Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik EUROKODERNA ur en geoteknikers synvinkel -detta behöver vi få klarlagt Gunilla Franzén, Carl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik EUROKODERNA ur en geoteknikers synvinkel -detta behöver vi få klarlagt Gunilla Franzén, Carl."— Presentationens avskrift:

1 Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik EUROKODERNA ur en geoteknikers synvinkel -detta behöver vi få klarlagt Gunilla Franzén, Carl Bro AB Tekn. sekr. IEG

2 SIS 29 november 2006IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik2 IEG – Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik En geoteknikers synvinkel på Eurokoderna •Varför en kommission? •Vilken målsättning har kommissionen? •Vad behöver klarläggas? (några exempel)

3 SIS 29 november 2006IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik3 Varför en kommission? •Eurokod arbetet började redan på 1970-talet •Sverige har deltagit i arbetet •Omfattande arbete har genomförts •Måste vi trots detta skapa en ny kommission?

4 SIS 29 november 2006IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik4 Varför en kommission? Frågan diskuterades livligt inom SGF, Svenska Geotekniska Föreningen 2005-09-08 beslutade Geoteknikbranschen att bilda IEG

5 SIS 29 november 2006IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik5 Men VARFÖR? 1.Möjligheter 2.En tolkning 3.Ekonomi 4.Höja kompetensen

6 SIS 29 november 2006IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik6 IEG är •En ideell förening under IVA:s hägn •Ordförande: GD Birgitta Boström, SGI •Vice. Ordförande: Prof. Håkan Stille, KTH •Medlemmar: Banverket Räddningsverket bg ByggRos AB Chalmers Tekniska HögskolaFB Engineering Geotech AB Göteborg Gatu AB KTH Luleå Tekniska Högskola Maxit AB NCC Teknik Pålanalys Ramböll Sverige AB Skanska Sweco VBB AB WSP Sverige AB

7 SIS 29 november 2006IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik7 IEG:s målsättning Enligt stadgarna: IEG … har till uppgift att initiera, samordna och utföra arbete som krävs för implementering av Europastandarder inom Geoteknikområdet, ….. Syftet är också att säkerställa att det tas fram nödvändiga hjälpmedel i form av anpassade handböcker o. dyl."

8 SIS 29 november 2006IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik8 Vad blir resultatet av IEG:s arbete? •Tillämpningsdokument –Branschens syn på hur Eurokoderna / Europastandarderna skall tillämpas/tolkas för olika geotekniska tillämpningar. –Exempel: spont, slagna pålar, grävpålar, bergtunnel –Det hjälpmedel som geokonstruktören / geoteknikern behöver för att tillämpa de nya standarderna •Underlag Nationell Bilaga

9 SIS 29 november 2006IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik9 Omfattning på IEG:s arbete •Enligt verksamhetsplanen omfattar IEG:s arbete följande grupper med projekt Grunder Fyllning, avvattning, jordförstärkning Plattgrundläggning Pålgrundläggning Stödkonstruktion Hydrauliskt grundbrott Bankar/Stabilitet Bergtunnel Geoteknisk data •Standarder som behandlas Eurokod Materialstandarder Utförandestandarder Fält och lab Grupp omfattar X st projekt för specifik konstruktion Tillämpningsdokument Publiceras 2007 till 2010

10 SIS 29 november 2006IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik10 Vad behöver klarläggas? Några ex. •Karakteristiskt värde – vad innebär den nya definitionen? •Hur skall geotekniska konstruktioner dimensioneras enligt EN 1997-1 •Vilken ”design approach” skall vi använda för stödkonstruktioner? •Hur skall vi tolka EN 1997-1 när det gäller pålar? •Kan vi fortsätta att använda våra traditionella geotekniska fältmetoder?

11 SIS 29 november 2006IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik11 Karakteristiskt värde – hur ? •Enligt Eurokod 1997-1 skall ett ”cautious estimate” användas. •EN 1997-1 anger att hänsyn skall tas till: –Geoteknisk jordmodell –Förhandskunskap –Felkällor och osäkerhet –Omfattning av fält- och labprovning –Medverkande jordvolym –Typ av brottmod Jämför dagens ”praxis” - Medelvärde - Osäkerhet beaktas i partiallkoefficient Effekt för konstruktör: Olika indata för olika typer av konstruktioner. Tillämpningsdokument, IEG - Grunder Våren 2007

12 SIS 29 november 2006IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik12 Hur skall geokonstruktioner dimensioneras enligt EN 1997-1 •Beräkning –Design Approach –Princip •Provbelastning och modellförsök •Hävdvunna metoder •Observationsmetoden Tillämpningsdokument, IEG - Grunder Våren 2007 LastMaterialBär- förmåga DA   fu 1a 1b 1b (påle) 2 3 Konstr. = säkerhet på

13 SIS 29 november 2006IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik13 Vilken design approach skall användas för stödkonstruktioner? Beräkningsexempel lera Karakteristisk skjuvhållfasthet 7 kPa + 1,6 kPa/m. (räknat från markytan) Densiteten har satts till 16 kN/m³ N cb har valts till 5,7. Schaktdjupet har valts till 4 meter

14 SIS 29 november 2006IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik14 Vilken design approach skall användas för stödkonstruktioner? Beräkningsexempel lera – resultat Erfoderlig spontlängd

15 SIS 29 november 2006IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik15 Vilken design approach skall användas för stödkonstruktioner? Beräkningsexempel lera – resultat Spontmoment Tillämpningsdokument, IEG – Stödkonstruktioner 2007

16 SIS 29 november 2006IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik16 Pålar – några oklarheter! •Finns det något incitament för att använda provbelastning framöver? •Hur hanteras stålkärnepålar som är installerade i berg? •Nytt brottkriterium för pålar – vad innebär det i praktiken? Tillämpningsdokument, IEG – Pålar 2007

17 SIS 29 november 2006IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik17 Bankpålar – Dimensionering pålplatta Plattjocklek bankpålar

18 SIS 29 november 2006IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik18 Fält- och lab. undersökningar •Hejarsondering – blir 5 olika metoder! –Ger olika information •Ny definition block •Krav på omfattning på undersökningar •Hur skall vi undersöka framöver? Tillämpningsdokument, IEG – Geotekniska undersökningar 2007 - 2010

19 SIS 29 november 2006IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik19 Arbetsgång Tillämpningsdokument, IEG - Grunder Våren 2007

20 SIS 29 november 2006IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik20 Slutsats En dialog mellan Geotekniker och Konstruktör är en förutsättning för att Eurokod skall kunna tillämpas!

21 SIS 29 november 2006IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik21 Ditt företags röst behövs i IEG www.ieg.nu E-post: ieg@iva.seieg@iva.se


Ladda ner ppt "Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik EUROKODERNA ur en geoteknikers synvinkel -detta behöver vi få klarlagt Gunilla Franzén, Carl."

Liknande presentationer


Google-annonser