Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

| Elektromagnetiska fält Janez Marinko. | Biologisk effekt vs. hälsoeffekt A biological effect occurs when exposure to electromagnetic waves causes some.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "| Elektromagnetiska fält Janez Marinko. | Biologisk effekt vs. hälsoeffekt A biological effect occurs when exposure to electromagnetic waves causes some."— Presentationens avskrift:

1 | Elektromagnetiska fält Janez Marinko

2 | Biologisk effekt vs. hälsoeffekt A biological effect occurs when exposure to electromagnetic waves causes some noticeable or detectable physiological change in a biological system. An adverse health effect occurs when the biological effect is outside the normal range for the body to compensate, and thus leads to some detrimental health condition. (WHO Fact Sheet N 182, 1998)

3 |

4 |

5 | frekvens våglängd 50 Hz900 MHz1800 MHz 100 kHz 10 MHz 6000 km 3000 m30 m 33 cm17 cm FältStrålning

6 | en våglängd ett par våglängder mer än några våglängder NÄRFÄLT FJÄRRFÄLT FÄLT STRÅLNING TypFrekvens [Hz] Våglängd [m] Kraftledning50 Hz6 000 000 Induktions- värmare 50 kHz6 000 Plastsvets- maskin 27 MHz11 FM-radio100 MHz3 Mobiltelefon900 MHz 2100 MHz 0,33 0,14 Wi-Fi2,5 GHz 5 GHz 0,12 0,06 Ljuskälla5. 10 15 Hz550. 10 -9

7 | Fält Magnetiskt fält ”Kvasistatisk” approximation j =  E j = ström  = konduktivitet E = inducerat fält Elektriskt fält j, E

8 | + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - friktion -> värme Strålning

9 |

10 | Effekter av påverkan (exponering)

11 | Exponering - gränsvärden E [V/m] H [A/m] S [W/m 2 ] Inducerat fält E in [V/m] SAR [W/kg]

12 | Mätbara storheter - insatsvärden Elektrisk fältstyrka E [V/m] Magnetisk flödestäthet B [T] Ström i extremiteter I ex [A] Kontaktström I kont [A] Strålningstäthet S [W/m 2 ]

13 | CNS / PNS CNS – centrala nervsystemet Hjärna, ryggmärg PNS – perifera nervsystemet Nerver som skickar/tar emot information

14 | Påverkan (akut, transient) Påverkan på CNS (sensorisk påverkan) Påverkan på PNS (hälsopåverkan) Värmepåverkan

15 | Påverkan (långsiktig) ?

16 | Direktiv 2013/35/EU Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/35/EU av den 26 juni 2013 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (20:e särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) och om upphävande av direktiv 2004/40/EG

17 | Direktivets omfattning Skydd mot alla kända biofysikaliska effekter (övergående, direkta effekter) Akuta, transienta effekter ( 0 – 10 MHz) Icke-termiska Påverkan på PNS (perifera nervsystemet) - hälsoeffekter Nerv- och muskelstimulering Påverkan på CNS (centrala nervssystemet) – sensoriska effekter Magnetofosfener, yrsel, illamående, beteendepåverkan Termiska Negativ värmebelastning Helkropp, huvud, bål, extremiteter: SAR @ (100 kHz – 6 GHz) Kropp: S @ (6 – 300 GHz) Hörseleffekter Huvud: SA @ (0,3 – 6 GHz)

18 | Direktivets omfattning – indirekta effekter Interferens med aktiva och passiva medicinska implantat Påverkan på ferromagnetiska föremål i starka statiska magnetiska fält Initiering av ”elektroexplosiva” ämnen Risk för brand/explosion vid antändning av brännbara ämnen pga gnistor, urladdningar Kontaktströmmar Gravida kvinnor

19 | Magnetfält i vår omgivning Magnetfält B (  T) bostäder, kontor 0,010,1110100100010000 nära elektrisk utr. kraftledningar tåg industri

20 | INSATSVÄRDENGRÄNSVÄRDEN EXPONERING Kontorsutrustning,trådlös överföring Handhållna verktyg, allmänna kommunikationsmedel Stora elektriska maskiner, transformatorer Elektrolysanläggningar Elektriska smältugnar Induktionsugnar Radar, TV/radiosändare RF-diatermi, MRI-utrustning RF-uppvärmning, -svetsning, -torkning, -belysning Utrustning för spricksökning Avmagnetiseringsutrustning Larmbågar, stöldskyddsutrustning Basstationer Svetsutrustning

21 | Statiska magnetiska fält 0 – 1 HZ Sensoriska effekter: Illamående, yrsel, metallsmak Elektrolys (DC) Magnet (MRT) Ljusbågssvetsning (DC) Lågfrekventa elektriska och magnetiska fält 1 – 10 MHz Sensoriska effekter: Illamående, yrsel, metallsmak, magnetofosfener (ljusblixtar) Hälsoeffekter: Excitering av det perifera– och centrala nervsystemet i form av stickningar, muskelpåverkan, hjärtarytmi, kontaktströmmar Indirekta effekter: Interferens med passiva och aktiva implantat Elektrolys (rippel) Generering och överföring av elektricitet Båg– och motståndssvetsning Ljusbågssvetsning (AC) Ljusbågsugnar Induktionsugnar Handhållna induktionsvärmare AM/FM radio Handhållna elektriska maskiner Elektriska bilar, tåg Gradientfält (MRT) Högfrekventa elektromagnetiska fält 100 kHz – 300 GHz Sensoriska effekter: Hörseleffekter i form av klickar eller surrande ljud vid pulsad mikrovågsstrålning Hälsoeffekter: Värmepåverkan av hela kroppen eller lokal uppvärmning t ex anklar, vrister Brännskador eller stötar vid kontakt med uppladdade föremål Indirekta effekter: Påverkan på passiva och aktiva implantat, antändning av detonatorer Spolar (MRT) Radio– och TV antenner Radar Diatermi Dielektrisk uppvärmning och smältning Mikrovågstorkning Stöld- och larmbågar Intermediära fält 100 kHz – 10 MHz Effekter som uppträder vid låg– och högfrekventa fält kan uppträda samtidigt Diatermi TV- och radioutrustning Stöld– och larmbågar

22 |

23 |


Ladda ner ppt "| Elektromagnetiska fält Janez Marinko. | Biologisk effekt vs. hälsoeffekt A biological effect occurs when exposure to electromagnetic waves causes some."

Liknande presentationer


Google-annonser