Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av resultatet från temauppdrag Väg och Järnväg i Svensk geoprocess 2016-04-13 Olov Johansson och Matilda Sörell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av resultatet från temauppdrag Väg och Järnväg i Svensk geoprocess 2016-04-13 Olov Johansson och Matilda Sörell."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av resultatet från temauppdrag Väg och Järnväg i Svensk geoprocess 2016-04-13 Olov Johansson och Matilda Sörell

2 Arbetsgrupp – DPS och samverkansprocess Arbetsgrupp: Olov Johansson, Metria Matilda Sörell, Lantmäteriet Ulrika Johansson, Lantmäteriet Jan Sjöhed, Lantmäteriet Torsten Svärd, Lantmäteriet Linda Thelberg, Lantmäteriet Suzana Velevska, Lantmäteriet Jan Elofsson, Helsingborg Mats Johansson, Linköping Marie Ljungh, Botkyrka Lars Robertsson, Borlänge Helena Andersson, Trafikverket Åsa Eriksson, Trafikverket Arbetsgrupp: Olov Johansson, Metria Matilda Sörell, Lantmäteriet Ulrika Johansson, Lantmäteriet Jan Sjöhed, Lantmäteriet Torsten Svärd, Lantmäteriet Linda Thelberg, Lantmäteriet Suzana Velevska, Lantmäteriet Jan Elofsson, Helsingborg Mats Johansson, Linköping Marie Ljungh, Botkyrka Lars Robertsson, Borlänge Helena Andersson, Trafikverket Åsa Eriksson, Trafikverket

3 Väg och Järnväg, förslag till förändring av NVDB (Dataproduktspecifikation)

4 Genomförande Till version 0.5 Avgränsning, vägnät och anknutna företeelsetyper. Kontroll av Markanvändning/Marktäcke samt Markdetaljer för ”utbredning av vägar” etc. Lyft upp och diskuterat många frågor och användningsområden kring väg och järnvägsdata. Till version 1.0 Förslag till förändring av NVDB som bättre stödjer kommuner och Lantmäteriet med flera. Initierad operativ samverkan kring vidareutveckling av NVDB. Lyft upp kommuners behov av att utbyta geodata om väg och järnväg enhetligt. Till version 0.5 Avgränsning, vägnät och anknutna företeelsetyper. Kontroll av Markanvändning/Marktäcke samt Markdetaljer för ”utbredning av vägar” etc. Lyft upp och diskuterat många frågor och användningsområden kring väg och järnvägsdata. Till version 1.0 Förslag till förändring av NVDB som bättre stödjer kommuner och Lantmäteriet med flera. Initierad operativ samverkan kring vidareutveckling av NVDB. Lyft upp kommuners behov av att utbyta geodata om väg och järnväg enhetligt.

5 Vägklassificering, NVDB VägTyp Motorväg Motortrafikled Motortrafikled mötesfri 4-fältsväg Vanlig väg Vanlig väg mötesfri Vägkategori Europaväg Riksväg Primär länsväg Sekundär länsväg Tertiär länsväg Sekundär eller tertiär länsväg, inte uppdelade Funktionell Vägklass 0 1 2 3 4 … 9 …

6 KategoriTypKort Beskrivning GenerellMotorvägVäg som motsvarar trafikregler för motorväg GenerellMotortrafikledVäg som motsvarar trafikregler för motortrafikled GenerellAvfart/PåfartAvfarter och påfarter tillhörande motorvägar. LandsbygdLandsväg storUtanför tätort, motsvarar vägbredd >7 LandsbygdLandsväg mellanUtanför tätort, motsvarar vägbredd 5-7 LandsbygdLandsväg mindreUtanför tätort, Vägbredd, motsvarar vägbredd <5 LandsbygdSmåväg Oftast enskilda vägar, bra som bilväg LandsbygdSmåväg sämre Oftast enskilda vägar, sämre som bilväg, skogsbilväg LandsbygdTraktorvägVäg är i regel framkomlig för jordbrukstraktor. LandsbygdUppfartsvägVäg till hus, bebyggelse från Landsväg, Småväg. Normalt enskild väghållare. TätortGenomfartsgataLeder, Genomfartsvägar, Ringleder, Infarter städer/samhällen. TätortHuvudgataStörre Gata inom tätort TätortUppsamlingsgataMatargata. TätortGataLokalgata/Tätortsgata. TätortKvartersgataGränd/kvartersväg TätortParkeringsgataVäg inom eller genom parkeringsplats TätortInfart/UtfartVägavsnitt som leder in till parkering, kvartersgator, TätortLeveransgataVäg fram till industrilokaler, varuintag. Adressplats kan förekomma. TätortBussgataLängre sträckningar, likväl korta genvägar för buss. Genom bostadsområden. VägKartografiTyp En ny ”subjektiv” klassificering? Ja, men utifrån faktiska behov.

7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Väg a) Väg b) Uppfart X Fet mur UppfartAdresspunkt X1 X2 X3 X... X10 Lillvägen

8 Resultat Styrkor Viktiga frågor som berör många verksamheter Avgränsade behovsstyrda förslag Förankrad nytta med (alla) förslag Etablerad dialog med Trafikverket Sätter press på Trafikverket. (Ska NVDB vara en nationell vägdatabas eller Trafikverkets verksamhetsdatabas?) Svagheter Kommunal representativitet? Behov av data om järnväg är inte tillräckligt utrett. Kan vara lång väg kvar till förändringar i NVDB Otestat Styrkor Viktiga frågor som berör många verksamheter Avgränsade behovsstyrda förslag Förankrad nytta med (alla) förslag Etablerad dialog med Trafikverket Sätter press på Trafikverket. (Ska NVDB vara en nationell vägdatabas eller Trafikverkets verksamhetsdatabas?) Svagheter Kommunal representativitet? Behov av data om järnväg är inte tillräckligt utrett. Kan vara lång väg kvar till förändringar i NVDB Otestat

9 Samverkansprocess Väg och Järnväg

10 Genomförande - arbetsmetod Aktiviteter Nulägesanalys – främst för kommuner och Lantmäteriet. Skiss på hur vägdata samlas in till NVDB, samt mellan myndigheter och kommuner. Arbetade fram förslag på en samverkansprocess och identifierade möjliga samverkansaktiviteter. Beskrivit processtegen mer detaljerat i en Processbeskrivning. Gemensamma möten med arbetsgrupp DPS. Metod Arbetsmöten med arbetsgruppen. Remissomgångar via mail. Aktiviteter Nulägesanalys – främst för kommuner och Lantmäteriet. Skiss på hur vägdata samlas in till NVDB, samt mellan myndigheter och kommuner. Arbetade fram förslag på en samverkansprocess och identifierade möjliga samverkansaktiviteter. Beskrivit processtegen mer detaljerat i en Processbeskrivning. Gemensamma möten med arbetsgrupp DPS. Metod Arbetsmöten med arbetsgruppen. Remissomgångar via mail.

11 Analysdokument Väg och Järnväg

12 Målbild tema Väg och järnväg NVDB och NJDB är den naturliga källan för väg- och järnvägsdata för alla aktörer. Trafikverket, Lantmäteriet, andra myndigheter, kommuner och privata aktörer får genom användning av detta temas förslag det enklare att utbyta data. Den Nationella väg- och järnvägsinformationen är alltid aktuell och av hög kvalitet. Det ska vara enkelt för en användare av Nationell väg- och järnvägsinformation att få tillgång till enhetliga och standardiserade data. Metadata ska vara enhetligt beskrivet oavsett vem som producerar det. Samverkan mellan parter ger möjlighet för effektivare processer för insamling av geodata, lagring och tillhandahållande och därmed en effektivisering av samhällsbyggnadsprocessen. NVDB och NJDB är den naturliga källan för väg- och järnvägsdata för alla aktörer. Trafikverket, Lantmäteriet, andra myndigheter, kommuner och privata aktörer får genom användning av detta temas förslag det enklare att utbyta data. Den Nationella väg- och järnvägsinformationen är alltid aktuell och av hög kvalitet. Det ska vara enkelt för en användare av Nationell väg- och järnvägsinformation att få tillgång till enhetliga och standardiserade data. Metadata ska vara enhetligt beskrivet oavsett vem som producerar det. Samverkan mellan parter ger möjlighet för effektivare processer för insamling av geodata, lagring och tillhandahållande och därmed en effektivisering av samhällsbyggnadsprocessen.

13 Rekommendationer till mottagande organisation Innehållet i NVDB förändras Lägg till företeelsetypen Vägkartografityp. Inför definitioner av de olika klasser som ingår i funktionell vägklass. Lägg till företeelsetypen Uppfart. Lägg till företeelsetypen Vägstatus Se över nuvarande uppdelning av vägnamn i två företeelsetyper. Se över hur övriga förslag skall behandlas. Se över möjligheten att renodla NVDB till en nationell vägdatabas med grundläggande väginformation. Kommunernas leveranser till NVDB Utveckla NVDB med gränssnitt för direktuppdatering alternativt handläggarverktyg som kan ta emot både geometri och attribut. Effektivisera processen för datainsamling. Öka medvetenheten hos kommunerna, uppmuntra samarbete mellan kommuner. Datautbyte mellan NVDB och Lantmäteriet Lantmäteriet uppdaterar geometrier och Vägkartografityp direkt i NVDB utanför övriga samverkansparters ansvarsområden. Lantmäteriet använder NJDB som grund i sina produkter Lantmäteriet arbetar för att använda NVDB som grund i sina produkter. Innehållet i NVDB förändras Lägg till företeelsetypen Vägkartografityp. Inför definitioner av de olika klasser som ingår i funktionell vägklass. Lägg till företeelsetypen Uppfart. Lägg till företeelsetypen Vägstatus Se över nuvarande uppdelning av vägnamn i två företeelsetyper. Se över hur övriga förslag skall behandlas. Se över möjligheten att renodla NVDB till en nationell vägdatabas med grundläggande väginformation. Kommunernas leveranser till NVDB Utveckla NVDB med gränssnitt för direktuppdatering alternativt handläggarverktyg som kan ta emot både geometri och attribut. Effektivisera processen för datainsamling. Öka medvetenheten hos kommunerna, uppmuntra samarbete mellan kommuner. Datautbyte mellan NVDB och Lantmäteriet Lantmäteriet uppdaterar geometrier och Vägkartografityp direkt i NVDB utanför övriga samverkansparters ansvarsområden. Lantmäteriet använder NJDB som grund i sina produkter Lantmäteriet arbetar för att använda NVDB som grund i sina produkter.

14 Rekommendationer till mottagande organisation NVDB i samverkan Etablera arbetsgrupp för vidareutveckling av temauppdragets resultat, men på sikt även samverkan kring och innehåll i NVDB. Förtydliga ansvarsfördelningen mellan leverantörer. Se över avtalen mot kommunerna för att öka incitament för att leverera effektivt. Skapa rutiner för hur data från ytterligare leverantörer, exempelvis vindkraftsexploatörer skall fångas upp. Utveckla NVDB med tekniska lösningar för direktuppdatering som kan hantera både geometri och företeelser. Effektivisera och prioritera processen för datainsamling och ajourhållning för att minska omloppstider. Samverkan Svensk geoprocess Vara delaktig i arbetsgrupperna för vidareutveckling. Förbättra behovsbilden av väg- och järnvägsdata i Sverige. Vara beredd på att ta fram tillfälliga eller alternativa sätt att enhetligt utbyta väg- och järnvägsdata utanför NVDB- och NJDB-samverkan. NJDB Etablera arbetsgrupp för vidareutveckling av NJDB Fånga upp och hantera Lantmäteriets och kommunernas gemensamma behov av järnvägsdata. NVDB i samverkan Etablera arbetsgrupp för vidareutveckling av temauppdragets resultat, men på sikt även samverkan kring och innehåll i NVDB. Förtydliga ansvarsfördelningen mellan leverantörer. Se över avtalen mot kommunerna för att öka incitament för att leverera effektivt. Skapa rutiner för hur data från ytterligare leverantörer, exempelvis vindkraftsexploatörer skall fångas upp. Utveckla NVDB med tekniska lösningar för direktuppdatering som kan hantera både geometri och företeelser. Effektivisera och prioritera processen för datainsamling och ajourhållning för att minska omloppstider. Samverkan Svensk geoprocess Vara delaktig i arbetsgrupperna för vidareutveckling. Förbättra behovsbilden av väg- och järnvägsdata i Sverige. Vara beredd på att ta fram tillfälliga eller alternativa sätt att enhetligt utbyta väg- och järnvägsdata utanför NVDB- och NJDB-samverkan. NJDB Etablera arbetsgrupp för vidareutveckling av NJDB Fånga upp och hantera Lantmäteriets och kommunernas gemensamma behov av järnvägsdata.

15 Nyttoeffekter Användarnytta Tillämpning av gemensamma specifikationer underlättar för samverkansparter, infrastrukturbyggare, arkitekter, exploatörer, blåljusaktörer med flera, vid samnyttjande av geodata över större områden och från flera parter. Möjligheten att ta fram och använda geodata över kommungränser ökar då gemensamma specifikationer används. Ökat fokus på en för kommuner och myndigheter gemensam nationell väg- respektive järnvägsdatabas borgar för högre kvalitet till nytta för hela samhället. Blåljusaktörer och andra som behöver data för navigering har en självklar datamängd att utgå ifrån. Det ökar förutsättningarna för att ett gemensamt kart- och navigeringsstöd används av alla blåljusaktörer. Den osäkerhet i användarledet som beror av att det idag finns flera, ibland icke överensstämmande, datamängder hos Trafikverket, Lantmäteriet och kommunerna försvinner Även övrigt vägnät, som inte hanteras i NVDB idag, hanteras gemensamt i eller i anslutning till NVDB. Tydligare ansvarsfördelning mellan kommunerna och Lantmäteriet kring framförallt motionsslingor, vandringsleder, parkvägar ger bättre kvalitet. Förutsättningar för att skapa en enhetlig koppling mellan adress och vägnät förbättras Användarnytta Tillämpning av gemensamma specifikationer underlättar för samverkansparter, infrastrukturbyggare, arkitekter, exploatörer, blåljusaktörer med flera, vid samnyttjande av geodata över större områden och från flera parter. Möjligheten att ta fram och använda geodata över kommungränser ökar då gemensamma specifikationer används. Ökat fokus på en för kommuner och myndigheter gemensam nationell väg- respektive järnvägsdatabas borgar för högre kvalitet till nytta för hela samhället. Blåljusaktörer och andra som behöver data för navigering har en självklar datamängd att utgå ifrån. Det ökar förutsättningarna för att ett gemensamt kart- och navigeringsstöd används av alla blåljusaktörer. Den osäkerhet i användarledet som beror av att det idag finns flera, ibland icke överensstämmande, datamängder hos Trafikverket, Lantmäteriet och kommunerna försvinner Även övrigt vägnät, som inte hanteras i NVDB idag, hanteras gemensamt i eller i anslutning till NVDB. Tydligare ansvarsfördelning mellan kommunerna och Lantmäteriet kring framförallt motionsslingor, vandringsleder, parkvägar ger bättre kvalitet. Förutsättningar för att skapa en enhetlig koppling mellan adress och vägnät förbättras

16 Nyttoeffekter Insamling och tillhandahållande Genom standardiserade specifikationer blir utbytet av geodata enklare och informationsmängder mer enhetliga myndigheter och kommuner emellan. Med specifikationer som täcker alla typer av vägbeskrivningar blir det möjligt att fördela ansvaret för de olika delarna samtidigt som data kan delas mellan alla parter. Data på vägnätsnivå hanteras i NVDB medan beskrivningar i form av ytor eller markdetaljer hanteras av kommunen resp. Trafikverket i sin roll som väghållare. Lantmäteriet hanterar vägnät enbart för kartpresentationer. Insamlings- och tillhandahållandeprocesser skulle på detta sätt effektiviseras för alla inblandade och man minskar dubbelarbete i insamling, lagring och tillhandahållande. Detta gäller även för vägnät som idag inte hanteras i NVDB som traktorvägar, motionsslingor, vandringsleder mm. Med anpassad specifikation och en tydligare samverkansprocess och ansvarsfördelning i datainsamlingen kan leveranser till NVDB förbättras och förenklas, vilket är nödvändigt för att NVDB ska hålla önskvärd fullständighet och aktualitet. Insamling och tillhandahållande Genom standardiserade specifikationer blir utbytet av geodata enklare och informationsmängder mer enhetliga myndigheter och kommuner emellan. Med specifikationer som täcker alla typer av vägbeskrivningar blir det möjligt att fördela ansvaret för de olika delarna samtidigt som data kan delas mellan alla parter. Data på vägnätsnivå hanteras i NVDB medan beskrivningar i form av ytor eller markdetaljer hanteras av kommunen resp. Trafikverket i sin roll som väghållare. Lantmäteriet hanterar vägnät enbart för kartpresentationer. Insamlings- och tillhandahållandeprocesser skulle på detta sätt effektiviseras för alla inblandade och man minskar dubbelarbete i insamling, lagring och tillhandahållande. Detta gäller även för vägnät som idag inte hanteras i NVDB som traktorvägar, motionsslingor, vandringsleder mm. Med anpassad specifikation och en tydligare samverkansprocess och ansvarsfördelning i datainsamlingen kan leveranser till NVDB förbättras och förenklas, vilket är nödvändigt för att NVDB ska hålla önskvärd fullständighet och aktualitet.

17 Temadeltagarnas synpunkter på arbetet Trög start Svårt att avgränsa temat Svårt att få till möten, upptagna gruppdeltagare Stundom bristfällig kommunikation Synd att inte fler kommuner och skogen varit med Bra engagemang mot slutet Mycket hänger på fortsatt arbete Viktiga frågor som har varit eftersatta Trög start Svårt att avgränsa temat Svårt att få till möten, upptagna gruppdeltagare Stundom bristfällig kommunikation Synd att inte fler kommuner och skogen varit med Bra engagemang mot slutet Mycket hänger på fortsatt arbete Viktiga frågor som har varit eftersatta

18 Synpunkter från remiss att beakta i mottagande organisation Alla svar och synpunkter på remisser samt hur de behandlats kommer att publiceras på hemsidan. Oron är stor att arbetet kommer att stanna upp Viktigt att Trafikverket engagerar sig i fortsatt arbete Vidare förankring av temats resultat krävs Alla svar och synpunkter på remisser samt hur de behandlats kommer att publiceras på hemsidan. Oron är stor att arbetet kommer att stanna upp Viktigt att Trafikverket engagerar sig i fortsatt arbete Vidare förankring av temats resultat krävs

19 Konkret fortsättning… Koka ner innehållet i förslaget (motsvarande DPS) till underlag till en produktutredning på Trafikverket Prioritera: 1.VägkartografiTyp 2.Funktionell vägklass 3.Uppfart 4.VägStatus 5.Vägnamn 6.… Kunna svara på/vidarebefordra frågor för eller delta i produktutredning. Koka ner innehållet i förslaget (motsvarande DPS) till underlag till en produktutredning på Trafikverket Prioritera: 1.VägkartografiTyp 2.Funktionell vägklass 3.Uppfart 4.VägStatus 5.Vägnamn 6.… Kunna svara på/vidarebefordra frågor för eller delta i produktutredning.


Ladda ner ppt "Presentation av resultatet från temauppdrag Väg och Järnväg i Svensk geoprocess 2016-04-13 Olov Johansson och Matilda Sörell."

Liknande presentationer


Google-annonser