Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En studie av territorium och funktion i svensk politik Presentation för Reväst – Västra Götalandsregionen 25 januari 2006 Göran Hallin Sektor möter region.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En studie av territorium och funktion i svensk politik Presentation för Reväst – Västra Götalandsregionen 25 januari 2006 Göran Hallin Sektor möter region."— Presentationens avskrift:

1 En studie av territorium och funktion i svensk politik Presentation för Reväst – Västra Götalandsregionen 25 januari 2006 Göran Hallin Sektor möter region – Men hur och var?

2 Berör samhällets organisation i djupaste mening Två huvudsakliga organisationsprinciper – funktion eller territorium Uppdelningens två principer – legitimitet och rationalitet Uppdelningens två sidor – hanterar komplexitet, skapar komplexitet ITPS två utgångspunkter för uppdraget: Den regionala utvecklingspolitiken fungerar dåligt Det sker en fortlöpande regional polarisering Introduktion

3  50 av landets 72 regioner har halkat efter  Sveriges framtida tillväxt avgörs till stor del av utvecklingen i de stora regionerna Alla vill köra i omkörningsfilen – Tillväxtens regionala polarisering

4  Storstäder och regioner dominerade av verksamheter med höga förädlingsvärden har höga inkomster Regional inkomst per invånare 2003

5  Stora regioner växer snabbare än små  Stadsregioner likaså  Södra Sverige utvecklas gynnsammare än norra  Men undantagen som visar på möjligheterna finns Regional tillväxt 1994 - 2003

6 1 Storstadsregioner 2 Regionala centra med universitet 3 Övriga regionala centra 4 Lokala centra - varuproducerande 5 Lokala centra - tjänsteproducerande 6 Småregioner - varuproducerande 7Småregioner tjänsteproducerande 1234567 Stora skillnader i tillväxt mellan olika regiontyper

7  De stora regionerna har störst tillväxt  De stora har bättre förutsättningar – kan realisera sina skalfördelar Starkt samband mellan befolkningsstorlek och tillväxt

8 ITPS utvärdering av den regionala utvecklingspolitiken – Dags att rensa i stöddjungeln  Skilj mellan tillväxtuppgift och utjämningsuppgift – för över utjämningsuppgifterna till andra politikområden  Precisera vari tillväxtproblemet består  Använd territoriellt anpassade strukturinsatser  Tydliggör rollerna och lägg ner partnerskapen  Se över politikens verktyg – många stödformer de samma sen 1965

9 Regional utvecklingspolitik Tillväxt Utjämning Regional förnyelsepolitik Regional effektivitetspolitik Individuella trygghetssystem Mellanregional utjämning Regional tillväxtpolitik med två uppgifter

10 De analyserade politikområdena  Regionalutveckling  Näring  Arbetsmarknad  Fysisk planering  Investering/driftav infrastruktur  Kollektivtrafik  Gymnasieskola  Högskola  Forskning  Kultur  Miljö  Lnadsbygd

11 Politikområdena är heterogena och dess funktioner ofta delade Samtliga 13 politikområden har uppgifter som hör hemma både på en nationell och lokal nivå För de flesta finns uppgifter för vilka en nivå däremellan är motiverad Som vi ser i analysen av regionernas utveckling och i utvärderingen av politiken finns det uppgifter som handlar om effektivitet och förnyelse Politikområdenas karaktär

12 Framåtsyftande forskning Innovationsstöd Investeringsfrämjande och kapitalförsörjning Regionalpolitiska stöd Programlagda regionalpolitiska verksamheter Sektorssamordning Utvecklingsinriktad samarbete mellan företag Vissa arbetsmarknadsutbildningar och program – samordning av lokala Samordning av landsbygdspolitiken Regional förnyelsepolitik innovationssystem

13 Dynamiken i en region bestäms av företagens samverkansmöjligheter med varandra och med universitet eller forskningsinstitut Utgående från universitet med viss forskning och en något större räckvidd får vi ett mer begränsat antal regioner Regionala förnyelsepolitik - innovationsssystem

14 Regional effektivitetspolitik: lokala arbetsmarknader Anpassad arbetsförmedling Anpassade arbetsmarknadsutbildningar och program Investeringar i/drift av lokal infrastruktur Lokalt anpassad kollektivtrafik Visst utvecklingsinriktat näringlivssamarbete ´Lokal planering och resurshushållning Delar av landsbygdspolitiken

15 Stora gemensamma arbetsmarknader – många kombinationsmöjligheter, väl fungerande kunskapsflöden Dessa arbetsmarknadsregioner bestäms av det dagliga arbetsresandets utsträckning Utgående från Nuteks Fa-regioncentra och subcentra får vi dels en god intäckning av befolkade områden, dels en betydande överlappning i söder. Sammantaget skulle detta ge cirka 70 strategiska lokala arbetsmarknader Regional förnyelsepolitik: Lokala arbetsmarknader

16 Regional utvecklingspolitik Tillväxt Utjämning Regional förnyelsepolitik Regional effektivitetspolitik Individuella trygghetssystem Mellanregional utjämning Uppgifter, nivå och ansvar

17 Politikområdenas geografiska logik bestäms i huvudsak av de funktioner de ska svara för Geografiska utgångspunkter för funktionerna varierar Funktionernas geografi beräknas som restidsräckvidder Restidsräckviddernas relevans varierar mellan politikområden och funktioner Restidsräckvidder har beräknats utifrån faktiska restider Ansatsen är experimentell och syftar inte till detaljerade svar Metod: Politikområdenas funktionella logik

18 Effektiv regional tillväxt - Strategiska lokala arbetsmarknader  Cirka 70 strategiska lokala arbetsmarknads- regioner  Ansvarar för en samlad politik för väl fungerande lokala arbetsmarknader  Större kommuner?  Kommuner i samverkan?

19 Regional förnyelse Regionala innovationssystem  Cirka 12 regioner  Ansvarar för en samlad strategisk regional utvecklingspolitik – internationell konkurrenskraft/-förnyelse  Regionala församlingar?  Statlig förvaltning?  Både och?  Kommuner i samverkan?

20 De analyserade politikområdena sönderfaller i olika uppgifter som behöver hanteras på olika nivåer Grupper av uppgifter bildar utvecklingsstrategiska politikkluster på främst två nivåer Nivå 1 – Regional effektivitetspolitik: lokala arbetsmarknader Nivå 2 – Regional förnyelsepolitik: innovationssystem Idag saknas samlade strukturer som ansvarar för dessa frågor Regional effektivitetspolitik – cirka 70 kommuner/regioner Regional förnyelse – 12 regioner Slutsatserna - en metodidé snarare än ett förslag till regionindelning Slutsatser


Ladda ner ppt "En studie av territorium och funktion i svensk politik Presentation för Reväst – Västra Götalandsregionen 25 januari 2006 Göran Hallin Sektor möter region."

Liknande presentationer


Google-annonser