Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KIRURGISK DIATERMI Karl BJ röd: sid 526-530 Lindén & Öberg 409 - 411 BJ vit: sid 260-283 Samt kompendium:Högfrekventa fält kring diatermiutrustning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KIRURGISK DIATERMI Karl BJ röd: sid 526-530 Lindén & Öberg 409 - 411 BJ vit: sid 260-283 Samt kompendium:Högfrekventa fält kring diatermiutrustning."— Presentationens avskrift:

1 KIRURGISK DIATERMI Karl Bodell@ki.se BJ röd: sid 526-530 Lindén & Öberg 409 - 411 BJ vit: sid 260-283 Samt kompendium:Högfrekventa fält kring diatermiutrustning

2 Rökutveckling vid diatermi

3 •Vad är diatermi •Historik •Ellära (repetition) •Teori för diatermi •Apparatur •Säkerhetsaspekter •Demonstration Agenda

4 Vad är diatermi? •Diatermi –kirurgisk teknik där högfrekvent ström leds genom vävnad. –grekiska: dia - genom, termo - värme –surgical diathermy - eng. term –electrosurgery - am. term (ESU=electro surgical unit) –(electrocautery använder likström)

5 Historik •Forna Grekland –icke destruktivt: varma bad och sol –destruktivt: heta instrument och brännglas •William Gilbert (1540-1609) –”elektroterapins fader”

6 Historik •J.A. D’Arsonval 1892 –Högfrekvent ström (>10 kHz) genom vävnad utan smärta eller neuromuskulär stimulering. •Nikolas Tesla 1890 –biologiska effekter av RF-ström i vävnad •Riviére 1900 –första dokumenterade användningen: tog bort hudförändring på en Paris-musikers hand.

7 Historik •Tidigt 1900-tal –gnistgapgenerator för koagulation –elektronrörsgenerator för snitt •1970/80-talet –halvledarteknik –lite ny grundforskning sedan 30-talet

8 Diatermisk kirurgi http://www.youtube.com/watch?v=cw-sbEoG0Eo&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=9kb0ibKl1jE

9 Ellära •Växelström/spänning –Frekvens –Amplitud •toppvärde •effektivvärde (RMS) –Elektromagnetiska fält

10 Elektro-magnetiska fält Elektriskt fält 1.Elektriska fält uppstår från spänning 2.Mäts i V/m 3.Existerar även då apparaten är avstängd 4.Fältet avtar med avståndet från källan 5.De flesta byggnadsmaterial skyddar mot fältet. Magnetiskt fält 1.Uppstår p.g.a ström 2.Mäts i A/m eller flödestäthet Tesla(T) 3.Existerar endast då strömmen är påslagen. 4.Fältet avtar med avståndet 5.De flesta material skärmar inte av fältet

11 Ellära •Induktans/spole –motverkar strömförändringar •Kapacitans/kondensator –motverkar spänningsförändringar –lagrar elektrisk laddning –leder hf ström

12 Oscillerande fält Tidsvarierande elektromagnetiska fält indelas i Extremt lågfrekventa fält (ELF): upp till 300Hz t.ex. Elledningar och el.apparater i hemmet Intermediära frekvenser (IF): 300Hz - 10MHz Dataskärmar, säkerhetssystem Radiofrekvens (RF): 10 MHz – 300 GHz Radio, TV, mobiltelefon, mikrovågsugn, …

13 Kapacitiv koppling +++ - - - Generator ~

14 Strömtäthet och effekttäthet Strömtätheten J =  E = =  U a/r 2 Effekttätheten W  ~  /r 4 E J i Effekttätheten (W/m 3 ) minskar snabbt med avståndet från elektroden r

15 •Det högsta tillåtna värdet för strömtätheten anges som: j = f /100 (mA/cm 3 ); f är frekvensen d.v.s. 27 kHz ger en högsta tillåtna effekttäthet på 270 mA/cm 3 För frekvenser upp till 10kHz är nervstimuleringen den begränsande faktorn.

16 Temperaturökning per sekund adiabatisk uppvärmining  T/h = J 2 /(   c   )  T = temperatur förändring h = tid i sekunder J = strömtätheten (A/m 2 ) c = värmekapaciteten (kJ/kg · K)(för vatten)  = densiteten (kg/m 3 )  = konduktiviteten (1/(  m) 270mA/cm 3 ger c:a 1,4 0 C/s

17 Ledningsförmåga hos vävnader • Nerver, muskler och blodådror har hög ledningsförmåga (Ca: 0,1 – 0,7 S/m) • Senor, fettvävnader, brosk och ben har låg ledningsförmåga (c:a 0,01 – 0,05 S/m) Torrhud 10 -7 S/m fuktig hud 10 -5 S/m

18 Vävnadsskador •Till ca 40 ºC:Ingen cellskada •Från ca 40 ºC:Reversibla cellskador, beroende av exponeringstid. •Från ca 50 ºC:Irreversibla cellskador, denaturering. •Från ca 70 ºC:Blodstillning •Från ca 100 ºC:Desickation, dvs ångbildning så att vattnet kokar bort. •Från ca 200 ºC:Karbonisering (förkolning), brännskada av IV:e graden.

19 •Upphettning till 44 0 C motsvarar c:a 25J/cm 3 •Koagulering sker över 65 0 C c:a 100J/cm 3 • Kokning av cellplasma 220J/cm 3 •Avdusnstning > 330J/cm 3 Energitäthet

20 Kirurgisk diatermi •Aktiv elektrod •Neutral elektrod •Strömtäthet •0,3-5 MHz (>100 kHz) •Kapacitivt överförd ström (radiovågor utan elektrisk ledning). Kapacitiv koppling •Strömmen tar alltid den väg som har lägst impedans

21 Slynga för borttagning av exempelvis polyper. Tunn aktiv elektrod för skärning Aktiv elektrod

22 Princip för kirurgisk diatermi http://www.youtube.com/wat ch?v=9kb0ibKl1jE

23 Elektroder •Aktiva elektroder –knivelektrod –kulelektrod –bipolär (pincett) –diatermislynga –resektoskop

24 Neutralelektroder •Minska strömtätheten i vävnaden •Placering •Stor kontaktyta •Elektrod gel •Typer –metallplatta (stel eller flexibel) –plåsterelektroder med/utan gel –armbandselektrod (patient eller läkare) –etc.

25 Vävnadsdestruktion •Skärning (5 – 400W) •Koagulation (30 – 60W) –Fulguration –Desickation •Effektbehov –några W - ögonkirurgi –upp till 50 W - allmän kirurgi –upp till 400 W - urologiska ingrepp (TUR)

26 Skärström •Hög strömtäthet vid aktiv elektrod •Ström med konstant amplitud. (hög duty factor) •Cellvätskan kokar och förångas, cellmembranet brister och vävnaden destrueras. •Strömmen leds via ljusbågar/gnistor till vävnaden. –joner i gasen från förångade celler –argon

27 Koagulation •Ström med periodiskt varierande amplitud •Låg duty cycle •Desickation –direktkontakt –uttorkning vid låg effekt –liten vävnadsdestruering •Fulguration –spraya med gnistor över såret, ej kontakt –hög crestfaktor men låg effekt –används för att avlägsna ytliga vävnadsstrukturer (ex. vårtor)

28 Monopolär diatermi Bipolär diatermi Koagulation

29 Duty cycle •Duty cycle anger hur stor del av en 10 minuters period signalen är på •En 30% duty cycle skall vila 7 minuter efter 3 minuters påslag.

30 Duty-factorhöglåg Spänning

31 Crest faktor

32

33 Diatermigeneratorer •Gnistgapsgenerator –hög crestfaktor –hög effekt –slitage på gnistgap •Rörgenerator –kontinuerlig sinusspänning

34 Diatermigeneratorer •Halvledargenerator –mindre och billigare –mindre slitagekänsliga

35 Diatermigeneratorer •Olika typer av utgångar –jordad –”HF-jordad” –flytande (vanligast) HF-jordad

36 Modern apparatur •Tissue Response Technology –feedback-krets –datorstyrd reglering av spänningen under skärning. –reagerar på variationer av vävnadsdensitet

37 Säkerhetsaspekter - faror •Brännskador –dålig elektrodkontakt –ej isolerad patient –EKG elektroder –kabelplacering –apparatfel •Neuromuskulär stimulering –låga frekvenskomponenter pga varierande vävnadsimpedans

38 Säkerhetsaspekter - faror •Brandrisk –gaser och vätskor •RF-inteferens –påverkan på annan apparatur (pacemaker, livsupphållande utrustning etc) •Höga magnetiska/elektriska fält (för personal)

39 Jordad generator

40

41 Bra placering Dålig placering

42 Säkerhetsaspekter - förebyggande •Brännskador –noggrannhet vid elektrod-applicering och patientplacering. –EKG-elektroder med skyddsimpedans. EJ nålelektroder. –lägsta effekt –kontroll av skyddskretsar och kablage (placering)

43 Säkerhetsaspekter - förebyggande •RF-inteferens –helst bipolärteknik –lägst effekt –skärmade kablar –HF-filter i utgångssteget •Neuromuskulär stimulering –skärmade kablar –HF-filter i utgångssteget

44 P ULSED E/M E NERGY D EVICES S UMMARY Keywords: PAP-IMI-300 (USA,EU), DIAPULSE (USA), MAGNATHERM (USA), ZIMMER (EU), CURAPULS 403 (EU), crest factor DEVICE Num of pulses per sec Frequency Max average Energy/s or average Heat/s out Instant or Peak E/M Power out Active Pulse Time (APT) or Total Pulse Duration/s or Duty Cycle. Compression * =1/APT Parameters within range anticipating to initiate Electroporation PAP-IMI-300 (USA,EU) Canadian, EU Approval Manufacturer's Characterization: High Peak Pulsed E/M Energy 2 -30/s Continuous Fourier Harmonics 0.3 to 250 MHz, Plasma Born by Natural Air. Radar pulsed technology 40- 60 Joules/s or Watts 1,000,000 Watts APT.0.001% Compression = 100,000 YES DIAPULSE (USA) FDA approved Manufacture's Characterization: High Peak Pulsed E/M Energy 80 - 600/s 27 MHz fixed by FCC convention. Old radio tube technology 38 Joules/s or Watts. 975 Watts APT.0.52 - 3.9% Compress ion =.192.3 - 25.6 NO MAGNATHERM (USA) FDA approved Manufacture's Characterization: Pulsed Diathermy 700 - 7000/s 27 MHz fixed by FCC convention. Old radio tube technology 665 Joules/s or Watts. 1,000 Watts APT =30 - 75% Compression = 3.33 - 1.33 NO ZIMMER (EU) FDA approved Manufacture's Characterization: Pulsed Diathermy 27 MHz fixed by FCC convention. Solid state tech. 150 Joules/s or Watts. 250 Watts APT. 60% Compression = 1.66 NO CURAPULS 403 (EU) Manufacture's Characterization: Pulsed Short Wave Therapy 26 - 400/s 27 MHz fixed by FCC convention. Solid state tech. 32 Joules/s or Watts. 200 Watts 1 - 16% Compressi on = 100 - 6.25 NO *Note: Compression also signifies the relaxation time with respect to active time. Exam.:Comp.=100,000 also means that the relaxation time is 100,000 bigger than the active time. The compression ratio also corresponds to the crest factor known for the Electrosurgical Diathermies in the coagulation mode with typical values 5 to 10.

45

46 Testa själv!


Ladda ner ppt "KIRURGISK DIATERMI Karl BJ röd: sid 526-530 Lindén & Öberg 409 - 411 BJ vit: sid 260-283 Samt kompendium:Högfrekventa fält kring diatermiutrustning."

Liknande presentationer


Google-annonser