Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att elda med pellets En konsumentundersökning bland 431 hushåll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att elda med pellets En konsumentundersökning bland 431 hushåll."— Presentationens avskrift:

1 Att elda med pellets En konsumentundersökning bland 431 hushåll.

2 Syfte I Sverige finns drygt 100 000 hushåll som eldar med pellets. Undersökningen syftar till att ta reda på vad konsumenterna har för upplevelser av sin pelletsanvändning.

3 Metod och bortfall •Energimyndigheten gjorde urvalet som bestod av 975 namngivna personer registrerade som användare av pellets. •Undersökningen genomfördes via telefonintervjuer under slutet av november och början av december 2009. •Totalt gjordes 557 intervjuer, av dessa använde 126 inte längre pellets. I undersökningen redovisas bara de 431 som använder pellets.

4 Disposition •Resultatet presenteras under följande rubriker: –Om användarna –Anläggning –Hantering –Service –Pellets Rapporten avslutas med sammanfattande kommentarer kring användning av pellets.

5 Om användarna

6 Majoriteten, åtta av tio, anger att det framför allt är mannen i hushållet som sköter anläggningen. En av tio svarar att båda i hushållet sköter om anläggningen. Intervjupersonerna utgörs i huvudsak av män i åldrarna 36-55 år.

7 Om användarna Drygt hälften av de svarande har eldat med pellets under 3-5 år, en fjärdedel i 6-10 år och sex procent i mer än 10 år.

8 För sju av tio är främsta skälet att byta uppvärmningssätt, möjligheten till sänkta värmekostnader. Två av tio svarar att det är miljövänligt. Bland de öppna svaren förekommer svar som bidrag eller att anläggningen redan fanns när de flyttade in. Om användarna

9 Bland alternativet annat framkommer: •Egen forskning. •Eget initiativ. •Oljan blev dyr. •Ekonomin. •Den fanns redan i huset. •Det kom med huset. •Bra energikälla. •Bra för miljön. •Den gamla var slut. En femtedel av pelletsanvändarna inspirerades av en bekant/vän till att investera i en pelletspanna.

10 Anläggningen

11 Åtta av tio anser inte att utseendet på brännaren, kaminen, pannan har någon direkt betydelse.

12 Två tredjedelar av användarna har en pelletsbrännare som är installerad i en gammal panna. Tre av tio har en pelletspanna. Två av tre har haft den nuvarande utrustningen mellan 1-5 år. Cirka en fjärdedel har haft pannan längre än 5 år. Anläggningen

13 Närmare två av tre använder sig av mindre förråd. Tre av tio har bulkförråd. En procent anger att de har både ett större och ett mindre förråd. Tre procent har förrådet integrerat. Anläggningen

14 De som bytt till pellets som uppvärmningssystem har framför allt bytt från oljepanna. De som svarar annat uppvärmningssystem har bland annat haft: •Pressade bricketter. •Flis. •Havreeldning. •Jordvärme. Anläggningen

15 Hälften av de svarande har ingen kompletterande utrustning till sitt värmesystem. De som har ett kompletterande system har framför allt en kamin. Anläggningen Till exempel: •El-patron i pannan. •Öppen spis. •Luftvärmepump.

16 Två av tio har bytt, uppgraderat eller byggt ut sin anläggning efter första installationen. Anledningen har varit att få en effektivare utrustning. För en av tre var skälet att den tidigare anläggningen gått sönder. Anläggningen Till exempel: •En testanläggning. •Fick en liten bula på den. •Sönderbränt. •Minskad effektivitet.

17 Hantering

18 Tre av fyra upplever att hanteringen är enkel eller mycket enkel. Sex procent anser att den vardagliga hanteringen av pelletsutrustningen är krånglig av följande orsaker:

19 Hantering Närmare nio av tio anser att anläggningen har fungerat bra eller mycket bra. Två procent upplever att anläggningen har fungerat dåligt. Som orsak nämns:

20 Service

21 Närmare hälften har någon form av service på anläggningen åtminstone varje vecka. Två av tio har det mer sällan än en gång per månad.

22 Service Skäl till missnöje är bland annat: •Bor avsides långt ifrån återförsäljare. •De beskrev att pannan var det bästa men så var inte fallet, vi upplever inte det. •Det har inte varit bra service överhuvudtaget, har skött allting själv. •De har inte kommit, jag har fått fixa allt själv. •De har inte sett allt som måste återgärdas utan vi har varit tvungna att ringa dem hela tiden. Sex av tio är nöjda med efterservicen från återförsäljaren/installatören. Sju procent är missnöjda.

23 Service Tre av fyra bedömer installationsarbetet som bra. Fyra procent bedömer det som dåligt. De som är nöjda svarar bland annat att de installerade själva, att de tycker att det gick snabbt och smidigt. De som är mindre nöjda svarar bland annat att det var orutinerad installatörer och att det gick för hastigt.

24 Knappt tre av tio anser att det finns ett samarbete mellan tillverkare och installatörer. Service

25 Pellets

26 Drygt åtta av tio anser att leveranserna har fungerat bra eller mycket bra. Sju procent av de svarande hämtar pellets på egen hand. Ett fåtal anser att leveranserna av pellets har fungerat dåligt. Skälen till missnöje är bland annat sena leveranser och dålig service. Pellets

27 Kvaliteten på pellets bedöms som bra samt mycket bra av majoriteten. En av tio bedömer kvaliteten som godkänd. Två av tio anser att kvaliteten på pellets varierar mellan leveranserna. Tre procent anser att det är dålig kvalitet på pellets. Pellets

28 Priset på pellets upplevs som högt jämfört med tidigare pris av närmare hälften av de svarande. Tre av tio bedömer priset som acceptabelt.

29 Pellets De som har valt att prova olika leverantörer av pellets menar att det främst beror på pris och kvalitet. För en del har det varit kampanjerbjudande och nyfikenhet som fått dem att prova en annan leverantör.

30 Pellets En av fyra har inte funderat över framtida tillgång på pellets. Fyra procent tror att tillgången kommer att vara sämre. Sex av tio tror att tillgången kommer att vara god.

31 Närmare nio av tio skulle rekommendera en pelletsanläggning till en vän. Rekommendation

32 Önskemål på stöd eller information •Alla intervjupersonerna fick svara på om de önskade stöd eller information för att underlätta sin pelletsanvändning. •Tre av fem önskar ingen information eller stöd. •Ett 50-tal personer vill ha billigare pellets, antingen genom generella prissänkningar eller genom olika typer av statliga stöd. •Omkring 40 personer vill ha mer information. De anger exempelvis jämförande tester av pannor och pellets, hanteringstips, skatteprognoser, bättre installationsinformation.

33 Sammanfattning (1) •Det är framför allt männen som sköter pelletsanläggningen. Högst andel användare återfinns i åldersspannet 36-55 år. •Majoriteten har brännaren i en gammal oljepanna, då det var hushållets tidigare uppvärmningssystem. •De flesta anläggningar är inte äldre än fem år. •Som kompletterande uppvärmningssystem används kamin, luftvärmepump och el-patron. Hälften av de svarande har inget komplement. •Två av tre använder sig av mindre förråd av pellets, resten har bulkförråd. •De som väljer att elda med pellets gör det främst av ekonomiska skäl. Utseendet på pelletsanläggningen är av ringa betydelse för användaren.

34 Sammanfattning (2) •Två av tio har bytt, uppgraderat eller byggt ut anläggningen främst för att få en mer effektiv utrustning. I vissa fall har det varit nödvändigt då den äldre anläggningen gått sönder. •Majoriteten är nöjd med hur anläggningen fungerar samt den dagliga hanteringen. Hälften har anläggningar som kräver underhåll såsom sotning, justering eller liknande varje vecka. •Även när det gäller installationsarbetet är majoriteten nöjd. Något färre är nöjda med efterservice. •En dryg fjärdedel upplever att det finns ett samarbete mellan pelletstillverkare-utrustningstillverkare och installatör. Fyra av tio har ingen uppfattning i frågan.

35 •De allra flesta tycker att leveranser av pellets fungerar bra. •Två av tio anser att kvaliteten på pellets varierar mellan leveranser. Sex av tio bedömer att kvaliteten är bra. •Hälften tycker att priset på pellets är högt jämfört med tidigare och bara tre procent tycker att det är billigt jämfört med tidigare uppvärmningskostnader. •Åtta av tio har testat olika leverantörer, främst på grund av pris och kvalitet. •Sex av tio tror att den framtida tillgången kommer att vara god. •Nio av tio skulle rekommendera en pelletsanläggning till en vän. Sammanfattning (3)

36 Resultaten från undersökningen visar att de som har en pelletsanläggning är nöjda med allt ifrån installation till användandet. Det är dock en högre kostnad för pellets nu jämfört med tidigare.


Ladda ner ppt "Att elda med pellets En konsumentundersökning bland 431 hushåll."

Liknande presentationer


Google-annonser