Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Logistikens grunder 20p Mål

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Logistikens grunder 20p Mål"— Presentationens avskrift:

1 Logistikens grunder 20p Mål
Kursen ska ge en förståelse för vad logistik är, hur det påverkar företaget och hur man kan arbeta med logistikfrågor för att öka företagets konkurrensförmåga. Deltagaren ska få förståelse för hur man arbetar i de enskilda funktionerna i flödeskedjan och hur dessa måste samverka för att skapa en väl fungerande logistik. - Att förstå och kunna tillämpa olika managementmodeller som presenteras i kursen. - Att förstå och behärska de kalkylmetoder som gås igenom i kursen. - Att kunna analysera och ge förslag till förbättringar i ett logistiskt flöde. Såväl utifrån ett helhetsperspektiv som i den enskilda funktionen.

2 Logistikens grunder 20p Mål (forts)
- Att förstå och kunna förklara olika fackuttryck och termer som används inom logistikområdet. - Att ha kunskap om kvalitetscertifiering och om hur kvalitetsfrågorna påverkar en verksamhet. - Att förstå adekvata mått, hur man mäter och hur man utvecklar mätmetoder för effektivitetskontroll och uppfyllnad av kvalitetsmål. - Att kunna tillämpa Supply Chain-tänkande, hur olika delar i kedjan samverkar, i och utanför den egna verksamheten.

3 En kurs om grunderna inom logistik
Vad som behövs för kursen En bok En miniräknare Penna och papper Räkne- exempel Exempelsamling PP-presentationer

4 Flera lärare Roland Carlsson Tobias Falk Mats Olsson
Kristian Fohlin-Svensson Carl-Eric Falkenius Dessutom två gästföreläsningar Anders Holmsköld Fredrik Axelson

5 Logistikens grunder 20p Examination
Kursen avslutas med skriftlig tentamen Inlämningsuppgift som kan ge poäng till tentamen

6 ….över till LOGISTIKEN Kursen kan börja!!!
Och nu……. ….över till LOGISTIKEN Kursen kan börja!!!

7 Vad är logistik? En definition
”Logistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och styra förflyttning av material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredsställa kundens behov och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att materialflödet ska fungera.” CSCMP

8 Vad är logistik? En annan definition
”Logistik handlar om att skapa flödeseffektivitet vad gäller de fysiska flödena, informationsflödena och betalningsflödena”

9 Vad är logistik? Ännu en definition
”Logistik är att växa med mindre eller samma resurser för att kunna konkurrera. Att göra rätt från början för att minska sina kostnader. Att vara kundfocuserad.”

10 Logistikens utveckling
Kostnader i focus Flexibel produktion Intäkter Konkurrensmedel Supply Chain Management

11 BEERGAME Men nu ska vi spela …………….!

12 Logistik, Business Logistics
Kursens innehåll Logistik, Business Logistics Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution Physical Distribution Leverantör Inköp Råmaterial- lager Produktion Försäljning Lager Kund Inbound Logistics Outbound Logistics Supply Chain Management Kvalitet Information

13 Där vi startar Materialförsörjning Produktionsstyrning
Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution Physical Distribution Leverantör Inköp Råmaterial- lager Produktion Försäljning Lager Kund Inbound Logistics Outbound Logistics Supply Chain Management Kvalitet Information

14 Men först lite om Logistikkostnader
Transportkostnader Lagringskostnader Hanteringskostnader Administrativa kostnader Kapitalkostnader En produkts totala kostnader består generellt till minst 50% av logistikkostnader

15 Exempel på Kapitalbindning
Varor i lager Produkter I Arbete (PIA) Varor under transport Anläggningar och maskiner (tex lagerbyggnader och hanteringsutrustning) Kapitalbindningen är starkt beroende av materialflödet Total kapitalbindning: ”Det samlade kapitalet för allt som företaget äger”

16 Vad är Lager? Färdigvarulager Förråd (material och reservdelar)
Buffertlager (ofta i produktionen) Produkter i arbete (PIA, WIP) Varor under transport Terminaler (depåer, mellanlager)

17 ”Wonder Managed Inventory”
”Virtual Merchandise Inventory” Vad är Lager? ”Wonder Managed Inventory” Konsignationslager Vendor Managed Inventory (VMI) Säkerhetslager Spekulationslager Inkuranslager

18 Varför har man Lager? några motiv:
Jämna ut flöden (tex av produktionsekonomiska skäl) Kunna leverera snabbt (hög leveransservice) Samla partier / dela upp partier för effektivare transporter Gardera sig mot brist (säkerhetslager)

19 SäkerhetsLager Att bestämma nivå på säkerhetslagret (SL)
SL= säkerhetstid*förbrukning per tidsenhet (den enklaste varianten) Säkerhetstid är den tid man uppskattar att en leverans rimligen maximalt kan bli försenad Säkerhetstiden är i praktiken omöjlig att fastställa Slutsats: Man kan inte helt gardera sig mot brister

20 SäkerhetsLager Att bestämma nivå på säkerhetslagret (SL) Andra sätt att bestämma SL tar hänsyn till tex: Variationer i efterfrågan Varierande ledtider Lagertillgänglighet Bristkostnader Kombinationer av ovanstående

21 SäkerhetsLager VS Lagertillgänglighet

22 Medellager är den genomsnittliga lagernivån mätt över tiden
Medellager är det genomsnittliga omsättningslagret tillsammans med säkerhetslagret Medellager ska hållas på så låg nivå som möjligt med hänsyn till omständigheterna

23 Medellager Medellager kan tex bestämmas (räknas fram) genom punktvisa mätningar som man tar medelvärdet av Medellager kan beräknas utifrån sambandet: ØL=Omsättning*GLT Medellager kan också bestämmas genom andra samband

24 Olika lagringssituationer Grafiskt presenterat
Diagram som visar lagrets variationer över tiden Lagerbilder

25 Rita och räkna Egen uppgift att göra
Medellager Rita och räkna Egen uppgift att göra

26 Medellager Uppgiften Vårt företag köper hem en produkt i partier om 1000 st per gång. Leverans sker var fjärde vecka och förbrukningen är jämn över tiden. Produkten läggs vid ankomsten in i förråd. Rita en lagerbild och beräkna nivån på medellagret i förrådet. En annan produkt som köps in transporteras med båt till företaget. Båttransporten tar tre veckor att genomföra och transporterna anländer med fem veckors mellanrum. Varje transport innehåller 8000 st av produkten. Rita en lagerbild och beräkna medellagret under transport. För en tredje produkt som vi köper har vi ett totalt årsbehov av 10400st. Förbrukningen är jämnt fördelad och vi köper därför ett lika stort parti varje vecka. Produkten läggs vid ankomsten in i förråd. Då vi inte riktigt litar på att transporterna kommer i tid håller vi också ett säkerhetslager om 200st. Rita en lagerbild för produkten i förrådet och beräkna medellagret. Genomloppstiden, GLT, i produktionen är för en produkt 4 veckor. Den totala omsättningen för produkten är st/år. Beräkna den genomsnittliga nivån för PIA.

27 Lagring kostar! Alla former av lagring kostar
Spelar ingen roll vart lagringen uppstår, man har alltid en kostnad Men vad är det som kostar?

28 Exempel på lagringskostnader Två delar
Lagerhållningskostnader Lagerpersonal Lagerutrustning Lagerbyggnader (hyra eller eget) Informationssystem Övriga driftskostnader

29 Exempel på lagringskostnader Två delar
Lagerföringskostnader Kapitalkostnader Svinn Inkurans Försäkringar Förrådskontroll (inventering)

30 Beräknas på följande sätt:
Lagringskostnader En sammanvägning av lagringskostnaderna ger det som kallas för Lagerränta Beräknas på följande sätt:

31 Egen uppgift att göra Räkna fram lagerränta
Lagringskostnad Vilka lagringskostnader ska vara med? Lagerföringskostnader är alltid med Lagerhållningskostnader finns olika resonemang och synsätt om Egen uppgift att göra Räkna fram lagerränta

32 Räkna lagerränta

33 Hur man använder lagerräntan i kalkylsammanhang Ett exempel
Lagringskostnad Hur man använder lagerräntan i kalkylsammanhang Ett exempel

34 Och nu……. …till något helt annat!!!

35 Lönsamhet, några nyckeltal

36 ??? DuPont-modellen

37 Bedömning av lönsamhet vid förändringar med DuPont-modellen
Uppgift att göra Bedömning av lönsamhet vid förändringar med DuPont-modellen MoS AB tillverkar, säljer och distribuerar möbler. Följande data gäller för företaget: Se utdelat underlag

38 DuPont, innan förändring

39 DuPont, lösning

40 DuPont, lösning

41 DuPont, lösning Så vad väljer vi?


Ladda ner ppt "Logistikens grunder 20p Mål"

Liknande presentationer


Google-annonser