Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lägrets värdegrund och gudsuppfattning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lägrets värdegrund och gudsuppfattning"— Presentationens avskrift:

1 Lägrets värdegrund och gudsuppfattning

2 Lägrens och ritualernas framväxt
Usa. 1819 Washington Lodge nr 1 i Baltimore 1821 Marylands Storloge 1821 Gyllene Regelns grad (fjärde graden, Manchester U) 1824 Suveräna Storlogen 1825 Kungspurpurgraden (femte graden, Entwisle) 1825 Patriarkgraden (sjätte graden, Manchester U) 1826 Utfärdades fribrevet från London 1827 Lägerlogen nr 1. 1829 Lägret nr 1 Jerusalem. 1829 Patriarkgraden blir invigningsgrad. 1831 skapades det första Storlägret i Baltimore. 1839 skulle alla storlogerepresentanter ha Purpurgraden. 1869 gavs tillstånd att föra Orden till Europa

3 Europa 1871 Farnworth Lager nr 1, Berlin
1881 Lägret nr 1 Valdemar, Köpenhamn 1884 Logen nr 1 Scania, Malmö 1888 Eidgenossen Lager nr 1, Zurich 1891 Lägret nr 1 Suecia, Malmö 1919 Lägret nr 1 Norge, Oslo 1952 Lägret nr 1 Finlandia, Helsingfors

4 Ordens fribrev

5 Ordens fribrev utges av Sovereign Grand Lodge till
European Grand Lodge Svenska Storlogen Loger och Läger

6

7 Till Svenska Storlogen
I fribreven daterade 1905, 1932 och 1967 står det: Third: It is now and shall always remain the fundamental creed of the Order that we believe in a Supreme being, the Creator and Preserver of the Universe.

8 I fribrevet 2007 från European Grand Lodge till Svenska Storlogen
in the performance of all those reciprocal duties and benevolence which spring from our recognition of a Supreme Being and the Brotherhood of Man from the inculcation and practices of Friendship, Love and Truth

9 I fribrevet 2007 från European Grand Lodge till Svenska Storlogen
Provided always, the said Grand Lodge shall render strict obedience to the customs and usages of the Order, in that it shall forever continue to be bound to charitable and beneficent works in visiting the sick, relieving the distressed, burying the dead and educating the orphan;.

10 Fribreven föreskriver att vi skall :
erkänna ett Högsta Väsende erkänna människorna som våra bröder och systrar samt att inskärpa och utöva Vänskap, Kärlek och Sanning.

11 Fribreven föreskriver att vi skall:
besöka de sjuka hjälpa de nödställda begrava de döda uppfostra de föräldralösa

12 Ordens religiösa ställning från nordiska storsiremötet 1995
Föreskrifter ÖM eller den han/hon därtill förordnar skall minst en gång årligen läsa upp de nordiska storsirernas nedanstående uttalande beträffande Ordens religiösa ställning. Föredragningen bör ske på Ordens årsdag. Uttalandet har följande lydelse:

13 1. Grundvalen för vår Ordens lära är nu, och skall städse förbli, att vi tror på ett Högsta Väsende, Världsalltets Skapare och Upprätthållare. 2. Den Oberoende Odd Fellow Ordens allmänna syften är: att bland människor sprida Vänskapens, Kärlekens och Sanningens grundsatser, att undervisa dem om kärleken till Gud och till nästan samt låta dessa lärdomar utvecklas till handling, för att i sin mån bidraga till att människosläktets allmänna förhållanden därigenom förbättras och fullkomnas.

14 3. Ateism är helt främmande för vår Orden.
4. Orden är och skall alltid vara förpliktad att utöva människokärlek och barmhärtighet genom att besöka de sjuka, hjälpa de nödställda, begrava de döda och uppfostra de föräldralösa samt att fullgöra alla de plikter och kärleksvärv, som härrör från vårt erkännande av Gud såsom vår Fader och människorna som våra bröder.

15 5. Det är Ordensledningens uppgift att tillse att denna tro utvecklas i den religiösa toleransens anda. 6. Politiska frågor av vad slag de vara må, ävensom religiösa spörsmål av trosskiljande karaktär, är uteslutna från logens förhandlingar. Vår Orden står utanför religiösa tvister, sektväsen och teologiska diskussioner. Vi söker verkligheten bakom symbolerna och vi håller oss till de symboler som är oss givna.

16 7. Med all respekt för yttrandefriheten får således ingen i öppnad loge ge uttryck för sin speciella trosuppfattning på ett sådant sätt att andra därav kan såras i sin tro. Barmhärtighetsgärningar är det sanna uttrycket för Odd Fellows tro. 8. Inom ramen för det allmänna Odd Fellow-arbetet får ej förekomma annat än vad lagar och ritualer föreskriver.

17 9. Givetvis står det ordensmedlemmarna fritt att fira andra högtider – även av religiös art – när så sker utanför logemötena.

18 GUD ÄR KÄRLEK. I KÄRLEKENS TOLERANS SÄTTER VI DEN TRO HÖGT SOM BLOMSTRAR I MEDMÄNSKLIG BARMHÄRTIGHET, VARHELST ÄN DENNA TRO HÖR HEMMA.

19 Ordens gudsuppfattning

20 Löftet inför invigningen
Jag tror på ett Högsta Väsende, världsalltets skapare och upprätthållare. Tolkning: Jag tror på och har tillit till en Gudom som skapat oss och fortlöpande ingriper i vardagen. (Teist)

21 Jag tror på ett Högsta Väsende, världsalltets skapare och upprätthållare.
Tolkning: Jag tror att det kanske finns en Gudom som skapat oss och som uppehåller livet omkring oss. (Agnostiker)

22 Jag tror på ett Högsta Väsende, världsalltets skapare och upprätthållare
Tolkning: Jag har absolut ingen tilltro till en Gudom men ställer gärna upp på Ordens mål och mening! (Ateist ?)

23 Ordens och Trons verksamhetsfält

24

25 Lägrets ritual

26 Lägrets tre pelare Tro Hopp Barmhärtighet

27 Lägrets Invigningsgrad Trons grad

28 Från det höga Horebs ängder vi herdar glada gått vördad patriark att hylla, hans välsignelse vi fått. Ingen oro hjärtat trycker och intet sorgens bud. Vida öknen är vårt tempel och i himlen bor vår Gud. Nattens skuggor ge oss vila, när slut är dagens id. Herdar ifrån berget Horeb vandra hem i helig frid. Herdar ifrån berget Horeb vandra hem i helig frid.

29 Dig skall min ,själ sitt offer bära, o Fader, Skapare och Gud.
Dig vill jag med mitt hjärta ära och dig med mina läppars ljud, med vördnad tänka på din nåd, din makt, ditt underfulla råd. O Herre, dig jag vill åkalla när aftonstjärnan framgår skön. När morgondaggens pärlor falla jag möter dig med tack och bön. Så lär mig hålla dina bud, o Fader, Skapare och Gud.

30 Ja, det är Herrens röst, och hans vilja måste ske.
Isak, räds inte. Det är Herrens vilja att du skall tas bort ifrån mig, att du skall bli offret. Ett offer, som inför alla kommande släkten skall vittna om din ödmjuka lydnad och min tro och förtröstan på Gud. Låt oss på denna helgade plats och inför den Högstes ansikte bekänna

31 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de trösta mig. (Psaltaren 23: 1-4 )

32

33 Herren gav och Herren ,tog, välsignat vare Herrens namn!
Tänd nu bålet i flammor, att offret må fullbordas! Jag hör Herrens röst: "Abraham, Abraham, låt inte din hand komma vid Isak, din son!" Nej, Isak skall inte offras. Nu förstår jag Herrens vilja. Han har behag till barmhärtighet och inte till offer. Vad annat begär han av oss, än att vi gör vad rätt är, vinnlägger oss om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför honom.

34 Min son. Gud är kärleken. Till sin avbild har han skapat oss. När därför Gud kallar kan intet offer vara för stort. Att så lita och förtrösta på Herren, det är att visa tro ! Jag vill kalla denna plats "berget, där Herren blir sedd". Isak, min son, Herren har vänt allt till godo. Jag välsignar dig.

35 Mina Bröder. Som medlemmar i vårt läger kallar vi oss patriarker
Mina Bröder. Som medlemmar i vårt läger kallar vi oss patriarker. Detta ord leder våra tankar tillbaka till längesedan gångna tider. Vi erinras om Abraham och hans efterkommande, åt vilka kunskapen om den ende sanne guden anförtroddes. Patriarkerna var barn av sin tid. De ägde den tidens begränsning. Men föredömlig står för oss deras fasta förtröstan på Guds nåd och löften och deras villighet att i tro och lydnad vandra hans vägar.

36 Tränger i dolda djupen ner tanken, som söker och spanar,
finner jag, var mitt öga ser, spår aven vilja som danar. Frågar jag vad den makten är som i sin famn all världen bär: Fader, din kärlek jag anar. Möter jag i en salig stund en som de fallna benådar, tonar i själens stilla grund stämman, som himmelrik bådar, vilar min broders blick på mig, himmelens förlåt lyfter sig: Fader, din kärlek jag skådar.

37 Öppnas för mig den dunkla port bakom vars rigel förvaras
jordlivets mål på helig ort där alla frågor besvaras, jublar jag högt ditt fadersnamn, skådar jag, sluten i din famn, Fader, din kärlek förklaras.

38 Hoppets grad Gyllene Regelns grad

39 Sinnebildligt erinrar dessa symboler om de tre religionerna, kristendomen, judendomen och islam.

40 Förenade, som vi här finner dem, vill de påminna oss om, vad vi, trots all olikhet, dock äger gemensamt, nämligen tron på en enda Gud. De vill lära oss att respektera varandras tro. De vill vara ett uttryck för vårt hopp, att vi en gång, som barn av samme Fader, skall leva tillsammans i endräkt och vänskap.

41 Barmhärtighetens grad
Kungspurpurgraden

42 Var vid gott mod, min vän. Vi skall säkert nå vårt mål.
Det skymmer. Dock, det ord, som utgår ur Guds mun, skall vara våra fötters lykta och ett ljus på all vår väg.

43 Följ mig, och. . . Bort, frestare. Din väg är icke den rätta. Vi fruktar ej öknens mödor. Den, som går Guds vägar, får vara redo att såra sina fötter till blods, att lida hunger och törst och bära dagens tunga bördor. Kom, pilgrim, vi måste skynda vidare.

44 Vi jublar ut vår glädje, vi bringar fröjdebud,
vi lyfter våra hjärtan med tack till allas Gud. Han vattnat våra tegar med regn från himlens sal. Han givit dagg och solsken åt gräs i grönan dal. Han alstrat bröd ur kornet och vin ur druvans saft, han mättat fältets hjordar, vi mjölk och honung haft. Vårt hjärta fylls med gamman vår själ med stilla frid. Vi jublar ut vår glädje vid slutad skördetid

45 Lägrets målsättning är

46 att verka för att bröder från skilda loger inom lägrets verksamhetsområde lära känna varandra och gemensamt verkar för Ordens syfte och mål

47 att utveckla brödernas handlande inom och utom Orden i enlighet med människokärlekens krav så att de i Tro, Hopp och Barmhärtighet fullgör sina plikter mot Orden och samhället utanför Orden

48 att genom ett värdigt framförande av Ordens ritualer och genom föredrag, samtal och diskussioner hos patriarkerna upprätthålla intresset för Orden, verka för logernas utveckling samt vidga patriarkernas insikter till stöd för all Odd Fellow-gärning

49 att stödja logerna i deras verksamhet

50 Slut


Ladda ner ppt "Lägrets värdegrund och gudsuppfattning"

Liknande presentationer


Google-annonser