Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Umeå University Organisation Deputy Vice-Chancellor for External Relations and Innovation Agneta Marell Deputy Vice-Chancellor for Research Marianne Sommarin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Umeå University Organisation Deputy Vice-Chancellor for External Relations and Innovation Agneta Marell Deputy Vice-Chancellor for Research Marianne Sommarin."— Presentationens avskrift:

1

2 Umeå University Organisation Deputy Vice-Chancellor for External Relations and Innovation Agneta Marell Deputy Vice-Chancellor for Research Marianne Sommarin Vice-Chancellor Lena Gustafsson Pro-Vice-Chancellor Anders Fällström

3 Medical faculty Anders Bergh Dean Birgitta Bernspång Vice dean (Education) Maria Fällman Deputy dean (Research)

4 Tandhygienister Tandläkare Tandtekniker Läkare Logopeder Idrottsvetenskap Biomedicin Röntgensjuksköterskerskor Psykiatrisk omvårdnad Sjuksköterskerskor Biomedicinska analytiker Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Medical faculty Umeå University 13 undergraduate programs 13 departments >1000 employees ~500 PhD students Medical faculty Umeå University 13 undergraduate programs 13 departments >1000 employees ~500 PhD students Postgraduate Education Research

5 Budget 2013 Income –FO ~260 mkr –GU ~390 mkr –Ext. medel ~450 mkr –ALF-medel ~240 mkr –TUA-medel ~ 60 mkr Part of govermental funding for research is since 2009 distributed to universities based on productivity -50% external grants -50% publications

6 Funding from VR-MH

7 2012: VR (58%), CF (21%), FAS (9%), FORMAS (1%), HLF (10%), Övr (3%)

8 Income2013 FO ~260 mkr GU ~390 mkr Ext. grants ~400 mkr ALF-medel ~240 mkr TUA-medel ~ 60 mkr Employees 2013 Postdoc 49 Forskarassistent 19 + 2 Forskare 20 Adjunkt 84 Lektor (37) 170 + 37 Professor (24) 135 + 24 Total 408/540

9 What decides how much money to faculties? Before 2009: Money from government directly to the faculties, From 2010: All money goes first to the universities, which thereafter distributes to their faculties Between 2010 and 2013: Money from government to the university of which 10% is distributed according to quality criteria 19% kept at university level for strategic issues Historical distribution to different faculties Humanistiska fakulteten 86 334 Samhällsvetenskapliga fakulteten150 558 Medicinska fakulteten255 596 Teknik-naturvetenskapliga fakulteten263 209 Umeå School of Education 41 988

10 Bibliometri Kontrakt 19% 10% Minskar successivt From 2013 New model for distribution of governmental grant for research Quality-based distribution from university to faculties 3-year cycles <10% distributed according to governmental quality criteria (citations and external grants) 90% distributed according to contract univ-faculty (fulfillment of goals,… peer review after 3 years; extra money from the university board during the period)

11 DatumSidfot11

12 Långsiktighet möjliggör högt risktagande Delmål 2013 – 2015 Universitetet har implementerat ett resursfördelnings-system som ökar förutsättningar för nydanande forskning. Universitetet har infört tydliga och internationellt konkurrenskraftiga karriärvägar, inkluderande resursstabila ”tenure tracks”. Universitetet har utvecklat ett system för högre lärar- befattningar (lektorat och professurer) med ekonomiskt stabila och långsiktigt goda förutsättningar. Universitetets högre lärarbefattningar, lektorat och professurer, innehåller en dynamisk blandning av forskning och utbildning som främjar kvalitet i utbildningen likväl som i forskningen.

13 Nydanande forskning Delmål 2013 - 2015 Universitetet har en välutvecklad rekryteringsprocess. Universitetet har system för strategiska rekryteringar inom flera områden (anställningar och resurspaket). Andelen externa medel i nationell och internationell konkurrens har ökat

14 14 AUTONOMIREFORMEN 2010-11 2. Lärarbefattningar Lärosätena avgöra vilka kategorier av lärare som får anställas utöver professorer och lektorer samt formerna för detta - adjunkter, forskarassistenter, timlärare och gästlärare tas bort ur förordningen Tidsbegränsningar enligt LAS (undantag: lärare inom konstnärlig verksamhet, adjungerad professor och gästprofessor) alternativ enligt kollektivavtal Bestämmelserna om befordran till professor och lektor försvinner ur högskoleförordningen Kravet på högskolepedagogisk utbildning vid anställ- ning av lektorer försvinner ur förordningen Ett kallelseförfarande införs som ett verktyg vid strategiska professorsrekryteringar Forskarassistent back 2013 (govermental decision 2012)

15 Meriteringstjänster vid Umu 2013 Forskare: I huvudsak forskning, finansieras 50% med externa medel Forskarassistent: Tidsbegränsad meriteringstjänst, 4 år, 80% forskning Biträdande lektorat: Meriteringstjänst 4 år 80% forskning, med rättighet att prövas för befordran till lektor. Biträdande lektorat som kombinationstjänst: Meriteringstjänst komb med ST-utbildning, klinisk tjänstgöring, 50% forskning, 6-9 år med rätt att prövas för befordran till lektor (komb)

16 Meriteringsvägar vid Umeå universitet Bitr univlektor 4 år Bitr univlektor 4 år Univlektor Professor Forskarass 4 år Forskarass 4 år Forskare

17 DatumSidfot17

18 Universitetet har infört tydliga och internationellt konkurrenskraftiga karriärvägar, inkluderande resursstabila ”tenure tracks” Universitetet har system för strategiska rekryteringar inom flera områden Hur? Tjänstefinansieringssystem medger flexibilitet gällande andel forskning respektive utbildning i tjänsten Attraktiva karriärtjänster med tillhörande resurspaket för rekrytering av -unga lovande forskare/lärare. -forskare inom strategiskt viktiga områden Utvärderingskriterier Fakulteten har utlyst - x antal fakultetsfinansierade resursstarka karriärtjänster (samt x antal karriärtjänster samfinansierade fakultet/inst?) -x antal nationellt unika karriärtjänster (biträdande lektorat) där forskning och klinisk utbildning/verksamhet kombineras. -x antal rekryteringar inom strategiska områden, eg rekryteringar som långsiktigt gynnar forskningskvaliten generellt, tex personer kopplade till viktig infrastruktur såsom bioinformatik, databashantering, avancerad mikroskopi. Långsiktiga utvärderingskriterier Fler yngre forskare lyckas etablera konkurrenskraftiga forskargrupper (ansl, cit) Högre kvalitet på arbeten genererade vid fakulteten (cit, IF) Långsiktighet möjliggör högt risktagande Nydanande forskning

19 How to handle and plan for carrier positions at the faculty?????

20 Beslut i fakultetsnämnden jan 2013 · att biträdande universitetslektorat vid medicinska fakulteten kan inrättas: på forskningsstrategisk grund genom initiativ av FON, som bereder frågan för beslut i fakultetsnämnden, eller genom initiativ av enskild institution utifrån långsiktigt rekryteringsbehov av lärare i ett särskilt ämne. I detta fall går frågan till BPU för beredning för senare beslut i fakultetsnämnden. Institutioner kan också uppmärksamma FON på särskilt intressanta personer för rekrytering enligt p. 1

21 · att biträdande universitetslektorat vid medicinska fakulteten ska finansieras enligt följande: 1. biträdande lektorat inrättade på forskningsstrategisk grund finansieras av fakulteten centralt (rörliga resursen). 2. för biträdande lektorat i särskilt ämne, inrättade utifrån långsiktigt rekryteringsbehov, ska finansierings-plan för varje enskild anställning beslutas efter förhandlingar mellan institution och fakultetsledning (med nuvarande bemanning och framtida bemannings-behov som utgångspunkt). I båda fallen ska anställningarna efter eventuell befordran finansieras som övriga läraranställningar vid fakulteten

22 · att för såväl anställning som befordran av biträdande lektor ska minst två sakkunniga utses · att kriterier för befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor ska framgå av anställningsprofil, annonsering och anställningsbevis · att medicinska fakulteten ska ha gemensamma grundkriterier för befordran av en biträdande lektor i enlighet med Bilaga 1. Vid varje anställning kan kriterierna efter beslut av dekanus (efter förslag från prefekt och BPU) anpassas beroende på fakultetens och institutionens aktuella rekryteringsbehov

23 Som befordringskriterier för biträdande universitetslektor till universitetslektor gäller: Att den biträdande universitetslektorn inom sin forskning utvecklat vetenskaplig självständighet uppvisar publicerade originalarbeten i vilka det framgår att personen haft en ledande roll innehar projektanslag för sin forskning erhållna i nationell eller internationell konkurrens.

24 Att den biträdande universitetslektorn inhämtat dokumenterade kunskaper i sitt undervisningsämne motsvarande den högsta nivån som fakulteten erbjuder inom utbildning på grund- och avancerad nivå samt uppnått vidare fördjupning inom undervisningsämnet under lärararbete uppnått högskolepedagogisk kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp. Häri ingår kompetens rörande planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination.

25 Att den biträdande universitetslektorn genomgått ordinarie kursutbud vid UmU för forskarhandledning registrerats som huvudhandledare eller biträdande handledare för minst en doktorand. I förekommande fall (för biträdande lektorer kombinerat med anställning som ST-läkare/- tandläkare): Att den biträdande universitetslektorn fullgjort specialiserings-tjänstgöringens målbeskrivning inom sin specialitet så att specialistexamen kan erhållas.

26 Carrieer positions at faculty level announced 2013 (2) Forskarassistent vid Medicinska Fakulteten, Umeå Universitet/Junior Researcher positions at the Faculty of Medicine, Umeå University, Sweden (2) Biträdande universitetslektor vid medicinska fakulteten i kombination med specialiserings- tjänstgöring (ST) för läkare eller tandläkare inom valfri specialitet * Starting grant 500kkr, 4-year project grant 250kkr/year and support for 50% PhD stud or pdoc

27 Vid tillsättningen kommer viktningen av meriter att ske enligt följande: Den vetenskapliga skickligheten väger tyngst. Vikten av pedagogiska meriter beaktas i andra hand. I tredje hand beaktas graden av skicklighet att leda och att administrera. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid originalitet, självständighet och potential att utveckla en egen forskningslinje. Genomförd postdoktoranställning utanför Umeå universitet är meriterande.

28 Biträdande lektorer Prefekten ansvarar för att både en vetenskaplig och pedagogisk utvecklingsplan upprättas för den anställde i samband med anställningen och att mentorer utses som ska vara tillgängliga för att stödja den anställde i genomförandet av dessa planer: en pedagogisk mentor och två vetenskapliga mentorer varav minst en ska vara verksam vid en annan institution. En klinisk handledare för ST utses inom vald specialitet vid hemmakliniken. Huruvida den sökande uppfyller kriterierna för befordran av anställningsnämnden som inhämtar sakkunnigbedömning av den sökandes skicklighet från minst två externa sakkunniga.

29 Next step? Forskarassistent and/or biträdande lektorat? How to plan for optimal future staffing? Carrier planning for Forskarassistent? What is a good carrier planning? Only carriers as group leaders?


Ladda ner ppt "Umeå University Organisation Deputy Vice-Chancellor for External Relations and Innovation Agneta Marell Deputy Vice-Chancellor for Research Marianne Sommarin."

Liknande presentationer


Google-annonser