Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göran Kennebäck SVK maj 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göran Kennebäck SVK maj 2014"— Presentationens avskrift:

1 Göran Kennebäck SVK maj 2014
Basal elektrofysiologi och de vanligaste supraventrikulära takykardierna Göran Kennebäck SVK maj 2014

2 Retledningssystemet

3 Action potential Cellulär nivå

4 Summation av elektrisk aktivitet på hudkostymen

5 Förmak P

6 Överledning genom AV-noden PQ

7 QRS Kammare

8 Kamrarnas repolarisationstid QT

9 Sinusknuteaktivering basalt och under isoprenalin
CT 70 150 Sinusknuteaktivering basalt och under isoprenalin V cava sup V cava inf Tricuspidalis Crista terminals

10 Elektrofysiologiska begrepp
Konduktionstid: Fortlednings-hastighet i vävnaden Refraktäritet: Den tid som måste förlöpa innan vävnaden kan exciteras igen

11 Blockerad takykardi

12 Elektrofysiologiska begrepp
Konduktionstid: fortledningshastighet i vävnaden Refraktäritet: Den tid som måste förlöpa innan vävnaden kan exciteras igen Heterogenicitet: Såväl hastighet som refraktäritet kan variera lokalt i hjärtvävnad, ex vis i förmaksmuskel-vävnad eller i AV-noden

13 Refraktäritetens påverkan på konduktion
B B ej refraktär refraktär

14 Refraktäritetens påverkan på konduktion
B B ej refraktär refraktär rel refraktär, nedsatt konduktionshastighet

15 Elektrofysiologiska begrepp
Konduktionstid: fortledningshastighet i vävnaden Refraktäritet: Den tid som måste förlöpa innan vävnaden kan exciteras igen Heterogenicitet: Såväl hastighet som refraktäritet kan variera lokalt i hjärtvävnad, ex vis i förmaksmuskel-vävnad eller i AV-noden Block: Fixa och funktionella

16 Crista terminalis V cava sup Tricuspidalis Crista terminals V cava inf

17 Förmaksaktivering registrerat med non-contact mapping

18 Elektrisk aktivering av förmaken under SR
Bachmans bundle Crista terminalis Sinus coronarius

19 Kateterplacering vid elektrofysiologisk undersökning

20 Elektrofysiologisk undersökning med registrering av intrakardiella elektrogram
Stimulering från hö kammare med retrograd konduktion till förmak via accessorisk bana

21 Elektrofysiologisk undersökning med registrering av intrakardiella elektrogram
Stimulering från hö kammare med retrograd konduktion till förmak via accessorisk bana

22 Elektrofysiologisk undersökning med registrering av intrakardiella elektrogram
Stimulering från hö kammare med retrograd konduktion till förmak via accessorisk bana

23 Elektrofysiologiska mekanismer för takykardier
Ökad automaticitet cellnivå aktionspotentialens fas 4 Triggad aktivitet cellnivå Tidiga efterpotentialer – fas 3 Sena efterpotentialer – från vilopotentialen Re-entry Återkoppling runt myokardstruktur t ex klaff, extra retledningsbanor, infarktärr Mikro eller makro

24 Supraventrikulära tackykardier
AV-nodal återkopplingstakykardi (AVNRT) WPW-takykardi (atrioventrikulär takykardi, AVRT) Förmaksfladder Förmakstakykardi

25 Atrioventrikulära noden (AV-noden)
Anterior bana Posterior bana

26 Egenskaper för AV nodens banor
Anteriora banan: snabb konduktion lång refraktärtid Posteriora banan: långsam konduktion kort refraktärtid

27 Överledning via den anteriora snabba banan – det normala

28 AVNRT: mekanism vid uppkomst
Tidigt extraslag, som initialt blockeras i den anteriora banan, fortleds i den posteriora banan med senare retrograd konduktion i den snabba banan åter till förmaket med simultan fortledning till kamrarna.

29 AVNRT av det ovanliga slaget

30 Supraventrikulära tackykardier
AV-nodal återkopplingstakykardi (AVNRT) WPW-takykardi (atrioventrikulär takykardi, AVRT) Förmaksfladder Förmakstakykardi

31 SR med preexcitation

32 SR med preexcitation

33 SR med preexcitation

34 SR med preexcitation

35 Accessorisk bana (AP) preexcitation AVRT(atrioventrikulär reentry takykardi)

36 Återkoppling (re-entry) via accessorisk bana
Extra systole AP refraktär Takykardi

37 Preexcitation definition
För tidig aktivering av kammare eller förmak via annan fortledning än AV noden

38 WPW syndrom Preexcitation takykardi

39 Varianter av takykardi vid WPW
Ortodrom Antedrom

40 Vä-sidig lateral accessorisk bana ortodrom takykardi

41 Vä-sidig lateral accessorisk bana kammarstimulering

42 Posterior accessorisk bana kammarstimulering

43 WPW-takykardi preexciterat förmaksflimmer

44 En 25 årig tidigare frisk man föll plötsligt ner
FALL 1 En 25 årig tidigare frisk man föll plötsligt ner medvetslös i hemmet med generella kramper. Händelsen bevittnades av sambon, som larmade ambulans. Ambulanspersonalen defibrillerade patienten, som återfick sinusrytm. Förnyat hjärtstopp inträffade vid ankomsten till akutmottagningen, varför ytterligare 25 minuter avancerad hjärt–lungräddning (AHLR) och defibrilleringar gavs. EKG under sinusrytm visade preexcitation. Schwieler et al, Läkartidningen nov 2009 FALL 2 En 30-årig man kom till akutmottagningen på grund av sveda i bröstet och palpitationskänsla. Akutsjuksköterskan kopplade patienten till EKG-övervakning och lämnade patienten. Strax därefter fann jourläkaren patienten mycket påverkad och snart därefter medvetslös. EKG visade breddökad oregelbunden takykardi (preexciterat förmaksflimmer) med mycket snabb kammarfrekvens. Patienten defibrillerades till sinusrytm, och EKG visade preexcitation Sinusrytm med preexcitation Preexciterat förmaksflimmer

45 Supraventrikulära takykardier
AV-nodal återkopplingstakykardi (AVNRT) WPW-takykardi (atrioventrikulär takykardi, AVRT) Förmaksfladder Förmakstakykardi

46 Klassiskt förmaksfladder
(cavotrikuspid istmusberoende FFL) 2:1 blockerat fladder Negativa fladdervågor, sågtands-mönster i II, aVF och III; positiva i V1. Frekvens i förmak bpm. Det finns också ovanlig typ som är medursroterat, mer variabla fladdervågor Fladder med varierande blockeringsgrad

47 Medursroterat FFL Vanligen positiva fladdervågor i V1 och inferiort
Medursroterat FFL Vanligen positiva fladdervågor i V1 och inferiort. Denna bild ses dock även vid andra ”atypiska” fladder

48 Förmaksfladder

49 Supraventrikulära tackykardier
AV-nodal återkopplingstakykardi (AVNRT) WPW-tackykardi (atrioventrikulär tackykardi, AVRT) Förmaksfladder Förmakstakykardi

50 Fokal takykardi Mikro reentry (återkoppling) Ökad automaticiet eller
Crista terminalis Bachmans bundle Sinus coronarius SN Fokal takykardi 12 avl EKG skiljer sig inte åt beroende på underliggande mekanism Mikro reentry (återkoppling) Crista terminalis Bachmans bundle Sinus coronarius SN Ökad automaticiet eller triggad aktivitet

51 Fokala förmakstakykardier –
isoelektrisk baslinje mellan P-vågorna

52 Elektrisk aktivering av förmaken under sinusnära makro re-entry
Bachmans bundle SN Makro reentry Crista terminalis Sinus coronarius

53 Elektrisk aktivering av förmaken under re-entry vä förmak
Bachmans bundle SN Makro reentry Crista terminalis Sinus coronarius

54 Makro re-entry förmakstakykardier –
Ej isoelektrisk baslinje mellan P-vågorna Perimitralfladder CTI fladder

55 Förmakstakykardi Re-entry: kan utlösas av programmerad stimulering. Mikro eller makro. Fokal: kan ibland utlösas av isoprenalin 70% lokaliserade i hö förmak. Ofta längs crista terminalis, längs septum, kring mitralis- och tricuspidalisostiet och i lungvener.

56 Insulander 09


Ladda ner ppt "Göran Kennebäck SVK maj 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser