Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norska bibliometriskA RESURSFÖRDELNINGSmodellen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norska bibliometriskA RESURSFÖRDELNINGSmodellen"— Presentationens avskrift:

1 Norska bibliometriskA RESURSFÖRDELNINGSmodellen

2 ”NORSKA LISTAN” fakultetsnämnden fattade under hösten ett beslut om att den norska listan från och med 2018 ska utgöra grunden för fördelning i publiceringssnurran den exakta utformningen beslutas under 2017 Innehåll hur fungerar den norska listan? hur ska den norska listan implementeras vid UmU? hur ska den norska listan implementeras vid Samfak?

3 KRAV På PUBLIKATIONER presentera en ny insikt
vara i en form som gör resultaten testbara i efterhand eller användbara i ny forskning vara skriven på ett språk och har en distribution som gör den tillgänglig för de flesta forskare som kan ha intresse av den vara i en publiceringskanal med rutiner för kollegialgranskning För att avgöra om en publikation uppfyller kraven används publiceringskanaler publikationstyper

4 PUBLICERINGSKANALER 1. Tidskrifter och serier har ISSN
använder rutiner för extern kollegial granskning och vetenskaplig redaktion bestående av forskare har en nationell eller internationell författarkrets (maximalt 2/3 av författarna kan tillhöra en och samma institution). 2. Förlag är redaktionellt organiserade använder extern kollegial granskning har en nationell eller internationell författarkrets

5 publikationstyper Tre publikationstyper beaktas i det norska systemet:
vetenskaplig monografi  (har ISBN) vetenskaplig artikel i en antologi (har ISBN)  vetenskaplig artikel i tidskrift eller serie (har ISSN) OBS! Endast vetenskapliga publikationer beaktas. Det innebär att de ska uppfylla kravet på kollegial granskning. Läroböcker, populärvetenskap, recensioner, abstracts, editorials osv. ingår inte i definitionen av vetenskaplig publikation.

6 nivåindelning Publiceringskanalerna är indelade i två nivåer:
nivå 1: innehåller de flesta av de vetenskapliga publikationerna nivå 2: innehåller ca 10% av samtliga registrerade kanaler, detta ska motsvara ca 20% av alla publikationer inom ämnesområdet och där det finns en bred acceptans att kanalen är framstående Nominering till nivå 1 sker löpande medan nominering till och revidering av nivå 2 görs en gång per år.

7 Viktning Publikationerna viktas beroende på typ och nivå
Standardviktning vetenskaplig artikel i tidskrift/serie (ISSN) 1 (nivå1); 3 (nivå2) vetenskaplig artikel i antologi (ISBN) 0.7 ; 1 monografi (ISBN) 5 ; 8

8 FRaKTIONERINg Vid tilldelning till olika enheter fraktioneras publikationer genom: fullständig fraktionering (1/n) enhetens andel är summan av andelen författare med den givna affilieringen om organisationens andel är mindre än 1/10, sätts andelen till 1/10

9 Implementering vid UMU
för närvarande är DiVA informationskälla för publikationer vid UmU publikationstyper enligt norska modellen stämmer dock inte helt överens med klassificeringen i DiVA förslaget som presenterats UmU:s grupp för resursfördelning utgår från en klassificering enligt den norska modellen gruppen för resursfördelning har ställt sig positiv till förslaget

10 Implementering vid UMU
Följande publikationstyper föreslås ingå: artikel i tidskrift artikel, forskningsöversikt bok kapitel i bok, del av antologi konferensbidrag, publicerat paper ISSN eller ISBN måste finnas för publikationen

11 Implementering vid UMU
Dessutom anges i DiVA innehållstyp: refereegranskat övrigt vetenskaplig populärvetenskap, debatt mm De två första typerna föreslås ingå. Ytterligare aspekter är angivande av publiceringsår och fraktionering mellan organisatoriska enheter.

12 Diskussionspunkter Samfaks tillämpning av den norska modellen
publikationstyper, vilka bör ingå? vilken viktning är rimlig? finns det anledning till att beakta publikationskanaler som inte finns på den norska listan?


Ladda ner ppt "Norska bibliometriskA RESURSFÖRDELNINGSmodellen"

Liknande presentationer


Google-annonser