Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hbtq-diplomera din mottagning! Utbildningstillfälle 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hbtq-diplomera din mottagning! Utbildningstillfälle 2."— Presentationens avskrift:

1 Hbtq-diplomera din mottagning! Utbildningstillfälle 2

2 1.Repetition av begrepp och heteronormativitet 2.Genomgång av utvecklingsuppgiften 3.STI och hiv 4.Utsatthet för våld 5.Bemötandefrågor 6.Hbt och heder 7.Regnbågsfamiljer Agenda för utbildningstillfälle 2

3 Utbildningen ska resultera i att kursdeltagaren kan: 1. Tillämpa ett inkluderande förhållningssätt i mötet med patienter/klienter/brukare/kollegor 2. Tillämpa kunskaper om hbtq-frågor inom sitt eget yrkesområde och sin egen organisation 3. Kritiskt granska sin verksamhet utifrån normer och tillvaratagande av hbtq-personers rättigheter Färdighetsmål

4 Förra gången…

5 Hbtq-begreppet

6 Heterosexualiteten tas för given (alla hetero/cis till motsatsen bevisas) ses som utgångspunkt eftersträvansvärd norm har självklart företräde Heteronormativitet

7 Utgår från att det finns två separata biologiska kön och att vi föds in i ett av dessa. Till dessa kön hör vissa beteenden, könsstereotyper, som alla förväntas följa. Det förväntas också att alla är och agerar som om de är heterosexuella, samt att de vill leva i tvåsamhet. Premierar heterosexuella och cis-personer. Heteronormativitet

8 Frågor att fånga upp under dagen?

9 Toleransövning!

10 Utvecklingsuppgift 1.Mottagningen utser en grupp som blir ansvariga för att leda arbetet med en utvecklingsuppgift inför diplomeringen. Verksamhetschefen eller motsvarande bör ingå i gruppen. Under denna period har verksamheten möjlighet till stöd i processen och alla inom verksamheten förväntas delta i arbetet, inte enbart de personer som ingår i arbetsgruppen. Personalen får också tillgång till ett nätbaserat referensbibliotek med information, uppsatser och forskningsrapporter som alla kan ta del av. 2.Genomgång av utvecklingsuppgift under utbildningstillfälle 2. Utvecklingsuppgift

11 Genomgång av utvecklingsuppgift 1.Hur har det gått med utvecklingsuppgiften? Hur upplevde ni den? 2.Lyckades ni få alla delaktiga i arbetet på något sätt? 3.Har ni gjort några förändringar i och med utvecklingsuppiften, fysiska miljön, rutiner etc? Eller planerar ni förändringar? 4.Hur upplevde ni miljön i er verksamhet, väntrum, toaletter etc? 5.Är journaler och andra blanketter inkluderande? 6.Har ni reflekterat tillsammans över språkbruk mot varandra och patienter? 7.Rutiner kring testning? 8.Har ni reflekterat över hur ni kan säkerställa bemötandet hos eventuell hyrpersonal eller nyanställd personal? 9.Några andra tankar eller frågor som har dykt upp vad gäller utvecklingsuppgiften? Situationer som har uppstått?

12 Lätt att missa diagnoser som rör STI/hiv om vi inte funderar kring sexuell praktik. STI = Sexually Transmitted Infections Vad anses vara sex? Vilken sexuell praktik? Lokal vs. systemisk infektion Sexuell praktik

13 Hiv och sexuellt överförda infektioner KSK Gonorré och klamydia Genital herpes, HSV-2- infektion (HSV-1) Hiv (?) Kondylom / HPV Syfilis MSM Gonorré och klamydia Genital herpes, HSV-2- infektion (HSV-1) Hiv Kondylom / HPV Hepatit B och C Syfilis

14 Unga hbtq-personers erfarenheter av våld och kränkande behandling En fjärdedel av de unga homo- och bisexuella kvinnorna uppger att de har försökt ta livet av sig. Var femte 16–25-åring i gruppen homo- och bisexuella har utsatts för fysiskt våld av en förälder, partner eller annan närstående vuxen. Det är en dubbelt så stor andel som bland unga heterosexuella. Bland de unga homo- och bisexuella är det 65 procent av kvinnorna och 48 procent av männen som har blivit bemötta på ett kränkande sätt. Många unga homosexuella, bisexuella och transpersoner har lågt förtroende för polisen, skolan, sjukvården, socialtjänsten och arbetsförmedlingen på grund av att de känner sig diskriminerade i mötet med personalen.

15 Stort mörkertal – siffror från Nordeuropa visar att endast 3-5% av fallen kommer till polisens kännedom Myter om samkönat våld, exempelvis att kvinnor är för svaga för att åsamka verklig skada Myten om mannen som våldsam = lesbisk relation fri från våld Myten om mannen som stark = en självklar försvarare. Om man inte kan försvara sig leder det till skuld och känsla av att vara medansvarig för det inträffade. Nationellt Centrum för Kvinnofrid, 2009:2 Våld i nära samkönade relationer

16 Över 50% har blivit utsatta för kränkande behandling eller bemötande senaste tre månaderna (3 gånger vanligare än i den generella befolkningen) 19% utsatta för våld på grund av transerfarenhet 30% har blivit tvingade till sex mot sin vilja Senaste 12 månaderna: 7% utsatta för fysiskt våld (3% i befolkningen i stort) 39% utsatta för psykiskt våld 11% har polisanmält det våld de utsatts för: 16% av dessa var nöjda med polisens bemötande >50% var missnöjda med polisens bemötande Transpersoners erfarenhet av våld

17

18 Våldtäktens syfte (dominans, kontroll, makt) är densamma Samma reaktionsmönster bland homosexuella som bland heterosexuella NCK:s handbok om sexuellt våld slår fast att homosexuella söker vård i mindre utsträckning på grund av ”fördomsfulla och nedvärderande attityder när de söker hjälp”. Nationellt Centrum för Kvinnofrid, 2008:1 Samkönad våldtäkt

19 Källor: Washington Blade samt respektive organisations hemsida

20 Individens agerande pa ̊ verkar hela familjens anseende Individens intressen a ̈ r underordnade familjens intressen Individens sexualitet a ̈ r en angela ̈ genhet fo ̈ r familjen Sexuella relationer ska ske mellan man och kvinna inom a ̈ ktenskapet Kontroll av och va ̊ ld mot individen uto ̈ vas och sanktioneras av ett kollektiv Hbtq och hedersnormer

21 En dag på jobbet gick pappa förbi och bara stod och kollade på mig. Sen kom han in och sa så här ”jag vill att du ska byta efternamn” … han bara ”du är en hora och förtjänar inte att ha mitt efternamn” … ”Jag förstår inte hur du kan ha det här jobbet för tjejer som du borde jobba på bordell” – Tjej, 22 år, lesbisk Ur Hbt och heder, RFSL, 2011 Hedersnormer har inte med etnicitet att göra

22 De visade mig … nån sida på nätet i Sverige som försökte vara ”opartisk” om homosexualitet. Det var den kristna högern i Sverige som stod bakom den sidan. Eller en person eller någonting som var förknippad med den kristna högern. – Kille, 22 år, bög Det var en måndag jag gick ur församlingen… Så kom mina föräldrar hem till mig på morgonen efter och liksom bara ”du vet vad som gäller”. Typ att vi inte kan ha kontakt och så. – Kille, 23 år, bög Ur Hbt och heder, RFSL, 2011 Hedersnormer har inte med etnicitet att göra

23 Stöd till dem som utsätts för hedersrelaterat förtryck: Bygg förtroende. Våga fråga. Bekräfta. Inte upprätthålla myter om sexualitet som inte stämmer av ”respekt” (jämför med myten om mödomshinnan) ”Att försöka få någon att ändra på sin sexuella läggning eller könsidentitet måste förstås som en våldshandling och i förlängningen som en form av sexuellt våld” Ur Hbt och heder, RFSL, 2011 Vad behövs?

24

25

26 Man kan bo på olika ställen och ändå vara en familj. Fast nu bor båda mina mammor på samma ställe och det är bra för det är nära till dagis. En familj kan vara hundra stycken fast ofta är man nog två, tre eller fem. Det är nog jättebra med tre mammor för om två jobbar och inte den tredje då kan man stanna hemma och ha roligt. Jag tycker det roligaste att leka med är tevespel. Man får fler kramar med fler mammor. Jag får fem eller sex eller 40 kramar varje dag. Jag skall bli storebror snart till en bebis som inte är född än. Mamman heter Maria men hon är inte min. Jag kanske ska skaffa ett barn sen. Jag kanske ska adoptera då. Det finns personer som inte kan krama sina barn och därför blir barnen adopterade. Dom kramar dom nästan ingenting. Ur RFSL:s broschyr ”Höra hemma” Calles erfarenhet från 5-års-åldern

27 Föräldraskap Juridiskt Biologiskt Socialt

28 Vara gravid/föda barn, en annan förälder är gravid/föder –Med ens egen sperma eller någon annans sperma Heminsemination Insemination inom vården IVF Samlag Adoption (internationell, närstående, annan typ) Surrogatmödraskap Inleda en relation med någon som redan är förälder Vara en vuxen som är delaktig i och ansvarstagande i ett barns uppväxt Hur kan en bli förälder

29 Diskussion: Vad gör ni idag som ger ett gott bemötande? Hur är det att vara hbtq- person och komma till er mottagning? Bemötande

30 Informera dig Ta del av forskning på området och läs in dig så du har grundläggande kompetens. Anta inte Sträva efter att behålla en öppenhet och en medvetenhet om att alla inte lever heterosexuellt eller köns-/genusnormativt. Om bemötande

31 Förbered dig Tänk igenom vissa frågor och perspektiv i förväg, smaka på ord och uttryck och bredda ditt vokabulär. Träna, kanske tillsammans med kollegor? Hur ställer du frågor som inte utgår från normen? Förhåll dig sakligt och nyanserat Undvik att försätta personer i en position där de tvingas komma ut. Om bemötande

32 Stifta bekantskap med dina fördomar och begränsningar Vad kommer du kunna få svårigheter med? Vad är du beredd att göra något åt? Undersök dina reaktioner och utforska din responsrepertoar. Inventera dina egna normpositioner Du har en skyldighet att bemöta alla på ett likvärdigt sätt Om bemötande

33 Efterfråga personens egen definition på sin sexualitet och könsidentitet Återanvänd personens egna benämningar och uttryck. Vänd på perspektiven Synliggör normer och dess effekter, tillvarata alternativa erfarenheter och perspektiv från marginalen. Om bemötande

34 Vad söker patienten för? Förmå skilja mellan patientens sexualitet och/eller könsidentitet/genusuttryck och den presenterade problematik eller frågeställning som de söker vård för. Frågor till patienten Tillämpa ett könsneutralt sätt att fråga kring levnadsförhållanden, praktik och eventuell partner vid kartläggning och anamnesupptagning. Om bemötande

35 Ge föräldrastatus till icke-biologisk förälder Påtala missförhållanden och agera aktivt mot diskriminerande och kränkande företeelser Överlåt inte åt andra att vara heteronormativitetspoliser! Om bemötande

36 Arbeta kontinuerligt med diskrimineringsfrågor och utforma etiska riktlinjer samt gemensam bemötandepolicy Är hbtq-perspektiv inkluderat? Hur samverkar olika maktordningar? Om bemötande

37 Tillämpa principen att rättvis inte alltid är lika Om vi behandlar alla lika kanske vi behandlar alla lika heteronormativt? Vi kan enas om allas lika värde, men hur är det med allas lika rättigheter? Om bemötande

38 Arbetsmiljö Diskussion: Vad skulle kunna bli fel i bemötandet av personal?

39 Vad är viktigt när jag arbetar professionellt i relation till andras sexualitet och/eller könsidentitet? Vad är viktigt på arbetsplatsen? Vad innebär likabehandling för mig? Hur kan jag, och vi, synliggöra och motverka heteronormen? Diskussion

40 Fortsatt stöd fram till uppföljningstillfället Fortsätta ta del av utbildningsmaterialet: http://www.adlongruppen.se/utbildningsmaterialhbt Uppföljning om 6-12 månader Catch-up-utbildning erbjuds för nyanställd personal Vad händer nu?

41

42 Xx Xx, för Adlon Kunskapscentrum, www.adlongruppen.se Mailadress: xx.xx@xx.xx Telefon: xxx-xxx xx xx Kontaktuppgifter


Ladda ner ppt "Hbtq-diplomera din mottagning! Utbildningstillfälle 2."

Liknande presentationer


Google-annonser