Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikation

2 Marknadskommunikation
Bestäm målet med kommunikationen Välj målgrupp Välj kanaler Utforma budskapet

3 Mål med kommunikationen
Kunskapsmål Attitydmål Handlingsmål

4 Olika mediers interaktivitet
Byt ut mot bilden på sidan 154

5 Kanalval – vid relationsmarknadsföring
Personlig försäljning Telefonförsäljning Onlinemedier som webbsidor, communities, sociala medier m.m.

6 Kanalval – massmarknadsföring
Reklam Press Radio TV Affischtavlor Direktmarknadsföring Sales Promotion Onlinemedier Information, PR och sponsring är också vanliga kanaler vid marknadsföring

7 Marknadsföringslagen − grunderna
Gäller all marknadsföring av varor och tjänster Marknadsföringen ska stämma överens med god marknadsföringssed Informationen ska vara sådan att kunden kan fatta ett välgrundat köpbeslut

8 Marknadsföringslagen hänvisar till ett EU-direktiv
EU har beslutat om en s.k. svart lista på 31 marknadsförings-åtgärder i två kategorier som alltid ska vara förbjudna Aggressiv marknadsföring är marknadsföring där trakasserier, tvång, fysiskt våld, hot eller annat aggressivt påtryckningsmedel används Vilseledande marknadsföring är sådan marknadsföring som påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut

9 Specificerade krav på marknadsföringen
Reklamidentifiering Vilseledande marknadsföring Köperbjudanden Vilseledande förpacknings-storlekar Vilseledande efterbildningar Konkursutförsäljning Utförsäljningar Realisationer

10 Övriga regler i marknadsföringslagen
Jämförande reklam Obeställda produkter Förmånserbjudanden Garantier Information

11 Reklamombudsmannen bedömer könsdiskriminerande reklam
Reklamombudsmannen behandlar alla frågor kring etik och könsdiskriminerande reklam. Vid bedömning av könsdiskriminerande reklam använder Reklamombudsmannen Internationella Handelskammarens ICC marknadsföringskoder. Könsdiskriminerande reklam är Reklam som fastställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses uppenbart kränkande Reklam som konserverar en otidsenlig syn på könsrollerna eller på något annat sätt är nedvärderande och där ena könet framställs på ett schabloniserande sätt

12 Sammanfattning kapitel 11
Framgången för ett företag beror till mycket stor del på hur väl det lyckas med sin marknadskommunikation. Hur kommunikationen fungerar brukar man beskriva med en enkel kommunikationsmodell. Den klassiska kommunikationsmodellen bygger på envägskommunikation och den passar bra när man talar om massmarknadsföring. När budskapet förmedlas via en ambassadör eller opinionsbildare kallas det tvåstegsmodellen. Handlar det däremot om relationsmarknadsföring vill företaget uppnå en dialog med kunden och då måste kommunikationen vara tvåvägs – där företaget och kunden växlar i rollen som sändare och mottagare. Målet för all marknadskommunikation är att öka företagets försäljning på kort eller lång sikt. Detta mål kan uppnås via följande delmål: kunskapsmål: att öka kunskapen om företaget och dess produkter attitydmål: att skapa positiva känslor/reaktioner till företaget och/eller dess produkter handlingsmål: att få fler att pröva företagets produkter Alla mål bör formuleras på ett sådant sätt att de kan utvärderas.

13 Sammanfattning kapitel 11, forts.
Ett företags resurser räcker vanligtvis inte till att bearbeta alla i kundgruppen på en gång. Dessutom är det sällan lyckat att bearbeta alla med samma budskap. Därför brukar man endast bearbeta en del av kundgruppen åt gången: målgruppen för kommunikationen. Vid planering av kommunikationen måste man ta ställning till följande frågor: Ska vi bearbeta gamla eller nya kunder? Vilka kunder ska vi prioritera? När målet och målgruppen väl är valda är det dags att planera hur kommunikationen ska gå till. Följande kanaler kan företaget använda för att nå sin målgrupp: Personlig försäljning – Reklam Sales promotion – Information och PR Onlinemedier – Relationsförstärkande medier Sponsring – Direktmarknadsföring

14 Sammanfattning kapitel 11, forts.
Vid relationsmarknadsföring sker kommunikationen främst med interaktiva medier som personlig försäljning och onlinemedier. Även direktmarknadsföring kan passa här. Med interaktiva medel kan företaget få en dialog med kunden och den är nödvändig för att bygga långsiktiga relationer. För att bl.a. bygga upp ett varumärke använder man sig av massmedier, t.ex. reklam. Vid massmarknadsföring använder företaget sig framförallt av massmedier som reklam, direktmarknadsföring, onlinemedier, sales promotion, sponsring, information och PR. Dessa medier når många på en gång, vilket är huvudsyftet. Men många företag som arbetar med massmarknadsföring använder sig även av interaktiva medier för att bygga kundrelationer. Gränsen mellan massmarknadsföring och relationsmarknadsföring är således relativt flytande och allt fler företag satsar numera på kundrelationerna. .

15 Sammanfattning kapitel 11, forts.
Marknadsföringslagen har tillkommit för att skydda konsumenter och näringsidkare mot otillbörlig marknadsföring. Lagen innehåller en generalklausul, regler om aggressiv och vilseledande marknadsföring utifrån ett EU-direktiv samt ett antal paragrafer med förbud eller förtydliganden om vad som är tillåtet. I lagen framgår bl.a. att reklam ska vara identifierbar och får ej vara vilseledande förpackningar inte får vara vilseledande produkter inte får efterlikna andra företags produkter så att förväxling kan ske ord som ”konkursutförsäljning”, ”utförsäljningar”, ”realisation”, ”förmånserbjudande” etc. inte får användas på ett vilseledande sätt. Marknadsföringslagen har också regler om säljarens information om garantier samt att säljaren kan åläggas lämna information till sina kunder. Reklamombudsmannen har ersatt Marknadsetiska rådet och Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande reklam. Reklamombudsmannen ska bedöma anmäld marknadsföring utifrån Internationella Handelskammarens krav på reklam och publicerar namnen på de företag som bryter mot dessa regler.


Ladda ner ppt "Kommunikation."

Liknande presentationer


Google-annonser