Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagens föreläsning 021010 e-business Affärsmässig och systemmässig integration Affärssystem Exemplet Cisco.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagens föreläsning 021010 e-business Affärsmässig och systemmässig integration Affärssystem Exemplet Cisco."— Presentationens avskrift:

1 Dagens föreläsning 021010 e-business Affärsmässig och systemmässig integration Affärssystem Exemplet Cisco

2 E-business ”Now like it or not, ”e” stands for everything: e-banking, e-books, e-travel, e-training, e-entertainment, and even e-engineering.” Business Week, Nov 1,1999 ”The ”e” in e-business will soon be irrelevant.” Fortune, Nov 8, 1999 ”E-business is rapidly becoming a way of life. It´s our perspective that the name for e-business in the year 2000 will simply be: business.” Business Week, Nov 1, 1999

3 e-business The term e-business applies to all Net-based business applications for business to businesses, businesses to consumers, businesses to suppliers, and businesses to employees. Hartman, Sifonis, Kador, Net Ready, 2000

4 Affärer via Internet 1999 antogs försäljningen av varor uppgå till 109 miljarder dollar i USA År 2000 antogs försäljningen ha ökat till 251 miljarder År 2002 antas mer än 93% av alla amerikanska företag använda Internet för någon del av sin verksamhet Forrester Research, 2001

5 Internet User Server PC Modem Telephone ISDN LAN Bredband Software TCP/IP connection Browser (Mail client) TCP/IP connection Internet admin. Internet web server (Mail server) Web - development tools Optional Soundcard/Speakers Microphone/Web-cam Internet service providers What is needed?

6

7 Affärs-Internet As a citizen you live in many spaces, where you have different priorities and modes of operation In designing business relationships the spaces must be respected Each of the Internet´s many spaces open up entirely new dynamics of relationships Success in these relationships rest on understanding the nature of and what drives the particular space you focus on Keen:The Business Internet and Intranets

8 Text only Text & images Displays of multimedia Interactive multimedia Transaction Relationship All standard orders, invoicing, and payments initiated and completed on-line Limited ordering or on-line payment Transactions handled by phone, mail, and fax One-way communication of messages Two-way interaction Continuous collaboration Information Relationship Interaction Relationship Relationskuben

9 Text only Text & images Displays of multimedia Interactive multimedia Transaction Relationship All standard orders, invoicing, and payments initiated and completed on-line Limited ordering or on-line payment Transactions handled by phone, mail, and fax One-way communication of messages Two-way interaction Continuous collaboration Information Relationship Interaction Relationship Transactions with Limited Information Access and No communication

10 Dimensionerna Varje relationsdimension innehåller många delar som påverkar kundtillfredsställelse –Transaktioner: tillförlitlighet, säkerhet, garantier, leveranser –Information: relevans, aktualitet, ansvar, integritet –Interaction: lättåtkomst, öppenhet, upplevd ärlighet Har även stor påverkan på förtroende, varumärke och juridik

11 Integration - Flera parallella utvecklingar IT/IS och affärer integreras Nätverk och kommunikationsformer integreras Teknologier integreras Tre olika industrier och brancher är på väg att smälta samman - Broadcast and Motion Picture Industri - Computer Industri - Print and Publishing Industri IT/IS och management integreras

12 Broadcast & Motion Picture Industry Print & Publishing Industry Computer Industry Broadcast & Motion Picture Industry Print & Publishing Industry Computer Industry 1978 2000 Med de här diagrammen som utgångspunkt skapade Negroponte the Media Lab vid MIT.

13 Definitioner Interoperability the ability of different systems to work together reasonably efficiently Integration the complete compatibility and working together of the elements of an IT resource: hardware, software, communications, and data. Voice/data integration means that voice and data signals are combined and transmitted simultaneosly over a transmission link

14 Integrerade Affärssystem Integrerade affärssytem (Enterprise Resource Planning, ERP systems) är på stark frammarsch Om man använder ERP system fullt ut kan det upplevas som att ”Putting the Enterprise into the Enterprise System” Om man inte ser upp kan drömmen om integration bli en mardröm

15 Customers Suppliers Sales force and customer service reps Back-office administrators and workers Central database Sales and delivery applications Service applications Human resource management applications Reporting applications Inventory and supply applications Manufacturing applications Financial applications Managers and stakeholders Employees

16 Mer om ERP system Många lyckade och misslyckade installationer finns rapporterade Installationerna har både en affärsmässig och en teknisk aspekt De omfattande och komplexa programpaketen kräver stora tekniska insatser i pengar, tid och expertis ERP systemen påverkar de mottagande organisationernas strategi, organisation och kultur på grund av sin generella uppbyggnad Systemen påtvingar full integrering av affärsenheter även när en åtskillnad är bäst

17 Syftet med ERP system De ska lösa fragmenteringen av data och information i stora organisationer Varje större organisation samlar, genererar, och lagrar enorma mängder data De flesta organisationer har sina data spridda i hundratals lokala databaser baserade på funktion, affärsenhet, region, fabrik eller kontor Lösningarna är ofta totalt sett mycket ineffektiva Om företagens system är fragmenterade så är affärsverksamheten fragmenterad

18 Exempel på effektivitetsförbättringar IBM´s Storage Systems div. minskade tiden för att förändra priset på sina produkter från 5 dagar till 5 minuter Tiden för att leverera reservdel från 22 till 3 dagar Fujitsu Microelectronics minskade cykeltiden att klara order från 18 till 1.5 dagar och tiden för att göra bokslut från 8 till 4 dagar Ericsson koncernen inför SAP i hela koncernen –Skrotar över 1000 system –Kostnad minst 5 miljarder

19 Ericsson Att göra sig av med så många gamla system som möjligt Har massor av egenutvecklade och inköpta system främst inom personaladministration, order-lager- fakturering och kring system Det viktigaste att skapa en effektivare organisation och en effektivare användning av information ERP blir ett hjälpmedel att genomföra förändringar i arbetsprocesser Att byta system och ändra arbetsprocesser är känsligt

20 CUSTOMERS PRODUCTS BUSINESS PROCESS PARTICIPANTSINFORMATIONTECHNOLOGY

21 Affärsprocesser i centrum ”IT has business significance only when it is used as a part of an information system that supports at least part of a business process. When people speak about ”competing through information technology” what they mean (or should mean) is ”competing through business processes that make effective use of information systems that employ IT.” Steven Alter

22 Vad är affärssystem och varför är de viktiga Alltmer kopplas och knyts ihop ( affärsfunktioner med affärsfunktioner, affärsenheter till affärsenheter, företag till företag) För första gången sen stora och medelstora företag skapats har ledningen möjlighet att följa vad som händer nästan i realtid Vad Internet gör för kommunikation mellan organisationer gör Affärssystem (Enterprise Systems, ES) inom organisationer

23 Några huvudproblem En gemensam databas för hela organisationen skapar behov av enhetliga begrepp Affärsprocesser ändras alltså måste människor ändra sina arbetssätt Extremen ”Putting the enterprise into the Enterprise System” ”Everybody has to compromise with enterprise systems; it´s just a matter of how much”, Davenport

24 Affärsfördelar med ES Reduktion av cykeltider Snabbare informations transaktioner Bättre finansiell styrning Skapar grund för elektroniska affärer Gör tyst processkunnande explicit

25 4% 24% 31% 51% 38% 61% 67% 15% Other Haven’t done it yet Grow revenue Resolve a tactical issue (e.g., Y2K) Upgrade technology Reduce cost/improve efficiency Improve management decision making Improve information accuracy and availability ”Why did your company invest in an enterprise business solution?” R ESULTS FROM CEO S URVEY

26 På väg mot en förtroende ekonomi The Business Internet is not part of a growing information economy: It is a part of an emerging trust economy Tre utvecklingsfaser kan urskiljas från 1960-talet (1)The quality movement (2)The customer service movement (3)The relationship movement Relationship rest on trust Keen, The Business Internet and Intranets

27 De 5 Internet-vågorna èBroschyr-vågen èInnehålls-vågen èIntranät-vågen èE-Commerce-vågen èE-Business-vågen

28 Värdekedja? En värdekedja är alla aktiviteter som behövs för att producera, sälja, leverera och använda en produkt eller tjänst. Styrkan i kedjan är så stark som den svagaste länken. Varje länk i kedjan måste optimeras antingen av företaget eller dess partner. Leverantörer Kunder Ingående Logistik Utgående Logistik Försäljning & Marknads föring Kundservice & support Bilden enligt Michael E. Porters definition Produktion

29 Broschyr-vågen: 1994-1996 Leverantörer Kunder Ingående Logistik Utgående Logistik Försäljning & Marknads föring Kundservice & support Produktion

30 Innehålls-vågen: 1996-1998 Leverantörer Kunder Ingående Logistik Utgående Logistik Försäljning & Marknads föring Kundservice & support Produktion

31 Intranät-vågen: 1996-1998 LeverantörerKunder Ingående Logistik Utgående Logistik Försäljning & Marknads föring Kundservice & support Produktion Fläckvisa lösningar för informationsdelning

32 E-Commerce-vågen: 1997-1999 Leverantörer Kunder Ingående Logistik Utgående Logistik Försäljning & Marknads föring Kundservice & support Produktion E-Com lösning E-Com lösning Klättra i träd för att komma till månen! –En fysisk värdekedja som försöker springa i Internet-fart

33 E-Business-vågen: 1999  Ingående Logistik Utgående Logistik Försäljning & Marknads föring Kundservice & support Produktion Skapa en helt integrerad, friktionsfri värdekedja…. …som rör sig i Internet-fart …levererar via fysiska och virtuella kanaler. Den Virtuella Värdekedjan En kedja som skapar värde genom en länka ihop följande fem steg: Samla in,Organisera, Välja ut, Sammanställa och Distribuera information

34 Utveckling

35 Nya organisationsmodeller Nya organisationsmodeller skapas när företag kan konkurrera i grupper (e-business communities) Nya ”supra-enterprise” strukturer och enheter kan snabbt skapas och nå konkurrensfördelar Internet standard och nya teknologier ändrar sättet på vilket företag skapar information, samarbetar i projekt och genomför affärstransaktioner inte bara innanför företagets brandväggar Internets möjligheter påverkar vår uppfattning om företag och konkurrens

36 Den nya förebilden Alla är uppkopplade –inom en organisation via Intranät –mellan företag, leverantörer och kunder via företag-till- företags nätverk, via extranät –mellan organisationer, företag, hem och konsumenter via det publika Internet Det första steget för de flesta företag var att etablera säkra företagsinterna Intranets Nästa logiska steg är att vidga möjligheterna till olika säkra Internet-länkar till olika intressenter

37 Customer Relationship Management Marketing Sales Customerservice Enterprice resourse planning ProductionDsistributionLogistics Selling Chain Management Customers, Resellers Finance/Accounting/AuditingManagement Control Supply Chain Management Business Partners Suppliers, Distributors, Resellers STAKEHOLDERS Administrative ControlHRMS/e-procedurement EMPLOYEES Business intelligence Enterprice Application Integration

38 E-businesstrukturen

39 Affärsintegration Affärsintegration: är skapandet av tätare samordning mellan olika affärsaktiviteter som utförs av olika individer, arbetsgrupper eller organisationer så att en en sammanhängande affärsprocess skapas Sker integrationen inom en organisation talar man om intern affärsintegration Extern affärsintegration är samordning över organisationsgränser

40 Affärsintegration BPR och affärssystem har varit metodologin för intern integration För extern integration finns ingen vedertagen metodologi Koncept, ansatser och tekniklösningar finns –Customer relationship management, CRM –Selling chain management –Supply chain management, SCM

41 Varför CRM? Kostnaden för att attrahera en ny kund är beräknad att vara 5 gånger högre än att hålla en befintlig kund nöjd. En typisk missnöjd kund berättar för 8 – 10 personer om sina erfarenheter. Den främsta orsaken till missnöje är dålig service. Oddsen att sälja en produkt till en ny kund är 15 procent, medan oddsen att säja en produkt till en existerande kund är 50 procent. 70 procent av klagande kunder kommer att göra affärer med företaget igen om klagomålet tas om hand fort och effektivt.

42 SCM – Supply Chain Mangement Vad är SCM? - En översikt av material, information och finanser i processen från leverantörer till återförsäljare till distributörer och slutligen till konsumenter. Varför SCM? - Integrera och koordinera dessa flöden längs hela värdekedjan. Målet med SCM - Reducera lagren till minsta möjliga storlek.

43 Bakgrund till bristfällig integration Decentralisering under 1970-talet MIS skulle förse det egna affärsområdet med sina behov Fungerade bra till dess att behovet av integration över funktions- och divisionsgränser blev uppenbart BPR det första stora försöket i slutet av 80-talet och början av 90-talet Föll bl a på att informationssystemen var gjorda för den decentraliserade eran

44 Grad av integration Fullständig integration finns knappt Integration vs interoperability Uppskattningar säger att inte ens de mest integrerade affärssystemen täcker mer 70% av en organisations behov De flesta organisationer behöver kompletterande system sk legacy system Risk för alltför mycket integration och fel typ av teknisk integration

45 Säljsidans verktyg CRM, samlingsnamnet är en management filosofi och ett antal spretiga applikationer CRM-lösningar brukar ha funktioner för: –Data analysis och data mining –Electronic “storefronts” –Call center management (sales, help, and service) –Sales support

46 Customer Lifecycle AcquireEnhanceRetain Direct MarketingCross-sell and Up-sellProactive Service Sales Force AutomationCustomer Support Partial Functional Solutions { Complete Integrated Solutions Integrated CRM Applications Integrated CRM Cross-Functional Processes breaking down Department walls

47 Prospect or Customer Marketing and Fulfillment Customer Service and Billing Field Sales and Service Loyalty and Retention Programs Sales Cross-sell Up-sell TeleSales Customer Partners Purchases History Operations Billing Marketing Application Integration Back Office Touch Points Web e-mail Call Center SFA POS Direct Mail Wireless Front Office Customer The Channel Interface to the CRM Infrastructure

48 Köpsidans verktyg Upphandling har två delar; råmaterialet och förbrukningsmaterialet Supply chain management, Operating resource management Alla produkter och service som köps kan ses som en del av supply chain SCM verktyg är paket för “advanced planning and optimizing” Upphandlingsstöd för icke-strategiskt material

49 Supply Chain Planning Information Flows Supply Chain Execution Payment Flows SupplierManufacturingDistributionRetailerConsumer Product Flows Product Flows Product Flows Product Flows A Process view of the Supply Chain

50 Definition Supply chain is a “umbrella” under which products are created and delivered to customers. From a structural standpoint, a supply chain refers to the complex network of relationships that organizations maintain with trading partners to source, manufacture, and deliver products.

51 Complete order Lifecycle Commit Order Commitment Demand PlanningManufacturing Planning Partial Functional Solutions { Complete Integrated Solutions Integrated Supply Chain Applications ScheduleMakeDeliver Advanced Planning Transportation Planning Distribution Planning Application view of the Supply Chain

52 Bying and selling material Time-to-customer Time-to-market Differentiation Revenue generating Buyers are professional purchasers ”Consumed internally” Cost-generating Not affecting end-product ”Buyers” include all employees as well as professional buyers

53 Klassificering av marknadsplatser Systematisk sökning Vad som köps Tillfällig sökning MRO Hubs Catalog Hubs ExchangesYield Managers Indirekt material Direkt material Hur man köper Ariba W.W.Grainer MRO.com BizBuyer.com Chemdex SciQuest.com Plasticsnet.com Employease Adauction.com Capacityweb.com e-Steel PaperExchange.com Altra Energy IMX Exchange

54 Supplier 1 Supplier 2 Supplier 3 Supplier 4 Supplier 5 Supplier 6 Supplier X Web Page Sales Reps Fax Phone Catalogs ”What products am I allowed to order?” ”Where is that order I placed two weeks ago?!!!” Upphandlingskaus

55 B2B “Many executives realize that B2B is not so much a technological revolution as it is a business revolution enabled by technology.” Kalakota, e-business 2.0

56 Cisco Cisco har omformat sig genom affärsanvändning av Internet Det revolutionära ligger inte i de produkter som säljs utan i processerna som gör att vem som hellst kan göra affärer med bolaget – kunder, leverantörer, långivare och partner Värde skapas framförallt genom konsekvent användning av Internet Cisco framhålls ofta som modellen för ett nätverksbaserat företag (Net Ready)

57 Tre strategiska beslut (1)IT satsningarna ska ske mot kunderna snarare än interna operationer och support ( projekt får inte starta om de inte kan påvisa ökad kundnöjdhet) (2)Områdeschefer bestämmer vad man ska satsa på (3)Cisco har skapat Nätinfrastrukturen och anslutningsmöjligheterna för olika applikationer

58

59 Cisco´s modell Applikationer för kundproblem har högsta prioritet Affärsmålen styr IT satsningarna (delat ansvar och risk) Kostnader för infrastruktur tas centralt Projekt måste vara lönsamma inom 6-9 månader Inga projekt får pågå mer än 1 år IT personal som deltar i projekt rapporterar både till IT-organisationen och aktuellt affärsområde Det finns en stark central IT chef som driver infrastruktur och standards

60 Teknik Bara verkligt strategiska företagsövergripande applikationer används centralt (ERP, Orecle) Halva IT-budgeten går till nya tillämpningar och underhåll Ca 30% till gemensamma satsningar Standardisering drivs hårt (100% genomgående för UNIX servrar, Windows NT för LAN, Oracle för databaser, TCP/IP för nätverk)

61 Product Development Mfg. Mktg Sales Support Affärs- och systemintegration Cisco Value Chain MCO Supply chain Logistics Contract MFG CCO Internet Commerce Customer care Workflow HR Benefits Training CEC Communication Collaboration

62 Connection online (CCO) Kundkontakten (150.000 registrerade användare) Besvarar frågor, diagnostiserar nätverks problem, föreslår lösningar och expertstöd 80% av teknisk support tas elektroniskt (2 miljarder sparas) Självservice för att konfigurera, prissätta och beställa produkter Orderstatus och distribution kan spåras med ordernummer

63 Manufacturing Connection online (MCO) Speglar Cisco´s ambition att skapa ett globalt nätverk för tillverkning Kan ses som en portal för supply chain Kan nås av anställda, leverantörer och logistikpartners Integrationen sänker kostnader, krymper cykeltider, möjliggör skalbarhet och ökar kundservice Fördelar –Tillgång till leverantörsinformation i realtid –Lägre kostnader för orderbehandling –Högre produktivitet per anställd vid upphandling –Starkt reducerad cykeltid för order

64 Employee connection (CEC) De anställdas portal Applikationer finns för: –All teknisk dokumentation –Priser och orderstatus –Marknadsförings- och försäljningsmaterial –Utbildning –Finansiell information –Traditionella HR-funktioner –Anläggningar –Upphandling

65 Mognad Organizational Competencies Technology Leadership Governance / Operating Model 5 5 5 5 NetReadiness TM Scorecard 018015012090200 Aware Savvy Expert VisionaryAgnosticNetIQ

66 Strategy Future winners... Use technology and keep their flexibility... Satisfy their customers and are building new relations... Keep their strengths and the enthusiasm within the organisation... Are looking for new alliances and partners The challenge of eTransformation requires an integrated approach Business Strategy IT- Strategy eCommerc e channel Strategy IT-Strategy Business Strategy eStrateg y Virtual Enterprises From single pieces to convergence eMarkets From eBusiness via iBusiness to mBusiness


Ladda ner ppt "Dagens föreläsning 021010 e-business Affärsmässig och systemmässig integration Affärssystem Exemplet Cisco."

Liknande presentationer


Google-annonser