Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Vid frågor kring materialet kontakta: KPB Boxanalys 2015-05-27 1 Vård och omsorg om äldre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Vid frågor kring materialet kontakta: KPB Boxanalys 2015-05-27 1 Vård och omsorg om äldre."— Presentationens avskrift:

1 1 Vid frågor kring materialet kontakta: jan.mohammad@skl.se yvonne.thorell@leksand.se KPB Boxanalys 2015-05-27 1 Vård och omsorg om äldre

2 Om KPB boxanalys 2 Syftet med boxanalysen är att: Ge en överblick av indikatorer som mäter kostnader och kvalitet inom äldreomsorgen och som finns tillgängliga nationellt för jämförelser mellan kommuner Ge stöd i att analysera relevanta indikatorer Hjälpa till att ställa rätt frågor till indikatorerna Strukturera indikatorer i analysområden Identifiera förbättringsområden För mer information om metoden Kostnad per brukare (KPB) se www.skl.se/kpb Där hittar du också kontaktuppgifter till handläggarna på SKL.

3 Så här gör du Hitta dina nyckeltal i Kolada www.kolada.se Ta hjälp av denna manual,www.kolada.se sid 44-51. Använd Koladas funktion för färgsättning, sid 48-51 Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Hämta en tom boxanalys på www.skl.se/kpbwww.skl.se/kpb Lägg in dina siffror i den tomma boxanalysen. Nyckeltalsförteckningen på sid 33-43 hjälper dig att hitta rätt nyckeltal till rätt bild. Nu har du en boxanalys för din kommun klar att analysera!

4 Boxanalysen ger stöd i analysarbetet 4 13425 Beslut, genom- förande och uppföljning av förbättringar Ta fram förbättrings- förslag Fördjupad analys Initial analys och prioritering av indikatorer Förberedelser KPB resultatet färdigt Boxanalysen ger en första bild av verksamheten. Hur ligger vi till i jämförelse med andra kommuner? Vad behöver vi gräva djupare i?

5 Lathund för boxanalysen – skriv ut och stäm av under vägen! 5  Är utfallet på indikatorerna rimligt eller känt sedan tidigare? Om inte:  Hur ser utfallet på indikatorn ut över de senaste åren?  Hur är indikatorn uppbyggd? Oftast har kommunen själv rapporterat in underlaget till indikatorn. Är det oklart, ta kontakt med SKL.  Undersök om de inlämnade uppgifterna är korrekta.  Gå igenom boxanalysen och lista de indikatorer där kommunen har avvikande utfall eller som kommunen vill analysera vidare.  Lista möjliga förklaringar till utfallet och börja fundera på hur en fortsatt analys kan ge mer information  Kan de förklarande indikatorerna hjälpa till att förstå utfallet?  Kan någon av de faktorer som nämns i ”Vad mäter indikatorn” i denna manual ge en förklaring till utfallet?  Om området känns viktigt att analysera djupare, fortsätt genom att följa stegen i analyshandboken som SKL tagit fram tillsammans med Öppna jämförelser inom äldreomsorg.analyshandboken

6 Om KPB boxanalys 6 Förutsättningar för att använda KPB:s boxanalys Kommunen deltar i KPB. Om kommunen inte är med i KPB kommer vissa nyckeltal i boxanalysen att saknas, men du kan ändå använda den för att få stöd i en första prioritering. Analys med hjälp av boxanalysen kräver eget arbete med att föra in kommunens siffor i boxanalysen. Arbetet kan begränsas genom att kommunen endast gör en del av analysen. För att få stöd i att ta fram och använda boxanalysen kan kommunen delta på de utbildningar som SKL anordnar, se hemsidan för mer information.

7 Översikt av boxanalysen Övergripande indikatorer Ordinärt och särskilt boende Effektivitet Sid 8-11Sid 13-22Sid 24-32 7

8 (2) Avvikelse från std. kostnad (5) Andel inv 65+ med insats 11,1 % 4,5 % (4) Andel 80+ i befolkningen 7,0 % (1) Kronor/ invånare (65+) (3) Kronor/ brukare (6) Ytterfall 58 429 228 685 12,2 % Genomsnitts kostnad Omfattning Äldreomsorg SoL Bild 1: Övergripande indikatorer Hög kostnad/kostnadsdrivande faktor. 25 % av kommuner Medel kostnad/kostnadsdrivande faktor. 50 % av kommuner Låg kostnad/kostnadsdrivande faktor. 25 % av kommuner Kostnad- eller kvalitetsindikator Förklarande indikator 8 För fullständigt indikatornamn och källhänvisning se sid 35. Utförlig förklaring av symboler på sid 34.sid 35sid 34

9 Vad mäter indikatorerna? 9 Kronor/ invånare Äldreomsorgens totala kostnad dividerad med antal invånare som är aktuella för insatserna Andel i kommunens befolkning som är 80 år och äldre Indikatorerna i det här fältet mäter verksamhetens omfattning. Med omfattning menas hur stor verksamheten är. Inom socialtjänsten innebär det oftast hur många brukare som är inne i verksamheten. Omfattningen har direkt påverkan på totalkostnaden. Omfattning För att förstå utfallet i indikatorn, ta hjälp av de förklarande indikatorerna nedan. En större andel äldre personer i befolkningen leder till ett större behov av äldreomsorg och en högre kostnad per invånare. En större andel av befolkningen som får insatser från socialtjänsten leder till en högre kostnad per invånare. Andel i kommunens befolkning som har en insats av verksamheten GenomsnittskostnadOmfattning Andel inv 65+ med insats Andel 80+ i befolkningen

10 Vad mäter indikatorerna? - Omfattning 10 Avvikelse från standardkostnad Indikatorn visar om kommunens totala kostnader är högre eller lägre (i procent) än vad som förväntas utifrån kommunens struktur (t.ex. ålder, folkhälsa och civilstånd) Låg kostnad: Kommunen har totalt sett lägre kostnader än vad som förväntas av strukturen. En fortsatt analys bör undersöka kvaliteten i verksamheten. Medelkostnad: Kommunen har de kostnader som förväntas utifrån strukturen, men det kan finnas effektiviseringspotential. Hög kostnad: Området bör analyseras vidare. Vad beror avvikelsen på? Ta hjälp av boxanalysen. GenomsnittskostnadOmfattning

11 Vad mäter indikatorerna? 11 Kronor/ brukare Totala kostnaden för äldreomsorgen dividerat på antalet brukare inom verksamheten Ytterfall Andelen brukare vars kostnad överstiger 600 000 kr, den genomsnittliga brytpunkten mellan insatser i ordinärt och särskilt boende Indikatorerna i det här fältet mäter hur mycket vård och omsorg man ger till de personer som har en insats inom verksamheten. En verksamhet kan vara liten till omfattningen och ha låga totalkostnader men samtidigt ge mycket till de brukare som är inne i verksamheten, dvs man ger mycket till få personer. Kostnad per brukare är ett samlat resultat av kommunens ambition och politik, biståndsbedömning och produktiviteten i utförandet. Indikatorn ger här endast en övergripande bild, den blir mer intressant när den senare i boxanalysen delas upp i olika verksamhetsområden. En stor andel kan vara ett resultat av ojämn balans mellan olika insatser (t.ex hemtjänst och särskilt boende) eller stort vård- och omsorgsbehov hos en viss grupp. Indikatorn ger här endast en övergripande bild, den blir mer intressant när den delas upp i olika verksamhetsområden. Genomsnittskostnad Omfattning

12 Övergripande indikatorer Ordinärt och särskilt boende Effektivitet Sid 8-11Sid 13-22Sid 24-32 12

13 (5) Andel invånare med insats * (7) Timmar/ brukare/månad * (2) Kronor/tim 6,6 % 17,5 655 (14) Andel invånare med insats * (11) Kronor/ dygn 4,5 % 1 776 (17) Väntetid, antal dagar 21 (15) Andel belagda dygn 94 % (9)Hälsotillstånd, andel gott * 41 % (16)Hälsotillstånd, andel gott * 20 % (1) Kronor/ invånare * (4) Ytterfall 22 980 3,0 % 650 85529 140 26,8 % 250 879 (19) Dygn i korttidsboende/inv * 2,1 (10) Kronor/ invånare * (12) Kronor/ brukare * (13) Ytterfall (3) Kronor/ brukare * (18) Omsättning, antal brukare per plats 1,4 (6) Andel brukartid (8) Personal- kontinuitet, personal/2v 15 62 % Bild 2: Hemtjänst och särskilt boende Genomsnitts- kostnad ProduktivitetOmfattning Ordinärt boende/Hemtjänst Genomsnitts- kostnad ProduktivitetOmfattning Särskilt boende * = 65 år och äldre 13 För fullständigt indikatornamn och källhänvisning se sid 36-37. Förklaring av symboler på sid 34.sid 36-37sid 34

14 Vad mäter indikatorerna? 14 Indikatorn visar verksamhetens totala kostnader i förhållande till den äldre befolkningen. Genom att ställa kostnaderna mot antal äldre i befolkningen går kostnaderna att jämföra med andra kommuner. Indikatorerna i det här fältet mäter omfattningen på verksamheten. Med omfattning menas hur stor verksamheten är, inom socialtjänsten innebär det oftast hur många brukare som är inne i verksamheten. Omfattningen har direkt påverkan på totalkostnaden. Med hjälp av dessa indikatorer kan man också få en uppfattning om balansen mellan ordinärt och särskilt boende. Det vill säga om kommunen direkt eller indirekt har prioriterat någon insats. Omfattning Kronor/ invånare En hög kostnad per invånare kan vara ett resultat av att kommunen direkt eller indirekt prioriterat denna insats. För att tolka indikatorn korrekt krävs analys av de förklarande indikatorerna på följande sidor. Genomsnittskostnad Produktivitet Omfattning

15 Vad mäter indikatorerna? - Omfattning 15 Antal boendedygn på korttidsboende i förhållande till den äldre befolkningen. Indikatorn visar omfattningen av korttidsboende i kommunen. Korttidsplatser är generellt sett dyrare än platser på särskilt boende och kan därför leda till en högre kostnad. Ett stor antal dygn på korttidsboende kan betyda att kommunen har lång väntetid till särskilt boende eller att brukarna tackar nej till de platser som erbjuds. Det kan också vara ett resultat av en bristande samverkan med landstinget som gör att vårdplaneringen inte fungerar. En annan förklaring kan vara att personerna inte kan komma hem i tid pga. bristande planering med bostadsanpassning. Invånare 65+ med insats Andel av den äldre befolkningen i kommunen som får insatsen. En hög andel kan leda till en hög kostnad per invånare. En stor andel inom ordinärt boende kan vara resultatet av ett stort behov hos befolkningen, t.ex. en hög andel äldre. Det kan också vara ett resultat av att kommunen politiskt prioriterat denna insats, t.ex. genom kvarboendeprincipen. En annan möjlig förklaring är brist på platser inom särskilt boende. En stor andel inom särskilt boende kan vara ett resultat av att kommunen har prioriterat byggande av boende och/eller att det finns ett stort omsorgsbehov hos befolkningen. Dygn i korttidsboende/inv Genomsnittskostnad Produktivitet Omfattning

16 Vad mäter indikatorerna? - Omfattning 16 Väntetid Genomsnittlig väntetid i dagar till erbjudande om plats i särskilt boende. En lång väntetid indikerar att kommunen kanske saknar tillräckligt med boendeplatser eller att brukarna tackar nej till de platser som erbjuds. Bristande bostadsplanering (dvs in- och utflyttningsrutiner) kan också vara en förklaring. Lång väntetid kan leda till höga kostnader inom ordinärt boende och är också negativt ur kvalitetssynpunkt för brukaren. En kort väntetid är positivt för brukaren men kan också vara en indikation på att det finns för många platser och att platser står tomma vilket i allmänhet är kostnadsdrivande. Kommunen kan med hjälp av KPB analysera kostnaden för hemtjänst för de personer som står i kö till särskilt boende, för att få en bild av ev kostnadsbesparing vid flytt till boende. Genomsnittskostnad Produktivitet Omfattning

17 Vad mäter indikatorerna? 17 Indikatorn visar den totala kostnaden för verksamheten fördelad på antalet beviljade eller verkställda timmar eller dygn. Indikatorn är ett mått på produktiviteten i verksamheten. Indikatorerna i det här fältet mäter produktiviteten inom hemtjänst och särskilt boende. Produktivitet handlar om hur stora prestationer, hur stor produktionsvolym, som åstadkoms med de resurser som används. Hög produktivitet innebär att mycket blir gjort med befintliga resurser. Prestationerna är de tjänster som produceras, exempelvis de utförda hemtjänstinsatserna. Kronor/tim En hög kostnad inom hemtjänst är ofta ett resultat av att personalen utför mycket arbete utöver den tid de är hos brukaren, dvs en låg brukartid. En hög kostnad inom särskilt boende är ofta ett resultat av hög personaltäthet, men även andra faktorer som kostnad för gemensamhetsutrymmen spelar roll. Produktivitet Kronor/dygn Genomsnittskostnad Produktivitet Omfattning

18 Vad mäter indikatorerna? - Produktivitet 18 Andel brukartid Personal- kontinuitet Antal olika personal som en brukare träffar under 14 dagar inom hemtjänsten. Både hög och låg kontinuitet kan vara tecken på ineffektivitet. Resultatet speglar planeringen. Vad som är det optimala värdet ur effektivitetsynpunkt i den enskilda kommunen och vad är bäst för brukarna varierar och bör analyseras på hemmaplan. Andel av personalens tid som är hos brukaren. Detta är den kanske viktigaste faktorn för att förklara kostnaden för utförandet. Låg andel brukartid och hög kringtid leder till en dyr hemtjänsttimme. En låg brukartid tid kan t.ex. vara resultatet av långa restider, ineffektivitet i ruttplaneringen och en organisation som inte sätter brukaren i fokus. Beläggning Andel boendedygn inom särskilt boende som varit utnyttjade under ett år. Beläggning är ett resultatet av hur väl kommunen har lyckats utnyttja platserna inom särskilt boende. Låg beläggning kan bero på för många platser men också ineffektivitet i boendeplaneringen - hur ser rutinerna ut för in- och utflyttning? Kommunen bör analysera kringtiden för att ta reda på vad den består av. Är bemanningen anpassad efter brukarnas behov eller efter kultur och tradition? Används genomförandeplaner i personalens planering? Genomsnittskostnad Produktivitet Omfattning

19 Vad mäter indikatorerna? - Produktivitet 19 Omsättning Antal personer per plats inom särskilt boende under ett år. Hög omsättning kan leda till högre kostnader på grund av att platser står tomma samt ökad administration. Genomsnittskostnad Produktivitet Omfattning

20 Vad mäter indikatorerna? 20 Kronor/ brukare Genomsnittskostnad för brukarna i kommunen. Indikatorerna i det här fältet visar hur mycket vård och omsorg som ges till de personer som har en insats inom verksamheten. Resultatet påverkas både av biståndsbedömningen och utförandet. Inom ordinärt boende är det stora variationer på dessa indikatorer mellan kommunerna. Inom ordinärt boende är snittkostnaden per brukare ett resultat av både biståndsbedömning och utförande. Hög kostnad kan vara resultatet av att kommunen har en generös biståndsbedömning som ger brukarna många timmar/månad eller en biståndsbedömning som inte har tydliga riktlinjer, eller riktlinjer som inte följs. Men det kan också vara resultatet av ett ineffektivt utförande. Tips för vidare läsning skriften Koll på hemtjänsten?Koll på hemtjänsten? Om kommunen har en hög kostnad per dygn inom särskilt boende får kommunen också en hög kostnad per brukare. Genomsnittskostnad Produktivitet Omfattning

21 Vad mäter indikatorerna? – Genomsnittskostnad 21 Timmar/brukare Beviljade timmar i genomsnitt inom hemtjänsten, per brukare och månad. Om brukarna beviljas många timmar hemtjänst leder detta till högre kostnader per brukare än om brukarna beviljas få timmar. Antal beviljade timmar varierar med brukarnas behov, schablontider för insatser och ”tröskeln” för beviljande av hemtjänst. Men också på hur riktlinjerna tillämpas i kommunen. Beviljade timmar bör analyseras utifrån brukarnas behov. Stora variationer i antalet beviljade timmar per brukare och handläggare i en kommun kan vara ett tecken på att det finns skillnader mellan handläggarna i följsamhet till kommunens riktlinjer/motsvarande. Det kan därför vara värdefullt för kommunen att följa upp hur antalet beviljade timmar fördelar sig per handläggare och hur utvecklingen ser ut över tid. Det ger underlag för att diskutera och säkra arbetsmetoder och därigenom också att minska eventuella skillnader i bedömningarna. Tips för vidare läsning se skriften Koll på hemtjänsten?Koll på hemtjänsten? Ytterfall Andel brukare vars totalkostnad under ett år överstiger 600 000 kr. Genom att analysera ytterfall kan kommunen se om den har rätt balans mellan sina verksamheter. En hög andel ytterfall inom ordinärt boende kan t.ex. vara resultatet av kvarboendeprincipen eller pga. lång väntetid till särskilt boende. En hög andel i särskilt boende uppstår då kostnaden för en plats överstiger gränsen för ytterfall. Detta är en grupp av brukare som kommunen bör analysera vidare. Kan man göra (eller kunde ha gjort) någon särskild insats för att minska kostnaderna för den här gruppen? Exempelvis se över antalet platser på särskilt boende, förbebyggande arbete m.m. Genomsnittskostnad Produktivitet Omfattning

22 Vad mäter indikatorerna? – Genomsnittskostnad 22 Hälsotillstånd, andel gott Andel brukare som uppgett att de har mycket eller ganska gott hälsotillstånd. En låg andel brukare som uppger att de har ett gott hälsotillstånd kan vara kostandsdrivande. Detta eftersom brukarna har ett större behov av hjälp, kommunen behöver då bevilja fler insatser inom hemtjänsten eller ha en högre personaltäthet på de särskilda boenden. Hälsotillståndet hos brukarna kan bero på många faktorer som t.ex. folkhälsan i kommunen. Kommunen kan på lång sikt påverka hälsotillståndet hos medborgarna genom förebyggande åtgärder. Genomsnittskostnad Produktivitet Omfattning

23 Övergripande indikatorer Ordinärt och särskilt boende Effektivitet Sid 8-11Sid 13-22Sid 24-32 23

24 Skillnad mellan produktivitet och effektivitet 24 Produktivitet avser hur mycket som görs i förhållande till resurserna. Effektvitet tar även hänsyn till resultat och grad av måluppfyllelse. Klarar vi målen för verksamheten? Får brukarna sina behov tillgodosedda? Använder vi tillgängliga resurser på bästa sätt utifrån våra mål för verksamheten? Effektivitet är ett vidare begrepp än produktivitet och inbegriper inte bara att göra sakerna rätt utan även att göra rätt saker.

25 (2) Helheten (6) Hänsyn till åsikter/önskemål (5) Möjlighet påverka tid (7) Tillräckligt med tid (3) Alltid bra bemötande (4) Mycket trygg Bild 3: Effektivitet inom hemtjänst För fullständigt indikatornamn och källhänvisning se sid 38-39. Förklaring av symboler på sid 34.sid 38-39sid 34 25 78 % 49 % 92 % 58 % 90 % 82 % 65 % (8) Möjlighet framföra klagomål (9) Aldrig kränkt av personalen 90 % (10) Hälsotillstånd andel gott (11) Oro och ängslan, svåra besvär 35 %2 % Brukarundersökning, kvalitet i verksamheten Samtliga indikatorer avser personer 65 år och äldre Hemtjänst Övriga indikatorer hemtjänst (12) Personal- kontinuitet, personal/2v 15 (1) Kronor/ timme 655 Grupp med lägst kostnad Grupp med högst kostnad 596 849 Kostnad / produktivitet

26 (2) Helheten(8) Maten (10) Komma ut(11) Aktiviteter (6) Hänsyn till åsikter/önskemål (5) Möjlighet påverka tid (7) Tillräckligt med tid (9) Måltidsmiljö (12) Gemensamhets- utrymmen (13) Utomhusmiljö (3) Alltid bra bemötande (4) Mycket trygg Bild 4: Effektivitet inom särskilt boende För fullständigt indikatornamn och källhänvisning se sid 40-41. Förklaring av symboler på sid 34.sid 40-41sid 34 26 (14) Aldrig kränkt av personalen 63 %55 %85 % 87 %56 %80 %67 % 51 %47 %61 %57 %52 % Brukarundersökning, kvalitet i verksamheten 86 % (15)Hälsotillstånd, andel gott 23 % (16) Oro och ängslan, svåra besvär 10 % Samtliga indikatorer avser personer 65 år och äldre Särskilt boende (1) Kronor/ dygn 1 776 1 586 1 987 Boende med lägst kostnad Boende med högst kostnad Kostnad / produktivitet

27 Bild 5: Kvalitet inom sammanhållen vård och omsorg För fullständigt indikatornamn och källhänvisning se sid 42-43. Förklaring av symboler på sid 34.sid 42-43sid 34 27 Samtliga indikatorer avser personer 65 år och äldre förutom indikatorerna som berör läkemedel och fallskador som avser 75 respektive 80 år och äldre Sammanhållen vård och omsorg …"Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa, ordinärt boende” …"Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa, särskilt boende" Senior Allert och övriga (14) Fallskador i befolkning 80+ StrokeLäkemedel (13) Väntetid, antal dagar 52 63 (1) Rehabilitering efter utskrivning (2)Funktionsförm åga efter stroke (3) Tre eller fler psykofarmaka (4) 10 eller fler läkemedel (5) Olämpliga läkemedel (6) Användning av antipsykotiska 54 % 72 %11,2 % 18,8 %11,0 %6,1 % (15) Frakturer på lår och höft 1085 (12) Åtgärder (…) särskilt boende 54 % (11) Åtgärder (…) ordinärt boende - (8) Brytpunktsamtal (7) Smärtskattning (9) Eftersamtal med närstående (10) Behovsordination av opioid Palliativ vård och omsorg 40 % 41 % 64 % 95 %

28 Vad mäter indikatorerna? Indikatorerna bygger på den nationella brukarundersökningen och speglar vad brukarna tycker om verksamheten. Kvalitet i verksamheten Indikatorerna i det här fältet visar kvaliteten inom äldreomsorgen. Tillsammans med kostnader kan de visa effektiviteten, dvs vad kommunen faktiskt får ut av de kostnader som den har för verksamheten. Det finns flera olika indikatorer som tillsammans fångar en stor del, men inte allt, av vad som är kvalitet och resultat för brukaren. Indikatorerna är hämtade från Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre. För mer information om Öppna jämförelser och varje indikator se http://www.skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/socialtjanst/aldre Brukarnas bedömning är ett resultat av vilka förväntningar som brukarna har och hur väl verksamheten kan svara mot dessa. Personalens bemötande, individanpassning, brukarfokuserad organisation och kommunikation med brukare och anhöriga är exempel på faktorer som har betydelse för att brukarna ska vara nöjda med verksamheten. För att få mer information om brukarnas upplevelser är intervjuer och fokusgrupper med brukare exempel på bra metoder. Andra tips finns i rapporten framgångsfaktorer inom äldreomsorgen. framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Kommuner som har uppgifter på enhetsnivå kan ta hjälp av fyrfältare, dvs diagram där kostnader och kvalitet ställs mot varandra. Om spridningen är stor mellan enheterna kan man få mer information om orsakerna genom att jämföra arbetsätt mellan enheterna. Gör en egen fyrfältare med hjälp av prioriteringsstödet: http://prioriteringsstodet.skl.se/ http://prioriteringsstodet.skl.se/ 28 Brukarundersökning

29 Vad mäter indikatorerna? - Kvalitet i verksamheten Indikatorerna kommer från det nationella läkemedelsregistret hos Socialstyrelsen. Uppgifterna bygger på registrering av personal på apoteken. Uppgifterna avser personer 75 år och äldre som bor i särskilt boende eller har hemtjänst. 29 Läkemedel Indikatorerna kommer från kvalitetsregistret Riks-stroke. Uppgifterna bygger på en enkät till personer som drabbats av stroke (efter 12 månader). Uppgifterna avser personer 65 år och äldre. En god rehabilitering efter stroke förutsätter ett bra samarbete mellan kommun och landsting. Information om registret finns på www.riks-stroke.org/ Stroke

30 Vad mäter indikatorerna? - Kvalitet i verksamheten Indikatorerna kommer från palliativa registret. Uppgifterna bygger på registrering av personal inom särskilda boenden och avancerad hemsjukvård i kommunen. Uppgifterna avser personer som är 65 år och äldre. Indikatorerna visar två viktiga kvalitetsaspekter i livets slutskede. Information om registret och hur en god palliativ vård och omsorg bör bedrivas finns på svenska palliativa registrets hemsida www.palliativ.se. 30 Palliativ vård och omsorg Indikatorerna kommer från kvalitetsregistret senior alert. Uppgifterna bygger på frivillig registrering av personal inom särskilda boenden och avancerad hemsjukvård i kommunen. Uppgifterna avser personer som är 65 år och äldre. Indikatorerna visar viktiga aspekter av en vårdpreventiv process, dvs hur många av de personer som bedömts ha risk för fallskada, nedsatt munhälsa, trycksår eller undernäring och där man har genomfört minst en åtgärd för att minska risken. Information om registret och hur man kan arbeta med en vårdpreventiv process finns på senior alerts hemsida http://www.lj.se/senioralert. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa

31 Vad mäter indikatorerna? - Kvalitet i verksamheten Indikatorn kommer från en frivillig undersökning inom hemtjänsten som kommunen själv har genomfört och rapporterat in i databasen Kolada. Om brukaren möter för många olika personer från hemtjänsten riskerar kvaliteten blir lidande. Det kan bli svårt för den enskilde att lära känna personalen och tröttsamt att gång på gång förklara vad som ska göras och hur. Personal- kontinuitet Både hög och låg kontinuitet kan vara ett tecken på ineffektivitet. Resultatet speglar planeringen. Vad som är det optimala värdet ur effektivitetsynpunkt i den enskilda kommunen och vad som är bäst för brukaren varierar och bör analyseras på hemmaplan. 31 Väntetid Indikatorn kommer från en frivillig undersökning som kommunen själv har genomfört och rapporterat in i databasen Kolada. Väntetid till särskilt boende är ett mått på tillgänglighet inom äldreomsorgen. Lång väntetid kan vara en indikator på att kommunen saknar tillräckligt med boendeplatser eller att brukarna tackar nej till de platser som erbjuds. Bristande bostadsplanering (dvs in- och utflyttningsrutiner) kan också vara en förklaring. Lång väntetid kan leda till höga kostnader inom ordinärt boende och är också negativt ur kvalitetssynpunkt för brukaren. Kort väntetid är positivt för brukaren men kan också vara en indikation på att det finns för många platser och att platser står tomma vilket skulle kunna leda till högre kostnader.

32 Vad mäter indikatorerna? - Kvalitet i verksamheten Indikatorerna kommer från den nationella brukarundersökningen och visar hur brukarna själva har skattat sitt hälsotillstånd och oro/ängslan. Hälsotillstånd andel gott Oro och ängslan, svåra besvär Analyser av brukarundersöknigen visar att personer som har dåligt hälsotillstånd också tenderar att vara mindre nöjda med verksamheten. Men det finns flera exempel på kommuner som trots dåligt hälsotillstånd också har nöjda brukare. 32 Fallskador i befolkning 80+ Indikatorn kommer från det nationella patientregistret. Registret bygger på registreringar på slutna vårdcentraler. Indikatorn mäter antalet fallskador i befolkningen 80 år och äldre som leder till slutenvård. Fall är en av de vanligaste orsakerna till att äldre personer skadar sig. Orsakerna till fallolyckan kan vara många och kan spegla det förbyggande arbetet inom en mängd olika verksamheter t.ex. snöröjning kan påverka antalet fallolyckor. Fraktur på lår och höft Indikatorn kommer från det nationella patientregistret. Registret bygger på registreringar på slutna vårdcentraler. Måttet visar antalet personer, 65 år och äldre, med påverkbara slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare. Måttet innefattas av vårdtillfällen orsakade sjukdomstillståndet för fraktur på höft och lår, vilken är vanligt förekommande hos gruppen mest sjuka äldre.

33 33 Appendix Sid 34: Förklaring av symboler Sid 35-43: Indikatorer och datakällor Sid 44-51: Instruktioner för Kolada 33

34 Förklaring av symboler 34 Indikator Förklarande indikator Hög kostnad / Hög kostnadsdrivande faktor / Låg kvalitet Om färgsättningen: Grönt innebär att kommunens värde på indikatorn hör till de 25 procent som har lägst kostnader i förhållande till de andra kommunerna. Rött markerar de 25 procent av kommunerna som har de högsta värdena och gult de 50 procent som ligger däremellan. Jämförelserna är alltså relativa, ett grönt resultat behöver inte vara bra. En av fördelarna med den färgsatta jämförelsemodellen är att det är lätt att få en överblick över resultaten. De relativa jämförelserna är också användbara så länge det inte finns några exakta och/eller överenskomna målvärden för de enskilda indikatorerna. Området som analyseras, t.ex. utförande Kostnad- eller kvalitetsindikator. Indikator som kan förklara utfallet på kostnad- eller kvalitetsindikatorn Analysområde Medel kostnad / Medel kostnadsdrivande faktor / Medel kvalitet Låg kostnad / Låg kostnadsdrivande faktor / Hög kvalitet

35 1 Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+ (N20007) Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för äldreomsorg, dividerat med antal invånare 65+ 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB. Färgriktning: Höga värden röda 2 Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, andel (%) (N20900) Avvikelse i procent mellan nettokostnad och strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Den strukturårsjusterade standardkostnaden beräknas som standardkostnaden för utjämningsåret T+2 år i innevarande års (år T) prisnivå. Den bygger därmed på befolkningssiffror och nettokostnader för det aktuella året. I den strukturårsjusterade standardkostnaden till skillnad från standardkostnad justeras även för ett antal strukturella faktorer som inte ingår i de verksamhetsknutna standardkostnaderna, Se Vad kostar verksamheten i Din kommun?, tabell 11, för mer information. Källa: SCB och SKL. Färgriktning: Höga värden röda 3 Kostnad insatser inom SoL/HSL enligt KPB, kr/brukare (U26014) Medelkostnad för brukare med insatser i ordinärt och särskilt boende enligt SoL/HSL i kommunen. Egen och annan regi. Samtliga brukare 0-w år. Beräkning enligt metoden kostnad per brukare (KPB). Källa: Egen uppgift från kommunen. Färgriktning: Höga värden röda 4 Invånare 80+, andel (%) (N01813) Antal invånare 80+ 31/12 dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB. Färgriktning: Höga värden röda 5 Invånare 65+ i som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende eller bodde permanent i särskilt boende, andel (%) (N20896) Antal personer 65+ i ordinärt boende som var beviljade hemtjänst eller bodde permanent i särskilt boende den 1/10 dividerat med antal invånare 65+ den 31/12 multiplicerat med 100. Källa: SCB och Socialstyrelsen mängdstatistik t.o.m. 2006, individstatistik fr.o.m. 2007. Färgriktning: Höga värden röda 6 Ytterfall inom SoL/HSL enligt KPB, andel brukare (%) (U20009) Procentandel brukare inom ordinärt och särskilt boende med insatser enligt SoL/HSL med en årskostnad överstigande 600 000 kr. Egen och annan regi. Samtliga brukare 0-w år. Beräkning enligt metoden kostnad per brukare (KPB). Källa: Egen uppgift från kommunen. Färgriktning: Höga värden röda 35 Förklaring av indikatorer och datakällor (Bild 1) Nyckeltalen är i nummerordning, så som de presenteras i boxanalysen. Texten är direkt hämtad från Kolada.

36 1 Kostnad ordinärt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/inv 65+ (N21001) Bruttokostnad minus lokalkostnader, interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för ordinärt boende äldreomsorg, dividerat med antal invånare 65+ 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB. Färgriktning: Höga värden röda 2 Kostnad hemtjänst enligt KPB, egen regi, kr/beviljad timme (U21003) Kostnad per beviljad hemtjänsttimme. Egen regi. Anhörigstöd ingår. Boendestöd ingår ej. Samtliga brukare 0-w år. Beräkning enligt metoden kostnad per brukare (KPB). Källa: Egen uppgift från kommunen. Färgriktning: Höga värden röda 3 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare (N21010) Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som den 1/10 var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Fr.o.m. 2007 hämtas antalet hemtjänsttagare från Socialstyrelsens individstatistik. T.o.m. 2006 från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden röda 4 Ytterfall ordinärt boende enligt KPB, andel brukare (%) (U21002) brukare inom ordinärt boende med insatser enligt SoL/HSL med en årskostnad överstigande 600 000 kr. Egen och annan regi. Samtliga brukare 0-w år. Beräkning enligt metoden kostnad per brukare (KPB). Källa: Egen uppgift från kommunen. Färgriktning: Höga värden röda 5 Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) (N21890) Antal personer 65+ i ordinärt boende som var beviljade hemtjänst den 1/10 dividerat med antal invånare 65+ den 31/12 multiplicerat med 100. Källa: SCB och Socialstyrelsen mängdstatistik t.o.m. 2006, individstatistik fr.o.m. 2007. Färgriktning: Höga värden röda 6 Andel brukartid (%) – OBS Kommunens egna beräkning – finns ej i Kolada Andel av arbetad tid som tillbringats hemma hos brukaren. Nationell definition och statistik saknas i dagsläget, använd kommunens egen beräkning och definition. 7 Beviljade/beräknade hemtjänsttimmar per månad och person 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, antal (N21803) Antal beviljade/beräknade hemtjänsttimmar under oktober månad till personer 65+ dividerat med antal personer 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende den 1/10. Källa: Socialstyrelsens mängdstatistik. Färgriktning: Nyckeltalen färgläggs inte 8 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde (U21401) Medelvärde, antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Gäller de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag (måndag- söndag). Trygghetslarm och matleveranser räknas ej. Mätningen avser tiden 07.00- 22.00. Hemsjukvårdspersonal redovisas inte. Brukare som inte bott i det egna hemmet under hela eller delar av mätperioden exkluderas ur mätningen. Källa: Egen undersökning i kommunen. Färgriktning: Höga värden röda 9 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%) (U21447) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som bedömt att deras allmänna hälsotillstånd är mycket eller ganska gott dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna 36 Förklaring av indikatorer och datakällor (Bild 2) Nyckeltalen är i nummerordning, så som de presenteras i boxanalysen. Texten är direkt hämtad från Kolada.

37 10 Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/inv 65+ (N23001) Bruttokostnad minus lokalkostnader, interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal invånare 65+ 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB. Färgriktning: Höga värden röda 11 Kostnad särskilt boende enligt KPB, egen regi, kr/dygn (U23004) Kostnad per dygn inom särskilt boende enligt SoL/HSL. Egen regi. Boende för psykiskt funktionshindrade och boende utan heldygnsomsorg (servicehus) ingår ej. Samtliga brukare 0-w år. Beräkning enligt metoden kostnad per brukare (KPB). Källa: Egen uppgift från kommunen. Färgriktning: Höga värden röda 12 Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/brukare (N23002) Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för särskilt boende äldreomsorg exkl. lokalkostnader, dividerat med antal personer 65+ som bor permanent i särskilda boendeformer. Avser samtlig regi. Fr.o.m. 2013 så avses ett månadssnitt under året av individstatistiken. 2007-2012 hämtas antalet brukare från Socialstyrelsens individstatistik 1/10. T.o.m. 2006 från Socialstyrelsens mängdstatistik. Källa: SCB och Socialstyrelsens individstatistik. Färgriktning: Höga värden röda 13 Ytterfall särskilt boende enligt KPB, andel brukare (%) (U23003) Procentandel brukare inom särskilt boende med insatser enligt SoL/HSL med en årskostnad överstigande 600 000 kr. Egen och annan regi. Samtliga brukare 0-w år. Beräkning enligt metoden kostnad per brukare (KPB). Källa: Egen uppgift från kommunen. Färgriktning: Höga värden röda 14 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) (N23890) Antal personer 65+ som bodde permanent i särskilda boendeformer enl SoL den 1/10 dividerat med antal invånare 65+ den 31/12 multiplicerat med 100. Källa: SCB och Socialstyrelsens mängdstatistik t.o.m. 2006, Socialstyrelsens individstatistik fr.o.m. 2007. Färgriktning: Höga värden röda 15 Beläggningsgrad i särskilt boende, egen regi, andel (%) (U23801) Andel boendedygn inom särskilt boende som varit utnyttjade under ett helår. Egen regi. Boende för psykiskt funktionshindrade och boende utan heldygnsomsorg (servicehus) ingår ej. Egen regi. Samtliga brukare 0-w år. Beräkning enligt metoden kostnad per brukare (KPB). Källa: Egen uppgift från kommunen. Färgriktning: Höga värden gröna 16 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%) (U23448) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som bedömt att deras allmänna hälsotillstånd är mycket eller ganska gott dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna 17 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde (U23401) Medelvärde, antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum avseende särskilt boende inom äldreomsorg. Med ansökningsdatum avses det datum då ansökan om plats på särskilt boende kommer in till kommunen, oavsett om ansökan görs skriftligt eller muntligt. Med erbjudet inflyttningsdatum avses det datum då den enskilde enligt kommunens erbjudande har möjlighet att flytta in på ett särskilt boende, oavsett om den enskilde sedan väljer att flytta in eller inte. Avser samtliga utredningar avseende plats på särskilt boende som avslutades i kommunen under första halvåret, och som avsåg personer som vid tidpunkten för ansökan var 65 år eller äldre. Källa Egen undersökning i kommunen. Färgriktning: Höga värden röda 18 Omsättningsgrad i särskilt boende, egen regi, antal personer per plats och år (U23802) Antal personer per plats inom särskilt boende under ett helår. Egen regi. Boende för psykiskt funktionshindrade och boende utan heldygnsomsorg (servicehus) ingår ej. Egen regi. Samtliga brukare 0-w år. Beräkning enligt metoden kostnad per brukare (KPB). Källa: Egen uppgift från kommunen. Nyckeltalen färgläggs inte 19 Boendedygn korttidsvård, antal/inv 65+ (N21802) Antal boendedygn inom korttidsvård för personer 65+ dividerat med antal invånare 65+ 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Socialstyrelsens mängdstatistik. Färgriktning: Höga värden röda 37 Förklaring av indikatorer och datakällor (Bild 2) Nyckeltalen är i nummerordning, så som de presenteras i boxanalysen. Texten är direkt hämtad från Kolada.

38 Förklaring av indikatorer och datakällor (Bild 3) 38 1.Kostnad hemtjänst enligt KPB, egen regi, kr/beviljad timme (U21003) Kostnad per beviljad hemtjänsttimme. Egen regi. Anhörigstöd ingår. Boendestöd ingår ej. Samtliga brukare 0-w år. Beräkning enligt metoden kostnad per brukare (KPB). Källa: Egen uppgift från kommunen. Färgriktning: Höga värden röda 2.Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (U21468) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna 3.Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%) (U21466) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som uppgett att de var mycket nöjda med personalens bemötande dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna 4.Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%) (U21467) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de kände sig mycket trygga med att bo kvar hemma med stöd från hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna 5.Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%) (U21462) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som uppgett att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av hemtjänstpersonalen dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna 6.Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) (U21463) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna 7.Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%) (U21461) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som uppgett att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna Nyckeltalen är i nummerordning, så som de presenteras i boxanalysen. Texten är direkt hämtad från Kolada.

39 39 8.Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%) (U21464) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som uppgett att de vet vart de ska vända sig med synpunkter eller klagomål på hemtjänst dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna 9.Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - inte kränkts av någon personal under året, andel (%) (U21476) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de inte känt sig kränkt av någon personal under det senaste året dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Nyckeltalen färgläggs inte 10.Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%) (U21447) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som bedömt att deras allmänna hälsotillstånd är mycket eller ganska gott dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna 11.Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, andel (%) (U21449) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de har svåra besvär med ängslan, oro eller ångest dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden röda 12. Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde (U21401) Medelvärde, antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Gäller de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag (måndag- söndag). Trygghetslarm och matleveranser räknas ej. Mätningen avser tiden 07.00- 22.00. Hemsjukvårdspersonal redovisas inte. Brukare som inte bott i det egna hemmet under hela eller delar av mätperioden exkluderas ur mätningen. Källa: Egen undersökning i kommunen. Färgriktning: Höga värden röda Nyckeltalen är i nummerordning, så som de presenteras i boxanalysen. Texten är direkt hämtad från Kolada. Förklaring av indikatorer och datakällor (Bild 3)

40 40 1.Kostnad särskilt boende enligt KPB, egen regi, kr/dygn (U23004) Kostnad per dygn inom särskilt boende enligt SoL/HSL. Egen regi. Boende för psykiskt funktionshindrade och boende utan heldygnsomsorg (servicehus) ingår ej. Samtliga brukare 0-w år. Beräkning enligt metoden kostnad per brukare (KPB). Källa: Egen uppgift från kommunen. Färgriktning: Höga värden röda 2.Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (U23471) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna 3.Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%) (U23463) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket nöjda med personalens bemötande dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna 4.Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%) (U23464) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de kände sig mycket trygga med att bo på ett särskilt boende dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna 5.Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%) (U23460) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna 6.Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) (U23461) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna 7.Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%) (U23459) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att personalen på boendet alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna 8.Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%) (U23467) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna Förklaring av indikatorer och datakällor (Bild 4) Nyckeltalen är i nummerordning, så som de presenteras i boxanalysen. Texten är direkt hämtad från Kolada.

41 41 9.Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%) (U23468) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att måltiderna som serveras på det särskilda boendet alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen. dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna 10.Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjligheten att komma utomhus, andel (%) (U23469) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att det är mycket eller ganska bra möjligheter att komma utomhus dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna 11.Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%) (U23470) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna 12.Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamma gemensamma utrymmen, andel (%) (U23465) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att det är trivsamt i de gemensamma utrymmena på det särskilda boendet dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna 13.Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamt utomhus, andel (%) (U23466) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att det är trivsamt utomhus runt det särskilda boendet dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna 14.Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inte kränkts av någon personal under året, andel (%) (U23485) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de inte kränkts av någon personal under året dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Nyckeltalen färgläggs inte 15.Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%) (U23448) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som bedömt att deras allmänna hälsotillstånd är mycket eller ganska gott dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden gröna 16.Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, andel (%) (U23450) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de har svåra besvär med ängslan, oro eller ångest dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden röda Förklaring av indikatorer och datakällor (Bild 4) Nyckeltalen är i nummerordning, så som de presenteras i boxanalysen. Texten är direkt hämtad från Kolada.

42 42 1. Rehabilitering efter utskrivning från sjukhus (%) (U20441) Strokepatienter, 65 år och äldre, som svarat 'Ja, mina behov av rehabilitering är tillgodosedda' 12 månader efter insjuknandet i stroke dividerat med antal strokepatienter som uppgett att de har ett behov av rehabilitering. Avser ett genomsnitt av åren T-1 och T. Källa Riks Stroke Färgriktning: Höga värden gröna 2.Funktionsförmåga tolv månader efter stroke, andel (%) (U20442) Strokepatienter, 65 år och äldre, som svarat att de var oberoende av hjälp med förflyttning, toalettbesök samt på- och avklädning tolv månader efter stroke dividerat antal strokepatienter som uppgett att de var oberoende av hjälp innan insjuknandet. Avser ett genomsnitt av åren T-1 och T. Källa Riks Stroke Färgriktning: Höga värden gröna 3.Tre eller fler psykofarmaka bland äldre (75+), andel (%) (U20452) Personer i åldrarna 75 år och äldre som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende som beräknas samtidigt ha använt tre eller flera psykofarmaka dividerat med samtliga personer i åldrarna 75 och äldre som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Läkemedelsregistret och registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden röda 4.Tio eller fler läkemedel bland äldre (75+), andel (%) (U20453) Personer i åldrarna 75 år och äldre som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende som beräknas ha använt tio eller fler läkemedel samtidigt dividerat med samtliga personer i åldrarna 75 och äldre som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Källa: Läkemedelsregistret och registret över socialtjänstinsatser till äldre och\personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden röda 5. Olämpliga läkemedel bland äldre (75+), andel (%) (U20454) Personer i åldrarna 75 år och äldre som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende som beräknas ha använt minst ett av de ovan nämnda läkemedlen/läkemedelsgrupperna dividerat med samtliga personer i åldrarna 75 och äldre som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Indikatorn innefattar läkemedlen/läkemedelsgrupperna: bensodiazepiner med lång halveringstid, läkemedel med betydande antikolinerga effekter, det smärtstillande medlet tramadol och sömnmedlet propiomazin. Källa: Läkemedelsregistret och registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden röda 6. Användning av antipsykotiska läkemedel (75+), andel (%) (U23519) Personer i åldrarna 75 år och äldre som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende som beräknas ha använt antipsykotiska läkemedel (N05A exklusive N05AN01 litium) dividerat med samtliga personer i åldrarna 75 och äldre som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Källa: Läkemedelsregistret och registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden röda Förklaring av indikatorer och datakällor (Bild 5) Nyckeltalen är i nummerordning, så som de presenteras i boxanalysen. Texten är direkt hämtad från Kolada.

43 43 7. Avlidna som smärtskattades under sista levnadsveckan, andel (%) (U20413) Procentandel av avlidna som smärtskattats under sista levnadsveckan. Källa: Svenska palliativregistret. Färgriktning: Höga värden gröna 8. Brytpunktsamtal, andel (%) (U20411) Procentandel av avlidna som före döden fått informerande samtal om att han/hon är döende. Det informerande samtalet måste nu ha skett av en läkare och finnas dokumenterat i den medicinska journalen. Fr.o.m. 2013 räknas även att informerat samtal skett där brukaren förlorat förmåga att utrycka sin vilja och personalen istället informerat anhöriga. Källa: Svenska palliativregistret Färgriktning: Höga värden gröna 9.Eftersamtal, andel (%) (U20412) Procentandel av närstående till avlidna som erbjudits ett eftersamtal. Avlidna avser personer 65-w år som avled på ett särskilt boende, korttidsboende eller hade basal hemsjukvård vid dödsfallet. Källa: Svenska palliativregistret. Färgriktning: Höga värden gröna 10.Behovsordination av opioid, andel (%) (U23518) Antal dödsfall som var förväntade och där individuell ordination av stark opioid för subcutan injektion vid behov utförts senast det dygn patienten avled dividerat med antal dödsfall som var förväntade och där den avlidne hade en eller flera närstående. Uppgifterna avser personer 65-w år som avled på ett särskilt boende, korttidsboende eller hade basal hemsjukvård vid dödsfallet. Källa: Svenska palliativregistret. Färgriktning: Höga värden gröna 11.Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer med hemsjukvård i ordinärt boende, andel (%) (U21432) Andel personer i ordinärt boende med hemsjukvård som har bedömts ha risk för fallskada, undernäring, trycksår eller nedsatt munhälsa och där minst en åtgärd mot riskområdet utförts. Källa: Senior Alert. Färgriktning: Höga värden gröna 12.Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer i särskilt boende, andel (%) (U23433) Andel personer i särskilt boende som har bedömts ha risk för fallskada, undernäring, trycksår eller nedsatt munhälsa och där minst en åtgärd mot riskområdet utförts. Källa: Senior Alert. Färgriktning: Höga värden gröna 13.Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde (U23401) Medelvärde, antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum avseende särskilt boende inom äldreomsorg. Med ansökningsdatum avses det datum då ansökan om plats på särskilt boende kommer in till kommunen, oavsett om ansökan görs skriftligt eller muntligt. Med erbjudet inflyttningsdatum avses det datum då den enskilde enligt kommunens erbjudande har möjlighet att flytta in på ett särskilt boende, oavsett om den enskilde sedan väljer att flytta in eller inte. Avser samtliga utredningar avseende plats på särskilt boende som avslutades i kommunen under första halvåret, och som avsåg personer som vid tidpunkten för ansökan var 65 år eller äldre. Källa Egen undersökning i kommunen. Färgriktning: Höga värden röda 14.Fallskador bland personer 80+, 3-årsm, antal/1000 inv (U20402) Antal personer med fallskador per 1000 invånare 80 år och äldre som medför inläggning på sjukhus, kvinnor och män. Avser genomsnitt för tidsperioden år T-2 till år T. Källa: Socialstyrelsen Patientregistret. Färgriktning: Höga värden röda 15.Personer 65+ med frakturer på lår och höft, antal/100 000 inv. (U20432) Antal frakturer bland personer 65 år och äldre på lår och höft per 100 000 invånare för år T-2 till år T. Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen. Färgriktning: Höga värden röda Förklaring av indikatorer och datakällor (Bild 5) Nyckeltalen är i nummerordning, så som de presenteras i boxanalysen. Texten är direkt hämtad från Kolada.

44 Gå in på ”Fri sökning” Hitta dina nyckeltal www.kolada.se 44

45 Välj ”Särskilda nyckeltalssamlingar – kommun” Tryck på ”Bläddra” 45

46 Markera alla nyckeltal till Bild1 t.o.m. Bild 5 Välj ”KPB- Boxanalys äldreomsorg” Välj ”Kostnad per brukare (KPB)” När du är klar trycker du på ”Stäng” 46

47 Skriv in årtal Skriv in kommun Tryck på ”Verkställ” 47

48 48 För att få färger i tabellen, kryssa i ”Färgsätt tabell” Färgsätt dina nyckeltal

49 49 Standard i Kolada är blåa nyanser. Byt färg genom att trycka på ”Färgsättning”

50 50 Färgriktningen väljs här Byt skala till ”Röd-grön” Ändra Gruppstorlek Byt till rött-gult-grönt Vilken färgriktning de olika nyckeltalen ska ha så att boxanalysen blir rätt, ser du på sid 35-43 i denna manual Avsluta med ”Verkställ”

51 51 För att exportera dina uppgifter till Excel, tryck här


Ladda ner ppt "1 Vid frågor kring materialet kontakta: KPB Boxanalys 2015-05-27 1 Vård och omsorg om äldre."

Liknande presentationer


Google-annonser