Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ""— Presentationens avskrift:

8 Sektor möter region – Men hur och var?
En studie av territorium och funktion i svensk politik Presentation för Reväst – Västra Götalandsregionen 25 januari 2006 Göran Hallin

9 Introduktion Berör samhällets organisation i djupaste mening
Två huvudsakliga organisationsprinciper – funktion eller territorium Uppdelningens två principer – legitimitet och rationalitet Uppdelningens två sidor – hanterar komplexitet, skapar komplexitet ITPS två utgångspunkter för uppdraget: Den regionala utvecklingspolitiken fungerar dåligt Det sker en fortlöpande regional polarisering

10 Alla vill köra i omkörningsfilen – Tillväxtens regionala polarisering
50 av landets 72 regioner har halkat efter Sveriges framtida tillväxt avgörs till stor del av utvecklingen i de stora regionerna

11 Regional inkomst per invånare 2003
Storstäder och regioner dominerade av verksamheter med höga förädlingsvärden har höga inkomster Fig 2-14, vänstra kartan

12 Regional tillväxt 1994 - 2003 Stora regioner växer snabbare än små
Stadsregioner likaså Södra Sverige utvecklas gynnsammare än norra Men undantagen som visar på möjligheterna finns Fig 2-3, vr karta

13 Stora skillnader i tillväxt mellan olika regiontyper
1 Storstadsregioner 2 Regionala centra med universitet 3 Övriga regionala centra 4 Lokala centra - varuproducerande 5 Lokala centra - tjänsteproducerande 6 Småregioner - varuproducerande 7Småregioner tjänsteproducerande Fig 2-4, vänstra diagrammet 1 2 3 4 5 6 7

14 Starkt samband mellan befolkningsstorlek och tillväxt
De stora regionerna har störst tillväxt De stora har bättre förutsättningar – kan realisera sina skalfördelar Fig 2-11, vänstra siagrammet

15 ITPS utvärdering av den regionala utvecklingspolitiken – Dags att rensa i stöddjungeln
Skilj mellan tillväxtuppgift och utjämningsuppgift – för över utjämningsuppgifterna till andra politikområden Precisera vari tillväxtproblemet består Använd territoriellt anpassade strukturinsatser Tydliggör rollerna och lägg ner partnerskapen Se över politikens verktyg – många stödformer de samma sen 1965

16 Regional tillväxtpolitik med två uppgifter
Regional utvecklingspolitik Tillväxt Utjämning Regional förnyelsepolitik Regional effektivitetspolitik Individuella trygghetssystem Mellanregional utjämning

17 De analyserade politikområdena
Regional utveckling Näring Arbetsmarknad Fysisk planering Investering/drift av infrastruktur Kollektivtrafik Gymnasieskola Högskola Forskning Kultur Miljö Lnadsbygd

18 Politikområdenas karaktär
Politikområdena är heterogena och dess funktioner ofta delade Samtliga 13 politikområden har uppgifter som hör hemma både på en nationell och lokal nivå För de flesta finns uppgifter för vilka en nivå däremellan är motiverad Som vi ser i analysen av regionernas utveckling och i utvärderingen av politiken finns det uppgifter som handlar om effektivitet och förnyelse

19 Regional förnyelsepolitik innovationssystem
Framåtsyftande forskning Innovationsstöd Investeringsfrämjande och kapitalförsörjning Regionalpolitiska stöd Programlagda regionalpolitiska verksamheter Sektorssamordning Utvecklingsinriktad samarbete mellan företag Vissa arbetsmarknadsutbildningar och program – samordning av lokala Samordning av landsbygdspolitiken

20 Regionala förnyelsepolitik - innovationsssystem
Dynamiken i en region bestäms av företagens samverkansmöjligheter med varandra och med universitet eller forskningsinstitut Utgående från universitet med viss forskning och en något större räckvidd får vi ett mer begränsat antal regioner

21 Regional effektivitetspolitik: lokala arbetsmarknader
Anpassad arbetsförmedling Anpassade arbetsmarknadsutbildningar och program Investeringar i/drift av lokal infrastruktur Lokalt anpassad kollektivtrafik Visst utvecklingsinriktat näringlivssamarbete ´Lokal planering och resurshushållning Delar av landsbygdspolitiken

22 Regional förnyelsepolitik: Lokala arbetsmarknader
Stora gemensamma arbetsmarknader – många kombinationsmöjligheter, väl fungerande kunskapsflöden Dessa arbetsmarknadsregioner bestäms av det dagliga arbetsresandets utsträckning Utgående från Nuteks Fa-regioncentra och subcentra får vi dels en god intäckning av befolkade områden, dels en betydande överlappning i söder. Sammantaget skulle detta ge cirka 70 strategiska lokala arbetsmarknader

23 Uppgifter, nivå och ansvar
Regional utvecklingspolitik Tillväxt Utjämning Regional förnyelsepolitik Regional effektivitetspolitik Individuella trygghetssystem Mellanregional utjämning

24 Metod: Politikområdenas funktionella logik
Politikområdenas geografiska logik bestäms i huvudsak av de funktioner de ska svara för Geografiska utgångspunkter för funktionerna varierar Funktionernas geografi beräknas som restidsräckvidder Restidsräckviddernas relevans varierar mellan politikområden och funktioner Restidsräckvidder har beräknats utifrån faktiska restider Ansatsen är experimentell och syftar inte till detaljerade svar

25 Effektiv regional tillväxt - Strategiska lokala arbetsmarknader
Cirka 70 strategiska lokala arbetsmarknads-regioner Ansvarar för en samlad politik för väl fungerande lokala arbetsmarknader Större kommuner? Kommuner i samverkan?

26 Regional förnyelse Regionala innovationssystem
Cirka 12 regioner Ansvarar för en samlad strategisk regional utvecklingspolitik – internationell konkurrenskraft/-förnyelse Regionala församlingar? Statlig förvaltning? Både och? Kommuner i samverkan?

27 Slutsatser De analyserade politikområdena sönderfaller i olika uppgifter som behöver hanteras på olika nivåer Grupper av uppgifter bildar utvecklingsstrategiska politikkluster på främst två nivåer Nivå 1 – Regional effektivitetspolitik: lokala arbetsmarknader Nivå 2 – Regional förnyelsepolitik: innovationssystem Idag saknas samlade strukturer som ansvarar för dessa frågor Regional effektivitetspolitik – cirka 70 kommuner/regioner Regional förnyelse – 12 regioner Slutsatserna - en metodidé snarare än ett förslag till regionindelning


Ladda ner ppt ""

Liknande presentationer


Google-annonser