Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EUROKODERNA ur en geoteknikers synvinkel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EUROKODERNA ur en geoteknikers synvinkel"— Presentationens avskrift:

1 EUROKODERNA ur en geoteknikers synvinkel
SIS seminarium EUROKODERNA ur en geoteknikers synvinkel detta behöver vi få klarlagt Gunilla Franzén, Carl Bro AB Tekn. sekr. IEG Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik

2 IEG – Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik
Varför en kommission? Vilken målsättning har kommissionen? Vad behöver klarläggas? (några exempel) En geoteknikers synvinkel på Eurokoderna IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik SIS 29 november 2006

3 Varför en kommission? Eurokod arbetet började redan på 1970-talet
Sverige har deltagit i arbetet Omfattande arbete har genomförts Måste vi trots detta skapa en ny kommission? IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik SIS 29 november 2006

4 2005-09-08 beslutade Geoteknikbranschen
Varför en kommission? Frågan diskuterades livligt inom SGF, Svenska Geotekniska Föreningen beslutade Geoteknikbranschen att bilda IEG IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik SIS 29 november 2006

5 Men VARFÖR? Möjligheter En tolkning Ekonomi Höja kompetensen
IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik SIS 29 november 2006

6 IEG är En ideell förening under IVA:s hägn
Ordförande: GD Birgitta Boström, SGI Vice. Ordförande: Prof. Håkan Stille, KTH Medlemmar: Banverket Räddningsverket NCC Teknik Pålanalys Chalmers Tekniska Högskola FB Engineering Göteborg Gatu AB Maxit AB WSP Sverige AB Geotech AB KTH bg ByggRos AB Luleå Tekniska Högskola Ramböll Sverige AB Skanska Sweco VBB AB IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik SIS 29 november 2006

7 IEG:s målsättning Enligt stadgarna:
IEG … har till uppgift att initiera, samordna och utföra arbete som krävs för implementering av Europastandarder inom Geoteknikområdet, ….. Syftet är också att säkerställa att det tas fram nödvändiga hjälpmedel i form av anpassade handböcker o. dyl." IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik SIS 29 november 2006

8 Vad blir resultatet av IEG:s arbete?
Tillämpningsdokument Branschens syn på hur Eurokoderna / Europastandarderna skall tillämpas/tolkas för olika geotekniska tillämpningar. Exempel: spont, slagna pålar, grävpålar, bergtunnel Det hjälpmedel som geokonstruktören / geoteknikern behöver för att tillämpa de nya standarderna Underlag Nationell Bilaga IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik SIS 29 november 2006

9 Omfattning på IEG:s arbete
Enligt verksamhetsplanen omfattar IEG:s arbete följande grupper med projekt Grunder Fyllning, avvattning, jordförstärkning Plattgrundläggning Pålgrundläggning Stödkonstruktion Hydrauliskt grundbrott Bankar/Stabilitet Bergtunnel Geoteknisk data Standarder som behandlas Eurokod Materialstandarder Utförandestandarder Fält och lab Grupp omfattar X st projekt för specifik konstruktion Tillämpningsdokument Publiceras 2007 till 2010 IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik SIS 29 november 2006

10 Vad behöver klarläggas? Några ex.
Karakteristiskt värde – vad innebär den nya definitionen? Hur skall geotekniska konstruktioner dimensioneras enligt EN Vilken ”design approach” skall vi använda för stödkonstruktioner? Hur skall vi tolka EN när det gäller pålar? Kan vi fortsätta att använda våra traditionella geotekniska fältmetoder? IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik SIS 29 november 2006

11 Karakteristiskt värde – hur ?
Enligt Eurokod skall ett ”cautious estimate” användas. EN anger att hänsyn skall tas till: Geoteknisk jordmodell Förhandskunskap Felkällor och osäkerhet Omfattning av fält- och labprovning Medverkande jordvolym Typ av brottmod Jämför dagens ”praxis” - Medelvärde - Osäkerhet beaktas i partiallkoefficient Effekt för konstruktör: Olika indata för olika typer av konstruktioner. Tillämpningsdokument, IEG - Grunder Våren 2007 IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik SIS 29 november 2006

12 Hur skall geokonstruktioner dimensioneras enligt EN 1997-1
Beräkning Design Approach Princip Hävdvunna metoder Last Material Bär-förmåga DA  fu 1a 1b 1b (påle) 2 3 Konstr. Provbelastning och modellförsök Observationsmetoden Tillämpningsdokument, IEG - Grunder Våren 2007 = säkerhet på IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik SIS 29 november 2006

13 Vilken design approach skall användas för stödkonstruktioner?
Beräkningsexempel lera Karakteristisk skjuvhållfasthet 7 kPa + 1,6 kPa/m. (räknat från markytan) Densiteten har satts till 16 kN/m³ Ncb har valts till 5,7. Schaktdjupet har valts till 4 meter IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik SIS 29 november 2006

14 Vilken design approach skall användas för stödkonstruktioner?
Beräkningsexempel lera – resultat Erfoderlig spontlängd IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik SIS 29 november 2006

15 Vilken design approach skall användas för stödkonstruktioner?
Beräkningsexempel lera – resultat Spontmoment Tillämpningsdokument, IEG – Stödkonstruktioner 2007 IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik SIS 29 november 2006

16 Pålar – några oklarheter!
Finns det något incitament för att använda provbelastning framöver? Hur hanteras stålkärnepålar som är installerade i berg? Nytt brottkriterium för pålar – vad innebär det i praktiken? Tillämpningsdokument, IEG – Pålar 2007 IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik SIS 29 november 2006

17 Bankpålar – Dimensionering pålplatta
Plattjocklek bankpålar IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik SIS 29 november 2006

18 Fält- och lab. undersökningar
Hejarsondering – blir 5 olika metoder! Ger olika information Ny definition block Krav på omfattning på undersökningar Hur skall vi undersöka framöver? Tillämpningsdokument, IEG – Geotekniska undersökningar IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik SIS 29 november 2006

19 Arbetsgång Tillämpningsdokument, IEG - Grunder Våren 2007
IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik SIS 29 november 2006

20 Slutsats En dialog mellan Geotekniker och Konstruktör
är en förutsättning för att Eurokod skall kunna tillämpas! IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik SIS 29 november 2006

21 Ditt företags röst behövs i IEG
E-post: IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik SIS 29 november 2006


Ladda ner ppt "EUROKODERNA ur en geoteknikers synvinkel"

Liknande presentationer


Google-annonser