Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bibelns rätta grundtext

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bibelns rätta grundtext"— Presentationens avskrift:

1

2 Bibelns rätta grundtext
Nya Testamentet i Bibeln har fått en ny grekisk grundtext. Den är framtagen av ett antal skeptiker, där en majoritet av dem varken tror att Bibeln är inspirerad (utandad), felfri eller att Herren har bevarat sitt Ord. Nya Testamentets text har förändrats på mer än 3300 ställen. Den moderna bibelforskningen har valt att framförallt använda de två gamla kodexarna Sinaiticus och Vaticanus vid fastställandet av den nya grekiska grundtexten, båda är från Alexandria. Vi har fått en ny grekisk grundtext som inte har varit i bruk under nästan 1500 år.

3 Den kristna tron utsätts ständigt för attacker
Guds plan med familjen och äktenskap Den kristna musiken Sanningen i Guds Ord prövas ständigt av villoläror De kristna attackeras på mängder av områden. Men en av de allvarligaste attackerna mot de kristna är: Att skapa tvivel angående Guds Ord

4 Vi har t. ex. stora textavsnitt som Markus 16:9-20 som många textforskare idag hävdar är ett tillägg som inte ursprungligen fanns i Bibeln. Dessa versar finns i alla svenska översättningar men i många av dessa t.ex. Folkbibeln och Bibel 2000 finns en fotnot som säger att dessa versser är ett tillägg till Bibeln. De påstår att dessa verser inte fanns där från början. Någon bibelutgåva har uteslutit verserna från Bibeln. De skapar därmed tvivel på Guds Ord. Dessa påståenden skall jag idag bevisa för er att de är helt och hållet falska. Det är framförallt fem skeptiska män som har lyckats få många kristna att tro att detta är sant.

5 Vi har fått en ny grekisk grundtext från 1970-talet som accepteras av de flesta kristna. Men de flesta kristna har inte en aning om vad det är som har hänt. Jag skall idag ge er en hel del ny information om de fem män som har gett oss den nya grekiska grundtexten. En majoritet av dem är skeptiker och tvivlare som ifrågasätter mycket som hör till grundläggande kristen tro. Den gamla grundtexten från reformationen, Textus Receptus, har man övergivit. Nya Testamentets text har förändrats på mer än 3300 ställen! Många bibelställen har fått en annan innebörd. Hur har det kunnat bli så? Låt oss göra en kort historisk tillbakablick.

6 Från början skrev de kristna handskrifterna för hand.
Innan en handskrift gick sönder gjorde man en exakt kopia. Vi har idag över handskrivna kopior av Nya Testamentet skrivna på grekiska, som innehåller hela Nya Testamentet eller delar av det Alla handskrifter som vi har hittat kan delas in i olika textfamiljer. Det finns bara två textfamiljer som har varit viktiga för fastställande av den grekiska grundtexten. De är: Den bysantinska, som kallas majoritetstexten eftersom 90% av alla handskrifter hör till denna textfamilj. Den alexandrinska, som kallas minoritetstexten, eftersom knappt 1% av alla handskrifter hör till denna textfamilj. Sinaiticus och Vaticanus kommer härifrån.

7 Detta är en geografisk sammanställning av de två olika textfamiljerna
Detta är en geografisk sammanställning av de två olika textfamiljerna. Handskrifterna från Antiokia är många och stämmer mycket väl överens med varandra, men handskrifterna från Alexandria är få och avviker mycket ifrån varandra.

8 Från Antiokia sändes missionärer till Alexandria
I Alexandria fanns på den tiden många utav de mest lärda och största filosofer. Några av dessa lärda filosofer blev kristna och startade snart en skola. En av dess studenter, Origenes, kom att bli en högt aktad kyrkofader. Origenes var djupt påverkad av grekisk visdom. Han trodde inte på treenighetsläran. Origenes trodde att alla andar/själar var odödliga och tidigare existerat i evighet hos Gud i himlen. Origenes trodde att alla människor till slut skall bli frälsta. Han trodde inte på läran om ett helvete. Origenes förespråkade en symbolisk förståelse av Skriften.

9 Redan på Paulus tid försökte människor förfalska Guds Ord, så även på 200-talet.
Det fanns handskrifter som skilde sig från varandra. Origenes ansåg därför att det var nödvändigt att korrigera handskrifterna. Hans urval av handskrifter och läsarter påverkades av vad han trodde på. Han gjorde omfattande kommentarer till alla bibelböcker. Hans fruktan för att göra fel var inte så stor eftersom han trodde att alla skall bli frälsta en dag.

10 På 300-talet bestämde den romerska kejsaren Konstantin att kristendomen skulle vara statsreligion
Kejsaren beställde 50 handskrivna Biblar De flesta är överens om att de två gamla handskrifterna Vaticanus och Sinaiticus kommer från dessa 50 Biblar

11 Eusebius fick uppdraget att ta fram 50 Biblar till kejsaren
Eusebius fick uppdraget att ta fram 50 Biblar till kejsaren. Han hade en tro som liknade Origenes och hade samlat ca 800 brev från Origenes. Eusebius förnekade att Jesus var Gud. Han hade att välja mellan de handskrifter som kom från Antiokia eller de som kom från Alexandria. Han valde handskrifterna som kom från Alexandria, där Origenes hade verkat. Den alexandrinska textformen tar bort Jesu Gudom på flera ställen. Han valde den text som överens-stämde med hans tro.

12 Östrom – Bysantinska riket
Efter att ”kristendom” infördes i romarriket så delades det ganska snart. Vi fick Västrom och Östrom I västrom tog man fram en latinsk Vulgatabibel, som är en blandning av alexandrinsk och bysantinsk text. Hieronymus (Jerome), som var den som arbetade fram Vulgatabibeln i början på 400-talet, ansåg att de apokryfiska böckerna till Gamla Testamentet inte skulle tas med. Men Hieronymus fick då order av påven att de skulle vara med i Bibeln! Dessa böcker innehåller flera katolska villoläror. Västrom Östrom – Bysantinska riket Vulgatabibeln Bysantinska handskrifter

13 I det Bysantinska riket, dvs
I det Bysantinska riket, dvs. Östrom, kopierade man noggrant bibelns handskrifter från den första kristna tiden fram till mitten av 1400-talet. Många textforskare och textkritiker är överens om att den bysantinska textformen/majoritetstexten, dominerade under en tidsrymd på över 1000 år dvs. från slutet av 300-talet fram till början av 1500-talet. Den ansågs allmänt som den godkända textformen och var den mest spridda och accepterade. Det var bysantinska handskrifter som Erasmus av Rotterdam använde sig av när han tryckte den första grekiska grundtexten 1516.

14 Erasmus grekiska grundtext kom senare att kallas Textus Receptus
Erasmus grekiska grundtext kom senare att kallas Textus Receptus. Därefter kom det ut flera förbättrade utgåvor av Textus Receptus. De viktigaste utgåvorna som trycktes utgavs av andra personer år 1550, 1598, 1624 och 1894. Textus Receptus betyder ”den mottagna texten”. Det var helt enkelt en text som reformatorerna tog emot från de tidigare kristna generationerna i det östromerska riket. Textforskare så som Dean Burgon har konstaterat att denna text, från det Bysantinska riket, har använts under hela den kristna epoken.

15 När det gäller handskrifterna från Alexandria i Egypten, så finns det bara några få av dem. De är gamla, har stora avvikelser sinsemellan och har inte varit i användning under nästan 1500 år. Den bysantinska texten och därefter Textus Receptus har alltså varit i oavbruten användning under hela den kristna epoken. Under nästan 400 år var Textus Receptus den allmänt erkända grundtexten i det protestantiska Europa.

16 Katolska kyrkan erkände inte Textus Receptus utan höll fast vid sin latinska Vulgatabibel.
Katolska kyrkan var också rasande över att protestanterna inte accepterade apokryferna som en del av Guds Ord, att man inte accepterade Vulgatabibeln och inte längre ville underordna sig påven. De lovade att bekämpa den protestantiska bibelforskningen och dödade en del av reformatorerna. Snart införde de protestantiska bibelsällskapen ett förbud att Bibeln inte får innehålla apokryferna.

17 På 1500-talet kände både reformatorerna och katolska kyrkan till den gamla handskriften kodex Vaticanus. Den hittades redan i Vatikanens bibliotek år 1481. Reformatorerna använde inte kodex Vaticanus, inte heller översättarna till King James Version, utgiven Deras textval baserades framförallt på bysantinska handskrifter och tryckta utgåvor av Textus Receptus. Luthers översättning och sedan även de svenska översättningarna utgår också i sina översättningar från Textus Receptus. Katolska kyrkan som arbetade fram en ny auktoriserad tryckt version av Vulgata på slutet 1500-talet följde inte heller kodex Vaticanus, vilket framgår tydligt genom att jämföra dem med varandra.

18 Kodex Vaticanus skriven cirka år 350 e. Kr.
Funnen i Vatikanens bibliotek år 1481 e. Kr. Trots att den är i utmärkt kondition utelämnar den: 1 Mos. 1:1 – 46:28 Psalmerna Matteus 16:2-3 Paulus pastoralbrev (1-2 Tim, Titus) Hela Uppenbarelseboken Denna handskrift är så uppskattad bland dagens textforskare att de i det närmaste betraktar den som ”facit” till Bibelns text. Trots alla fynd som man har gjort av handskrifter, så är det denna handskrift funnen år 1481 som man framförallt använder sig av.

19 de avvisar treenighetsläran.
I början av 1800-talet växte en rörelse sig stark, unitarister. de avvisar treenighetsläran. en del av dem förespråkar kristen humanism. de förnekar Jesu gudomlighet. dessa unitarister började ta sig in i bibelsällskapen på 1800-talet. det uppstod en strid om detta i det stora engelska bibelsällskapet och striden blev så stark att bibelsällskapet delades. det gamla bibelsällskapet som accepterade medverkan av sådana som förnekar Jesu Gudom kom senare att bli en del av de förenade bibelsällskapen, United Bible Society.

20 Det nya bibelsällskapet som bildades tog namnet Trinitarian Bible Society, som idag ger ut King James Version. Detta bibelsällskap försvarar den gamla grundtexten Textus Receptus. En unitarist som hette G. V. Smith tog sig in i revideringsarbetet av King James Version. En del ville inte att han skulle få vara med i arbetet, men professorna Westcot och Hort såg till att han fick vara kvar. Smith, som förnekar Jesu gudomlighet, fick därmed vara kvar i bibelrevideringsarbetet. På vissa teologiska utbildningar började man avvika från grundläggande kristen tro. Man började ifrågasätta det mesta och somliga var även öppna för tanken att Bibelns grundtext behövde revideras.

21 År 1844 hittade man Kodex Sinaiticus och röster höjdes att man behövde revidera King James Version. Det fanns också önskemål om en ny reviderad grekisk grundtext, där man framförallt utgick från de gamla handskrifterna, Kodex Vaticanus funnen 1481, och det nya fyndet, Kodex Sinaiticus. Man tillsatte en bibelkommission på 1800-talet som kom att domineras av professorerna Westcott och Hort, De arbetade med en revidering av King James Version men samtidigt arbetade de med en ny grekisk grundtext där de framförallt utgick från handskrifterna, Kodex Vaticanus och Kodex Sinaiticus. De var klara med sitt arbete 1881. De valde den textform som Eusebius valde på 300-talet, den alexandrinska som tar bort Jesu gudomlighet på flera ställen. Eusebius förnekar Jesu gudomlighet.

22 Både Westcott och Hort tyckte mycket om att läsa skrifter av Platon, en känd grekisk filosof och Origenes, kyrkofadern som hade många villoläror. I introduktionen till deras NT 1881 skriver Westcott och Hort: ” I fråga om textkritik så skall Bibeln behandlas på samma sätt som alla andra gamla antika böcker. Inga speciella överväganden behöver göras när det gäller dess anspråk på att vara inspirerad och bevarad”. Det var alltså fyndet 1844 av Kodex Sinaiticus, som gjorde det möjligt att börja använda Kodex Vaticanus, eftersom dessa handskrifter är från ungefär samma tid och stöder varandra ibland. Båda handskrifterna är från Alexandria i Egypten. Den handskrift de tyckte bäst om var Vaticanus.

23 I samband med att Westcott och Horts ger ut en ny grekisk grundtext så sker en kraftig kursförändring. Man byter helt och hållet spår. Den alexandrinska texten som tidigare ansågs vara korrupt betraktade man nu istället som neutral och ursprunglig. Den bysantinska texten som använts under hela den kristna epoken och som låg till grund för Textus Recepus litade man inte längre på. Vi kan konstatera att Westcott och Hort inte var neutrala sanningsälskare. I början av sitt arbete med grundtexten år 1851, dvs. 30 år innan den var klar, kallade Hort den gamla grundtexten, Textus Receptus, för usel och avskyvärd. När det var dags för det viktiga beslutet i kommissionen: Vilket är den ursprungliga texten? Så kan vi se på resultatet att Westcott och Hort helst valde den alexandrinska textformen när det fanns en möjlighet att följa den.

24 En total kursförändring skedde i slutet på 1800-talet
Bysantinsk text Ca handskrifter Textus Receptus Ursprunglig och äkta Alexandrinsk text Ett fåtal handskrifter Korrupt och opålitlig Bysantinsk text Ca handskrifter Textus Receptus Korrupt och opålitlig Alexandrinsk text Ett fåtal handskrifter Westcott och Hort 1881 Ursprunglig och neutral

25 Vad innebär den nya grundtexten?
Westcott och Horts nya grundtext bygger framförallt på några alexandrinska handskrifter, framförallt Vaticanus och Sinaiticus. Den nya grundtexten skiljer sig på 3600 ställen i Nya Testamentet. Men var finns den stora skillnaden? Den stora skillnaden handlar om Jesu gudomlighet. Westcott hotade med att lämna bibelkommissionen om kravet ställdes att man måste tro på Jesu gudomlighet. Hort hotade också att lämna arbetet om inte Smith fick vara med som förnekade Jesu gudomlighet. Hort lade också fram en ariansk tolkning av bibeltext, dvs. att Jesus inte var Gud. Vi kan konstatera att Westcott och Horts text tar bort Jesu gudomlighet på många ställen och det stämmer överens med de invändningar de hade mot tron på Jesu gudomlighet.

26 Hur påverkade den nya grundtexten Sverige?
Westcott och Horts nya grundtext kom att påverka Sverige i allra högsta grad. I Sverige pågick då en Bibelkommission som skulle ta fram en ny svensk bibelöversättning. En av de tre herrar som senare gav oss 1917 års över-sättning hette Personne. Han var en motståndare till vissa Kristusprofetior i Gamla Testamentet och såg till att några av dem blev omformulerade så att Kristusprofetian försvann. Personne var en skeptiker precis som Westcott och Hort. När han besökte Svenska Bibelsällskapets årsmöte 1886 sade han: ”Bibeln är från början till slut och alltigenom ett människoverk.” Westcott och Horts nya grundtext kom i huvudsak att ligga till grund för Nya Testamentet och flera verser försvann och två stora textavsnitt ansågs inte höra till Bibeln längre.

27 Vilka var Westcott och Hort?
De var professorer vid Cambridge Universitet. Men det finns några fakta om dem som bör göra varje kristen betänksam. Under tiden de utarbetade en ny grekisk grundtext ägnade de sig samtidigt åt att undersöka ifall det fanns andar och gjorde s.k. ”andliga resor”. Båda förnekade Skriftens ofelbarhet och att Herren har bevarat sitt Ord. I Horts kommentarer till ett Upp. 3:14 skriver han: ”Orden kan utan tvekan bära den arianska innebörden: den första som skapades”. Enligt arianismen är Jesus Kristus ett skapat väsen. Varför ville Hort uppmärksamma arianismen? Någon i Bibelkommissionen yrkade att ingen som förnekade Kristi gudom skulle få medverka. Westcott skrev: ”att hans arbete måste sluta om kommissionen accepterade detta krav”.

28 Vilka var Westcott och Hort?
Båda förnekade att Kristi död hade någon försonande faktor för syndare. När det gäller helvetet, så de en avvikande syn som Origenes. Westcott sade att helvetet inte är en plats för bestraffning av skyldiga utan en gemensam boning för andar som har avvikit. Hort sade att vi inte har någon säker kunskap om ett framtida straff, och ordet evig har en betydligt högre mening. Båda förespråkade, liksom Origenes, en symbolisk förståelse av bibelställen som kristna vanligtvis har tolkat bokstavligt. Sammanfattningsvis kan man säga att Westcott och Hort var villolärare i flera grundläggande kristna frågor.

29 Westcott och Horts nya grekiska text har inte har varit i bruk i nästan 1500 år! Den avviker från Textus Receptus på mer än 3600 ställen och avviker även på många ställen ifrån den latinska Vulgatabibeln. Några av de mest kända textkritikerna i vårt land hävdar att den nya grekiska grundtexten är den samma som den latinska Vulgatabibeln. De menar att den rätta texten har förts vidare i den latinska Vulgatabibeln. Sådana påståenden hävdas av somliga utan att de har kontrollerat om det stämmer. Men vi i Reformationsbibeln har bestämt oss att grundligt undersöka detta. Låt oss helt översiktligt se vad som har hänt med den latinska Vulgataöversättningen.

30 Den latinska Vulgatabibeln har samma värde som den grekiska grundtexten inom den romersk katolska kyrkan. Men eftersom Vulgatabibeln har genomgått flera revideringar, så har även deras ”grundtext” förändrats. Här följer en sammanfattning av de olika revideringarna: Först har vi en gammal latinsk översättning från den första kristna epoken. I början av 400-talet gjorde Hieronymus en revidering. Han använde både alexandrinsk och den bysantinsk text. Det kända textavsnittet från Markus 16:9-20 fanns med i denna revidering och även berättelsen om äktenskapsbryterskan i textavsnittet Joh. 7:53 – 8:11. På 800-talet skedde det flera försök till revideringar enligt A. Kolmodin, professor i exegetik vid Uppsala Universitet.

31 4. Kolmodin hävdar vidare att man också försökte sig på en revidering på 1000-talet.
5. Det gjordes även försök till revideringar av Vulgatabibeln på 1200-talet av flera personer, enligt Kolmodin. I början av 1500-talet insåg Katolska kyrkan behovet av en bibelkommission. Enligt Kolmodin fanns det så stora variationer mellan olika latinska handskrifter att de inte kunde fastställa vilken som skulle få kyrkans officiella godkännande. 6. Flera kommissioner avlöste varandra tills det år kom ut en tryckt reviderad utgåva av Vulgata. 7. Men denna utgåva innehöll så många fel att en ny revidering behövde göras, där man rättade till texten på ca ställen. Revideringen blev klar Men även denna utgåva innehöll en mängd tryckfel som först blev rättade i tredje upplagan.

32 8. Denna text. officiellt kallad upplagan, har varit Katolska kyrkans auktoriserade vulgataöversättning fram till År 1979 kom det ut en ny latinsk Vulgatabibel som baseras på den nya grekiska grundtexten från 1975. Den auktoriserade Vulgatabibeln som gällde mellan 1593 – 1979 och som även översattes till svenska är inte samma text som Hieronymus gav ut på 400-talet enligt Kolmodin. Vi kan således tala om åtskilliga revideringar av latinska Vulgatabibeln under den kristna epoken. Därför kan vi inte säga att den katolska Vulgatabibeln har fört vidare den rätta och ursprungliga texten. I så fall vilken av revideringarna? Vi har undersökt den auktoriserade Vulgataöversättningen från som är översatt till svenska år Jämförelsen omfattade ca skillnader mellan den nya grundtexten från 1975 och den gamla grundtexten, Textus Receptus från Vår studie visade att Vulgataöver-sättningen stämmer ungefär lika mycket med den nya grundtexten från 1975 som Textus Receptus från 1894.

33 Antal skillnader mellan olika grundtexter i procent
Sammanfattningsvis så har den latinska Vulgataöversättningen genomgått flera revideringar från 400-talet och framåt. Det finns således inte någon enhetlig och bevarad latinsk text som funnits under hela den kristna epoken utan texten har förändrats många gånger. Vår jämförelse är gjord mellan Vulgataöversättningen från upplagan och Textus Receptus. Är Vulgataöversättningen och den nya grundtexten samma text? Absolut inte! Titta på den grafiska bilden. Bysantinsk text Ca handskrifter Textus Receptus Alexandrinsk text Ca handskrifter Den nya grundtexten Vulgatabibeln Har från både Bysantinsk och Alexandrinsk text 50% 100% Antal skillnader mellan olika grundtexter i procent

34 Westcott och Horts nya grekiska text från 1881 har inte har varit i bruk i nästan 1500 år! Den avviker från Textus Receptus på mer än 3600 ställen och avviker som vi har sett även på många ställen ifrån den latinska Vulgatabibeln. Eberhard Nestle gav ut upplagor av den grekiska texten i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Dessa utgåvor är mycket lika Westcott och Horts grundtext. Efter Eberhards död fortsatte hans son att ge ut nya upplagor.

35 År 1952 fortsatte Kurt Aland med Nestles arbete och gav ut en ny version. Denna grekiska text kallas därför Nestle-Aland. Skillnaderna mellan Nestle-Alands text och Westcott och Horts text är få. Men däremot är skillnaden mellan Nestle-Alands text och Textus Receptus omfattande, mer än 3300 ställen! I början av 1960-talet samlades hela katolska kyrkan från hela världen för att lägga fast nya mål och riktlinjer. Det kom att kallas andra vatikankonciliet och pågick under cirka tre år.

36 Under andra vatikankonciliet bestämde man att man skall gå med i det gemensamma arbetet att ta fram en gemensam grekisk grundtext som kan accepteras av alla. De flesta protestantiska bibelsällskapen hade bildat ett gemensamt sällskap 1946 som heter: De förenade bibelsällskapen, United Bible Society (UBS). Svenska Bibelsällskapet, som gav ut Bibel 2000 är en av dess medlemmar. Katolska kyrkan var nu villiga att gå med i arbetet att ta fram en ny grekisk grundtext, men ställde följande krav: De förenade bibelsällskapen, UBS, måste ta bort förbudet att ha med de apokryfiska böckerna i Bibeln. De förenade bibelsällskapen accepterade detta krav.

37 Vad prote-sterade Martin
Varför är de apokryfiska böckerna så viktiga för Katolska kyrkan? Låt oss citera David Hedegård: ”I GT:s apokryfer finns villfarelser, och på somliga av dem har den katolska kyrkan - som jämställer dem med de kanoniska – byggt flera av sina villoläror”. Låt oss stanna upp och tänka efter Vad prote-sterade Martin Luther emot år 1517?

38 Allmosor utplånar synder. ty allmosor räddar från döden
Luther protesterade mot mycket som var fel i den romersk katolska kyrkan. Men framförallt protesterade han mot försäljningen av avlatsbrev som gav syndernas förlåtelse. Avlatsförsäljningen var en stor inkomstkälla för den romersk katolska kyrkan. Stödet för denna villolära finns i apokryferna. Men inom den protestantiska rörelsen tog man en klar ställning. De apokryfiska böckerna är inte en del av Guds Ord. Apokryferna har aldrig har varit en del i Gamla Testamentet bland judarna och har aldrig accepterats som Guds Ord av dem. Låt oss ta några exempel från apokryferna i Gamla Testamentet: Syrak 3:30 Allmosor utplånar synder. Tobit 12:9 ty allmosor räddar från döden och renar från alla synder.

39 Andra Mackabeerboken kap
Andra Mackabeerboken kap.12 talar om en insamling av pengar som användes till att frambära ett försoningsoffer för döda. Vulgataöversättningen har då gjort följande kommentar: "en helig och sann tanke att be för de döda så att de må bli befriade från sina synder.” Men Bibelns budskap är att människan först måste ångra sina synder för att få förlåtelse och befrielse från sina synder under tiden de är i livet. Det finns en legend i det apokryfiska tillägget till Daniels bok att Daniel blev kastad i lejongropen för att han hade dödat en drake som babylonierna tillbad. Men det är en direkt motsägelse mot Daniels bok där det står att han kastades i lejongropen på grund av sin gudsfruktan. Detta är några exempel på varför vi inte kan acceptera apokryferna som Guds Ord.

40 För några år sedan var jag på besök i en frikyrklig församling som använder Bibel Bibel 2000 innehåller apokryferna. En grupp från kyrkan som hade varit i skolorna och talat om Bibeln berättade om sitt arbete. De sade då att tidigare så var man tveksam till de apokryfiska böckerna men nu hade man bestämt att de skall vara med i Bibeln! De sade inte vilka som hade bestämt det. Om vi väljer att använda Bibel 2000 och accepterar de apokryfiska böckerna som en del av Guds Ord så har vi accepterat en falsk gärningslära, dvs. att allmosor (avlatsbrev) kan ges till kyrkan och du blir fri från dina synder. Sann evangelisk tro är därmed i fara. Men vad säger Bibeln om detta. Låt oss citera Ef. 2:8-9 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, och det inte av er själva, Guds gåva är det, inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

41 Översikt över grekiska handskrifter
Reformationsbibeln, King James Version m.fl. följer den gamla grekiska grundtexten. Den nya grundtexten följer i huvudsak Vaticanus och Sinaiticus när dessa är överens och de avviker från de övriga handskrifterna. Folkbibeln och Bibel 2000 följer den nya grekiska grundtexten.

42 En ny grundtext tas fram av fem redaktörer
De förenade bibelsällskapen bildades 1946 (UBS) och ganska snart inleddes arbetet med att ta fram en grekisk grundtext till Nya Testamentet. De säger själva att de tog Westcott och Hort grekiska text och reviderade den. År 1955 blev Kurt Aland inbjuden att deltaga i UBS redaktionskommittee för att ta fram en ny grekisk text. I denna kommittee fanns då redan: Matthew Black, Bruce M Metzger Allen Wikgren Till en början A. Vööbus, men som senare ersattes av Carlo M. Martini. Det var år 1967 som jesuiten Carlo M. Martini blev utsedd att representera katolska kyrkan i UBS kommitte och han blev en av de fem redaktörer som gav oss den nya grundtexten.

43 En ny grundtext tas fram av fem redaktörer
Katolska kyrkan hade bestämt sig för att överge sin latinska Vulgatabibel till förmån för en ny ekumenisk grekisk grundtext som kan accepteras av alla. De hade vunnit en viktig seger. De apokryfiska böckerna får tillåtelse av de förenade bibelsällskapen att komma tillbaka även i protestantiska Biblar, t.ex. Bibel 2000. För att förbereda alla katolska biskopar om vad som skulle hända, delade Martini ut en tryckt kopia av kodex Vaticanus till alla biskopar som deltog i andra Vatikankonsiliet. Beslutet att överge den latinska Vulgata-bibeln skulle komma att bli en kompromiss. Den nya grundtexten blir inte samma som Vulgata men inte heller som den bysantinska/Textus Receptus. Men några läsvarianter från Vulgata skulle därmed komma in i grundtexten t.ex. 1 Petr. 2:2. Carlo M. Martini

44 Vi kan konstatera att Martini är mycket förtjust i kodex Vaticanus och därmed föredrar han också den alexandrinska textformen precis som de övriga fyra redaktörerna i grundtextarbetet. När han delade ut Vaticanus till alla de katolska biskoparna är hans signal klar: Det är denna handskrift från Vatikanens bibliotek i Rom som är en av de absolut viktigaste handskrifterna i arbetet att fastställa den ursprungliga ”neutrala” texten.

45 En ny grundtext tas fram av fem redaktörer
En annan person som skulle komma att ingå i denna grupp av fem redaktörer var Bruce M. Metzger. Han var också med att ta fram både Revised Standard Version (RSV) och New Revised Standard Version (NRSV), och såg det som ett privilegium att få överlämna NRSV, som även innehöll apokryferna, till påven Johannes Paulus II och patriarken Demetrius I av Konstantinopel. Metzger var ordförande i den kommitté som gav ut Reader´s Digest Condensed Bible. I denna utgåva får vi veta mycket om vad han trodde på. Han trodde inte på att Bibeln är ofelbar och inspirerad (utandad).

46 Genom hans utgåva Reader´s Digest Condensed Bible får vi veta följande:
Han var en skeptiker, som trodde att Gamla Testamentet är en mix av myter, legender och historia. Metzger ansåg: att den bysantinska texten var korrupt att berättelsen om Noas flod är överdriven att Jesaja var skriven av Jesaja samt två eller tre andra okända författare som skrev resten flera århundraden senare att Jona bok är en legend Att inte Paulus skrev Första och Andra Timoteus och Titus. (Obs! Dessa brev saknas i Vaticanus)

47 Allen Wikgren, var en av de fem redaktörerna som gav ut den nya grekiska grundtexten. Han var också en av översättarna både till Revised Standard Version och New Revised Standard Version, som innehåller apokryferna. Båda dessa bibelutgåvor kännetecknas av liberalism. Wikgren var en av de redaktörer som jobbade med själva översättningen av de apokryfiska böckerna. Det innebär att han ansåg att dessa böcker skall ingå i Bibeln. Det betyder att han accepterade följande citat från Tobit 12:9 som en del av Bibeln: ty allmosor räddar från döden och renar från alla synder. Kritik har framförts att denna bibelöversättning tonar ner Kristusprofetior i GT, till exempel skriver de “den unga kvinnan” i Jes. 7:14, istället för “jungfrun”.

48 1982 gavs en revidering ut av Peake’s Commentary
1982 gavs en revidering ut av Peake’s Commentary. Bland medarbetarna fanns Allen Wikgren. Denna utgåva av bibelkommentarer förkastade öppet läran om ofelbar inspiration och bevarande av den Heliga Skrift. A. Wikgren tillsammans med Bruce M. Metzger var med om att ge ut Revised Standar Version redan De valde redan då att följa den alexandrinska texten och de gick så långt att de uteslöt Mark. 16:9 – 20 från Bibeln. Totalt tolv verser försvann bort från texten som citerats av alla kristna både i öst och väst under hela den kristna epoken! Detta faktum bevisar att han ansåg den alexandrinska texten som mer ursprunglig än den bysantinska.

49 Mattew Black var också en av de förenade bibelsällskapens (UBS) fem redaktörer. Han tvivlade på att missionsbefallningen i slutet av Matteus fanns där från början, trots att det inte finns någon grundtextskillnad här. Han trodde inte att Bibeln är inspirerad eller att Herren har bevarat sitt Ord. 1982 gavs en revidering ut av Peake’s Commentary, där Mattew Black var en av två huvudredaktörer. I denna utgåva av bibelkommentarer framfår det tydligt att han förkastar läran om ofelbar inspiration och bevarande av den Heliga Skrift.

50 Mattew Black Citat från sidan 633 ur Peake’s Commentary: ”Det är väl känt att det primitiva kristna evangeliet ursprungligen spreds från mun till mun, och att denna muntliga tradition gav variationer i rapportering av ord och handlingar. Det är lika sant att när kristna skrev ner detta, fortsatte dessa variationer, ofrivillig och avsiktlig i händerna på skriftlärda och redaktörer”. Black tar därmed avstånd från vad Bibeln säger: Hela Skriften är utandad av Gud (2 Tim. 3:16)

51 Mattew Black gav ut en bok An Aramaic approach to the Gospels and Acts, där han presenterar sitt antagande att Evangelierna och Apostlagärningarna ursprungligen skrevs på arameiska och sedan översattes till grekiska. Enligt honom är därmed inte Skriften utandad av Gud i den grekiska grundtexten utan den är bara en översättning från arameiskan. I en annan bok där han tillsammans med en annan författare skrev om Tishendorf och det grekiska Nya Testamentet så skriver han så här på sid 38 om den bysantinska texttypen: “den bysantinska texttypen var en senare sammanflätad kyrklig text”.

52 Mattew Black är sålunda inte neutral när han skall avgöra vilken texttyp som är ursprunglig, eftersom han dels tror: att den bysantinska texttypen är en senare sammanflätad kyrklig text att evangelierna och apostlagärningarna från början skrevs på arameiska att den Heliga Skrift inte är ofelbart inspirerad och inte heller bevarad utan speds i början från mun till mun.

53 Till sist har vi de förenade bibelsällskapens femte redaktör, som var en av de mest dominerande i gruntextarbetet, Kurt Aland. Han tvivlade på att de kristna under den första tiden gjorde rätt val när de bestämde vilka böcker som skulle ingå i Nya Testamentet, speciellt Petrus andra brev, Jakobs brev, Johannes andra och tredje brev, Hebreerbrevet, Judas brev och Uppenbarelseboken borde inte vara med. Aland trodde därmed inte att Bibeln är ofelbar, eftersom den enligt hans mening, innehåller flera böcker som inte hör dit. Det betyder att han inte heller anser att Herren har bevarat sitt Ord. Kurt Aland i audiens hos påven.

54 Kurt Aland träffar påven Johannes Paulus II
Kurt Aland trodde dessutom att fel namn på författare hade angetts till några av Nya Testamentets brev, t.ex. Första och Andra Timoteusbrevet, Titusbrevet och Petrus andra brev. Eftersom den vanliga avslutningen av Paulus i slutet av dessa brev saknas så menar Aland och även Metzger att det var någon annan anonym författare till dessa brev. Vi citerar inledningen på Första Timoteusbrevet från Reformationsbibeln: ”Paulus, Jesu Kristi apostel enligt befallning av Gud vår Frälsare och Herren Jesus Kristus, vårt hopp, till Timoteus, min äkta son i tron”. Både Aland och Metzger menar att detta är en lögn att Paulus skrev detta brev, trots att det i Bibeln står att han skriver till Timoteus så även Andra Timoteusbrevet och Titus. Om inte allt i Bibeln är sant, hur går det då med vår kristna tro? Kurt Aland träffar påven Johannes Paulus II

55 Aland trodde inte att evangeliet av Matteus, Markus, Lukas och Johannes hade skrivits av dessa män utan trodde att en annan anonym författare var under “Andens kraft”, och påstod att han var Jesu lärjunge, t.ex. Johannes som följde honom, men i verkligheten var det en annan författare som levde under en senare period. Kurt Aland påstår att denna författare under “Andens inspiration skrev såsom om han var Johannes”, men det blir ju en lögn! En mycket allvarlig lögn!

56 Aland var negativt inställd till bysantinsk text/Textus Receptus
Aland var negativt inställd till bysantinsk text/Textus Receptus. Så här skriver han i boken, An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism (sid. 321) om bysantinska handskrifter: ”På det hela taget, de listade handskrifterna är alltid detsamma. Detta visar hur meningslöst det skulle vara att räkna upp dem alla i en upplaga av Nya testamentet. Dessa handskrifter är i huvudsak bara kopior, som upprepar samma text med enbart mindre ändringar, som saknar betydelse för återuppbyggnaden av den ursprungliga texten, och som egentligen skall elimineras”. Aland säger vidare om bysantinska handskrifter: De saknar alla betydelse när det gäller textkritik, åtminstone för att fastställa den ursprungliga.

57 Både Bruce Metzger och Kurt Aland gladde sig åt det nya ekumeniska klimatet som möjliggjorde detta arbete att ta fram en gemensam grundtext som kan accepteras av alla kyrkor. I nästan 1000 år hade kyrkan i öst och väst varit skilda åt på grund av stridigheter och reformationen hade delat upp kristenheten ännu mer. Men vi får inte glömma att varken Kurt Aland, Mattew Black, Bruce Metzger eller Allen Wikgren trodde på att Bibeln är inspirerad (utandad) eller att Herren har bevarat sitt Ord. Därtill har vi katoliken Martini som har en annan syn än evangeliskt kristna på åtskilliga punkter. Vad kan vi få för en grundtext av dessa män?

58 Dessutom ansåg en majoritet av dem att apokryferna skall vara med i Bibeln.
Dessa män har gett oss en ny grundtext som de förmodar var i användning under den första tiden, men sedan gick förlorad och inte har varit i användning under nästan 1500 år! Det finns andra textforskare, t.ex. Dean Burgon och Edward Hills som istället anser att bysantinsk text/Textus Receptus är den rätta, som har använts under hela den kristna epoken. Men dessa textforskare är det få som lyssnar på.

59 De förenade bibelsällskapen kommitté som tog fram en ny grekisk grundtext 1975
B Metzger K Aland A Wikgren M Black C M Martini Fakta som ger stöd för alexandrinsk text Fakta som ger stöd för bysantinsk text När dessa fem redaktörer var klara med sammanställningen över alla kända grekiska handskrifter, handskrifter från antika översättningar, citat från kyrkofäder etc. så var det dags att fatta beslut. Vilken text representerade den ursprungliga texten? Vad skulle de välja? Genom att gå igenom deras resultat kan man konstatera att de i mycket hög grad valde att utgå ifrån den alexandrinska texten när det fanns möjlighet.

60

61 Redaktörerna till den nya grekiska texten var inte neutrala utan alla förespråkade den alexandrinska textformen och så gott som samtliga negativa till den bysantinska texten/Textus Receptus. Därför väljer de den alexandrinska texten. Textforskare hävdar gärna att vi idag har tillgång till betydligt mer handskrifter än man hade tidigare och därför kan man bättre fastställa den ursprungliga texten Men det är inte hela sanningen. Vi har sett att Aland ansåg att alla bysantinska handskrifter saknar betydelse för att fastställa den ursprungliga texten. De är bara kopior som upprepar samma sak. Nya textfynd som är bysantinska är med andra ord helt ointressanta.

62 Sanningen är att en majoritet av dagens textforskare:
ensidigt förespråkar den alexandrinska texttypen, framhåller handskrifter av alexandrinsk textyp men nämner inte de andra som vi nyss har sett i Metzgers bok A Textual Commentary on the Greek New Testament. åldersförändrar handskrifter som inte stämmer med deras framställningar som Westcott och Kurt Aland gjorde med Peshitta. De lyfter gärna fram de gamla kodexarna Vaticanus och Sinaiticus och hävdar att de är nya fynd. Men Vaticanus som de flesta föredrar är inget nytt fynd! Den handskriften kände t.ex. Erasmus till redan i början av 1500-talet men han använde den inte.

63 Många idag litar på Aland, Metzgers och de andras bedömning
Många idag litar på Aland, Metzgers och de andras bedömning. Men om vi skall lita på Aland och Metzger att till exempel slutet av Markus med tolv verser är ett tillägg som någon annan än Markus har skrivit. Varför inte då också lita på dem i deras bedömning att Paulus inte skrev Första och Andra Timoteusbrevet och inte heller Titus samt att Petrus inte skrev Andra brevet? De använder liknade argument här. Varför då inte lita på Aland när han påstår att evangelierna inte skrevs av Matteus, Markus, Lukas och Johannes? Är kristna beredda att fortsätta hålla med Aland när han hävdar att Petrus andra brev, Jakobs brev, Johannes andra och tredje brev, Hebreerbrevet, Judas brev och Uppenbarelseboken inte borde vara med i Bibeln?

64 Var skall de kristna stanna upp och säga: hit är vi beredda att följa Aland men inte längre? För när han säger att det är en anonym författare bakom alla fyra evangelierna som under Andens inspiration skrev såsom om han var Matteus, Markus, Lukas och Johannes, då bör det inte finnas några kristna kvar längre som är beredda att hålla med honom. För om det inte är som Aland påstår då tycker han att man har rätt att ställa frågan: Fanns Jesus verkligen?

65 Om kristna verkligen tror att det är Herren bakom denna rekonstruerade text har man rätt att ställa frågan: Varför kunde inte Herren använda sig av de kristna i väst och öst under hela den kristna epoken och därefter av reformatorerna för att föra vidare den rätta texten? Av vilken anledning skulle han behöva vänta ända tills Westcott och Hort gav sig i kast med uppgiften att återskapa en bortglömd grundtext som sedan blev justerad på ca. 550 ställen av de skeptiska redaktörerna Aland, Metzger, Black, Wikgren och Martini?

66 Vi tar med några citat från Dean John William Burgon som var en av de största textforskarna under 1800-talet. Burgon var en försvarare av att Bibeln var inspirerad (utandad) och bevarad. Han önskade gå till botten med uttalanden som gjordes av de härskande bibelkritikerna på hans tid. Han ägnade 30 år av sitt liv att undersöka dessa påståenden och kunde konstatera att de inte var sanna. Efter att ha genomfört sin enorma textforskning avvisade han den myten att Westcott och Horts text är baserad på äldre handskrifter än den mottagna texten, Textus Receptus. Här följer några citat av honom:

67 ”Antingen måste man tro på allt i den Heliga Skrift eller så tror du inte alls på den. Det finns ingen mellanväg. Bibeln är inget annat än rösten från Honom som sitter på tronen”. För att komma underfund med vilken text de tidiga kyrkfäderna använde bemödade han sig att gräva fram citat från de tidiga kyrkofäderna. Genom denna makalösa undersökning, var Burgon övertygad att den mottagna texten, Textus Receptus, som låg till grund för reformationsbiblarna, verkligen är den texten som har blivit använd av Guds folk genom alla århundraden och sålunda är Guds bevarade Ord.

68 Burgon sammanfattar: ”Kalla denna text Erasmus, eller Complutensian polyglott, Stefanus text, eller Bezas, eller Elzevirs, kalla den för den mottagna eller traditionella eller vilket namn du vill, men det faktum kvarstår att en text har kommit till oss som är godkänd av en gemensam sam-stämmighet mellan tidiga handskriftskopior, tidiga kyrkofäder och tidiga översättningar.”

69 År 1975 var United Bible Societys tredje upplaga av den grekiska grundtexten klar och kom att ligga till grund för Bibel 2000. År 1979 gav Kurt Aland ut en ny version, som kallas Nestle/Aland version 26 och kom att ligga till grund för Svenska Folkbibeln. Båda dessa utgåvor har samma grekiska text. Kurt Aland har medverkat i båda. Denna nya grundtext är i stort sett samma som Westcott och Horts grundtext. De säger själva att de tog Westcott och Horts text och reviderade den. Skillnaden mellan denna nya grundtext och Westcott och Hort är bara 550 ställen men skillnaden mot Textus Receptus är över ställen. De fortsatte att betrakta Vaticanus och Sinaiticus som de viktigaste handskrifterna.

70 Vi har fått en ny modern grundtext med mängder av förändringar som tar bort Jesu gudom, mängder av motsägelser. Sjutton verser har tagits bort och två stora textavsnitt anses inte höra till Bibeln längre. Den nya grundtexten avviker på mer än 3300 ställen från Textus Receptus och på ungefär hälften av dessa ställen från Vulgatabibeln. Man har sagt ja till att inkludera apokryferna i Bibeln till de bibelsällskap över hela världen som önskar det. I den nya Bibeln har de både tagit bort och lagt till. Vi har haft en debatt i Sverige om det är lämpligt att icke troende översätter Bibeln. Men jag efterlyser debatten om det är lämpligt att låta en majoritet av skeptiker att få förtroendet att ta fram en grekisk grundtext som skall användas av alla kristna bibelöversättare i hela världen?

71 Metzger, Aland, Wikgren och Black
Westcott och Hort, Aland, Metzger, Black och Wikgren ansåg inte att Gud Ord är ofelbart, liksom även Origenes. De kände sig alla fria att justera texten som de fann lämpligt. Sambandet mellan Origenes/Eusebius och Westcott och Hort samt de efterföljande skeptikerna är uppenbara. Origenes Metzger, Aland, Wikgren och Black Eusebius

72 När vi jämför får vi inte glömma att Hela Bibeln är utandad av Gud
Låt oss ta några axplock för att visa vilka förödande effekter den nya grundtexten får i Nya Testamentet. När vi jämför får vi inte glömma att Hela Bibeln är utandad av Gud 2 Timoteusbrevet 3:15-16 15. Och du känner från barndomen de Heliga skrifterna som kan undervisa dig till frälsning genom tron på Kristus Jesus. 16. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, Reformationsbibeln, andra upplagan 2014.

73 Motsägelser i den nya grundtexten
Matt. 5:22 Reformationsbibeln Men jag säger er: Var och en som blir vred på sin broder utan giltigt skäl, han blir skyldig under domen, Reformationsbibeln Mark. 3:5 (Jesus) ”Då såg han sig omkring på dem med vrede”, Matt. 21:12 ”Och Jesus gick in i Guds tempel och drev ut alla, som köpte och sålde i templet, och stötte omkull penningväxlarnas bord och stolarna för dem som sålde duvor”. Dessa bibelställen är exempel där Jesus blev vred och vi vet att Jesus var utan synd. Vi har alltså rätt att bli vreda. Men om vi blir vreda måste vi ha ett giltigt skäl. Men den nya grundtexten säger att alla som blir vreda syndar inklusive Jesus. Detta är en allvarlig lögn!

74 Motsägelser i den nya grundtexten
Matt. 5:16 Reformationsbibeln Så låt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader, som är i himlen. Matt. 6:1 Ge akt på er gåva, så att ni inte ger den inför människorna, för att ni skall bli sedda av dem. Annars har ni ingen lön hos er Fader, som är i himlen. Den gamla grundtexten säger att vi skall dölja våra gåvor men när det gäller våra goda gärningar så skall de lysa för människorna. Matteus 5:16 Svenska Folkbibeln Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen. Matteus 6:1 Akta er för att utföra goda gärniningar för att människor skall se er. Då får ni ingen lön hos er Fader i himlen Den nya grundtexten säger först att våra goda gärningar skall lysa för människorna och sedan att vi skall akta oss för att utföra goda gärningar så att människorna ser dem.

75 Motsägelser i den nya grundtexten
Mark. 1:1-2 Reformationsbibeln Detta är början av Jesu Kristi, Guds Sons, evangelium. 2. Som det står skrivet hos profeterna: Se, jag sänder min budbärare framför ditt ansikte, som skall bereda din väg framför dig. Mal. 3:1. 3. En röst ropar i öknen: Bered Herrens väg, gör hans stigar raka Jes. 40:3. Mark 1:2 Bibel 2000 Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. 2. Som det står skrivet hos profeten Jesaja: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig Mal. 3:1 3. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Jes. 40:3. Skriften är utandad av Gud. Här citeras två bibelställen från Gamla Testamentet, först från Malaki och sedan från Jesaja. Därför är det korrekt att skriva profeterna. Självklart visste Gud att han citerade två profeter. Att påstå något annat blir motsägelsefullt och ett ifrågasättande om Skriften är utandad av Gud.

76 Motsägelser i den nya grundtexten
1 Petr. 2:3 Reformationsbibeln 2. Och längta så som nyfödda barn efter ordets oförfalskade mjölk, så att ni kan växa upp genom den, 1 Petr. 2:3 Svenska Folkbibeln 33. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, Det är samma i Bibel 2000 Vi ser på nytt att Reformationsbibelns grundtext är rätt. Om det skulle vara rätt lära, att vi kan växa upp till frälsning, vad blir det då av med omvändelsen, pånyttfödelsen? Detta tillägg till frälsning finns även i den latinska Vulgatabibeln.

77 14. En Herre, en tro, ett dop, en Gud och allas Fader,
Ef. 4:5-6 Reformationsbibeln 14. En Herre, en tro, ett dop, en Gud och allas Fader, 6. som är över alla, genom alla och i er alla. Ef. 4:5-6 Svenska Folkbibeln 5. en Herre, en tro, ett dop, 6. en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla. Ordet er saknas även i Bibel 2000 Inom New Age lär man ut att Gud finns i alla och man citerar Ef. 4:6. Men man citerar från översättningar som utgår ifrån den nya grundtexten. Detta är fel. Guds Ande är endast i dem som tagit emot Jesus som sin personliga frälsare och blivit födda på nytt. Detta brev är skrivet till de kristna i Efesus.

78 Reformationsbibeln Markus 10:24
Detta saknas i den nya grundtexten Reformationsbibeln Markus 10:24 ”Men hans lärjungar blev förskräckta över hans ord. Då började Jesus åter tala och sade till dem: Barn, hur svårt är det inte för dem som förtröstar på sina rikedomar, att komma in i Guds rike!” Jesus sade inte att det är svårt att komma in i Guds rike, utan att det är svårt för dem som förtröstar på sina rikedomar. Denna viktiga sanning i blå text är utelämnad i den nya grundtexten.

79 De ord i blått saknas i den nya grundtexten
Rom. 8:1 Reformationsbibeln Därför finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus som inte vandrar efter köttet, utan efter Anden. Den nya grundtexten har utelämnat det viktiga villkoret som inte vandrar efter köttet, utan efter Anden.

80 Svenska Folkbibeln Uppenbarelseboken 22:14
Detta är annorlunda i den nya grundtexten Reformationsbibeln Uppenbarelseboken 22:14 ”Saliga är de som håller hans bud, så att de får rätt till livets träd och får gå in genom portarna i staden.” Svenska Folkbibeln Uppenbarelseboken 22:14 ”Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar.” Det står ungefär samma i Bibel 2000 Obs! Den viktiga förutsättningen att de som håller hans bud får komma in i staden har ersatts med de som tvättar sina kläder. Varför är denna viktiga instruktion borttagen?

81 Det ord i blått är annorlunda i den nya grundtexten
Reformationsbibeln Upp. 22:19 ”Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, så skall Gud ta bort hans del från livets bok och från den heliga staden och från det som är skrivet i denna bok.” Den nya grundtexten har ersatt det viktiga ordet bok med träd. Vi vet från Upp. 21:15 att den som inte är skriven i livets bok blir kastad i eldsjön. Även i denna viktiga vers som säger att vi inte får ta bort något eller lägga till något, så har någon förändrat konsekvenserna för den som lägger till eller tar bort något.

82 Joh. 7:53 – 8:11 Hela berättelsen om äktenskaps-bryterskan som Jesus förlät anses inte höra till Bibeln längre och är satta inom parentes i den nya grekiska grundtexten. Även Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln anser att de inte hör till Bibeln. Det kan man konstatera genom att läsa fotnotstexten till detta textavsnitt i båda dessa bibelöversättningar. Men det finns andra textforskare, som t.ex. Hills och Burgon som anser att de hör till Bibeln. I grundtexten Textus Receptus finns hela textavsnittet med. I Reformationsbibeln är därför denna text med utan reservation. Det går att spåra handskrifter ända tillbaka till början av 400-talet som har med detta textavsnitt.

83 Reformationsbibeln Textus Receptus Folkbibeln Bibel 2000
Grundtexten har lämnats över av kristna Alla översättare kristna Folkbibeln Nestle/Aland version 26 Inte alla som gav oss grundtexten var kristna Alla översättare kristna Bibel 2000 UBS tredje utgåva, 1975 Inte alla som gav oss grundtexten var kristna Alla översättare var inte kristna Grundtext och översättning i harmoni. De kristna har lämnat över en text som bara kristna har översatt. Grundtext och översättning inte i harmoni. Otro finns i grundtextarbetet och tro i översättningen. Grundtext och översättning i harmoni. Det finns otro i grundtextarbetet och otro i översättningen.

84 Några exempel som visar att Bibel 2000 har översatts av skeptiker till Jesu Gudom
Rom. 1:3-4 ”evangeliet om hans son, som till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, vår herre”. Lägg märke till att de skriver om Guds Son med litet s och litet h. De säger dessutom att han blev insatt som Guds Son vid sin uppståndelse. Men Skriften säger att Jesus är Guds evige Son.

85 Några exempel som visar att Bibel 2000 har översatts av skeptiker till Jesu Gudom
Reformationsbibeln Apg. 20:28 Så ge nu akt på er själva och på hela den hjord, där den Helige Ande har satt er till föreståndare, till att vara herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget blod. Bibel 2000 Apg. 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden satt er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Här har Bibel 2000 lagt till ordet son, som inte finns i någon grekisk grundtext. Kan det bero på att de inte trodde att det var Guds eget blod som rann på Golgata? Även Jehovas Vittnen har i sin översättning lagt till son.

86 Sammanfattning: Vi har fått en ny grekisk grundtext där en majoritet av de ansvariga är skeptiker.
De talar om myter och legender i Gamla Testamentet. De tvivlar på att vissa bibelböcker bär dess rätta namn, de tror inte att de första kristna gjorde rätt urval när de bestämde vilka böcker som skall ingå i Bibeln. De anser att Apokryferna skall ingå i Bibeln. De gör sitt urval av text utifrån sin övertygelse att Herren inte har bevarat sitt ord och att Guds Ord inte heller är inspirerat (utandat). Med hänsyn till denna övertygelse är de öppna för att välja direkt felaktig text, med motiveringen att de tror att den är mer ursprunglig än den rätta. Detta kan de göra trots att den rätta texten finns i de flesta handskrifterna.

87 De som var ansvariga för Bibel 2000 kännetecknas också av samma tvivel
De som var ansvariga för Bibel 2000 kännetecknas också av samma tvivel. Även bland de som medverkat i Bibel 2000 finns det skeptiker och till och med några som inte tror att det finns någon Gud. Bibel 2000 talar i fotnotstexten om myter och i Jonas bok skriver de att det finns liknande sagor från Grekland och Indien. I fotnotstexten i Daniels bok får man uppfattningen att Daniel är en legend. De anser att Moseböckerna är en sammanflätning av olika traditioner. De jämför Moseböckernas tillkomst med naturliga växt- eller avlagringsprocesser. De anser också att Apokryferna skall ingå i Bibeln. Vilken Bibel kan man få om både redaktörer till grundtexten och översättarna är tvivlare och skeptiker? Svar: Inte en bra översättning ur ett kristet perspektiv då grundtext och översättning har präglats av skepticism.

88 De ansvariga för Bibel 2000 har gjort ett val av grundtext som stämmer överens med deras tvivel och otro, eftersom grundtextens redaktörer tänker på samma sätt. Samtliga av dessa använder sig av en textkritik där man behandlar Bibeln som ett historiskt dokument snarare än en övernaturligt inspirerad text. De ansvariga för Bibel 2000 val av grundtext är därför logiskt och i harmoni. Svenska Folkbibeln kom till som en reaktion på Bibel 2000 bibelkritiska förhållningssätt både när det gäller den översatta texten samt dess fotnoter.

89 Svenska Folkbibelns reaktion på Bibel 2000 är både berättigad och välkommen. Men det märkliga är: Varför väljer Svenska Folkbibeln samma grekiska grundtext som Bibel 2000? Den är framtagen med hjälp av samma metoder som kännetecknar Bibel 2000! Samma förödande textkritik som finns hos de ansvariga för Bibel 2000 finns även hos de redaktörer som gav oss den nya grundtexten. Svenska Folkbibelns val av den grekiska grundtexten är därför både ologisk och svår att förstå ur ett kristet perspektiv, eftersom redaktörerna till deras grundtext varken tror att Bibeln är inspirerad (utandad) eller att Herren har bevarat sitt Ord. Hur blir byggnaden om grunden är fel? Det blir ologiskt av Folkbibeln att hävda att Herren har bevarat sitt Ord och samtidigt välja en grundtext som inte har använts under nästan 1500 år, och som innehåller 3300 grundtextskillnader samt mängder av motsägelser!

90 Tyndale gav ut en engelsk Bibel år 1526 som byggde på Textus Receptus/Bysantinsk text dvs. majoritetstexten. På grund av att han tryckte Bibeln blev han dödad och bränd på bål. Flera andra reformatorer dödades också. Varför behövde de dö en fruktansvärd martyrdöd? Idag har många övergett denna text till Bibeln, som martyrerna gav sitt liv för. Var martyrernas kamp förgäves?

91 Summan av Guds Ord är sanning.
Det är viktigt att vi läser rätt Bibel eftersom Skriften säger att: Summan av Guds Ord är sanning. Psaltaren 119:160 Välj därför ingen Bibel i Nya Testamentet som bygger på de två opålitliga handskrifterna Vaticanus och Sinaiticus. Undvik därför de svenska översättningar som har kommit ut under 1900-talet, eftersom de alla har utgått från den nya felaktiga grundtexten, förutom Staves revidering från 1923.

92 Vilka Biblar rekommenderas?
I Nya Testamentet på svenska: Reformationsbibeln Karl XII: Bibel I Gamla Testamentet på svenska Karl XII:s Bibel På norska rekommenderas: King James Version översatt till norska 2003 New King James Version översatt till norska 1997 På engelska rekommenderas: King James Version (Den bästa översättningen) New King James Version


Ladda ner ppt "Bibelns rätta grundtext"

Liknande presentationer


Google-annonser