Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modala hjälpverb. Vad är modala hjälpverb?  Följande verb kallas modala hjälpverb can kan could kunde; skulle kunna may kan/kanske/;få might kunde/kanske/;

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modala hjälpverb. Vad är modala hjälpverb?  Följande verb kallas modala hjälpverb can kan could kunde; skulle kunna may kan/kanske/;få might kunde/kanske/;"— Presentationens avskrift:

1 Modala hjälpverb

2 Vad är modala hjälpverb?  Följande verb kallas modala hjälpverb can kan could kunde; skulle kunna may kan/kanske/;få might kunde/kanske/; fick must måste will vill; ska, kommer att would skulle shall skall should bör, borde

3 Gemensamt för modala hjälpverb  Modala hjälpverb uttrycker möjlighet, tvång, tillåtelse, vilja, förbud etc.  De bildar verbform ihop med en infinitiv utan to We must go now. You should come along.  De böjs inte som andra verb (inga –s, -ed, -ing ändelser) Jane can do it.

4  De flesta finns bara i presens och imperfekt (i andra tempus används ersättande uttryck)  Inga omskrivningar med ”do” behövs för att bilda nekande och frågande Can they help us? No, they can’t help us. Will he be here tomorrow? No, he won’t.

5 Can och could  Can och could finns bara i presens (nutid) och i imperfekt (dåtid). Kan ersättas med uttrycket ”be able to” som finns i alla tidsformer  Can och could används för att uttrycka kunnande, förmåga eller tillfälle att göra något It’s important to be able to reach him. I can/am able to/help you. They could/were able to/ take part in the competition. I haven’t been able to go there for many weeks. I hope I will be able to do it this week.

6 Märk!  Jag kan tyska. I can speak German/ I know German.  Jag kan mycket om bilar. I know a lot about cars.  Can och could används också för att uttrycka tillåtelse Can I borrow your sweater? Could we use Dad’s car tonight? Märk!  can’t possibly – ”kan omöjligt” He can’t possibly have done it.

7 May och might  May och might finns bara i presens och imperfekt. Uttrycket ”be allowed to” (få tillåtelse att) finns i alla verbformer  Används för att uttrycka en möjlighet We may/might do it if we get a chance.  Används också för att uttrycka tillåtelse May I ask you something private? I wonder if I might borrow your bike (skulle kunna få låna) My sister wasn’t allowed to stay out after nine.

8 Must  Must uttrycker ett tvång eller förbud I must go now. Jag måste gå nu. You mustn’t smoke. Du får inte röka.  Om must inte kan användas ersätts det med ”have to” som kan användas i alla tidsformer I have to go now. He doesn’t have to go now. They had to leave before we came. Do I have to repeat it?

9  Observera skillnaden i betydelse mellan mustn’t och don’t have to I mustn’ t go now. Jag får inte gå nu. I don’t have to go now. Jag behöver/måste/inte gå nu.

10 En annan skillnad i betydelse  Must kan uttrycka något subjektivt, alltså att man upplever att tvånget kommer från en själv, medan have to är mera objektivt, alltså att det kommer utifrån. I must remember to call my Mum tonight. I have to be there at ten to catch the last train.

11  Must används också i betydelsen att något är sannolikt His sailing boat must have cost 100,000 euros. Hans segelbåt har säkert/måste ha/kostat 100 000 euro. You must be joking! Du skojar väl?!

12 Will och would  Will och would används för att uttrycka framtid You will be there, won’t you? You promised you would be there.  Svenskans ”skulle” översätts oftast med would What would you do, if you met him now?

13  Will och would används också för att berätta vad en person brukar/brukade göra eller något som är typiskt Girls will spend a lot of time on the phone. When I was younger I would watch TV soaps for hours.

14 Shall  Shall används inte så ofta som hjälpverb i modern engelska, men i frågor måste det användas om personen är I eller we Shall I shut the door? Let’s take a break, shall we?

15 Should  Should betyder bör/borde You should hand in your essay as soon as possible. It shouldn’t be a problem. You shouldn’t have done this. Här kan man också använda uttrycket ought to You ought to see your dentist if your tooth hurts tomorrow.

16  I if-satser används should i betydelsen ”skulle råka” If you should see him, tell him to call me.  I en del s.k. retoriska frågor används också should How should I know? Hur skulle jag kunna veta? Why should he be blamed! Varför skulle man skylla på honom?

17 Några ord om dare och need  Dare (våga) och need (behöva) kan användas som hjälpverb i frågor och nekande satser i presens Märk att de inte får någon –s ändelse i 3. pers.sing. Inte heller följs de av to eller omskrivs med do och does Need we tell you this again? / Do we need to tell you … He dare not open the door. / He doesn’t dare to open … We needn’t buy a new car. / We don’t need to buy …

18  Om det finns ett objekt i satsen används dare och need oftast som huvudverb  Då får de –s ändelse i 3. pers.sing., följs av to och omskrivs med do och does  Om det gäller någon annan tidsform än presens används dare och need oftast som huvudverb, men i imperfekt kan dare även fungera som hjälpverb We do not need boots. The student dares to criticize the professor. Do I need an umbrella? He didn’t dare to show up/He dared not show up. Märk! needn’t have + 3. temaformen/-ed formen You needn’t have told him. Du skulle inte ha behövt berätta…

19 Övning  Han var tvungen att stänga fönstret.  He had to close the window.  Vi borde göra läxan nu.  We should do our homework now.  Du är säkert trött.  You must be tired.  Vågar du hoppa?  Dare you jump?/Do you dare to jump?  Du kan omöjligt ha glömt det.  You can’t possibly have forgotten it.

20  Jag skulle inte ha kunnat göra det bättre.  I couldn’t have done it better/ I wouldn’t have been able to …  Jag skulle hjälpa dig om jag kunde.  I would help you if I could.  Du får inte röka här.  You mustn’t smoke here / You are not allowed to smoke here.  De brukade äta frukost kl. 10.  They would have breakfast at 10.  Det är viktigt att kunna läsa.  It is important to be able to read.

21  Jag kan spanska.  I can speak Spanish./I know Spanish.  Du skulle inte ha behövt översätta det här.  You needn’t have translated this.  Skall vi sluta nu?  Shall we stop now?  Vi måste inte, men vi borde.  We don’t have to, but we should.


Ladda ner ppt "Modala hjälpverb. Vad är modala hjälpverb?  Följande verb kallas modala hjälpverb can kan could kunde; skulle kunna may kan/kanske/;få might kunde/kanske/;"

Liknande presentationer


Google-annonser