Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vart är vi och världen på väg ? En ny världskulturs födelse

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vart är vi och världen på väg ? En ny världskulturs födelse"— Presentationens avskrift:

1 Vart är vi och världen på väg ? En ny världskulturs födelse
Edgar CAYCE Konferens Furuboda 17-18 september 2011 Olav Johansson

2 ”Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike
”Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det blir jordskalv på den ena platsen efter den andra och det blir hungersnöd. Detta är början på födslovärkarna.” NT: Markus 13:8.

3 ”Om Gud är Gud är han inte god.
Om Gud är god är han inte Gud” Archibald MacLeish

4 ”Jag som danar ljuset och skapar mörkret, jag som giver lyckan och skapar olyckan.
Jag, Herren, är den som gör allt detta.” GT: Jesaja 45:7

5

6

7 ”Idel solsken ger öken.”
Arabiskt ordspråk

8 ”I sanning, ingen blir vis som inte känner mörkret.”
Hermann Hesse

9 ”Visdomen är kunskapen om mörkrets verkningar.”
Martinus

10 ”Smärtan är det mått som glädjen mäts med.”
Tibetanskt ordspråk

11

12

13

14

15

16

17 Martinus: Livets Bog 3 stycke 667
  ”Visserligen har den blivit förutspådd, att dess "yttersta tider" skall bli en kulmination av olycka och lidande, då "djävulen" skall rasa i all sin makt och dess mentala atmosfär skall vara "gråt och tandagnisslan"; men alla dessa företeelser tillsammans är för jordklotsjagets organism och mentalitet ingenting annat än just den ovannämnda normala själsliga kris, som alltid måste uppstå i en individs mentalitet innan han helt blir tagen i besittning av "den heliga anden" eller når "den stora födelsen". Denna kris har i Bibeln benämnts "domens dag". För jordjagets medvetande betyder alltså "domens dag" inte skapandet av en ny lemlästning eller invaliditet i dess organism, utan i stället en mental uppgörelse med sig själv, en inre dom eller bedömning av dess väsens natur till förmån för en ny, framtida, fysiskt och mentalt förbättrad livsform. Det är denna nya mentala och fysiska livsform som i Bibeln också betecknas som en kommande "ny himmel" respektive "ny jord". ” Martinus: Livets Bog 3 stycke 667

18 ”Starkt skiljaktiga begrepp om ljus och mörker kommer att sätta människorna upp mot varandra. Alla tror sig arbeta i lyckans och ljusets tjänst, och var och en sätter in hela sin energi och kraft på att genomföra sina idéer och planer. Många partier, både politiska och religiösa, uppstår och vart och ett tror sig vara just det särskilda och speciella goda som skall frälsa mänskligheten ur dess nuvarande kaos och vilsegångna tillstånd. Men idéerna från mörkersidan är fortfarande för dominerande och förstärker sin kraft ytterligare, allteftersom ljussidan blir starkare och starkare. Också här gäller naturens lag: ju starkare ljus, desto starkare skugga. Men ljuset kommer ju efter hand att komma så nära att skuggsidan helt måste försvinna. Och det är nästan som om mörkersidan känner denna sin undergång närma sig, ja, den har till och med redan börjat utlösas i ett slags dödskamp.” Martinus DEV 4 stycke 44:3

19

20 ”Varje krigs verkliga orsak ligger absolut inte i nuet; den ligger för de nu levande jordmänniskornas vidkommande årtusenden tillbaka i tiden. De krig som förklaras eller förberedes i dag, har inte sin verkliga och djupaste rot i de orsaker som de i dag säges vara baserade på. Dessa är i realiteten endast yttre fysiska utlösande moment. Och dessa moment åter är i verkligheten vibrerande reaktionsvågor från en länge sedan försvunnen tidsperiod med helt andra dagsmedvetna ideal och auktoriserade moralföreskrifter än de som man i dag söker öva in som vägen till fullkomlighet.” Martinus: Livets Bog 2 stycke 453

21

22

23

24 Om världen vore en by… Om hela världen reducerades till en by med 100 invånare och alla proportioner bibehölls så skulle det innebära att: 57 asiater 21 européer 14 amerikaner (Nord- och Sydamerika) 8 afrikaner 52 kvinnor 48 män 70 ickekristna 30 kristna 89 heterosexuella 11 homosexuella 6 personer – alla från USA – skulle äga och använda 59 % av alla gemensamma tillgångar 80 personer skulle ha otillräckliga boendeförhållanden. 70 personer skulle vara analfabeter. 50 personer skulle vara undernärda, 1 döende och 2 föddes. 1 hade en PC. 1 skulle ha en akademisk examen.

25

26 ”Världen har tillräckligt för varje människas behov men inte
för varje människas girighet.” Mahatma Gandhi

27 ”Hela den "civiliserade" världens, staternas, nationernas och de enskilda individernas öde i dag vilar på stabiliteten hos dessa staters och väsens "bankkonton". I den mån som dessa är fyllda och späckade, ger de innehavarna rika möjligheter att skjuta alla sådana medväsen åt sidan som inte har stabila "bankkonton", skuffa ut dem i armod, svält, förödmjukelse, lidande och död – och detta helt utan att bli straffade, eftersom användandet av "bankkontot" är auktoriserat och lagskyddat. "Bankkontot" är ju legal "privategendom" såväl för stater som för individer. Intet under, att den "bankkontots" kultur, som vår civilisation av i dag utgör, knakar och rämnar, skapar mentala jordskalv och explosioner. Det är nämligen de dolda, långsamt dräpande, giftiga verkningarna av bruket av "bankkontona" som maskerade eller kamouflerade mordvapen som här börjar bli synliga. Det är karmalagens ofrånkomliga "sådd och skörd". Martinus: Livets Bog 4 stycke 1325

28

29

30

31 ”För en penny som investerats vid tiden för Jesu födelse till 4 % ränta hade man år 1750 kunnat köpa en guldklimp av samma vikt som vår planet skulle man kunna köpa sådana guldklimpar. Vid 5 % ränta skulle man kunnat köpa guldklimpen redan år 1403, och år 1990 vore pennyn värd miljarder guldklimpar, vardera av samma vikt som vår jord. Exemplet visar vilken skillnad 1 % gör över en längre period. Det visar också att kontinuerlig betalning av ränta och ränta på ränta är såväl räknemässigt som praktiskt omöjlig. Den ekonomiska nödvändigheten och den matematiska omöjligheten skapar en motsägelse vilken - för att lösas - har lett till otaliga fejder, krig och revolutioner.” Margrit Kennedy: "Ekonomi utan ränta och inflation"

32 ”Aktierna har bara ett ekonomiskt värde därför att vi alla tror att de har det. Och när vi börjar tvivla rasar de tills tillräckligt många går in igen och tror. Eller låtsas tro.” Johan Ehrenberg

33 “Dagens problem kan inte lösas med samma synsätt och tänkande som en gång skapade dem.”
Albert Einstein

34 ”Att det inom penningmakten finns väsen med gryende ädla tendenser, väsen som därför blir filantroper och skänker gåvor här och där, detta är naturligtvis till stor fördel för samhället och kan avvärja mycken tillfällig nöd och mycket elände. Men det förändrar inte systemet, det avlägsnar inte orsakerna till de nämnda företeelsernas uppkomst och kan därför inte förhindra att de uppstår på tusen andra ställen. Det verkar endast som ett tillfälligt bedövningsmedel på det lokala eller sjuka stället i samhällskroppen. Det är som tidigare nämnt en lapp på ett av samhällssystemets många hål. Men eftersom detta system på så sätt nu blivit så fullt med lappar och stoppar att det blivit skört, så att en ny lapp ibland blir orsak till nya stora revor vid sidan av de gamla, och eftersom det också finns hål så stora att de inte alls kan lagas, måste det gå under och det eviga livet bakom systemet framtvinga skapandet av ett nytt system.” Martinus: Livets Bog 1 stycke 95

35 ”Ett träd som faller skapar mer oväsen än hundra som växer”
Nelson Mandela

36

37 Världsstaten sammanfattad i 12 punkter
Osjälviskhetens seger över själviskheten på alla områden (Gemenskapsintressets seger över privatintresset). Skapandet av en internationell demokratisk världsstyrelse. Alla länders avrustning – till förmån för upprättandet av en internationell, opartisk världspolis. 4. Upprättandet av ett internationellt, öppet – inte hemligt – högsta lag- och rättsväsen, sammansatt av vetenskapens yppersta representanter på såväl andliga som materiella områden, vilka kan vara kvalificerade att skilja mellan ”abnorma handlingar” och ”förbrytelser” och som känner utvecklingens gång och tillvarons eviga lagar och därmed utgör en garanti för absolut rätt och rättvisa för allt och alla. Avskaffandet av privat äganderätt till värdena – till förmån för världsstatens övertagande av dessa värden.

38 Avskaffandet av pengar – till förmån för införandet av individens personligen presterade arbete som enda betalningsvärde samt kvittot härför som enda betalningsmedel för samma individ. 7. Upprättandet av en för hela världsstaten gemensam barndoms-, ålderdoms- och sjukdomsfond, grundad på avdrag från arbetskvittona. 8. Utnyttjandet av maskinerna för att förkorta den materiella arbetstiden – till förmån för studiedagar och andlig forskning. 9. Avskaffandet av all våldspolitik och alla blodsutgjutelser. Avskaffandet av tortyr, prygel – och dödsstraff – till förmån för välbetänkta internerings- och uppfostringsåtgärder. 11. Utveckling av vegetariska näringsmedel, god hygien och kroppsvård, sunda och ljusa bostadsförhållanden. Utveckling av andlig frihet, tolerans, humanitet och kärlek till alla levande väsen, till människor och djur, till växter och mineral.

39

40 ”Jag kastade en eld över världen, och se, jag vaktar den, tills den brinner” Jesus i Tomasevangeliet

41

42 ”När nationerna, genom sin “förälskelse” i guldet eller andra ekonomiska fördelar, av glödande svartsjuka och självbevarelsedrift underminerar och dräper varandra, betyder detta “nationalismens” och därmed egoismens undergång. Denna undergång är i Bibeln uttryckt som “domens dag”, “den yttersta tiden”, “världens undergång”. På “domens dag” döms “levande och döda”. Den “dom” som här kommer till användning är – visdomen. Visdomen utgörs av de erfarenheter som egoismens eller själviskhetens levnadslopp och undergång har skapat... Med andra ord: domedagens dom visar, att livet inte endast är att älska och äga något enbart för sig själv, utan att det i själva verket måste levas på ett helt annat sätt än hittills.” Martinus: Logik kapitel 32


Ladda ner ppt "Vart är vi och världen på väg ? En ny världskulturs födelse"

Liknande presentationer


Google-annonser