Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsbyggaren med helhetssyn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsbyggaren med helhetssyn"— Presentationens avskrift:

1 Samhällsbyggaren med helhetssyn

2 Materialinventering En materialinventering innebär en undersökning avseende miljöfarligt eller miljöskadligt byggnadsmaterial. Inventeringen följer Kretsloppsrådets riktlinjer för avfallshantering vid rivning. Inventeringen omfattar en okulär besiktning av alla synliga ytor som var tillgängliga genom öppningar, dörrar eller inspektionsluckor eller liknande och var minst krypbara.

3 Förutsättningar: Materialinventering
Enligt fastighetsägarens önskemål har ej förstörande provtagning utförts i lokaler där verksamhet bedrivs idag. Ingen miljöteknisk undersökning avseende material förorenat av tidigare verksamhet har utförts. Inventeringen omfattar endast fast egendom. Inga stora fysiska ingrepp gjordes i byggnaderna. Inventeringen omfattar endast stickprover uttagna på misstänkta material.

4 Materialinventering ÅTGÄRDSUTREDNING

5 Materialinventering Analys utfördes på: Analys utfördes med hjälp av:
Kakel och klinkersfix och fog Golvplattor Golvlim Tätningsmassa Mjukfogar Plastlister och mattor Golvmassa/slitlager Isolering Analys utfördes med hjälp av: Ackrediterat laboratorium Röntgenfluorescensdetektor (XRF) Indikationsmätning av radon Analys av: Asbest Polyklorerade bifenyler (PCB) Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) Metaller Ftalater Fix och fog innehåller ej asbest Golvplattor innehåller ej asbest

6 Materialinventering Asbest är konstaterat i:
Golvplattor innehåller asbest Fix och fog innehåller asbest Tätningsmassa innehåller asbest Asbest är konstaterat i: Golvplattor i äldre kontorsdel samt i herrarnas omklädningsrum. Golvlim under plattor i herrarnas omklädningsrum Kakelfix och fog i herrarnas duschutrymme Tätningsmassa på ventilationskanaler Asbestinnehåll kan ej uteslutas på andra ställen Golvplattor och lim innehåller asbest

7 Materialinventering Metaller och övrigt farligt avfall:
Bly och ftalater över farligt avfall i golvlist i skyddsrum Kadmium förekommer i golvmassa/slitlager på golvet i Hall 1B Blydiktade rör, både invändiga stuprör samt avloppsrör över hela byggnaden År 2009 har WSP utfört en PCB-inventering för Ekängengruppen av byggnaderna på Fibern 1 PCB konstaterat i låga halter i flera fogar samt över farligt avfall i en. Misstänkt PCB innehåll i isolerglasfönster och kondensatorer Svart golvlist innehållande bly och ftalater Blydiktat avloppsrör Golvmassa/slitlager innehållande kadmium

8 Materialinventering

9 Materialinventering Vy över kulvert. Många installationer kvar.
Del av källare under Hall 1A Ventilationsanläggning kvarlämnad Kaklade väggar i ventilationsanläggningen på Bild ovan och till höger

10 Materialinventering Vy över källare under omklädningsrum i Hall 1B Vattenbassäng för kylning, Tömd på vatten Större vattenbassänger för kylning ska enligt uppgift även finnas under Hall 2

11 Materialinventering Vy över tak till Hall 3 och 4 Vy över tak till Hall 3 och 4 Taket på Hall 3 och eventuellt Hall 4 utgörs enligt tillhandahållna ritningar av korrugerad plåt där plåten är täckt med singel. Till bindemedel användes asfaltslösning vilket kan betyda att även fyllningen under takpappen innehåller PAH-16. Detaljbeskrivning av taktäckning från ritningsarkiv

12 Slutsats Materialinventering
Fint ”dammlager” av glasfiber från den tidigare industriverksamheten återfinns takinstallationer m.m. över hela byggnaden PCB med halter över 50 mg/kg är farligt avfall Golvmassan/slitlagret (Hall 1B) innehållande kadmium kan behöva separeras annars allt hanteras som förorenat alternativt farligt avfall. Möjlighet påvisa att slitlager och betong är inert I taket på hela fabrikskomplexet går ett stort antal ledningar för el, larm, gas, vatten, olja, ånga och släckvatten. Isoleringen på rörböjar och rörslut misstänks innehålla asbest. Allt byggnadsmaterial innehållande asbest hanteras som farligt avfall även om det endast är ett tunt skikt, kan behöva separeras från underlaget Det kan behövas utföras kompletterande provtagning när verksamheten upphört och när byggnadsdelar friläggs i samband med rivning


Ladda ner ppt "Samhällsbyggaren med helhetssyn"

Liknande presentationer


Google-annonser