Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkansprojektet Svensk geoprocess Intensifierad samverkan mellan kommunerna, SKL och Lantmäteriet för att förenkla för så många som möjligt med en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkansprojektet Svensk geoprocess Intensifierad samverkan mellan kommunerna, SKL och Lantmäteriet för att förenkla för så många som möjligt med en."— Presentationens avskrift:

1 Samverkansprojektet Svensk geoprocess Intensifierad samverkan mellan kommunerna, SKL och Lantmäteriet för att förenkla för så många som möjligt med en effektiv försörjning av framtida enhetliga geodata Svensk geoprocess, Karin Bergström, 2013-06-12, Version 0.1

2 Framtida enhetliga geodata Bidra till hög kvalitet vid planering, fastighetsbildning, bygglovshantering och annan myndighetsutövning samt till nytta för företag och medborgare Förvaltas löpande i en sammanhållen och effektiv samverkansprocess kring insamling, lagring och tillhandahållande En ny ändamålsenlig affärsmodell tillämpas mellan kommunerna och Lantmäteriet! Mål 2017

3 ATT beskriva framtida enhetliga geodata ATT beskriva framtida sammanhållen samverkansprocess kring insamling, lagring och tillhandahållande ATT beskriva kraven på ny affärsmodell mellan kommunerna och Lantmäteriet Samverkansprojektets uppdrag

4 Byggnad Adress Kommunikation Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Ortofoto Höjdmodell … som enkelt kan kombineras med varandra och med Fastigheter, Rättigheter, Bestämmelser och Planer till lämpliga bakgrundskartor (”Baskartor”) – samt harmoniera med övriga nationella geodata! Prioriterade teman & slutresultat Samsyn om dataproduktspecifikationer – innehåll och kvalitet på framtida enhetliga geodata! Samverkansprojektet Svensk geoprocess är ett standardiseringsprojekt ~2017!!

5 Ändamålsenliga Regelverk & Ekonomiska villkor tillämpas Enhetliga referenssystem SWEREF 99 & RH 2000 hos alla Geodata beskrivs på www.Geodata.se www.Geodata.se Specifikationer av Geodata publiceras i HMK-Geodatainsamling Geodata … Fastigheter, rättigheter, bestämmelser & planer … Byggnad, Adress, ortnamn, administrativ indelning … Kommunikation, Hydrografi, Markanvändning & Markdetaljer Ortofoto & Höjdmodell Stomnät, Flygbild & Laserdata … kombineras efter behov till olika kartsammanställningar Förenkla för så många som möjligt med enhetliga geodata! Geodata tillgängliga på www.XYZ.se www.XYZ.se Medborgare Företag Myndigheter Målbild 2017 5

6 Påskynda och stödja övergången till de enhetliga referenssystem (ERS) SWEREF 99 och RH 2000 Verka för att wms-tjänst driftsätts som visar information om stompunkter Verka för att wms-tjänst driftsätts som visar information om kvaliteten på fastighetsgränser och gränspunkter Ta fram pilotkarttjänst med exempel på geodata som stöd för användardialoger och specifikationer av framtida enhetliga geodata Mål 2013 Rött = Ej startat Gult = Pågår Grönt = Klart

7 Idén är … ATT förenkla för användarna att beskriva sina framtida informationsbehov ATT få ökad kunskap och erfarenhet om alla delar Användarnas krav Geodatastandarden Framtida samverkansprocess Affärsmodell Utvärdera & lägga grunden för det fortsatta arbetet 2014-2017! Pilotuppdraget/Pilotkarttjänsten

8 Samverkansprojektet Svensk geoprocess huvuduppgift är att standardisera geodata – inte att utveckla karttjänster. För att få kunskap om intressenternas krav på geodata kommer projektet att i användardialoger ta stöd av olika exempel på geodata i en s.k. pilotkarttjänst. Pilotkarttjänst version 1 kommer att finnas på projektets hemsida i slutet av juni tom december 2013 – och innehålla geodata från Malmö stad och från Lantmäteriet (Topografiska webbkartan med fastighetsindelning Visning, skiktindelad). Varför en pilotkarttjänst?

9 Uppgifter/deluppdrag 1.Användardialoger 2.Geodatautveckling 3.Processutveckling 4.Produktion 5.IT-utveckling 6.Styrning/Ledning Pilotuppdraget/Pilotkarttjänsten Pilotuppdraget omfattar utveckling av verksamhet, geodata, IT – och kompetens & arbetssätt!

10 Samverkansprojektet Svensk geoprocess Tack!


Ladda ner ppt "Samverkansprojektet Svensk geoprocess Intensifierad samverkan mellan kommunerna, SKL och Lantmäteriet för att förenkla för så många som möjligt med en."

Liknande presentationer


Google-annonser