Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsträff om Idrottslyftet 2016 – 2019 VÄLKOMMEN!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsträff om Idrottslyftet 2016 – 2019 VÄLKOMMEN!"— Presentationens avskrift:

1 Informationsträff om Idrottslyftet 2016 – 2019 VÄLKOMMEN!

2 Om dagen Syfte: Ge samtliga distrikt möjlighet att få en djupare insyn i IL 2016 - 2019 Mål: Tydliggöra vad som gäller för Idrottslyftet 2016 - 2019 Arbetsgång: Enligt program Regler/förhållningssätt: Inga frågor är för dumma för att ställas. Var aktiva – lyssna, ställ frågor, reflektera! Roller: Lena, Anders och Daniel leder mötet. Övriga deltar så aktivt som möjligt genom att ställa frågor och göra medskick

3 Dagens program 09.30Inledning (med presentation och förväntningar på dagen) 09.45Stödorganisationernas roll generellt 10.30Idrottslyftet 2016 – 2019 11.30Lunch 12.30Idrottslyftet 2016 – 2019 13.30Stödorganisationernas roll inom IL 14.00Samtal (inklusive fika 14.30) 15.30Tack för idag

4 Stödorganisationernas roll? Samspelet Centralt – Regionalt Samspelet RF/DF – SISU/SISU-d

5 Verksamhetsinriktning 2016 - 2017 Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning för att styra, leda och prioritera verksamheten för RF och SISU Idrottsutbildarna de två nästkommande åren, samt vad dess distriktsorganisationer och basverksamheten ska fokusera på utifrån att Stödja, Leda, Företräda, Bilda och Utbilda idrottsrörelsen. Verksamhetsinriktning 2016 – 2017 utgår från RS förslag till Strategi för Svensk idrotts framtid som idrottsrörelsen har identifierat med sikte på önskad riktning 20125.

6 1977 37 år sedan!

7 1982 32 år sedan!

8 2015

9 Elitidrot t Elitförberedande idrott Ungdomsidrott 13-20 Barnidrott 0-12 Elitidrott Så mångaSå längeSå bra

10 Om vi verkligen vill vara en idrottsrörelse som siktar mot att så många som möjligt ska vilja/kunna och få vara med så länge som möjligt… Så krävs en sån bra verksamhet som möjligt…

11

12 Saklig förändring Känslomässig förändring Styrsystem - ekonomi - belöning - resurser - prioriteringar - IT-system Struktur - organisering - verksamhet - tävling Kultur - attityder - värderingar - beteende - lärande - språk - ledarskap Förändringsstrategier

13

14 Färre Ungdomar

15 – En försämrad kondition kan bara bero på en minskad mängd intensiv fysisk aktivitet – Jag föreställer mig att leken förr var nog så intensiv som dagens träning. Men vardagslek i dag kräver mycket mindre högintensiv verksamhet. Nu är vi med i en förening och när man är där tränar man, övrig tid rör man sig kanske inte alls, om man ska spekulera lite. Örjan Ekblom GIH Sämre tränade

16 Tveksam verksamhet

17 Idrottens kärnlogik Den kännetecknas av en idrott som med ungas stigande ålder blir alltmer: prestations- och resultatinriktad kravfylld i termer av resultat tränings- och tävlingsintensiv tidskonsumerande selekterande och rangordnande ledd av ledare som förkroppsligar och praktiserar kärnlogiken ointresserad av breddad verksamhet byggd på olika individers självbestämda ambitionsnivåer Elitförberedande idrott Ungdomsidrott 13-20 Barnidrott 0-12 Elitidro tt

18

19

20

21 Exempel: Belöningssystem Bidragssystem Bedömningskriterier Tävlingsstrukturer Rankingsystem Kvalsystem Organisationsstruktur System Strukturer Vad premieras i idrotten/föreningen? För vad blir man ”sedd” som tränare? DET styr verksamheten oavsett vad ni och vi säger för övrigt…

22 Mer bakgrund RIM Ramböll Nyckeltal

23 Syfte: Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

24 Mål: att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år. – Där utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott – och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening.

25 Livslångt idrottande - triangel blir rektangel ”Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt”

26 5 utgångspunkter för Idrottslyftet 2016-2019

27 Att Idrottslyftet får en starkare koppling svensk idrotts strategi mot 2025. Idrottslyftet ska inte vara en egen verksamhet utan ett medel att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen.

28 Att Idrottslyftet får en tydligare koppling på föreningsidrottens egenvärde snarare än på vissa grupper eller frågor. Idrottslyftet ska bidra till att utforma en verksamhet som inte bara är öppen för alla utan också av alla upplevs som attraktiv och välkomnande. Lyckas idrottsrörelsen med detta kommer den också att rekrytera, och behålla, barn och ungdomar som den idag inte når och därmed också bättre uppfylla den viktiga samhällsfunktion som idrotten har. (positiva effekter)

29 Att RF och SF ges en tydligare ledande roll i arbetet. RF ska i större utsträckning följa SF:s arbete med utvecklingen av idrottsverksamhet för barn och unga. Konkret innebär det att RF/SISU stöttar SF med att ta fram utvecklingsplaner, godkänner dessa och även följer upp dessa tillsammans med SF. Det innebär också att SF gentemot sina föreningar, har uppdraget att maximera nyttan med medlen och därmed tydligare följa upp vad som görs och vilka resultat som genereras. Det viktiga är att effekter blir märkbara på föreningsnivån.

30 Att idrottsrörelsens stödorganisationer ses som en enhet och erhåller resurser för att kunna stötta SF:s och föreningarnas arbete utifrån identifierade behov. Detta innebär att RF med sina distrikt och SISU Idrottsutbildarna med sina distrikt tillsammans optimerar sina medel och krafter i rollen som stödorganisationer. Förväntad effekt är ett än bättre stöd till SF i deras utvecklingsarbete.

31 Att kraven på SF är olika beroende på omfattningen av deras föreningsverksamhet och i vilken utsträckning SF har en organisation som kan arbeta med frågorna. De SF som har störst verksamhet får större krav på sig avseende sina utvecklingsplaner och sitt deltagande i kompetensutvecklingsinsatser. Erfarenheten har visat att Idrottslyftet i många fall är en isolerad verksamhet i SF och därmed bör krav ställas för att säkerställa ett större internt engagemang. Det leder till att betydligt fler blir involverade i utvecklingsinsatser kopplade till Idrottslyftet.

32 Placering LOK- stöd % medel Idrottslyftet (utv.stöd samt föreningsstöd)Enbart utvecklingsstöd Topp 1081,58%55,80%44,51% 11 till 2010,74%14,82%16,30% 21 till 304,72%11,60%14,15% 31 till 401,81%7,52%9,80% 41 till 500,82%4,39%6,14% 51 till 600,29%3,32%4,98% 61 till 700,04%2,81%4,11%

33 Likheter/skillnader jämfört med nuvarande period Nytt syfte och mål De prioriterade områdena (förutom anläggning) plockas bort Samma ekonomiska fördelningsnyckel DF ansvarar fortsatt för anläggningsfrågor och ska i övrigt under 2016 verka för en övergång till det nya upplägget. Det innebär att medel satsas på att avsluta pågående verksamhet samtidigt som hänsyn börjar tas till SF:s identifierade behov. En sökväg mindre för IF. Ansökan till DF + SISU-d (exklusive anläggning) slås ihop. Differentierade krav på SF Kompetensutvecklingsprogram Rådet för Idrottslyftet ersätts med Idrottsrådet

34 Redogörelse inför 2016 Ska vara RF tillhanda senast den 15 november via särskilt formulär, som skickas ut i mitten av september. Tänk på: Att ha Idrottslyftets syfte och mål i fokus, när ni planerar era utvecklingsinsatser Att titta på de nyckeltal Peter/Thomas presenterat och fundera på om de kan ge er vägledning i hur era resurser bör nyttjas. Att ni under 2016 måste avsätta tid för att arbeta med kartläggning, analys och utvecklingsplan. Att ni kommer att ha ungefär lika mycket medel till förfogande under 2016 som under 2015.

35 Redogörelse inför 2016 Följande frågor ska besvaras:

36 Redogörelse inför 2016

37

38 Anläggningar och idrottsmiljöer Anläggnings- och idrottsmiljöpolitiskt program Rådet Regelverket Register

39 Kartläggning, analys och utvecklingsplan Under 2016 ska SF kartlägga och analysera sin verksamhet för barn och unga. Arbetet ska mynna ut i en utvecklingsplan för perioden 2017 – 2019, som också ligger till grund för hur Idrottslyftets medel används. Hur arbetet med kartläggning och analys ska genomföras och hur utvecklingsplanen ska utformas kommer att beskrivas på en gemensam träff för samtliga förbund den 10 november Förbunden ska lämna in sina planer till RF senast den 1 september 2016.

40 Utvecklingsplan för SF´s verksamhet för barn och unga 7 – 25 år som jackar i SF´s övergripande strategi och leder mot de övergripande målen mot 2025 Identifiera och resursprioritera respektive SF´s basutvecklingsbehov (viktigaste behov) Analys Hur kommer det sig att det ser ut som det gör? Interna faktorer resp. Externa Kartläggning Hur ser det ut hos oss? Forskning inom området

41 FöreningIndividFörbund

42 Kartläggning, analys och utvecklingsplan Distrikten ska vara ett stöd till SF i deras utvecklingsarbete och ska fortsatt fördela medel till föreningar. Samtliga distrikt ska även under 2016 göra en SWOT-analys av idrotten för barn och unga i distriktet. Där identifieras styrkor och svagheter, möjligheter och hot. Utifrån denna analys och med hänsyn tagen till SF:s utvecklingsplaner görs sedan en plan för distriktens nyttjande av medlen för 2017-2019. Distrikten ska lämna in sina planer till RF senast den 1 september 2016.

43 Antecknare! Samtalsledare! Rapportör!

44 Styrkor Svagheter Möjligheter Hot Vad (vilka parametrar) anser ni vara relevanta titta på med hjälp av SWOT i distrikten för att Idrottslyftets resurser ska användas på bästa möjliga sätt?

45 Typologi över föreningar TypLångsiktiga målPrimära medelÖverlapp ILKonflikter ILTypinsatser föreningsnivå Typisk förening Framgångsrik tävlingsverksamhet Rekrytering/förädling av talanger Hög kvalitet i träningsverksam- heten Hög kvalitet i verksamhet Fokus på att behålla deltagare Snäv rekrytering Tävlingslogik riskerar att stöta bort deltagare Insatser för att bredda verksamheten. Enköping SSK Starka deltagare Kärlek till sporten Bred rekrytering Hög kvalitet i träningsverksam- heten Bred rekrytering Hög kvalitet i verksamhet Fokus på behålla Brist på progression kan ev. stöta bort deltagare Insatser för att bibehålla kvalitet i verksamheten Lund Giants Framgång på elitnivåRekrytering av talanger Gallring --Snäv rekrytering Gallringsmekanismer --Luleå Hockey Starkt lokalt samhälleBred verksamhet Egenmakt Bred rekrytering Fokus på att behålla deltagare --Insatser för att öka chans till överlevnad Medåkers IF Överlevnad på kort sikt

46 71 SF´s utvecklings- planer utifrån deras unika behov 21 distrikts behovsprövade insatser utifrån sitt unika nuläge Distrikten ska ta hänsyn till SF´s utvecklingsplaner och distriktets nuläge när bedömningar görs av hur Idrottslyftsmedlen ska användas för att effekt ska ske på föreningsnivå! Hur gör vi på bästa sätt? Tankar! Idéer! Medskick!

47 Kompetensutvecklingsinsatser Under Idrottslyftet 2016 och framåt kommer såväl SF som distrikt att få delta i ett kompetensutvecklingsprogram kring barn- och ungdomsidrott. Omfattningen av programmet och krav på deltagande kommer att variera beroende av förbundets storlek

48 Vilket innehåll önskar ni? Hur ofta? I vilken form?

49 IL-handläggare/barn- och ungdomsexpert?

50 Viktiga datum 1 oktober 2015Sista dag att anmäla sig till träffen den 10 november 10 november 2015Träff om kartläggning och analys mm för SF, DF och SISU-d 15 november 2015Sista dag att lämna in redogörelse inför 2016 1 december 2015Sista dag för RF att ge återkoppling på era redogörelser för 2016. 1 januari 2016Nytt Idrottslyftsår startar (15 mars 2016Sista dag att redovisa IL 2015) 1 september 2016Sista dag att lämna in utvecklingsplan för perioden 2017 – 2019

51 Övrigt Idrottslyftets ABC Idrottslyftsapplikationen

52 Stödorganisationernas roll inom IL Uppdraget i stort uppdraget inom IL Riktade IL-medel Folkbildningsmedel SF-stöd (SF-team/Idrottskontakter) Distriktsbehovsstyrda insatser

53 Idrottslyftet 2016 - 2019 Förväntningar? Möjligheter? Eventuella farhågor?


Ladda ner ppt "Informationsträff om Idrottslyftet 2016 – 2019 VÄLKOMMEN!"

Liknande presentationer


Google-annonser