Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Välkommen! 28 april 2016. De nya upphandlingsreglerna Frukostseminarium den 28 april 2016 chefsjurist Anders Asplund och jurist Henrik Grönberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Välkommen! 28 april 2016. De nya upphandlingsreglerna Frukostseminarium den 28 april 2016 chefsjurist Anders Asplund och jurist Henrik Grönberg."— Presentationens avskrift:

1 1 Välkommen! 28 april 2016

2 De nya upphandlingsreglerna Frukostseminarium den 28 april 2016 chefsjurist Anders Asplund och jurist Henrik Grönberg

3 Innehåll 3  Upphandling – en del av EU-rätten  De nya direktiven och den svenska lagstiftningsprocessen  Vilka konsekvenser får förseningen?  Bestämmelser i LOU- och LUF-direktiven som bör iakttas under mellantiden  LUK – en ny lag om koncessioner

4 Upphandling – en del av EU-rätten 4  Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv  Direktiv 2004/18/EG (LOU)  Direktiv 2004/17/EG (LUF)  Rättsmedelsdirektiv m.m.  Direktiven ska genomföras i nationell rätt  Direktivens resultat ska uppnås  Medlemsstaterna får bestämma form och tillvägagångssätt  Gemensamma grundregler i hela EU  EU-domstolen uttolkar upphandlingsdirektiven  C-26/03 p. 44: Fri rörlighet för varor och tjänster och icke snedvriden konkurrens

5 De nya direktiven 5  Beslut om tre nya direktiv 26 februari 2014  Direktiv 2014/24/EU – LOU  Direktiv 2014/25/EU – LUF  Direktiv 2014/23/EU – LUK  Syfte  Effektivare användning av offentliga medel  Uppnå samhälleliga mål  Reglera viss praxis från EU-domstolen  Genomförda i nationell rätt senast 18 april 2016

6 Den svenska lagstiftningsprocessen 6 1. Utredning tillsattes september 2012 2. Betänkande juli 2014 (SOU 2014:51 och Ds 2014:25) samt oktober 2014 (SOU 2014:69) 3. Remissbehandling – svar oktober resp. december 2014 4. Lagrådsremiss – juni 2015 5. Lagrådets yttrande – februari 2016 6. Proposition – Plan: före sommaruppehållet 7. Riksdagsbeslut – Plan: efter sommaruppehållet  Konsekvenser:  De nya lagarna har inte införts före det att genomförandetiden löpte ut den 18 april 2016  LOU och LUF fortsätter gälla  I vissa fall direktivkonform tolkning eller direkt effekt

7 Direktivkonform tolkning 7  Domstolar och myndigheter skyldiga så långt som möjligt tolka nationell rätt så att det resultat som avses i direktiven uppnås  Innebär att bl.a. LOU/LUF kommer att tolkas i ljuset av 2014 års direktiv  Gäller för bestämmelser i 2014 års direktiv som är obligatoriska för medlemsstater att införa  Gäller oavsett om förarbeten talar i annan riktning  Gäller inte om den nationella regelns lydelse är oförenlig med direktivets (contra legum)

8 Direkt effekt 8  Domstolar och myndigheter ska tillämpa direktiv- bestämmelser som inte genomförts eller inte genomförts korrekt i nationell rätt  Gäller bara om direktivbestämmelsen:  är ovillkorlig och tillräckligt klar och precis,  ger enskilda rättigheter, och  kan åberopas mot staten och andra offentliga myndigheter och organ (vertikal direkt effekt)  Gäller inte bestämmelser som ålägger skyldigheter för enskilda (horisontell direkt effekt)  Direkt effekt kan dock gälla även om bestämmelsen ger negativa återverkningar för tredje man

9 Tillämplighet i tiden 9  Gäller för upphandlingar som inletts 18 april 2016  C-576/10 p. 52: När myndigheten/enheten väljer förfarande och slutligt avgör om annonseringsskyldighet föreligger  HFD 2013 Ref 31: Beslut att inleda upphandling kommit till kännedom utåt i någon form (jfr C-26/03 Stadt Halle)  Sammanfattningsvis:  Annonsering före 18 april = ”gamla” reglerna  Annonsering fr.o.m. 18 april = beror på när beslut om förfarande/annonsering fattades

10 Upphandlingsmyndigheten 10  Stödmyndighet för den offentliga upphandlingen sedan den 1 september 2015  Information/vägledning om nyheter i direktiven samt direktivkonform tolkning och direkt effekt  Förordade handlingsalternativ  Inte fullständigt (t.ex. interna kontrakt, väsentliga ändringar)  Upphandlingsmyndigheten kommer fortsätta att  informera om nyheter/förändringar i lagarna  ge vägledning i områden där rättsläget är oklart  hålla er uppdaterade om hur lagstiftningsprocessen ligger till  Informationen lämnas på webbsidan. Seminarier eller andra utbildningsinsatser planeras också.

11 11 Vilka regler gäller under mellantiden?

12 A- och B-tjänster  Uppdelningen i direktiven i A- och B-tjänster har försvunnit.  För tidigare B-tjänster gäller att de antingen  omfattas fullt ut av direktiven, ‒ Upphandlas som dagens A-tjänster  undantas direktivens tillämpningsområde, eller ‒ Upphandlas enligt 15 kap.  blir ”sociala tjänster och andra särskilda tjänster”. ‒ Upphandlas enligt 15 kap. men annonseras i TED. 12

13 Konstnärliga och tekniska skäl  Enligt LOU/LUF gäller att en upphandling inte behöver annonseras om det som ska upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl kan fullgöras av endast en viss leverantör.  Dessa undantag förtydligas i de nya direktiven.  Konstnärliga skäl: syftet är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation.  Tekniska skäl: inte tillämpligt om det finns ett rimligt alternativ eller om avsaknaden av konkurrens beror på en konstgjord begränsning av villkoren.  Vi rekommenderar att dagens regler under mellantiden tolkas utifrån dessa förtydliganden. 13

14 Tekniska specifikationer  Idag gäller enligt LOU/LUF att tekniska specifikationer när det är möjligt bör bestämmas med hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet för personer med funktionshinder eller med tanke på samtliga användares behov.  Enligt de nya direktiven gäller istället att sådana hänsyn ska tas (utom i vederbörligen motiverade fall).  Vår rekommendation för mellantiden är att sådana hänsyn enligt huvudregeln tas. 14

15 Leverantörsprövning  De nya direktiven medför flera förändringar vad gäller prövningen av leverantörer (uteslutning och kvalificering).  De mer påtagliga förändringarna rör hur prövningen ska gå till snarare än vilka krav som ska eller får ställas.  Utökade skyldigheter att kontrollera att grund för uteslutning inte föreligger och att leverantörer uppfyller kvalificeringskrav. 15

16 Uteslutning  Flera nya obligatoriska uteslutningsgrunder:  Terroristbrott  Finansiering av terrorism  Användande av barnarbete och människohandel  Utökad obligatorisk uteslutning vid bestickning.  Uteslutning på grund av bristande betalning av skatter och sociala avgifter blir i princip obligatorisk.  Uttrycklig möjlighet till självsanering.  Vi rekommenderar att upphandlande myndigheter och enheter under mellantiden utesluter leverantörer i dessa fall och beaktar eventuella självsaneringsåtgärder. 16

17 Kvalificering  Omsättningskrav  Enligt de nya direktiven ska krav på årsomsättning, som huvudregel, begränsas till två gånger kontraktsvärdet.  Särregler för speciella situationer (bl.a. vid ramavtal och uppdelning av upphandlingar).  Vi rekommenderar att omsättningskrav begränsas på detta sätt under mellantiden. 17

18 Åberopande av extern kapacitet  Idag finns en i princip obegränsad rätt för leverantörer att åberopa extern kapacitet för att visa att man har resurser och kapacitet att utföra uppdraget.  I de nya direktiven införs en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att kontrollera sådana aktörer.  Om aktören ska uteslutas eller inte har den aktuella resursen eller kapaciteten ska aktören bytas ut.  Vi rekommenderar att dessa regler tillämpas även under mellantiden – inklusive möjligheten att få byta ut en åberopad aktör som inte godtas. 18

19 ESPD  Egenförsäkran av leverantören att den får delta i upphandlingen och kan ge in efterfrågade bevis.  Egenförsäkran avser främst uteslutningsgrunderna och kvalificeringskriterierna.  Endast ett preliminärt bevis – myndigheten får kräva in kompletterande handlingar (intyg m.m.) när så krävs.  EU-förordning som är ”till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater” och standardformuläret ska accepteras från och med den 18 april 2016.  Vi rekommenderar att egenförsäkran genom ESPD under mellantiden godtas som preliminärt bevis. 19

20 Onormalt låga anbud  Enligt LOU/LUF får en upphandlande myndighet förkasta ett anbud om den finner att priset är onormalt lågt.  Myndigheten måste begära en förklaring till priset.  Anbudsgivaren ska få yttra sig innan anbudet förkastas.  En möjlighet och inte en skyldighet för myndigheten.  Två förändringar enligt nya direktiven:  Myndigheten/enheter ska begära förklaringar till misstänkt låga priser.  Om det låga priset beror på att leverantören inte uppfyller vissa skyldigheter ska anbudet förkastas.  Vi rekommenderar sådan handläggning under mellantiden. 20

21 Ramavtal (LUF)  Enligt LUF-direktivet införs en ny huvudregel vad gäller ramavtalstid.  Ramavtal ska som huvudregel begränsas till åtta år om det inte finns särskilda skäl.  Vi rekommenderar att upphandlande enheter under mellantiden, som huvudregel, begränsar ramavtalstiden till åtta år. 21

22 Elektronisk upphandling  Genom de nya direktiven blir det obligatoriskt att genomföra upphandlingar med elektroniska kommunikationsmedel.  Flera regler i en – inte samma genomförandetidpunkt.  Enligt direktiven ska upphandlande myndigheter och enheter ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri elektronisk tillgång till upphandlingsdokument vid publicering av annonsen.  Vi rekommenderar att bestämmelsen om elektronisk tillgång till upphandlingsdokument tillämpas under mellantiden. 22

23 Koncessioner (1)  En koncession är förenklat en avtalskonstruktion där  leverantören ges en rätt att tillhandahålla uppdraget men där ersättningen helt eller delvis kommer från de som utnyttjar uppdraget och  leverantören står risken för konkurrens och bristande efterfrågan m.m.  LOU innehåller vissa förfaranderegler om byggkoncessioner.  Upphandlingar av tjänstekoncessioner omfattas idag bara av de grundläggande principerna om det finns ett ”konkret gränsöverskridande intresse”. 23

24 Koncessioner (2)  Ett helt nytt direktiv för upphandling av sådana koncessioner.  Mindre detaljerade förfaranderegler än i övriga direktiv men vissa moment är desamma eller i vart fall likartade.  Upphandling av sådana bygg- och tjänstekoncessioner som omfattas av direktivet bör under mellantiden bland annat  annonseras i TED,  följa de flesta av förfarandereglerna,  följa reglerna om avtalsspärr m.m.  Vissa avvikelser vad gäller byggkoncessioner. 24

25 Vissa andra nyheter i direktiven  Några av nyheterna i direktiven (som vi rekommenderar att myndigheter och enheter inte använder sig av under mellantiden):  Möjlighet reservera kontrakt för vissa leverantörer.  Större möjligheter till förhandling.  Nytt förfarande: innovationspartnerskap.  Dynamiska inköpssystem.  Förkortade tidsfrister vid annonsering.  Märken och miljöledningssystem.  Begränsning av möjligheten lägga anbud på delkontrakt. 25

26 Tack!


Ladda ner ppt "1 Välkommen! 28 april 2016. De nya upphandlingsreglerna Frukostseminarium den 28 april 2016 chefsjurist Anders Asplund och jurist Henrik Grönberg."

Liknande presentationer


Google-annonser