyddskoden. En fil kan ej vara öppen och hanteras av många processer samtidigt men det kan däremot en FIFO. Används huvudsakligen för två ändamål i UNIX: för att via rörledningstecken på kommandoraden (|) skicka utdata från en process som indata till en annan process. På så vis behövs inga temporära filer för att skicka data mellan en klient och en server i Klient-Server miljöer

3 3Jonny Karlsson 12.2.2007 Namngivna rörledningar ATT SKAPA EN NAMNGIVEN RÖRLEDNING Skapas från kommandoraden med UNIX kommandot mknod mknod pipename pSkapar en namngiven rörledning med namnet ”pipename” i innevarnade katalog Skapas i ett C-programm med systemanropet mknod() eller mkfifo() mknod(char *pipename, int mode, int dev); pipenamepekar på objektets (rörledningens) filnamn modedefinierar skyddskoden 0010ugo devsaknar betydelse (=0) Ex. mknod(”rorledning”, 0010700, 0)

4 4Jonny Karlsson 12.2.2007 Namngivna rörledningar HANTERING AV NAMNGIVNA RÖRLEDNINGAR En namngiven rörledning kan öppnas med open() eller fopen(), precis som en fil. int open(char *objektnamn, int mode) objektnamnpekare på en teckentabell som innehåller filnamnet på rörledningen mode0 – öppna för läsning 1 – öppna för skrivning 2 – öppna för både läsning och skrivning FILE *fopen(const char *objektnamn, const char *mode) moder – öppna för läsning w – öppna för skrivning

5 5Jonny Karlsson 12.2.2007 Namngivna rörledningar Vid användning av open() kan man med flaggan O_NONBLOCK bestämma vad som händer: Om O_NONBLOCK inte anges som parameter till open() kommer öppning för endast läsning att blockera processen tills någon anna proces öppnar samma FIFO för skrivning. Likväl kommer en öppnig för endast skrivning att blockera processen till någon anna process öppnar samma FIFO för läsning Om flaggan O_NONBLOCK anges som parameter till open() så kommer en öppning för endast läsning att returnera direkt och processen kan fortsätta exekveringen. Om FIFO:n öppnas för skrivning och ingen annan process har öppnat samma FIFO förläsning, kommer felet ENXIO att returneras. 

6 6Jonny Karlsson 12.2.2007 Signaler Signaler är kommunikation utan informationsöverföring, inom en process, eller mellan olika processer. Används för processavbrott, dvs. det normala förloppet hos en process kan avbrytas av en signal. Interna signalerSkapas av en exekverande process t.ex: - felaktig instruktion - skrivning av information i en rörledning vars läsända är stängd Externa signalerSkapas t.ex. från: - tangentbordet, t.ex. ctrl-c - Från andra processer systemanropet kill - Från UNIX kommondoraden med kommandot kill En signal identifieras i unix m.h.a. en signalnummer (positivt heltal)

7 7Jonny Karlsson 12.2.2007 Signaler STANDARDISERADE SIGNALER I UNIX (Mer info i föreläsningskompendiet och boken) 1.SIGHUP 2.SIGINTTerminal avbrott. Genereras vanligen med ctrl-c 3.SIGQUIT 4.SIGILLGenereras av ogiltig maskininstruktion 5.SIGTRAP 6.SIGIOT 7.SIGEMT 8.SIGFPE 9.SIGKILLGenereras bl.a. av kill -9 processnummer 10.SIGBUS 11.SIGSEGV 12.SIGSYS 13.SIGPIPEGenereras om en process försöker skriva i en rörledning med stängd läsända 14.SIGALRMGenereras av systemanropet alarm(seconds) efter önskat antal sek. 15.SIGTERMGenereras av UNIX kommandot kill processnummer

8 8Jonny Karlsson 12.2.2007 Signalhantering UPPFÅNGNING AV SIGNALER ”signal catching” Varje signal i UNIX har en standard funktion som utförs då signalen genereras En signal kan fångas upp och trigga en egen programmerad funktion eller ignoreras genom med systemanropet signal() #include #include typedef void (*sighandler_t) (int); sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler) signumNumret på en signal som man vill uppfånga handerPekare på en void funktion som skall triggas då signalen uppfångas ReturnerarVärdet för den förra ”signal handlern” eller SIG_ERR vid misslyckande.

9 9Jonny Karlsson 12.2.2007 Signalhantering En signal kan ignoreras i en process med: signal(signalnummer, SIG_IGN); Man kan återställa grundinställningen för en signal med: signal(signalnummer, SIG_DFL); Alla signaler förtom SIGKILL kan göras uppfångbara med systemanropet signal() 

10 10Jonny Karlsson 12.2.2007 Signalhantering Systemanropet pause() kan användas om man vill att en process skall lämna och vänta på en viss signal: #include #include int pause(void);

11 11Jonny Karlsson 12.2.2007 Signalhantering ATT SÄNDA EN SIGNAL FRÅN EN PROCESS TILL EN ANNAN Kan i C-programmet göras med systemanropet kill() #include #include int kill (pid_t pid, int signummer); pidprocessnummer för den process som skall ta emot signalen signummersignalnumret som skall skickas till den andra processen Returnerar0 vid framgång -1 vid misslyckande  Ex. 4


Ladda ner ppt "Jonny Karlsson 12.2.2007 1 PROCESSPROGRAMMERING Föreläsning 3 (19.2.2007 ) Innehåll: -Namngivna rörledningar -Signaler -Signalhantering."

Liknande presentationer


Google-annonser