Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagrupp - Skapa och utveckla kulturella mötesplatser! Det här vill vi utveckla tillsammans! 13 september.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagrupp - Skapa och utveckla kulturella mötesplatser! Det här vill vi utveckla tillsammans! 13 september."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagrupp - Skapa och utveckla kulturella mötesplatser! Det här vill vi utveckla tillsammans! 13 september

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Tema från länets regionala kulturplan: Skapa och utveckla kulturella mötesplatser - fysiska och virtuella,  Utvecklingsområden 2012-2014 i kulturplanen  Inventering av mötesplatser - Örebro läns landsting ska i samverkan med länets kommuner ta initiativ till att göra en inventering av vilka platser för kulturutövande, kulturella möten och eget skapande som finns i Örebro län och hur de används och fungerar. Utifrån den som underlag kan ett vidare arbete kring förbättringar och förändringar genomföras.  Digital plattform för kulturlivet i Örebro län - En förstudie ska undersöka behov och förutsättningar, praktiska och finansiella, för att skapa en länsövergripande webbplattform för marknadsföring och samordning av kultursektorn i Örebro län.

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING INVENTERINGEN

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Påbörjat arbete - skapa register över lokaler Excelfil med följande uppgifter:  Kommun  Lokal  Besöksadress (för att hitta dubletter)  Kontaktperson  E-mailadress med kontaktperson  Lokalens huvudsakliga användningsområde  Eventuell övrig information

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Definition av kulturell mötesplats vid insamling  Mötesplatsen ska vara fysisk  Mötesplatsen ska kontinuerligt (mer än vid ett enstaka tillfälle) användas för kulturverksamhet av något slag.  Det kan handla om allt från en teaterscen eller biograf till aulan i en skola, en samlingssal i en kyrka, en bibliotekslokal eller liknande.  Det finns inga begränsningar för vilket slags kulturverksamhet det handlar om. Fokus kan exempelvis vara scenkonst, film, litteratur, kulturarv, bild/form eller annat.  Mötesplatsen/lokalen kan vara såväl inomhus som utomhus.  Även kommersiella lokaler ingår såsom exempelvis sportarenor, caféer och restauranger (förutsatt att det regelbundet förekommer någon form av kulturverksamhet)  Ytterligare begränsningar?

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Registret idag  Cirka 250 lokaler  Flera saknar kontaktperson och adress  Fråga som uppstår: Vad är en kulturell mötesplats?  Arkiv?  Föreläsningslokaler av alla slag?  Idrottsklubbars lokaler?  Skolmatsalar, servicehus?  Verkstäder?  Butiker, restauranger, caféer?

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vilka bidrar till registret?  De som ingår i temagruppen Kulturella mötesplatser  Länets kommuner (via länskulturrådet - kulturchefer)  Länets kulturinstitutioner  Regionala kulturkonsulenter  Studieförbunden, Örebro läns bildningsförbund  Svenska kyrkan, frikyrkor etc.  Kommersiella aktörer, restauranger/caféer etc.  Universitet, skolor?  Föreningar?  Fler? Vilka?

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Höst 2012 - komplettering register Landstinget:  Genomför sammanställningen utifrån inkomna listor  Kontaktar aktörer med kunskap om lokaler och ber att få in listor  Kompletterar till viss del register med kontaktperson/mailadresser  Övrigt som behöver göras:  Finns fler aktörer med kunskap om lokaler? Kontakta dem med info!  Sammanställa och skicka listor till landstinget  Kvalitetskontroll av listorna före fortsatt inventering  Vilka mötesplatser saknas?  Finns det mötesplatser som inte bör vara med?

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inventeringen – 2013  Vilka perspektiv ska kartläggas i den fortsatta inventeringen?  Hur ska den fortsatta inventeringen användas och förvaltas?  Skapande av enkät utifrån användning och perspektiv.  Utskick av enkät via webb med flera påminnelser. (ÖLL)  Sammanställning av resultat.

10 ÖREBRO LÄNS LANDSTING DEN DIGITALA PLATTFORMEN

11 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagruppens åsikter från tidigare möten Följande är viktigt att plattformen uppfyller:  Den är känd, välbesökt: Top of mind! Den når ut och används  Publik framsida, inte bara ett forum för kultursektorn  Lätt, snabb och smidig att använda  Supermodernt, taggat, något som inte finns idag! App eller annan ny teknik.  Bra sökfunktioner och valbar information  Enkla symboler ger information  Baksida som stimulerar kontakt och samverkan inom kulturområdet  Alla slags kulturaktörer ska vara med! (förening, proffs, amatör, kommersiellt, privat etc.)  Den ska koordinera mellan olika aktörer

12 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagruppens åsikter från tidigare möten Följande brister finns hos existerande :  För smala, gäller inte allt och alla  Har svårt att nå ut  Går inte att använda för att samordna med andra aktörer  Krångliga att använda  Dåliga sökfunktioner/svårt att välja information  Saknas plattform som kombinerar utbud, lokalbokning med forum för samverkan

13 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagruppens åsikter från tidigare möten Följande behöver lösas:  Vem ska stå för plattformen? Finansiering och drift?  Vem ska uppdatera, administrera? Redaktörtjänst?  Hur säkras att det som skapas verkligen behövs?  Hur når man ut och får den att användas av alla?  Hur motiveras de som har andra lösningar att använda den?  Behövs en ny digital plattform eller ska befintlig utvecklas vidare?

14 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Den digitala plattformens utvecklingsplan  Förstudie hösten 2012 som undersöker ”behov och förutsättningar, praktiska och finansiella, för att skapa en länsövergripande webbplattform för marknadsföring och samordning av kultursektorn i Örebro län”. Senare  Tekniska lösningar?  Drift och underhåll?  Marknadsföring?  Beslut om eventuellt genomförande?

15 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Förstudien?  Fokusgrupp/Workshop/Open Space med ”kunniga”, eventuellt komplettera med enkät, intervjuer  Frågeställningar/teman:  Erfarenheter från redan existerande?  Vilka behov ska plattformen lösa? Varför en ny?  Tekniska lösningar? Drift och underhåll?  Marknadsföring?  Andra frågeställningar?  Vilka personer/funktioner ska besvara frågeställningarna?  (viktigt täcka olika perspektiv)  Förstudiens utformning?


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagrupp - Skapa och utveckla kulturella mötesplatser! Det här vill vi utveckla tillsammans! 13 september."

Liknande presentationer


Google-annonser