Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRAFFICKING - människohandel inom EU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRAFFICKING - människohandel inom EU"— Presentationens avskrift:

1 TRAFFICKING - människohandel inom EU
Temaupplägg för gymnasieskola och vuxenutbildning Den här presentationen innehåller ett temaupplägg om trafficking. Den är uppdelad i följande delar: A. Ett uppmärksammat fall baserat på en rättegång från Utgå från tidningsartiklar från Dagens Nyheter och Aftonbladet och/eller en tv-inspelning med en före detta landslagsstjärna i fotboll i TV4-soffan hos Malou von Sivers. B. Granskning av några aktuella fall och domar Elevuppgifter till några fall från 2010 och framåt. De ger kunskap om hur trafficking kan gå till. C. Svenska regeringens hållning till trafficking Länk till artikel om regeringens förslag till förändrad lagstiftning. D. EU:s hållning till sexhandel och trafficking Europa tar krafttag mot människohandeln. Med hjälp av några instuderingsfrågor får eleverna kunskap om vad det nya EU-direktivet innebär. E. Värderingsövningar Etiska ställningstagnden. F. Avslutande skrivuppgift och sammanfattning Förslag på utvärderingsbara skrivuppgifter. A bild 1

2 Detta material är framtaget i april 2011 i samverkan mellan Irma Rydén, Mediekompass Skaraborg, Lars-Erik Hall, Mediekompass Västra Småland och Mikaela Billström Dinu, Europa Direkt i Jönköpings län. Kontakt: De länkar vi hänvisar till är aktuella just nu, , och finns på respektive sajter, men det finns inga garantier för hur länge de finns kvar. LÄROPLANSANKNYTNING GY2011 Undervisningsmaterialet är kopplat till ämnesplaner och kunskapskrav enligt GY2011. Exempel: Ämnesplanen för samhällskunskap betonar att undervisningen ske ge eleverna förutsättningar att utveckla … kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter… … förmåga att analysera samhällsfrågor… … kritiskt granska och tolka information från olika källor… Samhällskunskap 1a2 Det centrala innehållet, punkt 3 och 5: … Massmediers och informationsteknikens roll i samhället… … Presentation i olika former… till exempel debatter, debattartiklar… Kunskapskraven, betyget E: … Eleven kan analysera samhällsfrågor* och identifiera någon orsak och konsekvens… … Eleven diskuterar översiktligt orsaker och konsekvenser samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna*… … Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter. *I det här fallet trafficking/människohandel A bild 2

3 Trafficking Utgå från Europa Direkts presentation Trafficking och EU
1. Definiera vad trafficking är. 2. Diskutera vad som är roten till problemet. En presentation, tänkt som en miniföreläsning i klassen, finns att beställa hos Europa Direkt i Jönköpings län telefon: , Ur Brottsbalken kapitel 4, 1 a Människohandel: ”För att kunna dömas för människohandel krävs att förövaren med hjälp av olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet, eller med annat otillbörligt medel rekryterar, transporterar, inhyser, tar emot eller vidtar annan liknande åtgärd, och därigenom tar kontroll över en annan person med syftet att utnyttja personen i fråga för till exempel sexuella ändamål, tvångsarbete, organhandel, eller för att på annat sätt utnyttja en person som befinner sig i nödläge. Att ta kontroll över annan med hjälp av otillbörliga medel med syftet att utnyttja personen i fråga är straffbart. Det måste också föreligga ett orsakssamband mellan det otillbörliga medlet och tagande av kontroll. Kontrollen bör innebära ett påtagligt underläge för offret och ett påtagligt inflytande från gärningsmannen över offrets agerande.” - Diskutera tillsammans med eleverna följande perspektiv på vad som kan vara roten till problemet: hos förövaren, offret, de kriminella nätverken. - Är det den socioekonomiska situationen som driver offret, förövaren och nätverken, eller är det endast pengarna? - Handlar det om missförhållanden i barndomen, kanske till och med om nationalitet, etnicitet eller kultur? A bild 3

4 Aftonbladet 2011-01-11 Köpte sex av Mariana, 20
Mariana från Rumänien - ett exempel på trafficking Aftonbladet Köpte sex av Mariana, 20 ”Köpte sex av Mariana, 20” Aftonbladet Läs artikeln gemensamt från skärmen eller skriv ut den till var och en. Denna artikel har fokus på kvinnan och det rumänska kriminella nätverk som sålde sexuella tjänster i Sverige. Under de fem månader som kvinnorna såldes till svenska män hade de tillsammans runt 1000 svenska kunder. 1,6 miljoner kronor sattes in på konton i Rumänien, konton som tillhör Marianas och en annan kvinnas rumänska pojkvänner. A bild 4

5 Fotbollsspelare fällda för sexköp
Exempel på ett fall som har kopplingar till människohandel för sexuella ändamål. Det är viktigt att skilja på begreppen prostitution och människohandel för sexuella ändamål. I artikeln om Mariana och Magnus Hedman väver journalisten samman begreppen prostitution och trafficking. Har man inte tillräckligt mycket kunskap om de två olika fenomenen så är detta lätt hänt. Det är mycket viktigt att skilja på begreppen, då prostitution fortfarande är lagligt att både sälja och köpa i flertalet andra EU-länder. Sverige är i stort sett unikt med sin sexköpslag där det är förbjudet att köpa sex, men inte att sälja. Däremot har de flesta EU-länder redan lagstiftning mot trafficking och det är således förbjudet att sälja traffickingoffer samt att köpa sexuella tjänster från offren. EU har även röstat igenom ett direktiv där alla medlemsländer ska ha samma straffskala för framförallt de som säljer traffickingoffer. Däremot gäller inte detta hallickar som säljer ”vanliga” prostituerade. A bild 5

6 Jämför två tidningsartiklar
Hur skiljer sig DN:s rapportering från Afton-bladets? Läs och gör en lista på skillnaderna! Dagens Nyheter Fotbollsspelare dömda för sexköp Aftonbladet Magnus Hedman dömd för sexköp Läs artiklarna gemensamt från skärmen eller skriv ut dem till var och en. ”Fotbollsspelare dömda för sexköp” Dagens Nyheter Dagens Nyheter publicerar en TT-artikel om domarna från hovrätten där två män, en före detta landslagsspelare och en allsvensk fotbollsspelare, döms för köp av sexuell tjänst. ”Magnus Hedman dömd för sexköp” Aftonbladet Aftonbladet skriver en artikel om hovrättens dom och vinklar den på förre landslagsmålvakten Magnus Hedman, som namnges i rubriken. Även en allsvensk fotbollsspelare, Dulee Johnson, namnges i artikeln. A bild 6

7 Pressetik och nyhetsvärdering
- Varför namnges Magnus Hedman och Dulee Johnson i Aftonbladet, men inte i Dagens Nyheter? Johnson döms till 70 dagsböter, Hedman till Varför får Hedmans dom större uppmärk-samhet i medierna trots att Johnson fått strängare straff? Pressetik 1. När är det befogat att publicera namn? Svar: När personens identitet har stort allmänintresse, eller när tidningen av andra skäl bedömer att namnpublicering ska ske. Obs! Stort allmänintresse är inte synonymt med stor nyfikenhet. Grundprincipen i de pressetiska reglerna är att vara försiktig med namn- och bildpublicering. Läs mer: Pressombudsmannen, 2. Varför publicerar kvällstidningar som Aftonbladet oftare namn än morgontidningar som DN? Svar: Kvällspressen utmanar oftare än morgonpressen de pressetiska reglerna och ligger ofta nära gränsen för vad reglerna tillåter. På varje tidning sker dagligen diskussioner med ansvarig utgivare kring utgivarfrågor, till exempel publicera – inte publicera, namnge – inte namnge. Varje fall är unikt och ställning tas från fall till fall. Kvällspressen säljer sin upplaga som lösnummer. Deras löpsedlar och förstasidor är ofta tufft vinklade för att locka till köp. Större delen av morgonpressens upplaga säljs som prenumeration. Löpsedeln har mindre betydelse för dessa dagstidningar. Nyhetsvärdering I det här fallet bedöms det som en större nyhet att en före detta svensk landslagsmålvakt har blivit dömd, än att en relativt anonym allsvensk spelare har fått ett strängare straff. Hedman är dessutom känd för allmänheten, både som expertkommentator i tv och som ambassadör för Ren Idrott, en stiftelse som arbetar för "en dopningsfri generation”. A bild 7

8 Vilka kommer till tals i artikeln om Mariana, 20?
Offren för trafficking? Förövarna? Profitörerna? Allmänheten? Myndighetsutövarna? Gå igenom artikeln och sök svar på frågorna. Diskutera orsaker till att inte alla parter kommer till tals i artikeln. Tänkbara svar: - tidsbrist - svårt att få tag på alla parter - ambitionsnivån hos journalisten - rädsla för repressalier - alla parter vill eller vågar inte ställa upp A bild 8

9 TV4 2011-01-31 Magnus Hedman talar ut hos Malou von Sivers
Magnus Hedman i tv-intervju TV Magnus Hedman talar ut hos Malou von Sivers ”Magnus Hedman talar ut hos Malou von Sivers” TV Se gemensamt hela eller delar av tv-sändningen. En efterklok Magnus Hedman framträder i en 30-mintersintervju i tv för att ge sin bild av anklagelserna om sexköp och om dopningsbrott. Han vidhåller att han inte har betalat för sex, men erkänner att han ljugit om dopningsbrott. Syfte med att visa programmet för eleverna: - Att starta en etisk diskussion kring traffickingfrågor. - Att öka elevernas mediemedvetenhet. A bild 9

10 Journalistik Formulera frågor som du hade velat ha svar på, men som Malou von Sivers inte ställde. - Varför ställdes de inte? För en diskussion om journalistik utifrån tv-programmet. Låt eleverna parvis formulera de frågor som de tycker saknades i programmet. Dra slutsatser kring orsakerna till att inte ”alla” frågor ställdes. Tänkbara orsaker: - TV 4:s programidé kanske inte till sin form är kritiskt granskande? - Kanske har Magnus Hedman ställt krav på innehåll innan intervjun? - Kanske ville Malou von Sivers av någon anledning ge Magnus Hedman en möjlighet att prata utan hård styrning? A bild 10

11 Aftonbladet 2011-01-15 Magnus Hedman överklagar domen
Nyhetsbevakning Aftonbladet Magnus Hedman överklagar domen Samla information från medierna om Hedmans överklagande. ”Magnus Hedman överklagar domen” Aftonbladet Läs artikeln gemensamt från skärmen eller skriv ut den till var och en. Magnus Hedman anser sig oskyldigt dömd för sexköp och överklagar därför hovrättens dom till Högsta domstolen (HD). Kontinuerligt arbete: Följ medierapporteringen om sexköpsdomen mot Hedman. Vilket utslag blir det i HD? A bild 11

12 Värdegrundsfrågor Både män och kvinnor köper och säljer sex, även om den övervägande delen av köparna är män. - Varför tror du att man som människa gör det aktiva valet att köpa en annan människa? Öppen diskussion om orsaker till att människor köper sex. Dela in klassen i mindre grupper och diskutera frågeställningen, så att alla får möjlighet att delta i samtalet. A bild 12

13 Värdegrundsfrågor Vilken tror du är den viktigaste orsaken till sexköp? - maktutövning - tradition och kultur - bristande självkänsla hos köparen - egoism Förklara hur du tänker! Öppen diskussion om orsaker till att människor köper sex. Dela in klassen i mindre grupper och diskutera frågeställningen, så att alla får möjlighet att delta i samtalet. A bild 13

14 Värdegrundsfrågor - Vad tycker du om de brott som Hedman
har dömts för? 1. Sexköp är värre än dopningsbrott. 2. Dopningsbrott är värre än sexköp. 3. Båda är lika illa. 4. Annat. Fyrahörnövning Diskutera/ta ställning genom handuppräckning eller låt eleverna ta ställning genom att placera sig i rummets fyra olika hörn. Varje hörn representerar ett svarsalternativ. Hörn fyra är öppet för egna alternativ. Lyft sedan ett antal röster från varje hörn. I fyrahörnövningar finns inga rätt eller fel, utan här handlar det om eget tyckande. A bild 14

15 Värdegrundsfrågor - Vilket tycker du är mest OK?
Att begå ett brott och sedan 1. ljuga om saken och gå vidare i livet 2. erkänna brottet och gå vidare i livet 3. ångra sig och förlåta sig själv 4. annat Fyrahörnövning Diskutera/ta ställning genom handuppräckning eller låt eleverna ta ställning genom att placera sig i rummets fyra olika hörn. Varje hörn representerar ett svarsalternativ. Hörn fyra är öppet för egna alternativ. Lyft sedan ett antal röster från varje hörn. I fyrahörnövningar finns inga rätt eller fel, utan här handlar det om eget tyckande. A bild 15

16 Diskussionsfrågor Hur skulle du reagera om du fick reda på att en bra kompis till dig hade köpt sex? Dela in klassen i mindre grupper och diskutera frågeställningen, så att alla får möjlighet att delta i samtalet. Grupperna redovisar och debatterar sedan med varandra. A bild 16

17 Värdegrundsfrågor - Är det värre att ha sex mot betalning med någon som är utsatt för trafficking, än med andra prostituerade? Ja eller nej? Förklara! Dela in klassen i mindre grupper och diskutera frågeställningen, så att alla får möjlighet att delta i samtalet. Förslag till följdfrågor: - Finns det personer som helt frivilligt säljer sex? - Vilken betydelse kan barndomen ha haft, för de personer som säljer sex? - Hur kan man påvisa att någon är tvingad till att sälja sex? - Vilket ansvar har köpare för sexhandeln? Läs mer om lagstiftning på bild 3: Brottsbalken kapitel 4, 1a Människohandel. A bild 17

18 Diskussionsfrågor - Kan vem som helst hamna i en traffickinghärva och bli utnyttjad och såld? - Är vi som bor i Sverige, ett rikt och välmående land, skyddade från detta? Enligt Europols rapport från 2009 så är det inte längre enbart fattiga människor från socioekonomiskt svaga länder som hamnar i dessa härvor. Det kan även vara välutbildade personer som kan flera språk, men som har en önskan att jobba utomlands och hamnar i fel sällskap. Diskutera detta scenario: - Tänk dig att du är ute och reser i ett helt främmande land tillsammans med en kompis. Du blir bestulen på pass och pengar och lär känna några personer som säger att de kan hjälpa dig att komma vidare och var du kan hitta ditt pass. Dessa personer lurar sedan in dig i en situation där du inte kan språket eller kulturen. - Kan du i det läget också hamna i fel sällskap och bli utnyttjad? Varför? Varför inte? A bild 18

19 Diskussionsfrågor - Vilket är enligt dig det bästa sättet att bekämpa människohandel för sexuella ändamål? Dela in klassen i mindre grupper och diskutera frågeställningen, så att alla får möjlighet att delta i samtalet. Förslag till följdfrågor: - Var ska man börja för att förhindra trafficking? Hos offren, förövarna eller nätverken? - Vilket land har mest ansvar för att förhindra trafficking? Ursprungs-, transit- eller destinationsländerna? Eller är det EU? - Gör EU tillräckligt för att bekämpa trafficking, eller skulle EU kunna göra mer? I så fall vad? A bild 19


Ladda ner ppt "TRAFFICKING - människohandel inom EU"

Liknande presentationer


Google-annonser