Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Älgstammen i Arvidsjaur

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Älgstammen i Arvidsjaur"— Presentationens avskrift:

1 Älgstammen i Arvidsjaur
Älgförvaltning 2012 Älgstammen i Arvidsjaur Vad vill jägarna ?

2 NY älgförvaltning 2012 Beslutad minsta areal i kretsen för att tilldelas en kalv. Osäkerheter Tilldelningstrappa Övergångsbestämmelser Älgförvaltningsgruppens uppgift Älgförvaltningsplan Ram och detaljram Samråd

3 } Älgförvaltning 2012 Uppstartskede, ont om, gör det bästa möjliga…
Beslutad minsta areal i älgförvaltningsområdet för att tilldelas en kalv är 500 hektar Detaljtilldelning Första tilldelning en kalv är 500 hektar Andra tilldelning två kalvar Tredje tilldelning är en vuxen och en kalv Fjärde tilldelningen, bedömning utifrån… Övergångsbestämmelser under 2012 Älgförvaltningsgruppens arbetsplan i vår Genomfört en utbildningshelg Ram och detaljram styrt av länsstyrelsen tidsplan för att hinna skicka ut beslut om tilldelning Bokat tid arbetsmöten under våren Påbörjat arbete med att ta fram en Älgförvaltningsplan Olika förutsättningar >> Områdesindelning Bildande av Älgskötselområden och planer för dessa Dubbelregistrering Ram och detaljram Samråd, ja men inte jaktgrannarsträffar… } Från länsstyrelsens utbildning i Jokkmokk

4 Kretsens roll ”Ingen” roll enligt de nya föreskrifterna
Mötesplats behövs… Roll kvarstår…utvecklas till ? Jaktgrannarsträffar mer än bara detaljram Eftersök, samordning av detaljer Dialog mellan jaktlag Möjlig påverkan på ÄFG

5 Älgstammen i Arvidsjaur

6 Inventeringar/märkningar
En flyginventering genomförd 2008 under perioden 29/11—16/12 Beräknad vinterstam 3,2 älgar med en felmarginal på +/- 0,7 2,5 – 3,9 älgar per 1000 ha Ingen märkning för att kartlägga vandringsmönster är genomförd

7 Älg-obs 2011 17 timmar för att se EN (1) älg eller
Tabell visar antalet mantimmar för att se en älg, slutsats en i stort oförändrad höststam. 17 timmar för att se EN (1) älg eller en älgjägare ser en älg var tredje jaktdag.

8 Älg-obs 2011 ? Tabell visar andelen tjur av den vuxna höststammen, slutsats det är inte tjur brist m a a rekommendationen. Vill vi ha en kvalitativt bättre tjurstam måste vi börja spara mellantjurar! Att skjuta cykelstyren och någon enstaka större tjur. Vi bör se resultat efter 4-5 år.

9 Älg-obs 2011 ? Tabell visar andelen kalv per vuxen ko i höststammen, slutsats en ”normal” föryngring i antalsmässigt.

10 Älg-obs 2010-2011 Arvidsjaur 143 141 2010 Från Älg-obsen Älgar 100
Från Älg-obsen Älgar 100 Tjur av vuxna 25,3 Tjurar 25 Kalv per 100 kor 61,1 Kor 75 Kalvar Ensam ko 51,07 Ensamma kor 38 Enkalvs ko 40,28 Enkalvs kor 30 Tvilling ko 8,66 Tvåkalvs kor 6 13 43 Tjurandel kalvar 56 varav tjurkalvar 24 Genomsnitt från 1979 Höststam 143 reproduktion 2011  Från Älg-obsen 32,7 33 62,6 67 47,3 32 44,3 8,4 11 41 141

11 Statistik Tilldelning/Avskjutning
Jaktår Tilldelade älgar Skjutna älgar Fyllnadsgrad Vuxna+ kalv Vuxna Kalvar skjutna Tjurar Kor Skjutna älgar Tjur % av vuxna Ko % av vuxna Kalv % av skjutna 2009 349 306 121 152 40 313 0,79 0,21 0,39 0,63 2010 304 131 151 62 344 0,71 0,29 0,38 0,70 2011 355 308 157 61 375 0,72 0,28 0,42 För låg fyllnadsgrad! Om kalvarna (fri kalvjakt) skall medräknas så blir det ännu sämre uppfyllnadsgrad! När B-licenserna tagits bort (drygt 50 stycken), är fyllnadsgraden ~ 84 % På B-licenserna sköts 10 vuxna älgar hösten 2011 Minska gapet mellan tilldelning och avskjutning, För hög tilldelning = vi betalar arrenden för älgar som inte finns/kan skjutas.

12 Avskjutning 2011, bedömd vinterstam 2011 och höststam 2012
Areal Avskjutn/1000 ha Vinterstam Vinterstam/1000 ha 375 527,371 0,71 912 1,73 Vinterstam , 1,73 älgar per 1000 hektar Vinterstam 2011 * reproduktion = höststam 2012 (1,73 * 1,4 = 2,4) En höststam 2012 på 2,4 älgar per 1000 hektar

13 Färska älgskador 2010 på tall

14 Äldre och färska älgskador på tall
Vinterståndsplatser för Arvidsjaurs älgar?

15 Foderprognos (tall i beteshöjd)

16 Grundvärden på Arvidsjaurs älgstam
Vinterstam 1,73 älg per 1000 ha/912 älgar Höststam 1/3 tjur 2/3 kor 304 tjurar och 608 kor Reproduktion på 40% 365 kalvar Annan dödlighet Viltolyckor 25 älgar (ur främst vinterstammen) Rovdjur (lokal påverkan) Annat (ringa påverkan) Jakt ( ) 344 älgar varav 30 % ko av vuxna och 40 % kalv av vuxna Älgfoder/betesskador Tall ungskog mindre än 2% (lokalt högre) Grödor ringa

17 Vad vill jägarna?

18 Indelning i områden Normal tillgång på älg 2000/ha vuxen och 750 ha kalv Svag tillgång på älg 3000/ha vuxen och 1000 ha kalv God tillgång på älg 1000/ha vuxen och 500 ha kalv Ram och Detaljtilldelning Matematisk eller Adaptivt tilldelning? Olika förutsättningar > indelning i områden Lokala variationer inom områden > kännedom

19 God Beräkning 2008-2010 Snitt 42 vuxna och 34 kalvar.
Snittareal för vuxen fälld älg, 974 ha. Snittareal för fälld älg, 538 ha. God / Glommersträsk Vvo / J-träsk,S-backen,G-jaur / Morängs Jaktvårdsförening / Saltmyrans Vvo / Siksjö Vvo / Hålbergsliden Vvo / Glommerslidens Älgjaktsomr. / Lappträsk Jaktklubb

20 Normal Beräkning 2008-2010 Snitt 71 vuxna och 34 kalvar.
Snittareal för vuxen fälld älg, 3138 ha. Snittareal för fälld älg, 2132 ha. Normal / Södra Sandträsk Vvo / Abborrträsk Vvo / Aspliden Vvo / Grundträsk Vvo / Skatträsk Vvo / Sca Skog AB / Utterlidens Vvo / Ånäs Vvo / Baktsjaurs Jaktklubb / Hällbergs Jaktvårdsförening / Rönnlidens Jaktlag / Bäcknäs Vvo / Mausjaurs Sameby / Gullöns Jaktvårdsklubb / Renvallens Jaktlag / Sjöträsk Vvo / Storbergs Vvo / K4 Jaktklubb / Avavikens Vvo / Baktåive Vvo / Hedbergs Jaktklubb / Långuddens Jaktklubb / Hornlidens Jaktlag / Grundträsklidens Jaktlag / V Kikkejaur Sameby / Tjintokk Jakt / Lövvikens Vvo / Pjesker-Granudds Jaktlag / Pjeskers Vvo / Vuotners Vvo / Laukers Jaktsällskap / Deppis Vvo / Serrejaur Vvo / Nakteliden / Arvidsjaurs Allmänningsskog / Åkroken-Städdjejaur Vvo / Akkavare vvo / Fjällbonäs Vvo / Rönnbergets Jaktlag

21 Svag Beräkning 2008-2010 Snitt 67 vuxna och 44 kalvar.
Snittareal för vuxen fälld älg, 3430 ha. Snittareal för fälld älg, 2070 ha. Svag / Strittjomvare Byalag / Auktsjaurs Vvo / Tjappsåive Jaktlag / Jerfojaur Vvo / Lomträsk Vvo / Suddesjaur Vvo / Erland Åberg / Ö Kikkejaur Sameby / Utterträsk Jaktklubb / Sveaskog Förvaltnings AB Svea mark även i andra områden.

22 Minsta areal Arvidsjaur
Det är stora skillnader på minsta areal inom kretsen. För hela kretsen är arealen för en fälld älg, 1547 ha. I området med ”god” tillgång är arealen, 538 ha. I området med ”normal” tillgång är arealen, 2132 ha. I området med ”svag” tillgång är arealen, 2070 ha. Minsta areal för att jaktområde skall kunna registreras som licensområde, dvs få en årlig tilldelning av en årskalv är beslutad till 500 ha.

23 Tilldelningstrappa… Första tilldelning en kalv är 500 hektar
Andra tilldelning två kalvar Tredje tilldelning är en vuxen och en kalv Fjärde tilldelningen, bedömning utifrån… Matematisk eller adaptiv/bondförnuft? Spårbarhet (förutsägbarhet) till tilldelningen Områdes indelning, areal/älg Lokala förutsättningar Lokala avskjutnings strategier

24 Beräknings exempel från SLU
En genomsnittsmark i Arvidsjaur på hektar med en låg förekomst av björn… Grundvärden från älg-obsen och avskjutningen inom kretsen under 2011… Hur påverkar en tänkt avskjutning älgstammen? Hur många kilon älgkött i frysboxen ger olika avskjutningar? Vad händer om man skjuter fler kalvar? Vad händer om man bara skjuter tjurar och kalvar? Vad händer om man skjuter en ko istället för en tjur? Vad händer om ändrar fördelningen på skjutna vuxna och kalvar? Vilken tilldelning och avskjutning är önskvärd?

25 Avskjutning om tre(3) kalvar och två (2) tjurar
”Ökad älgstam” Höststam ? Täthet? Sammansättning och reproduktion?

26 Avskjutning om tre(3) kalvar och tre (3) tjurar
”Kött i boxen med en sakta ökande älgstam”

27 Avskjutning tre(3) kalvar och två (2) tjurar och en (1) ko
”Mer kött i boxen och minskande älgstam”

28 Avskjutning fem (5) kalvar och två (2) tjurar
”Kött i boxen och snart horn på väggen”

29 Sammanfattning Arvidsjaurs älgstam
Jaktstrategi de senaste åren Höjd kvalité på älgstammen med en bibehållen numerär på vinterstammen. Höj avskjutningen på årskalvar så att antalet skjutna kalvar ökar i förhållande till antalet skjutna vuxna älgar. Inrikta avskjutningen på unga vuxna älgar (i första hand unga tjurar och i andra hand fjolårskvigor). Svag älgstam, spara produktiva kor och skjut någon/några kalv/ar för istället för tilldelade vuxna älgar. (inri 30% ko av vuxna) Bedömt resultat Oförändrad älgstam till numerär och sammansättning. 900 älgar i vinterstam med årlig avskjutning på 345 älgar med små älgskador. 40 % avskjutning på kalv 30 % på ko av vuxna älgar I huvudsak unga tjurar med låga slaktvikter. Hälften av korna är inte kalvförande. Låg andel kor med dubbelkalv. Åldersläge? Kalvvikter ?

30 Vad vill ha ut av älgstammen?

31 Vad vill jägarna idag/imorgon?
Kött i frysboxen ? Skjuta många älgar ? Skjuta kapitala tjurar ? Betestillgång, ”Acceptabla betesskador på tall”, viltolyckor, annan dödlighet Exempel på olika vägval Vinterstam på cirka 900 älgar, årlig avskjutning på 345 älgar. Fortsätta som idag… Vinterstam på cirka 1000 älgar, årlig avskjutning på 400 älgar. Tillväxt om 100 produktiva älgar i vinterstam Initialt minskad avskjutning > höjd vinterstam antalmässigt. ”Kvalitetshöjning” Spara kor ger ökad produktion Taggbegränsning ger fler större tjurar (vikt och horn) Skjuta mer kalvar (minskar älgbetes skador på tall)

32 ”2015 en vinterstam på 1000 älgar som medger en årlig avskjutning på minst 400 älgar”
Könsfördelning (40% tjurar 60% kor) En produktivare stam av kor möjliggör en ökad andel tjur i vinterstam 70 % av korna skall vara kalvförande (+20%) Nås genom ökad ålder på korna Reproduktion ligger på 60 % (+ 20%) Idag 40 % nås genom ökad ålder på korna ( fler kor med dubbelkalv och fler kalvförande kor) Ökad andel kapitala tjurar (av skjutna tjurar har 20% mer än 10 taggar) Över 12 taggar, nås genom tagg begränsning 3-6 Ökande slaktvikter på vuxna älgar och bibehållen slaktvikt på kalvar Mätbart, indikator på fodertillgången Annan dödlighet oförändrad eller minskande Älgvarning när vandringsälgarna passerar större vägar samt under ”fjolingtiden” Årligen fälls X björnar, ingen vargetablering Jaktbevakning Betesskador på 2%, lokalt högre på vinterståndplatserna för vandringsälg Åtgärder för att öka fodermängden från såväl markägare (vinteravverkning, röjning etc.) som jägare toppröjning, sticklingar etc. Prova stödutfodring på vandringsälgarna vinterståndplatser/lämpliga Årlig avskjutning på minst 400 älgar 40 % vuxna > 160 vuxna älgar varav högst 30 % kor / 48 st 60 % kalv > 240 kalvar Fakta insamling Älg-obs Avskjutnings statistik Åldersbestämning på vuxna älgar Slaktvikter rapporteras Vandringsmönster kartläggs Påverka västerbotten om gemensam jakttid på älg

33 Frågor ?


Ladda ner ppt "Älgstammen i Arvidsjaur"

Liknande presentationer


Google-annonser