Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 6.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 6."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 6

2 Föreläsning 6 QALY Kostnads-nytta analys Hur beräknas QALY? EQ-5D
Kostnads-effekt analys med QALY Metabola projektet

3 QALY Quality adjusted life years tar hänsyn till både antal år av liv och den hälsorelaterad livskvaliteten (Qol) som genereras av en behandling eller ett program. Intermediära hälsoeffekter, som längden på en sjukhusvistelse, kan inte användas eftersom dessa effekter inte kan omvandlas till QALY-enheter.

4 Kostnads-nytta analys
Kostnadssidan är den samma som i en CEA. Effekterna uttrycks i QALY-enheter. Fördelen med QALY är att man får ett jämförbart mått på outputen från olika behandlingar. Genom att använda information om kostnader för olika behandlingar kan vi få reda på hur vi kan generera QALY-enheter till lägsta möjliga kostnad.

5 När använder man CUA? När den hälsorelaterade livskvaliteten är det viktiga utfallet. När programmet påverkar mortaliteten och morbiditeten och man vill ta hänsyn till båda med ett och samma mått. När man vill jämföra program från olika sektorer.

6 Hälsorelaterad livskvalitet
Hur beräknas QoL? Hälsorelaterad livskvalitet (QoL) Alternativ 1 Standard gamle Alternativ 2 Time trade-off Alternativ 3 EQ-5D Alternativ 4 VAS

7 EQ-5D Har utvecklats av forskare i flera europeiska länder.
Man frågar ett representativt urval av befolkningen om hur de värderar olika tillstånd med nedsatt hälsa. EQ-5D utgår från fem olika problemområden som kan få tre olika värde. 1 är det bästa värde och 3 det sämsta.

8 EQ-5D EQ-5D tar hänsyn till: Mobilitet [1, 2, 3] Egenvård [1, 2, 3]
Normala aktiviteter [1, 2, 3] Smärta [1, 2, 3] Ängslan [1, 2, 3]

9 EQ-5D Koefficienter i EQ-5D: Konstant [-0,081]
Mobilitet [1=-0; 2=-0,069; 3=-0,314] Egenvård [1=-0; 2=-0,104; 3=-0,214] Normala aktiviteter [1=-0; 2=-0,036; 3=-0,094] Smärta [1=-0; 2=-0,123; 3=-0,386] Ängslan [1=-0; 2=-0,071; 3=-0,236] N3 (värde 3 i minst ett problemområde) [-0,269]

10 EQ-5D Anta att en individ svarar 11223 Perfekt hälsa 1,000
Konstant ,081 Mobilitet [1] Egenvård [1] Normala aktiviteter [2] ,036 Smärta [2] ,123 Ängslan [3] ,236 N3 (värde 3 i minst ett problemområde) ,269 Totalt =0,255

11 QALY Med hjälp av standard-gamle, time trade-off, eller EQ-5D beräknar man ett index för den hälsorelaterade livskvaliteten som tar ett värde mellan 0 och 1. 1 QALY betyder 1 år med perfekt hälsa. 1 QALY kan också betyda 2 år med livskvalitet 0,5. Bästa möjliga hälsostatus Sämsta möjliga hälsostatus (död)

12 QALY Livskvalitet 1 QALY 1 QALY År

13 QALY-enheter för en patient som genomgår behandling B
100 individer genomgår behandling A under ett år. Behandling A genererar 0,6 enheter QALY för en individ. Behandling B ger istället 0,8 enheter QALY. QoL Ökning av QALY-enheter för en patient som genomgår behandling B 1 År

14 QALY QALY ökar med 0,8-0,6=0,2 per patient och år när man går över till behandling B. Om man behandlar patienter är den totala ökningen av QALY 0,2*1 000=200. Anta att kostnaden för behandling A är 250 kr per patient men 375 kr med behandling B. TCA(1 000)=250*1 000= TCB(1 000)=375*1 000= ICER=( )/200= /200=625. Det kostar 625 kr att generera en extra QALY-enhet med behandling B.

15 League table Kostnad/QALY Åtgärd (1990 £) Kolesterolbehandling 220
Neurologisk intervention vid skada 240 Råd för att sluta röka 270 Höftoperation 1 180 CABG 2 090 Njurtransplantation 4 710 Screening mot bröstcancer 5 780 Hjärttransplantation 7 840 Hemodialys hemma 17 260 Hemodialys på sjukhuset 21 790 Operation mot hjärntumör

16 Principer för hälsoekonomiska utvärderingar
Definiera problemet Ange syftet med utvärderingen Identifiera alternativen Analysera kostnaderna Analysera effekterna Ange perspektiv Genomför diskonteringen Genomför känslighetsanalys Aktualisera etiska frågor Tolka resultaten

17 Läkemedelsförmånsnämdens riktlinjer
Samhällsekonomiskt perspektiv. Behandlingen skall jämföras med annan behandling och ingen behandling alls. Man skall redovisa resultat för olika patientgrupper. CEA med QALY eller CBA bör användas. Samtliga relevanta kostnader bör vara med. QALY-enheterna skall beräknas med standard gamle, time trade-off, eller EQ-5D. Tidshorisonten bör vara sådan att alla effekterna och kostnaderna kan observeras. Diskonteringsränta bör vara 0%, 3%, 5% samt 3% för kostnaderna och 0% för effekterna.

18 Metabola projektet Målet med projektet var att höja kompetensen inom primärvården vad gäller metabola syndromet, vidareutveckla metoder för livsstils-rådgivning på vårdcentralerna och därigenom förbättra omhändertagandet av dessa patienter. Vidare var få igång ett tvärsektoriellt arbete riktat mot en mer hälsofrämjande livsstil i lokalsamhället.

19 Metabola projektet Studiedesign Studien är genomförd som en före och efter – studie, där data vid projektets start jämförs med data efter ett år. Deltagare I studien inkluderas 161 patienter, bland dem har 100 patienter fullständiga data om förändringar i hälsorelaterade livskvalitet samt 142 patienter fullständiga uppgifter om medicinska värden. Kostnaderna består av de samhällsekonomiska kostnaderna för att genomföra Metabola projektet. Effekterna QALY, besparingar.

20 Metabola projektet

21 Metabola projektet Behandlande effekt:
0,28 QALY per deltagare med data. 0,27 QALY diskonterad per deltagare med data. 0,17 QALY per deltagare .

22 Metabola projektet


Ladda ner ppt "Föreläsning 6."

Liknande presentationer


Google-annonser