Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 FoU – nya perspektiv Birgitta Wireklint Sundström, fil.dr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 FoU – nya perspektiv Birgitta Wireklint Sundström, fil.dr."— Presentationens avskrift:

1 1 FoU – nya perspektiv Birgitta Wireklint Sundström, fil.dr.

2 Forskning och Utveckling  PROFESSION &  PROFESSION & VETENSKAP  INNOVATIV SAMVERKAN

3 3 PROFESSION & VETENSKAP  FoU samverkan med lärosäten  Utbildningsråd  Examensarbeten  Adjungerade kliniska adjunkter  Kliniska lektorat  Sjuksköterskor som kombinerar forskning och praktiskt vårdarbete  Specialistutbildade ambulanssjuksköterskor på magisternivå  Specialistutbildade ambulanssjuksköterskor med handledarutbildning

4 4 INNOVATIV SAMVERKAN  Öka samspelet mellan vårdverksamhet, forskning och utbildning  Innovativa lösningar för samverkan mellan landsting/region – primärvård – kommunal vård  Bilda forskningscentra i samverkan (Vårdförbundet, 2007; PreHospen, 2007) 4

5 5 Västra Götalandsregionens Prehospitala ForskningsCentrum (VGR-PFC)  Vidareutveckla och bidra till förmedling av kunskap kring mobil akutsjukvård baserat på högt kvalificerad forskning  Utveckla och bidra till förmedling av kunskap gällande kvalificerad sjukvård i hemmet eller vid särskilda boenden  Medverka till metod- och teknikutveckling i samverkan med vårdgivare, näringsliv, universitet och högskolor 5

6 6 VGR-PFC Styrgrupp Koordinator och sekreterare 6 Forsknings- och kunskapsnoder

7 7 Forsknings- och kunskapsnoder i VGR  Kunskapscentrum PreHospen, HB  PKMC, GU  SU  Falck Ambulans AB  Regionala Rådet för Prehospital Akutsjukvård (RRPA)  Chalmers  Mölndals Kommun  Regional utveckling, VGR  ? 7

8 8 Forsknings- och kunskapsnoder utanför VGR  Stockholms Prehospitala Centrum  KAMBER Region Skåne  SOS Alarm (Alarmering och dirigering)  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  Patientföreningar (t ex Handikappades riksförbund)  ? 8

9 9 Forsknings- och kunskapsnoder utanför VGR  Regionalt akuttmedisinskt kompetansesenter (RAKOS), Stavanger Norge  Dansk Ambulance Råd, Danmark  The Dutch Ambulance Institute and SOSA in Zwolle, The Netherlands (NAI)  University of Ulster, NordIrland  ? 9

10 10 En strävan mot evidensbaserad ambulanssjukvård  Evidence – bevis eller belägg  EBM (evidence based medicine)  EBP (evidence based praktice)  EBHC (evidence based health care)  ”en medveten och systematisk strävan att bygga vården på bästa möjliga vetenskapliga grund”

11 11 Hälso- och sjukvårdslagen 1982 Inom hälso- och sjukvården är personalen enligt lag skyldig att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet 11

12 12 Hälso- och sjukvården - en kunskapsorganisation  Kunskapsbildning  Patientnära FoU, Förbättringsarbete  Använda nationellt/internationellt framtagna kunskapsunderlag  Tillämpa forskningsbaserade metoder  Systematiskt och uthålligt sätt ( Forskning & Medicin, 2006; Socialstyrelsen, 2002) 12

13 13 Informationssökning i Cinahl och Pre-Cinahl 28 mars 2008  Sökning; (Prehosp. care OR Emerg. care) AND (Treatment OR Evidence)  År 2006-2008, Peer-review  163 träffar  75 handlade om prehospital akutsjukvård 13

14 14 ÄMNESOMRÅDE ANTAL ARTIKLAR Kardiologi, CPR (Pediatrik)27 (3) Trauma/Katastrof/Militär12 Luftvägar/Intubation11 14

15 15 ÄMNESOMRÅDE Antal Patientaspekter/Vägran5 Stroke, Epilepsi, Kramper (Pediatrik)5 (1) Ekonomi/Ambulansutnyttjande (Pediatrik)4 (1) Infektion, Intoxer, Huvudvärk3 Kompetens/Utbildning/Standards3 Obstruktiv lungsjukdom2 Bedömning/Beslut/Protokoll2 Helikopter1 15

16 16 Hur gestaltar sig framtiden?  Hur påverkas ambulanssjukvården av den demografiska utvecklingen?  Fler äldre, fler stroke, mindre olycksfall, fler planerade transporter ………  Hur påverkar koncentrerad akutsjukvård?  Längre restider, mer vård i ambulansen behov av fler ambulanser och mer personal? 16

17 17

18 18 Ökningen av antalet personer äldre än 90 och 100 år i Sverige från 1861 till 2000 (två skalor) (Karlberg, 2003) 18

19 19 Procent ökning 0 50 200020152030 År Utveckling av demens, diabetes, höftfraktur, höftprotes, slaganfall, cancer och hjärtsvikt (SHT, Oslo, 1999; Karlberg, 2003) 19

20 20 Hur möter vi framtiden?  Bemöta och vägleda de patienter som inte hittar rätt vårdinstans på egen hand  Vårda patienten på rätt vårdnivå direkt  Möta patientens krav och behov  Förbättrat beslutsstöd – utlarmning och bedömning på plats 20

21 21 Professionellt vårdande (Wireklint Sundström, 2005)  Systematiskt och reflekterat vårdarbete  Vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap kompletterar varandra  Kärnan är det etiska – på humanistisk grund  Uthållighet och mod!!!

22 22 Vetenskapligt förhållningssätt  Söka kunskap för professionalitet  Evidensbaserat arbetssätt (vetenskap+beprövad erfarenhet)  Hur gör vi? Hur tänker vi? Vilken kunskap/förståelse har vi? Vilken roll spelar det?  Ifrågasätta, förbättra – kritiskt tänkande  Lära att formulera sig/skriva/dokumentera 22

23 23 1 ) Fråga 2) Syfte 3) Metod 4) Resultat 5) Diskussion 6) Slutsats 7) Återkoppling 8) Förändring Metodkunskap = kraftfullt verktyg 23

24 24 FoU kompetens  Grundnivå 3 år, kandidat i karaktärsämnet vårdvetenskap, litteraturstudie  Avancerad nivå 1 år magister, litteraturstudie eller empirisk studie  Forskarnivå  2 år licentiat, monografi alt 1-3 studier + ramberättelse  4- 5 år doktor, monografi alt 3-5 studier + ramberättelse

25 25 Konklusion  Förutsättningarna för att bedriva evidensbaserad vård i prehospital miljö är mindre gynnsam  Kriterier för evidens bör modifieras  Nya rutiner för att följa aktuell forskning behövs - samverkan  Bygga upp vårdregister på prehospital data  Skapa nationella och internationella arbetsgrupper 25

26 26 Tack för att du lyssnade!


Ladda ner ppt "1 FoU – nya perspektiv Birgitta Wireklint Sundström, fil.dr."

Liknande presentationer


Google-annonser