Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 KIF:s AFF Black Knights Framgångsfaktorer 2009-10-31.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 KIF:s AFF Black Knights Framgångsfaktorer 2009-10-31."— Presentationens avskrift:

1 1 KIF:s AFF Black Knights Framgångsfaktorer 2009-10-31

2 Agenda Bakgrund och Syfte Mål – Mål 2008 – Mål 2009 – Mål kräver handling Krav på Ledare Värderingar Organisation Rekrytering Utbildning och Utveckling Utrustning Landslag Summering Framgångsfaktorer Attitydförändringar

3 3 Bakgrund och Syfte Bakgrund 2007, föreningen bedrev verksamhet utan mål och vision. Föreningen hade ingen genomtänkt plan för utveckling av spelare, tränare och förening. Hela föreningen levde en slumrande tillvaro Syfte Tanken med denna presentation är att kort beskriva det arbete som vi gjort i föreningen de senaste åren. Det finns alltid saker och ting som kan vara bättre och måste bli bättre men i detta material kommer vi kort beskriva det vi gjort och utgå från framgångsfaktorer.

4 Mål 2008 För att veta vad man ska göra och vad man vill uppnå så är det av största vikt att man har mål. Black Knights formulerade mål inför 2008 inom områdena -Antal lag i verksamhet -Partnerskap med SISU -Arrangemang -Media -Långsiktig Plan för föreningen

5 Mål 2009 Aktivt arbeta med våra värderingar Vi ska delta i seriespel med U13, U15, U17, U19 och A-lag Vara en förebild i landet vad det gäller utbildning och utveckling av ungdomsspelare Vara ledande i vårt arbete med domare vad det gäller utbildning och utveckling Mål i antal domare Vara en förebild i landet vad det gäller utbildning och utveckling av ledare och tränare. Utbilda alla coacher i plattformen Aktivt arbeta för att våra spelare ska vara med på landslagsuttagningar, tester och andra av SAFF aktiviteter för befintliga och blivande landslagsspelare. Genomföra en högstadieturnering Genomföra en gymnasieturnering Vi ska aktivt verka för att öka föreningens medlemsantal och rekrytera människor som kan arbeta för föreningen. Målet är att ha minst 200 medlemmar 2009. Vi ska i samarbete med SISU satsa på föreningsutveckling och utbildning av coacher, domare och ledare. Vi skall arbeta för att få bra matcharrangemang på den nya arenan för att vinna en stor, återkommande, kunnig och intresserad publik. Vi skall sträva efter att nå bättre massmedial uppmärksamhet och synas så mycket som möjligt vid olika evenemang, t ex på mässor och marknader. Styrelsen skall utarbeta en 3års plan för föreningen.

6 Mål kräver handling För att nå ett mål så krävs det en plan med aktiviteter för att nå målet. Man kan inte bara snacka. Det krävs en handlinsplan för hur målet ska nås. Nedskrivna mål - Skriver man ned målen ökar sannolikheten att nå dem med 10 gånger. Något att tänka på.

7 Krav på våra ledare Vi är en ideell verksamhet fast detta innebär inte att man inte kan och ska ställa krav. Det är viktigt att vi som förening vågar ställa krav på våra ledare och spelare.

8 Värderingar En utmaning som vi såg i föreningen var att vi visade bristande inställning och visade ett beteende som vi inte ställde upp på. För att kunna veta vad som är rätt och fel just i vår förening så genomförde vi ett arbete om värderingar. Detta syftade till att föreningen skulle få en fast grund att stå på dvs vad är Rätt och Fel i vår förening. Har du tydliga värderingar så är det enklare att förhålla sig till personer med felaktig inställning och personer med ett felaktigt beteende.

9 Värderingsarbetet På de kommande sidorna ser ni det vi gick igenom på i vårt arbeta med värderingarna. Vad värderingar styr och hur viktiga de är.

10 Målstyrning - Utvecklingshierarkin VISION FÖRENINGS IDÉ MÅL STRATEGIER UPPGIFTER / AKTIVITETER Drivkraft/dröm Ledstjärna VAD vi ska uppnå HUR vi uppnår Vad vi gör VÄRDERINGAR – Normer vår grundläggande uppfattning

11 11 Kort om Värderingar En värdering utgör svar på frågan: Vad är gott och eftersträvansvärt? Värderingar utgör grunden för våra uppfattningar om vad som är rätt. Värderingar är inre övertygelser och fundamentala principer som vi använder för att avgöra vad som är viktigt och värdefullt, bra eller dåligt, rätt eller fel, klokt eller oklokt i olika situationer. Våra värderingar styr i hög grad våra tankar, känslor och beteenden. Värderingar är grundläggande för våra normer. Uttalade värderingar gör oss mer handlingsbenägna än icke uttalade. Värderingar talar om vad något är. Normer talar om vad någon bör (göra). Anger vad vi vill uppnå med verksamheten, inte vad vi gör idag.

12 12 Kort om värderingar, fortsättning Exempel på värderingar "När du bröt ditt löfte till mig handlade du orätt." "Krig är alltid något ont." "Att tala sanning är inte alltid bra.” ”Personlig utveckling är viktigare än resultat”

13 13 Varför arbeta med värderingar? Ger en tydligare bild av en organisations avsikter och skänker därigenom förtroende för verksamheten. Ges en möjlighet att ange tydliga, mätbara och tidsatta mål för verksamheten. Skapar klarhet om vilka normer som gäller inom organisationen (Friskvård, uppgifter, policy, företaget, etc.) och underlättar sakliga bedömningar av vad som är rätt och fel. Alltså vad som ska belönas respektive bestraffas.

14 Värderingar och Beslut När du har tydligt definierade värderingar för ditt liv prövar du bara alternativen och väljer den bästa vägen.

15 Vår verksamhetsidé Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att: – Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll – Alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet – Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar – De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet – Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

16 16 Värdering-Attityd-Beteende Beteende-Det jag säger/gör Attityd-Inställning/känsla Värdering-Grundläggande uppfattning- JAGET/Identitet

17 KIF:s Black Knights värderingar URSA Utveckling Respekt Samhörighet Ansvar 2008-11-27Mats Hagsten

18 Utveckling Vi strävar efter ständig Utveckling i att göra vårt arbete lite bättre varje dag, varje vecka, varje månad. Utveckling av sig själv, sin teknik, sin styrka, sin kunskap samt att hela tiden fokusera utveckling av både individ likväl som lag och förening. 2008-11-27Mats Hagsten

19 Respekt Vi ska alla visa Respekt för varje enskild individ och för vars och ens unika personlighet. Respekt visar vi tydligt och ödmjukt mot våra lagkamrater, motståndare, ledare, domare och i alla interna och externa kontakter och relationer vi har när vi representerar vår förening. 2008-11-27Mats Hagsten

20 Samhörighet Känsla av Samhörighet är något vi skapar tillsammans genom gemenskap och en trygghet. 2008-11-27Mats Hagsten

21 Ansvar Ansvar är något alla förväntas ta, för vår egen och för andras utveckling. Vi har alla och envar ansvar för att följa uppsatta regler och rutiner samt att värna om vår förening. Varje person har ansvar för sin attityd och sitt beteende i allt vi gör och hur det påverkar oss själva och andra. 2008-11-27Mats Hagsten

22 Organisation Styrelse – En framgångsfaktor är att involvera personer som inte är spelare Coacher och Utbildning – Utbildningsansvarig, Mats Hagsten upprättade en utbildningsplan för coacher och ledare. Bifogar den separat – Utbildade 20 st spelare i plattformen 2008 Gamla spelare – Har involverat gamla spelare i så stor utsträckning som möjligt. Deras roll kan vara jätteliten eller stor. Det viktiga är att få så många som möjligt involverade av de gamla för att behålla en kontinuitet i klubben vad det gäller kunskap såväl som klubbkänsla och erfarenhet. Tips: gör det som krävs för att få ner dom att hjälpa till med ett projekt, spela, coacha, eller bara titta.

23 Ekonomi Utveckling kostar och det har krävts fokuserade insatser på ekonomistyrning och finansiering. Det som gjorts är framförallt: Öka intäkter genom - Utbildnings stöd från SISU - Utvecklingsstöd från SAFF (Idrottslyftet) - Projektstöd från ÖLIF (Idrottslyftet) - Försäljning av profilkläder, Newbody, disktrasor etc - Sponsorer, vi hade 0 kr nu har ca 50’ (finns MYCKET mer att göra men det krävs att man har en produkt att sälja) Kostnader för Utbildning och spelarutveckling (strategiskt) - Investerat mycket i utbildning av coacher och spelare Kostnader i Material (strategiskt) - Investerat i utrustning för at göra vår sport mer tillgänglig (projektfinansierade) - Nya matchställ, viktigt att se bra ut (sponsorfinansierade)

24 Rekrytering - Gymnasie Gymnasieturnering – 2008-10 höll vi en lyckad turnering på Behrn Arena med 5 olika skolor involverade. Mycket lyckat – Vi hade en projektledare som samordnade helheten. – Vi hade ca ?? coacher per lag där flera var befintliga spelare som dels lär sig coacha och dels gör en insats för att få fler lagkamrater. – Vi sökte pengar från SISU för material och ersättning till coacher. Köpte in hjälmar och axelskydd. – 700 pers på läktaren – 5-6 träningar med en gemensam playbook

25 Rekrytering - högstadie Högstadieturnering – 2009-04 höll vi en lyckad turnering på Behrn Arena med 6 olika skolor involverade. Mycket lyckat – Vi hade en projektledare som samordnade helheten. – Vi hade ca ?? coacher per lag där flera var befintliga spelare som dels lär sig coacha och dels gör en insats för att få fler lagkamrater. – Vi genomförde denna utan bidrag

26 Rekrytering – låg och mellanstadie Navets skola – Genomfört träning på skoltid en dag i veckan för klass 4-6 – Genomfört prova på dagar klass 4-9 Laxå - Genomfört en prova på dag för klass 4-9

27 Utbildning och Utveckling Vi har utbildat många coacher, ca 20 st. Detta kostar pengar. Vi har aktivt arbetat med SISU, SAFF och ÖLIF för att kunna finansiera dessa utbildningar. Vi har finansierat utbildningarna genom: -Utveckling eller Resultat år 1 och år 2 (SAFF) -Studiecirklar (SISU) -Skolprojekt, (ÖLIF)

28 Utrustning De senaste två åren har vi köpt skydd så att vi idag har ca 110 kompletta utrustningar som används till våra turneringar samt hyrs ut till spelare.

29 Landslag är viktigt Vi har arbetat mycket fokuserat för att utveckla spelare som kan vara med och konkurrera i de olika landslagen. Precis som allt annat kräver detta arbete. -Det gäller att hjälpa killarna att visa på vilka möjligheter som finns. Hjälpa dom att sätta mål och våga satsa. -Detsamma gäller för coacher i landslag Framgång föder framgång och därför är det för oss extremt viktigt att lyfta fram våra landslagsspelare som goda exempel och förebilder. 2006: inga landslagsspelare 2007: 1st JLL 2008 : 1 JLL, 3 ULU, 2 dam 2009: 5 JLL, 3 ULU, 2 dam, förbundskapten ULU, OL coach ULU, RB coach senior

30 Elitsatsning Ett hårt arbete på kort tid har gett oss råg i ryggen så att vi från 2009-10 påbörjat en elitsatsning. Grunden i denna är våra killar födda 90 och ålderskullarna bakom. Det är 90- talisterna som vi bygger denna satsning på. Vi hade aldrig gjort det bara för att vi har ett bra seniorlag. - Framgång föder framgång. - Måste Våga satsa. Det är en skrämmande tanke för många av de unga.

31 Summering 2009 2009 Lag: U13, U15, U17, U19 och a-lag Coacher: 20 st under utbildning Elitansvarig: Erik Granberg (A-lag) Ungdomsansvarig: Björn Marcusson ansvarar för U13-U19 Medlemmar: Aldrig haft fler medlemmar 160 st Landslag: 5 JLL, 3 ULU, 2 dam, förbundskapten ULU, OL coach ULU, RB coach senior Ekonomi: Under kontroll

32 Framgångsfaktorer Framgångsfaktorer – Fokusera all energi i positiv riktning. Prata framgångsfaktorer. Mål – Tydliga mål med handlingsplaner Projekt – tydlig början och slut gör det lättare att involvera folk Samarbete – Hitta personer, organisationer, föreningar, förbund, företag där det finns duktigt folk, lyssna, lär och dra nytta av andras kunskap till din förening. Värderingar/URSA – Ger oss våra ramar Utveckling (U:t i URSA) – Alltid utveckla det vi gör i smått och stort. Involvera många gamla spelare – Där har vi en enorm kunskap. Nyckeln är att göra detta för att skapa en samhörighet (S:et i URSA). Det måste finnas ett högre syfte än att spela och vinna. Ansvar (A:t i URSA) – Alla måste ta sitt ansvar. Blir enklare med tydliga Mål. Respekt (R:et i URSA) – behandla varandra med respekt.

33 Attitydförändring Det arbete vi genomfört i föreningen har medfört en stor attitydförändring inom många områden bl.a.: Utbildning, dvs viljan insikten i vikten av att utvecklas genom ny kunskap. Ledarskap, dvs en ökad förståelse av ledarskapets inverkan och att vi har mycket att lära. Samarbete, dvs insikten i att vi har mycket att lära av andra. Vi samarbetar med ett antal föreningar under året Uppsala, Tyresö, Karlskoga, SMM. Spelarutveckling, dvs att bättre förstå individens enskilda behov. Delaktighet, dvs hur viktigt det är att individen känner sig delaktig Öppenhet, våra värderingar har gjort det enklare att lyfta frågor. Enkelhet, Det finns en röd tråd genom alla lag i hur vi vill spela. En spelidé börjar ta form. Utveckling, dvs viljan att utveckla allt vi gör är uppenbar och har skapat oanade möjligheter för många. Det gäller att våga vilja utvecklas.


Ladda ner ppt "1 KIF:s AFF Black Knights Framgångsfaktorer 2009-10-31."

Liknande presentationer


Google-annonser