Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiråd för kontor Hej och välkommen till detta möte som ska handla om energieffektivisering på kontor. Just energieffektivisering har inte alltid varit.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiråd för kontor Hej och välkommen till detta möte som ska handla om energieffektivisering på kontor. Just energieffektivisering har inte alltid varit."— Presentationens avskrift:

1 Energiråd för kontor Hej och välkommen till detta möte som ska handla om energieffektivisering på kontor. Just energieffektivisering har inte alltid varit aktuellt, men med ökande energipriser, starkare miljömedvetenhet och ökad konkurrens är energieffektivisering en ytterst angelägen fråga för dagens företagare att arbeta med. Du som arbetar i en kontorslokal har möjlighet att påverka energianvändningen på ett sätt medan den som äger och driver kontorslokalen kan påverka på andra sätt. Beteendet hos brukarna har stor betydelse för hela byggnadens energianvändning. Samverkan mellan hyresgäster och hyresvärd är avgörande för att energiarbetet ska bli framgångsrikt.

2 Energi- och klimatrådgivning
Opartisk rådgivning till företag, organisationer och hushåll. Rådgivningen är kostnadsfri och finns i alla kommuner. Inspiratör, bollplank och rådgivare Jag heter xxxxxx xxxxxxx och är energi- och klimatrådgivare i denna kommun. De kommunala energi- och klimatrådgivarna är opartiska och arbetar kostnadsfritt. Rådgivningen bedrivs mot både företag, organisationer och hushåll och finns i alla kommuner. Staten finansierar rådgivningen genom bidrag via Energimyndigheten. Vi ger råd och tips för energieffektivisering och konvertering till förnybara bränslen. Vi hjälper till att finna rätt ambitionsnivå och att göra avgränsningar i energiarbetet. Vi ger också vägledning i arbetet vidare; metoder, konsultinsatser eller liknande. Analyser, energideklarationer och energikartläggningar kan en energikonsult hjälpa till med. Energi- och klimatrådgivarna fungerar som inspiratör, bollplank och rådgivare till företag.

3 Innehåll Varför? Två steg till bättre energiutnyttjande Åtgärder
Hjälp i det fortsatta arbetet Vi börjar med att gå igenom varför man ska energieffektivisera och går vidare till de mer konkreta stegen för hur man gör. Jag kommer att visa på möjligheter att spara energi genom att titta på belysning, inomhusklimat, beteende och kontorsutrustning. Jag kommer att avsluta med att prata om krav ni kan ställa på leverantörer vid inköp och tipsa om var ni hittar mer information och hjälp vidare i energieffektiviseringsarbetet. Ställ gärna frågor under tiden. Vi har även en liten stund för frågor och diskussion efter presentationen.

4 Varför? Det är lönsamt att energieffektivisera! Minskad miljöpåverkan!
Energieffektivisering = att med minskad energianvändning uppnå samma nytta eller att med samma energianvändning uppnå större nytta än tidigare.

5 Elanvändningen i kontor, exklusive ventilation och kyla
Kontor behöver framförallt elenergi för belysning och för att driva kontorsmaskiner (datorer, kopiatorer, fax, skrivare, servrar). Hyr företaget kontorslokalen ligger ofta elen utanför hyran. Den separata faktureringen gör det lätt att se effekten av elbesparande åtgärder. Värme och kyla, ventilation, varmvatten, men även hissar, utomhusbelysning och motorvärmare på parkeringen ingår ofta i hyran. Incitamentet för hyresgästen att genomföra åtgärder på detta område är inte lika stort som på verksamhetselen, om inte fastighetsägaren också är engagerad eller företaget även äger huset. I diagrammet ser ni att stor del av kontorets energianvändning går till belysning och datorer. OBS! Ibland ingår den fasta belysningen (takbelysning och liknande) i hyran, ibland gör den det inte. Ett kontor använder i genomsnitt 57,1 kWh el /m2 och år och då går 40 % eller 23 kWh/m2 till belysning, 27 % eller 15,4 kWh/m2 till datorer, 19 % eller 10,7 kWh/m2 till servrar och resterande 14 % eller 8 kWh/m2 till övriga apparter. Enheten kWh/m2 säger er kanske inte så mycket, men om man räknar att en kWh energi kostar runt en krona och att varje medarbetare räknas behöva ca 20 m2 yta så blir det lite mer än en tusenlapp per person och år i kostnader. Kontorsarean inkluderar förutom själva kontoret även allmänna utrymmen. Underlaget till den här bilden är taget från ett projekt där man genomfört mätning av faktisk energiförbrukning i kontorslokaler. (Mer information om projektet STIL 2 finns på > Energifakta.) Engagera åhörarna: Diskutera gärna diagrammet! Motsvarar diagrammets fördelning vad de trodde?

6 Två steg Steg 1 Minska energibehovet Steg 2
Maximera andelen förnybara bränslen Två steg till bättre energiutnyttjande För att effektivisera energianvändningen och bli mer klimatvänlig finns två steg att följa. Första steget handlar om att minska energibehovet. Minskas energibehovet är det inte lika mycket energi kvar som ska behandlas i nästa steg. I ett kontor är det ofta på belysningen och på kontorsmaskinerna som stora besparingar och energiminskningar kan ske. Steg två handlar om att maximera andelen förnybara bränslen och att välja förnybar energi istället för fossil. De fossila bränslena ger utsläpp av koldioxid som påverkar vår globala miljö i form av klimatförändringar. Av den användning som återstår innebär steg två att de fossila bränslena byts ut mot förnybara i så hög utsträckning som möjligt. Fråga publiken: Hur skulle din arbetsplats kunna minska energibehovet? Vi ska titta närmare på de två stegen.

7 Steg 1: Minska energibehovet
Fundera över: El, fjärrvärme, kyla, pellets, olja – vad använder vi? Hur mycket köps in? Till vad används energin? Vilken energianvändning kan man påverka som hyresgäst? som fastighetsägare? När vi nu vet varför det är bra att energieffektivisera återstår frågan hur? För att ta reda på hur ni ska kunna minska energianvändningen i den egna verksamheten behöver ni ta reda på vad energin används till, med andra ord: inventera! Kartlägg utgångsläget. Vilken energi köps in, hur mycket köps in, vad kostar det och vad används energin till? Då får ni reda på var ni bör börja energieffektiviseringsarbetet och inte minst kan ni sedan jämföra med hur situationen ser ut efter att åtgärder genomförts. Gå gärna igenom kontoret utanför arbetstid för att se vilka apparater som är igång och om det lyser någonstans. Många datorer, skrivare och kopiatorer står på även när ingen är på kontoret. Det finns enkel och billig mätutrustning som kan användas för att se hur mycket el apparaterna drar. Som vi såg för en stund sen är det belysningen som tar störst andel energi på kontoret. Det är också där man har den största potentialen för energibesparing. Med dagens teknik kan energianvändningen för en befintlig belysning relativt enkelt halveras. Med andra ord: kostnaden per person kan minskas med cirka kr per år. Hyresgästen råder över och kan påverka en del av energianvändningen på kontoret. Andra delar är det hyresvärden som råder över. Genom att samarbeta kring energifrågan kan effekten av energiarbetet bli bättre med stor vinst för båda parter. Energibehovet kan påverkas på kort och lång sikt. På kort sikt handlar det om att släcka lampor och stänga av kontorsmaskiner när de inte används. På längre sikt handlar det om att ställa krav på energieffektivitet vid upphandling av ny utrustning och att planera för byte till energieffektiv belysning.

8 Exempel: Kommunförbundet Skåne
Elanvändningen kan minska med 12% Stänga av under natten Kopiator, dator, skrivare Valbar bild Kommunförbundet Skånes kontor är inrymt i Regionhuset i Lund. Det omfattar drygt 20 kontorsrum på cirka 650 m2. På ett år används cirka kWh för kontorsdriften. Det inkluderar bl a belysning, datorer, kopiatorer. El för ventilation, pumpar och ytterbelysning som används i de gemensamma systemen i huset ingår inte. Den kommunala energi- och klimatrådgivaren Bengt Drakenberg fann att det skulle gå att spara kWh/år bara genom att stänga av apparaterna ordentligt och släcka belysningen när man går hem. Det motsvarar nästan 12 procent av kontorets hela elanvändning. Skillnaden mellan att ha kopiatorn i stand-by-läge och att stänga av den helt på nätter och helger kan utgöra 1000 kWh/år!

9 Exempel: Kommunhuset i Finspång
Minskad elanvändning med 65 % Byte av belysningsarmatur Installerad effekt sjönk med 2/3 Bättre arbetsmiljö Valbar bild I Finspångs kommunhus har 120 kontorsrum fått ny fräsch belysning med effektiva T5 lysrör och elektroniska driftdon. Armaturen över arbetsplatsen ger ljus både direkt neråt och indirekt via taket. Ljuset är helt flimmerfritt tack vare de elektroniska driftdonen. Den installerade effekten sjönk från 42 W/m2 till 15 W/m2. Total kostnad för armaturer och installation var ca kr. Upplevelse: Den nya belysningen är ett stort lyft för arbetsmiljön med trivsammare kontorsrum. Ekonomi: Nettobesparing (Minskade driftskostnader - kapitalkostnad): kr per år. (livslängd 20 år, räntesats 4 %, medelelpris över 20 år 85 öre/kWh). Miljö: Minskad energianvändning: 65 % ( kWh/år)

10 Exempel: Kv Spektern i Stockholm
Kyla- och ventilationsanläggning nästan 30 år Kombinerade åtgärder för att spara energi Åtgärder: Fjärrkyla, isolerfönster, ny fjärrvärmecentral, ny värmeväxlare Resultat: Sänkt kylbehov, sänkt värmeanvändning från 200–116 kWh/m2 Valbar bild Fastigheten kv Spektern i Stockholm köptes 1996 av AP fastighter. Då var de tekniska installationerna för kyla och ventilation nästan 30 år gamla. De uppfyllde inte kundernas krav på inomhusklimat trots att energianvändningen för huset var mycket hög. Åtgärder Man tog beslut om att kombinera installationsåtgärder, energisparåtgärder, miljöåtgärder och samtidigt frigöra nya uthyrbara ytor i bästa läge. ‐ 2001 började man med att ersätta den gamla kylmaskinen (värmepump) med fjärrkyla. ‐ 2002 ersatte man de gamla isolerfönster med nya (U=1,1 W/m2K). Det året bytte man även fjärrvärmecentralen. ‐ Styr‐ och regleranläggningen byttes ut och datoriserades successivt 2001–2004. ‐ 2003 ersattes fläktrummet på taket med 4 stora tilluftsaggregat och en värmeväxlare i plast med evaporativ kyla installerades i källaren (i ett före detta garageyta och förråd). Två nya intagstunnlar byggdes samtidigt. ‐ Till sist bygger man nu om bankens gamla rekreationsavdelning till butiker samt det tidigare fläktrummet på taket blir till kontor. Resultat Sedan man byggt om ventilationsanläggningen behövs det betydligt mindre kyla. Det gamla kylsystemet hade ett ineffektivt batteri och krävde stora flöden. Nu går det åt omkring 1000 m3 vatten för evaporativ kyla och elen som tidigare gick till kylmaskinen kan sparas in. Värmeanvändningen kunde sänkas rejält, 2004 drog byggnaden 116 kWh/m2 från att ha varit uppe kring 200 kWh/m2 vid övertaget av fastigheten. (Exemplet kommer från BELOK, beställargruppen för lokaler, som är en av Energimyndigheten initierad samverkan mellan fastighetsföretag för att aktivt föra in ny energieffektiv teknik i lokaler. Läs mer på )

11 Belysning ”Det som förvånat oss är att belysningen tar så stor andel av energin.” Henry Fredén, ekonomichef AB Bandindustri i Kumla ”Det finns starka ekonomiska skäl till att byta ut äldre anläggningar mot ny teknik! Med en modern belysningsanläggning kan elkostnaderna ofta minskas med 70-80%!” Belysningsbranschen Belysningen på kontoret är central i arbetet med att minska energibehovet. Belysningen är också en arbetsmiljöfråga, felaktig belysning är relativt vanligt. Man kan bländas utan att vara medveten om det, eller få störande skuggor eller blänk, eller också få ljuset från fel håll. Allt detta påverkar medarbetarens prestationer på jobbet. ”Det som förvånat oss är att belysningen tar så stor andel av energin.” Henry Fredén, ekonomichef AB Bandindustri i Kumla ”Det finns starka ekonomiska skäl till att byta ut äldre anläggningar mot ny teknik! Med en modern belysningsanläggning kan elkostnaderna ofta minskas med 70-80%!” Belysningsbranschen (Exemplet grundar sig på att armaturerna byts ut mot nya och att de kompletteras med närvarogivare.) Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor och belysningsarmatur. Mer information finns på

12 Mer om belysning Mindre allmänljus, bättre ljus där det behövs
Rätt placering av armaturer Närvarostyrning Nya armaturer: Bättre reflektion Mer ljus per installerad Watt => färre ljuskällor och armaturer Längre livslängd Det finns många relativt enkla åtgärder som gör belysningen mer energieffektiv. Ljuset över arbetsplatserna ska vara rätt placerat så det inte ger blänk i skärmen eller irriterande skuggor eller bländning. Genom att satsa på riktigt bra och energieffektiv belysning över skrivbord och arbetsplatser kan allmänbelysningen minskas. Ljusa väggar bidrar också till att allmänbelysningen kan minskas. I vissa utrymmen kan det vara klokt att installera närvarostyrd belysning. På toaletter och i arkiv är det mycket bra. Belysningen är då enbart påslagen när någon befinner sig i rummet. Det finns lösningar med närvarostyrning av belysningen i kontorsrummen också. Välj rätt närvarogivare, dvs. en som reagerar även på små rörelser i rummet. En annan typ av närvarostyrning är att koppla belysning och annan utrustning till en huvudströmbrytare som bryts när larmet går på. På så sätt kan mycket energi sparas och den onödiga energianvändningen för stand-by på natten kan elimineras. Att satsa på en ny anläggning med nya armaturer blir en relativt stor investering, men den kan betala sig om de befintliga armaturerna är gamla eller om belysningskvalitén är dålig. En stor sparpotential finns genom utbyte av konventionella lysrörsarmaturer (T8) mot T5-armaturer. Genom utbyte mot T5-armaturer med ljusstyrning och närvarostyrning kan elförbrukningen minska med hela 70–80 %. Genom att minska belysningens energianvändning minskas också kylbehovet. Det blir en vinst både för dem som jobbar i lokalerna genom att de får förbättrad arbetsmiljö och för fastighetsägaren genom att de uppnår sänkt energianvändning till kyla.

13 Kontorsmaskiner Stäng av, använd grenuttag, timer och tidur
Använd energi-sparfunktionerna Ställ krav vid inköp Engagemang och delaktighet är nyckeln till framgång! Den onödiga energiförbrukning som går åt till att låta kontorsmaskiner stå i stand-by-läge kan minskas genom enkla åtgärder. En av de viktigaste frågorna är att lyckas engagera medarbetarna i att spara energi. Ofta handlar det om att stänga av utrustning som inte behöver vara på. Scannern som används en kvart i veckan behöver inte vara på mer än just den kvarten, till exempel. Många stänger inte av datorn och skärmen på kvällen. Av vilken orsak lämnar man den på? Tar det en kvart att starta upp datorn på morgonen så är det lättare att låta den gå hela natten. Knappar för avstängning måste vara lätta att nå och använda. För att underlätta kan man koppla alla kontakter till ett grenuttag med av/på stängning. Självklart kan man också ta hjälp av viss automatik: Man kan sätta timer eller tidur på skrivare och kopiatorer så de stängs av och sätts igång igen automatiskt vid vissa klockslag. Vid sådana funktioner måste man ha maskiner som tål avstängning! Tål de inte det: Köp sådana som klarar det nästa gång. Energisparfunktioner finns på de flesta kontorsmaskiner men ofta är de inte aktiverade vid installationen. Då måste du göra det själv efteråt. På din dator kan du ställa in att den efter ett visst antal minuter går ner i vänteläge och att den efter ytterligare några minuter går ner i viloläge. De flesta skärmsläckare spar ingen energi. Vi berörde det precis: Det finns stora skillnader i energianvändningen mellan olika modeller av utrustning. Köper ni nytt så ställ krav på energieffektivitet, det lönar sig i längden. Det är lätt att glömma bort att titta på elanvändningen när man ska köpa en ny dator eller skrivare. En platt skärm kräver i genomsnitt 50 % mindre energi än en motsvarande konventionell ”tjock” skärm.

14 Ställ krav vid inköp! TCO Energy Star Tester och teknikupphandling
Ekodesigndirektivet Miljöanpassad upphandling För att underlätta för dig att välja ett mer energieffektivt alternativ finns det olika märkningar. TCO-märket och märkningen Energy Star är exempel på märkningar. Både TCO och Energy Star behandlar kontorsmaskiner och det finns vägledning att få på deras sidor som du når genom Energimyndighetens webb > Företag. Energy Star har en databas med alla produkter som har fått Energy Star-märket. Energimyndighetens Testlab testar med jämna mellanrum utrustning för att kontrollera så att prestandan motsvarar det tillverkaren utlovar. Tester och resultat av teknikupphandlingar hittar du på > Företag. På EU-nivå införs nu ett direktiv som bland annat ska ge energisnåla produkter på ett flertal områden, även kontoret. Det kallas för ekodesign-direktivet. I direktivet krävs att tillverkarna tar hänsyn till energianvändning redan i tillverkningsledet. I år har de första kraven beslutats, bland annat att stand-by-förbrukning på apparater inte får vara mer än 1 W från och med sommaren (Mer om ekodesign finns i bild 17.) Miljöstyrningsrådet har tagit fram kriterier för en miljöanpassad upphandling. På deras webbplats finns bland annat mallar, goda exempel och vägledning.

15 TCO-märkning Global kvalitets- och miljömärkning
Elektronik (faxar, bildskärmar, kopiatorer, skrivare, mobiltelefoner) Omfattar fler områden än energi, t.ex. ergonomi, elektriska och magnetiska fält, elsäkerhet, ekologi, återvinning. Valbar bild TCO-märket är en global kvalitets- och miljömärkning av elektronik. Datorer, faxar, kopiatorer, bildskärmar, skrivare och mobiltelefoner omfattas. Märkningen omfattar kriterier som ergonomi, emissioner (elektriska och magnetiska fält, buller), elsäkerhet, ekologi/återvinning och energi. Mer information och sökhjälp för att hitta TCO-märkta produkter finns på

16 Energy Star Märkning av energieffektiv kontorsutrustning inom EU, USA, Japan med flera länder Underlättar jämförelser mellan olika produkter Energikalkylator Valbar bild Energy Star är en märkning av energieffektiv kontorsutrustning som används inom EU, USA, Japan med flera länder. Märkningen ska hjälpa köparna, vanliga konsumenter, företag och myndigheter, att hitta energisnåla produkter. På Energy Stars webbplats finns ett hjälpmedel som kan användas för att till exempel räkna ut en dators energianvändning. Här finns också lista på de produkter som är märkta med Energy Star.

17 Ekodesign EU-direktiv Gäller som svensk lag sedan 1 maj 2008
Produkter som är energikrävande Kraven omfattar energiaspekter, miljöpåverkan under livscykeln, återvinning och skrotning. Berör främst tillverkare och importörer Valbar bild En ny lag om ekodesign av energianvändande produkter infördes den 1 maj Lagen innebär att tillverkare måste ta hänsyn till energianvändning och andra miljöfaktorer redan när produkten formges. Både tillverkare och importörer kommer att påverkas av direktivet. Direktivet omfattar produkter som behöver energi för att fungera eller som genererar värme eller el, överför eller mäter energi. Direktivet handlar om produktens hela livscykel från utvinning av råvaror, produktion och distribution av den färdiga produkten till användning, återvinning eller skrotning av den kasserade produkten. Produkten måste också ha en försäljningsvolym på minst enheter/år inom EU. Den ska idag ha en viss miljöpåverkan. Slutligen ska det finnas möjligheter till förbättringar, men inte till orimliga kostnader. Det kan handla om produkter som inte omfattas av någon aktuell lagstiftning eller där det är mycket stor skillnad i miljöprestanda mellan likvärdiga produkter. Direktivet berör både tillverkare och importörer. Hittills har ett 20-tal produktkategorier pekats ut, bland annat kontorsbelysning, ventilationsfläktar, cirkulationspumpar och datorer. De första ekodesignkraven som beslutats är för stand-by- och off-mode-förbrukning. Energianvändningen för en produkt i så kallat off mode och i standbyläge ska inte överskrida 1,0 Watt. Dessa krav träder i kraft sommaren Efter fyra år skärps kraven ytterligare.

18 Värme, kyla och ventilation
Minska kylbehovet Energieffektiva kontorsmaskiner Solavskärmning Energieffektiv belysning Acceptera större temperaturdifferenser Minska energin till ventilation Stäng av under icke kontorstid Det som berör inomhusklimatet är ett annat område för energieffektivisering: värme, kyla och ventilation. Analysera och inventera kontorets värmekällor för att minska kylbehovet. All el vi använder blir i slutänden till värme. Genom att välja energieffektiva kontorsmaskiner minskas den direkta elanvändningen samtidigt som kylbehovet minskas. Solen som lyser in genom fönstret ger tillskott av värme och ökar kylbehovet. En genomtänkt solavskärmning, i första hand på utsidan av byggnaden, kan sänka kylbehovet väsentligt. Belysningen är en annan stor värmekälla i kontorslokaler. Att välja energimässigt bra belysning är en självklarhet för att få ner elanvändningen i kontoret, och bidrar samtidigt till minskat kylbehov i lokalerna. Energin som krävs för att kyla lokalerna kan också minskas om medarbetarna kan acceptera större temperaturvariationer, alltså att det är något varmare i lokalerna sommartid än vintertid. Klagomål på ventilation, temperatur och luftkvalité är relativt vanligt. Ventilationsanläggningen fungerar kanske som det var tänkt när huset byggdes, men verksamheten i huset är i många fall inte densamma. Förändrade behov kräver att anläggningen anpassas. Helheten är viktig. Ventilationen påverkar i allra högsta grad inomhusmiljön och arbetsmiljön. Det går att spara energi utan att spara på luftkvalitén. Genom att behovsstyra ventilationen och se till så den bara är på under kontorstid på vardagar minskas ventilationens energianvändning lätt. Är ni enbart hyresgäster kan det vara svårt att påverka uppvärmning, ventilation och kyla men det är oftast lönsamt för fastighetsägaren. Därför är det alltid bra med dialog.

19 Steg 2: Öka andelen förnybar energi
Välj Grön el Fastighetsägare: Byt uppvärmning Hyresgäst: Ställ krav på förnybar uppvärmning När steg ett är fullbordat och energibehovet har minskats maximalt är det dags för nästa steg. Steg två handlar om att öka andelen förnybar energi. Genom att välja Grön el kan stora delar av kontorets behov av fossil energi bytas mot förnybar. Med ”Grön el” menas förnybara energikällor, till exempel vindkraft, vattenkraft eller biobränslen. Ett exempel är Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning ”Bra miljöval”, som ställer miljökrav på elproduktionen. Det kan också vara så att företagets elhandlare enbart erbjuder Grön el. Konvertering och byte av uppvärmning är en annan del av arbetet med att öka andelen förnybar energi. Fastighetsägaren har möjlighet att välja bort olja och el och satsa på fjärrvärme, biobränslen och solvärme. Läs mer om konvertering på > Företag. Hyresgästen kan ställa krav på hyresvärden att fastigheten ska värmas med förnybar energi. En god kommunikation mellan hyresvärd och hyresgäst är en av nyckelfaktorerna i ett framgångsrikt energispararbete.

20 Klimatkompensation Klimatneutralt företag
Frivillig kompensation för koldioxidutsläpp Mer information på > Företag Valbar bild När verkligen allt som är möjligt är gjort kan man välja att delta i något som kallas för klimatneutralt företag. Klimatkompensation innebär att frivilligt kompensera för de utsläpp av koldioxid som verksamheten ger upphov till. De allra flesta verksamheter medför idag en andel fossil energi och ger således upphov till koldioxidutsläpp. Klimatkompensation innebär köp av reduktionsenheter där en reduktionsrätt motsvarar utsläpp av ett ton koldioxid. Köp reduktionsenheter från projekt som ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter eller från ett projekt som genomförs enligt Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer CDM eller JI. Mer information hittar du på > Företag.

21 Mer information Energimyndigheten > Företag Kommunala energi- och klimatrådgivarna Ljuskultur Energystar TCO märket Miljöstyrningsrådet Nu har vi kommit till slutet och jag vill med den här bilden tipsa er om var ni kan få mer information. Energimyndigheten har mycket fakta och tips om energieffektivisering på företag, allmän energikunskap, publikationer och fler länkar. Som sagt så ställer energi- och klimatrådgivarna alltid upp med råd och stöd, så återkom gärna till mig! Kontaktinformation hittar du på > Företag. Vissa branschföreningar jobbar med egen rådgivning och tester och kan även förmedla kontakter till andra företag som jobbar med energieffektivisering. Belysningsbranschen har webbplatsen där de informerar om ljus och belysning. På Energystars och TCO:s sidor hittar du energimärkta produkter och kriterier för märkning. Miljöstyrningsrådets webbplats innehåller stöd vid upphandling.

22 Sammanfattning Energieffektivisera – varför?
Steg 1. Minska energibehovet Hur går man tillväga? Steg 2. Öka andelen förnybar energi Var kan man få hjälp? Tack för uppmärksamheten! För att sammanfatta: Jag började med att prata om varför vi bör energieffektivisera – det är lönsamt och minskar miljöpåverkan. Vi har även tittat på åtgärder, hur man går tillväga. Genom att inventera och fundera över vad man köper för energi och hur man gör av med den hittas förbättringspotential. Det gäller att hitta energislukarna och tänka till. Ibland krävs ändrat beteende, ibland krävs en ny investering. Vi har tittat på åtgärder på belysning, kontorsmaskiner, vi har berört ventilationssystem och kylning och att ett samarbete med fastighetsägaren kan vara givande för båda parter. Ni har också fått några tips om vart ni kan vända er för att få mer hjälp. Har ni några frågor? Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Energiråd för kontor Hej och välkommen till detta möte som ska handla om energieffektivisering på kontor. Just energieffektivisering har inte alltid varit."

Liknande presentationer


Google-annonser