Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårt ansvar! nå högre måluppfyllelse för eleverna forma en förskola och skola som äger förmåga att vara relevant för sin samtid och kanske spjutspets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårt ansvar! nå högre måluppfyllelse för eleverna forma en förskola och skola som äger förmåga att vara relevant för sin samtid och kanske spjutspets."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Vårt ansvar! nå högre måluppfyllelse för eleverna forma en förskola och skola som äger förmåga att vara relevant för sin samtid och kanske spjutspets mot en mer osäker framtid skapa en organisation som är en sund och attraktiv arbetsplats för elever, lärare, skolledare och annan personal.

4

5

6

7 Skolledarlön er ”Medellönen för en skolledare borde inte understiga 60 000:-/mån”

8 Lön Medellönen för samtliga medlemmar är 47 700 kronor i månaden och den genomsnittliga löneökningen för samtliga medlemmar räknat på medellön för 2015 (jämfört med 2014) är 4,8 procent. Medellönen för rektor är 47 800 (4,9%) Medellönen för förskolechef 43 100 (4,1%) Det är de biträdande rektorer som har ökat mest med 5,3% Kommunala förvaltningschefer, regionchefer inom fristående huvudmän och andra centrala chefer som halkar efter med ett genomsnittligt lönepåslag på 2,8 %

9 Rekommenderade ingångslöner 2016 Rektor Sthlm: 55.000kr (2015: 53.000) Rektor övriga landet: 47.000kr (2015: 45.000) Förskolechef Sthlm: 46.000kr (2015: 44.000) Förskolechef övr landet: 43.000kr (2015: 42.000) Biträdande rektor Sthlm: 47.000kr (2015:45.000) Biträdande rekt övr landet: 44.000kr ( 2015: 42.000) De rekommenderade ingångslönerna ska ses som ett golv och vara en av flera parametrar och en av flera parametrar när du diskuterar din lön med din nya arbetsgivare.

10 Gränslöst arbete

11 Övertiden!!! 85 procent av våra medlemmar inte någon ekonomisk ersättning för sitt övertidsarbete. Uppemot två tredjedelar får själva ansvara för att ta ut tid mot tid, något som få hinner göra. Det är kanske en förklaring till den markanta ökningen av antalet sjukskrivna, både mellan 2013 och 2014, och den ännu större ökningen mellan 2014 och 2015. Arbetsgivaren tjänar grovt räknat uppåt två miljoner kronor per skolledare på tio års tid på den uteblivna ersättningen för övertiden, om vi räknar på en månadslön på 48 000 kronor och sex timmars övertid i veckan.

12 Arbetstid (källa Kristin Mellner, Stockholms Universitet) En skolledare i Sverige har 6 dagars arbetsvecka. Genomsnittstiden för arbetsinsatsen är 47 (h) per vecka. En stor majoritet av skolledarna har ett ”gränslöst” arbete. Där arbetstid och fritid smälter samman. Detta förhållande accelererar med den digitala revolutionen. En minoritet av landets skolledare har en effektiv mätning och uppföljning av sin arbetstid. Låg ersättning för övertidsavlösningen och en relativt låg kunskap om det ackumulerade övertidsförhållandet. Många skolledare har sömnsvårigheter.

13 Arbetstiden Ta kontrollen över din arbetstid! Registrera arbetstiden digitalt. Månatlig uppföljning. Samtal med din chef om den ackumulerade övertiden. Ta ut sammanhängande semester (minst 4 veckor) Tänk på att du som är skolledare är förebild för din personal.

14 Tillit och förtroende, ansvar och befogenheter

15 Medlemsenkät 2014 Fråga 12.8 Det nuvarande systemet med delat ansvar mellan stat och kommun/annan huvudman fungerar bra Skriv Antal 2014Procent 2014 Instämmer54120 Instämmer inte193870 Vet ej27710 Totalt2756100%

16 Medlemsenkät 2014 Fråga 15.2 Våra lokala politiker sätter sig tillräcklig väl in i skol/utbildningsfrågorna Skriv Antal 2014Procent 2014 Instämmer87429 Instämmer inte133957 Vet ej32814 Totalt2341100%

17 Medlemsenkät 2014 Fråga 15.5 Kommunikationen mellan de beslutande nivåerna är tät, öppen och förtroendefull Skriv Antal 2014Procent 2014 Instämmer52923 Instämmer inte132057 Vet ej47921 Totalt2337100%

18 Medlemsenkät 2014 Fråga 15.5 Politikerna har förtroende för mig som verksamhetsansvarig Skriv Antal 2014Procent 2014 Instämmer106245 Instämmer inte33314 Vet ej94240 Totalt2337100%

19 Medlemsenkät 2014 Fråga 12.9 Staten borde ta ett tydligare ansvar för att garantera resurser till skolan Skriv Antal 2014Procent 2014 Instämmer241888 Instämmer inte2318 Vet ej1134 Totalt2762100%

20 Medlemsenkät 2014 Fråga 12.10 Staten borde ta tillbaka det huvudsakliga arbetsgivaransvaret för skolan Skriv Antal 2014Procent 2014 Instämmer148154 Instämmer inte76528 Vet ej50918 Totalt2755100%

21 Medlemsenkät 2014 Fråga 14.5 Jag kan ge lärarna nödvändigt stöd och resurser för att de ska kunna utvecklas i sina yrkesroller Skriv Antal 2014Procent 2014 Instämmer66644 Instämmer inte77154 Vet ej805 Totalt2147100%

22 Tillit, ansvar och befogenheter (källa Olof Jonasson professor Umeå Universitet och Elisabet Nihlfors docent Uppsala Universitet) Forskning visar att skolledare känner stark lojalitet gentemot det statliga uppdraget men att förväntningarna från nämnd/styrelse har annat fokus. Kommunikationen och transparensen mellan den politiska nivån/styrelsen och utföraren av det nationella kunskapsuppdraget är ofta svag. Avsaknad av tillit och förtroende mellan nivåerna skapar svårigheter för rektor/förskolechef att utföra sitt uppdrag.

23 Pedagogiskt ledarskap i fokus

24 Pedagogiskt ledarskap Att vara pedagogisk ledare innebär att ta ansvar för och känna lojalitet mot det uppdrag som staten formulerat i läroplaner och kursplaner. Huvuduppgiften är att styra och leda huvudprocessen, undervisningen, mot de nationella målen. Sveriges Skolledarförbund har definierat vad rollen som pedagogisk ledare innebär för en rektor/förskolechef. Denna förståelse av uppdraget bör ligga till grund för all dialog mellan huvudman och rektor/förskolechef.

25 Pedagogisk ledarskap rektor Att rektor styr de tillgängliga resurserna så att de används så strategiskt som möjligt i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande och undervisning. (Här innefattas ansvar för rekrytering och utveckling av personal, lokalplanering, organisering och tjänstefördelning, m.m) Att rektor leder lärandet genom att han/hon känner ansvar för och påverkar skolans interna processer med syfte att nå en ökad måluppfyllelse (Här innefattas ansvar för systematisk uppföljning och utvärdering av resultat samt kontinuerligt metod- och processutvecklingsarbete, t.ex. coachning och handledning av lärare som professionsutövare) Att rektor leder organisationen (dvs. människorna som utgör den) genom att tydlig-göra sambandet mellan de dagliga aktiviteterna i skolan, elevernas resultat och de långsiktiga målen i läroplan och kursplaner (Här innefattas arbetet med att forma en skolas kultur, fördela ansvar, skapa motivationshöjande strukturer och känsla av sammanhang hos personalen)

26 Pedagogisk ledarskap förskolechef Att förskolechefen styr de tillgängliga resurserna så att de används så strategiskt som möjligt i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. (Här innefattas ansvar för rekrytering och utveckling av personal, lokalplanering, organisering och tjänstefördelning, m.m) Att förskolechefen leder utvecklingen och lärandet genom att han/hon känner ansvar för och påverkar förskolans interna processer med syfte att nå en ökad kvalitet (Här innefattas ansvar för systematisk uppföljning och utvärdering av verksamheten samt kontinuerligt metod- och processutvecklingsarbete, t.ex. coachning och hand-ledning av förskollärare som professionsutövare) Att förskolechefen leder organisationen (dvs. människorna som utgör den) genom att tydliggöra sambandet mellan de dagliga aktiviteterna i förskolan, barnens utveckling och lärande och de långsiktiga målen i läroplanen (Här innefattas arbetet med att forma en förskolas kultur, fördela ansvar, skapa motivationshöjande strukturer och känsla av sammanhang hos personalen)

27 Framgångsrik förskola och skola: Barn och elevers lärande i fokus. En skola som genomsyras av ett tydligt kunskapsuppdrag. Goda relationer och en stark tillit att professionen skolledare och lärare klarar av sitt uppdrag. En genomtänkt styrkedja med en tydlig delegation där ansvar och befogenheter fullt ut ligger på förskolan och skolan. En strategisk plan för uppföljning och utvärdering av förskolan och skolans resultat med en tydlig återkoppling till huvudmannen. En förskola och skola som bedriver sitt utvecklingsarbetet på beprövad erfarenhet och en vetenskaplig grund.

28 Framgångsrikt ledarskap i förskola och skola : Rektorn och förskolechefen prioriterar och utövar sitt ledarskap i förhållande till det nationella uppdraget och skolans kärnverksamhet – starkt fokus undervisning och lärande Rektorn och förskolechefen kommunicerar och förankrar det nationella uppdraget och förbereder för förändringar inom skolsystemet Ledarskapet fördelas det vill säga om den pedagogiska personalen har inflytande och är delaktiga i det gemensamma professionella ansvaret

29 Framgångsrikt ledarskap i förskola och skola: Rektorn och förskolechef arbetar för att stärka struktur och process för kommunikation Nära dialog med lärarna om deras roll i skolans uppdrag för framgångsrik skolutveckling Rektorn och förskolechef interagerar med andra rektorer Rektorn och förskolechef leder utvecklingsarbetet

30

31

32 Hur bygger vi en likvärdig förskola och skola?

33 Styrning och ansvarsfördelning

34 Finansiering

35 Professionsutveck ling

36 Hur säkerställer vi att vi har ”koll” på läget

37 Hur ökar vi attraktionskrafte n för att bli förskollärare, lärare och skolledare. Vilka insatser krävs?


Ladda ner ppt "Vårt ansvar! nå högre måluppfyllelse för eleverna forma en förskola och skola som äger förmåga att vara relevant för sin samtid och kanske spjutspets."

Liknande presentationer


Google-annonser