Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LINNEA 5 Vem har omvårdnadsansvaret för Linnea med psykisk sjukdom?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LINNEA 5 Vem har omvårdnadsansvaret för Linnea med psykisk sjukdom?"— Presentationens avskrift:

1 LINNEA 5 Vem har omvårdnadsansvaret för Linnea med psykisk sjukdom?
Projektgrupp: Alvesta 1 Urbans Stattin verksamhetschef Alvesta vårdcentral Inger Lideberg avdelningschef Alvesta vårdcentral Stefan Johansson MAS Alvesta kommun Mari Rydqvist enhetschef Hemsjukvården Alvesta kommun

2 BAKGRUND Projektet utgår från en intervju med en Linnea med psykisk sjukdom och vissa somatiska besvär. Vid diskussion i projektgruppen framkommer att det är oklart för både kommun och landsting om vem som har omvårdnadsansvaret för Linneas psykiska sjukdom Gruppen beslutar sig för att undersöka om det finns oklarheter vad gäller omvårdnadsansvaret även för dem som arbetar närmast Linnea En avgränsning görs till sjuksköterskor och läkare som arbetar på Alvesta vårdcentral och inom hemsjukvården i Alvesta

3 Fallbeskrivning Linnea är 75 år. Ensamboende änka utan hemtjänst. Barn bor några timmar bort. Psykiatrisk vård för depression debut av lindrig reumatism. Blev bättre av mediciner men efterhand övertygad att medicinen "förgiftar” henne. Linnea har självanklagelser och upplever att hon blir magrare. Ringer vårdcentralen dagligen och distriktsläkares privata telefon. Negativ till antidepressiv medicin eller samtalsterapi. Inget fel på hennes "nerver". Sover bra. "Screeningtest för demens och depression ua. Distriktsläkaren behöver nu kontakta någon för att hjälpa Linnea på bästa sätt.

4 Mål och syfte Syfte: Att samtliga som arbetar nära Linnea med psykisk sjukdom ska veta vem som ansvarar för omvårdnaden då Linnea behöver hjälp Mål: 90% av alla läkare och sjuksköterskor i Alvesta tätort ska vara helt säkra på vem som har omvårdnadsansvaret för Linnea med psykisk sjukdom

5 Mätning och åtgärder Probleminventering genom enkätundersökning vecka Dialogföreläsning Ann-Sofie Signer, överläkare inom geropsykiatrin Växjö, 11 januari 2011 Analys av befintliga avtal och överenskommelser om ansvarsfördelningen vad gäller omvårdnadsansvar mellan Landsting och kommun Sammanställning av fakta utifrån avtal och överenskommelser Utdelning av sammanställning för genomläsning till målgruppen som besvarar enkäten, vecka 4 och Enkätundersökning vecka , fråga 1 på tidigare enkät, för att mäta om kunskapen om omvårdnadsansvaret för Linnea har ökat

6 Mätning 1 Besvarade enkäter: Läk Ssk Alla Svarsfrekvens
Kommun /8 Landsting /23 Totalt /31

7 Resultat mätning 1 Mätning 1, v 48 2010 Fråga 1:
VEM TROR DU LÄKAREN KONTAKTAR I 1:A HAND? Läkare Sjuksköterskor Psykiatrisköterskan i kommunen Psykosteamet i Landstinget Demenssköterskan i kommunen Sjuksköterskan i kommunal hemsjukvård Distriktssköterskan på vårdcentralen Landstingets geropsykiatri Annan (barn,anhöriga) Totalt

8 Resultat mätning 1 forts.
Mätning 1, v Fråga 2: HUR TYCKER DU ATT SJUKVÅRDEN FUNGERAR IDAG FÖR LINNEA MED MISSTÄNKT PSYKOS? Ringa in siffran som stämmer med din uppfattning: (Dåligt) (Mycket bra) Svar

9 Resultat mätning 1 forts.
Mätning 1, v Fråga 3: HAR DU EGNA FÖRSLAG PÅ HUR MAN KAN HJÄLPA LINNEA? Tydligare information om vem som har ansvar-öka Linneas sjukdomsinsikt Tydlighet runt vem som gör vad -Lätt att Linnea hamnar mellan stolarna eller bollas runt ett tag innan hon får vård på rätt nivå. Tydligare information om vem som har ansvaret. Behov av en kontaktperson , då hon verkar mycket ensam. Aktivitet av något slag, gemenskap med andra. Social tid med hemtjänst, vänner, grannar, gemenskap, anhöriga. Aktiviteter som kan förgylla vardagen. Stödkontakt mm. Om hon är understimulerad så kanske väntjänsten kan följa henne på olika dagaktiviteter (givetvis endast om hon önskar detta.) Om hon vill byta boende och få närhet till andra. Viktigt med stabil personal runt Linnea. Ej för många. En mer aktiv, synlig kommunal psykiatrisjuksköterska. Mer utbildning Psykiatrivård bedriven av utbildad personal. Psyk måste bli bättre. Ha en stående tid kanske ett besök i månaden så kanske hon inte ringer hela tiden.

10 Resultat mätning 1 forts.
Mätning 1, v Fråga 4: HAR DU NÅGOT LINNEA-FALL ATT BERÄTTA? DÅLIGT ELLER BRA? ”En man boende i särskilt boende, som trots många kontakter med geropsyk ej blev hjälpt. Till slut efter lång tid, flytt till privat vårdboende i annan kommun” ”Många patienter hamnar i kläm mellan vårdcentralen och psykiatrin”

11 Slutsatser mätning 1 Stor spridning på svar i fråga 1
Tydligt att det är oklart om ansvarsfördelningen 14 av 29 svarande har svarat att de tycker att sjukvården för Linnea fungerar dåligt Ett flertal förbättringsförslag har lämnats

12 Avtal och överenskommelser
Vuxna och barn och ungdom med psykiska funktionshinder – ansvarsfördelning mellan kommun och landsting SK dnr:2003/1495 Lf dnr:03/808 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Kronobergs län gällande insatser inom somatisk hemsjukvård Gäller from september 2009 Översyn senast december 2011 Hemsjukvård Alvesta kommun; Överenskommelse mellan kommunal hemsjukvård och landstingets närsjukvård i Alvesta kommun Samarbetsöverenskommelse mellan Primärvården och Vuxenpsykiatrin Kronoberg Giltligt från

13 Sammanfattning och slutsats utifrån avtal och ök.
Landstinget har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser för den enskilde med psykisk sjukdom i ordinärt boende Kommunerna har ett hälso- och sjukvårds ansvar för dem som bor i de sk särskilda boendena Kommunerna har skyldighet att ge erforderlig service, omvårdnad mm åt alla personer i kommunen med såväl fysiska som psykiska funktionshinder (SOL 21 § och 21a §) Kommunerna har huvudansvar för att planera, initiera och samordna de sociala insatserna för bla personer med stora och varaktiga psykiska funktionshinder (LSS bla 15§) Projektgruppens slutsats: Vid psykisk sjukdom hos äldre sker det primära omhändertagandet av distriktsläkaren som kontaktar kommunens sjuksköterska för beslut om vidare åtgärder

14 Resultat mätning 2 Mätning 2, v 5, 2011 (enbart resultat från VC Alvesta) Fråga 1: VEM TROR DU LÄKAREN KONTAKTAR I 1:A HAND? Läkare Sjuksköterskor Psykiatrisköterskan i kommunen Psykosteamet i Landstinget Demenssköterskan i kommunen Sjuksköterskan i kommunal hemsjukvård Distriktssköterskan på vårdcentralen Landstingets geropsykiatri Annan (barn,anhöriga) Totalt

15 Slutsatser mätning 2 Mindre spridning på svar i fråga 1
Mindre oklart om ansvarsfördelningen 21 av 27 (78%) svarade ”rätt”

16 Vidare åtgärder Presentation av Linneaprojekt i kommungruppen Alvesta
Presentation av Linneaprojektet för medarbetarna inom hemsjukvård och Alvesta vårdcentral vid gemensamt utbildningstillfälle Spridning av projekt och ansvarsförhållanden till övriga vc och hemsjukvård inom Alvesta kommun


Ladda ner ppt "LINNEA 5 Vem har omvårdnadsansvaret för Linnea med psykisk sjukdom?"

Liknande presentationer


Google-annonser