Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientjournallagen Ändamål

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientjournallagen Ändamål"— Presentationens avskrift:

1 Patientjournallagen Ändamål
Kravet på dokumentation utgår från patientsäkerheten i vidaste bemärkelse, det vill säga inte bara från terapeutisk synpunkt utan även från diagnostisk.

2 Patientjournallagen Ändamål
En patientjournal är därför först och främst avsedd att vara ett stöd för den eller de personer som ansvarar för patientens vård. Den utgör arbetsverktyg eller underlag för bedömningen av de åtgärder som kan behöva vidtas av någon som inte tidigare träffat patienten. Journalen är även en informationskälla för patienten om erhållen vård.

3 Patientjournallagen Ändamål
Patientjournalen utgör ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet inom vården samt ett underlagsmaterial vid tillsyn och kontroll av den vård som patienten erhållit. Patientjournalen har även en stor betydelse som underlag i vissa legala sammanhang och för forskningen. Ändamål

4 Patientjournallagen Offentlighet och sekretess Offentlig vård
15 § Om rätten att ta del av journalhandlingar inom den allmänna hälso- och sjukvården finns bestämmelser i tryckfrihets- förordningen och sekretesslagen (jfr SekL 7kap 3§ och 6§)

5 Patientjournallagen Verksamhetschefen beslutar
Besvär till sjukhusdirektionen, motsv Besvär till kammarrätten

6 Patientjournallagen Offentlighet och sekretess Enskild vård
16 § En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård skall på begäran av patienten så snart som möjligt tillhandahållas honom för läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 2 kap. 8 § andra stycket eller 9 § första stycket lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjuk-vårdens område.

7 Patientjournallagen Offentlighet och sekretess
Enskild vård 16 § 2. Stycket Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt första stycket prövas av den som är ansvarig för patientjournalen. Anser denne att journalhandlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, skall han genast med eget yttrande överlämna frågan till socialstyrelsen för prövning.

8 Myndigheter som kan kräva att få se patientjournal
Regering Riksdag JO, JK Socialstyrelsen HSAN

9 Myndigheter som kan kräva att få se patientjournal
Rättsliga rådet Rättsmedicin Avskiljandenämnd vid högskola Vägverket (jfr LYHS 2kap 11§) Socialnämnd

10 Patientjournallagen Bevarande av journalhandling
8 § En journalhandling skall bevaras minst tre år …. Förlängd bevarandetid – 10 år Journaler som varit föremål för prövning För pat födda den 5e 15e eller 25e Tandläkar-jrl

11 Patientjournallagen 17 § På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patientjournal får Socialstyrelsen förordna att journalen helt eller delvis skall förstöras. Förutsättning för detta är dels att godtagbara skäl anförs för ansökan, dels att patientjournalen eller den del därav som skall förstöras uppenbarligen inte behövs för patientens vård och dels att det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen.


Ladda ner ppt "Patientjournallagen Ändamål"

Liknande presentationer


Google-annonser