Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kommunresultat för Ängelholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kommunresultat för Ängelholm."— Presentationens avskrift:

1 Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kommunresultat för Ängelholm

2 Syftet med presentationen Er kommun har fått den här presentationen som ett komplement till öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre. I presentationen visas ert resultat på ett antal utvalda indikatorer från öppna jämförelser. Vi hoppas att ni har användning av det här materialet om ni vill presentera resultatet för andra inom kommunen. Presentationen är sparad på ett sådant sätt att det ska vara enkelt att lägga in den i ett eget powerpoint-bildspel eller andra liknande program. Det är också enkelt att lägga till eller ta bort egen information.

3 Hur ska resultaten tolkas? Vi har baserat öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre på nationell och allmänt tillgänglig statistik och andra uppgifter, som belyser vården och omsorgen om äldre. Indikatorerna ska ge en så allsidig bild som möjligt. Uppgifterna ger dock inte en heltäckande bild av kvaliteten. Det är viktigt att kommunerna och landstingen eller regionerna bedömer och analyserar resultaten såväl regionalt som lokalt. Positiva resultat är ingen garanti för god kvalitet eller bra omsorg i det enskilda fallet. Den information som öppna jämförelser ger behöver kompletteras med andra underlag för en mer heltäckande bild, och för att förbättringsarbetet ska bli träffsäkert. De indikatorer som presenteras i rapporten är konstruerade så att de ska vara användbara i ledning och styrning och inspirera till förbättringsarbete. Det innebär att det resultat som presenteras här kan skilja sig från andra presentationer. Ett exempel är indikatorerna för trygghet och bemötande som räknas på ett annat sätt i öppna jämförelser än i ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. I öppna jämförelser visas endast de som är mycket trygga eller var mycket nöjda med hur personalen bemöter dem.

4 Länkar Den fullständiga rapporten finns att beställa eller ladda ner på Socialstyrelsens eller SKLs hemsida: www.skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/aldre.html www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorg www.skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/aldre.html www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorg Till rapporten finns också två bilagor som finns att hämta från hemsidorna:  Bilaga 1: Kommuntabell i Excel, kan användas för egen analys av materialet  Bilaga 2: Detaljerad beskrivning av samtliga indikatorer som ingår i öppna jämförelser

5 Stöd vid analys av öppna jämförelser  SKLs Handbok för öppna jämförelser inom socialtjänsten. Handboken ger stöd till kommunerna i hur de kan analysera sina resultat och prioritera i sitt förbättringsarbete.  Socialstyrelsens jämförelseverktyg. Gör interaktiva jämförelser av öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre på läns-, kommun- samt stadsdelsnivå.  Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Här kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 3 000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser. Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada Verksamhets-/enhetsnivå Många av indikatorerna i öppna jämförelser finns också redovisade på verksamhets-/enhetsnivå. Dessa uppgifter finns oftast på respektive datakällas hemsida. T.ex. finns uppgifter från ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” på verksamhets-/enhetsnivå på Socialstyrelsens hemsida.

6 Bemötande Procentandel personer 65 år och äldre som var mycket nöjda med hur personalen från hemtjänsten respektive personalen på det särskilda boendet bemötte dem 2014. Mötet mellan den enskilde och personalen är kärnan i vården och omsorgen om äldre. Ett gott och professionellt bemötande är en förutsättning för de äldres välbefinnande samt deras möjlighet till delaktighet och inflytande. Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? (nationell brukarundersökning), Socialstyrelsen. Om kommunen saknar värde (”.”) eller om uppgiften bygger på färre än 30 svarande/registreringar (”..”) visas inte kommunens resultat i öppna jämförelser, då underlaget är för litet för att tillförlitliga jämförelser ska kunna göras. HemtjänstSärskilt boende Ängelholm7861 Bästa kommunvärde95 (Tibro)84 (Götene) Länet7457 Riket7657

7 Trygghet Procentandel som uppger att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten respektive mycket tryggt att bo i ett särskilt boende 2014. Att kunna leva och bo under trygga förhållanden har en grundläggande betydelse för den enskildes hälsa och välbefinnande. Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? (nationell brukarundersökning), Socialstyrelsen. Om kommunen saknar värde (”.”) eller om uppgiften bygger på färre än 30 svarande/registreringar (”..”) visas inte kommunens resultat i öppna jämförelser, då underlaget är för litet för att tillförlitliga jämförelser ska kunna göras. HemtjänstSärskilt boende Ängelholm4555 Bästa kommunvärde66 (Nykvarn)70 (Sävsjö och Svenljunga) Länet3950 Riket4350

8 Hänsyn till åsikter och önskemål Procentandel som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål 2014. Verksamheten ska så långt som det är möjligt anpassas efter den äldres behov och önskemål. Indikatorn avser att spegla de äldres möjlighet att påverka utformningen och genomförandet av det stöd och den omsorg som ges. Att personalen tar hänsyn till den äldres åsikter och önskemål är en förutsättning för en individanpassad verksamhet och för den äldres möjligheter att kunna påverka. Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? (nationell brukarundersökning), Socialstyrelsen. Om kommunen saknar värde (”.”) eller om uppgiften bygger på färre än 30 svarande/registreringar (”..”) visas inte kommunens resultat i öppna jämförelser, då underlaget är för litet för att tillförlitliga jämförelser ska kunna göras. HemtjänstSärskilt boende Ängelholm8784 Bästa kommunvärde96 (Mellerud och Öckerö)98 (Robertfors) Länet8579 Riket8779

9 Frakturer på lår och höft Antal personer 65 år och äldre med påverkbara slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare. Indikatorn innefattar vårdtillfällen orsakade av sjukdomstillståndet fraktur på höft och lår, vilket är vanligt förekommande hos gruppen mest sjuka äldre. Slutenvård bör kunna undvikas för sjukdomstillståndet. Måttet avser mäta kvaliteten på den sammanhållna vården och omsorgen med fokus på kommunernas förebyggande arbete. Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen Om kommunen saknar värde (”.”) eller om uppgiften bygger på färre än 30 svarande/registreringar (”..”) visas inte kommunens resultat i öppna jämförelser, då underlaget är för litet för att tillförlitliga jämförelser ska kunna göras. Ängelholm1042 Bästa kommunvärde535 (Mörbylånga) Länet969 Riket947

10 Fallskador Antal personer med fallskador per 1000 invånare 80 år och äldre som skrivits in på sjukhus, genomsnittliga värden för åren 2011-2013. Fall är en av de vanligaste orsakerna till att äldre personer skadar sig. Fallskador kan få allvarliga konsekvenser för individen i form av framförallt lidande och försämrad livskvalitet, t.ex. svårigheter att röra sig, isolering och ökat beroende av andra. Orsakerna till fallolyckorna kan vara många och kan spegla det förbyggande arbetet inom en mängd olika verksamheter, t.ex. kan snöröjning påverka antalet fallolyckor. Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen Om kommunen saknar värde (”.”) eller om uppgiften bygger på färre än 30 svarande/registreringar (”..”) visas inte kommunens resultat i öppna jämförelser, då underlaget är för litet för att tillförlitliga jämförelser ska kunna göras. Ängelholm54 Bästa kommunvärde30 (Vingåker) Länet62969 Riket58

11 Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa Procentandel äldre i ordinärt boende med hemsjukvård eller särskilt boende som har bedömts ha risk för fallskada, undernäring, trycksår eller nedsatt munhälsa och där minst en åtgärd mot riskområdet utförts, 2013-2014. Äldre personer med sviktande hälsa och nedsatt rörelseförmåga drabbas oftare av fallskador, nutritionsproblem, trycksår och nedsatt munhälsa som orsakar ytterligare ohälsa, smärta och beroende av hjälp och stöd. Arbetet med att förebygga fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa är en viktig del i en säker vård och omsorg för de äldre. Källa: Senior Alert Om kommunen saknar värde (”.”) eller om uppgiften bygger på färre än 30 svarande/registreringar (”..”) visas inte kommunens resultat i öppna jämförelser, då underlaget är för litet för att tillförlitliga jämförelser ska kunna göras. HemsjukvårdSärskilt boende Ängelholm.62 Bästa kommunvärde88 (Söderhamn)94 (Ale)94 (Ale) Riket3455

12 Helhetsbedömning Procentandel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten respektive det särskilda boendet 2014. Indikatorerna ger ett sammanfattande värde av den äldres bedömning av hemtjänsten eller det särskilda boendet. Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen (nationell brukarundersökning), Socialstyrelsen. Om kommunen saknar värde (”.”) eller om uppgiften bygger på färre än 30 svarande/registreringar (”..”) visas inte kommunens resultat i öppna jämförelser, då underlaget är för litet för att tillförlitliga jämförelser ska kunna göras. HemtjänstSärskilt boende Ängelholm9188 Bästa kommunvärde100 (Boxholm)98 (Tibro) Länet8883 Riket8983

13 Avvikelse från standardkostnad Procentuell skillnad mellan kommunens faktiska kostnad för äldreomsorgen och den kostnad som kommunen beräknas ha utifrån kommunens strukturella förutsättningar och rikets genomsnittskostnad, 2013. Avvikelse från standardkostnad visar hur kommunens faktiska kostnader för äldreomsorgen förhåller sig till de kostnader som kommunen förväntas ha utifrån dess strukturella förutsättningar. I beräkningen av kommunens strukturella förutsättningar tas t.ex. hänsyn till befolkningsstrukturen i kommunen, ohälsan, andel ensamstående och andelen utrikes födda. En positiv avvikelse betyder att kommunen har högre kostnader än vad som är förväntat utifrån dess struktur. Källa: Vad kostar verksamheten i din kommun? (Kolada), SKL och SCB. ÄngelholmÄngelholm 7,1 Om kommunen saknar värde (”.”) eller om uppgiften bygger på färre än 30 svarande/registreringar (”..”) visas inte kommunens resultat i öppna jämförelser, då underlaget är för litet för att tillförlitliga jämförelser ska kunna göras.

14 Kontaktuppgifter Sveriges Kommuner och LandstingSocialstyrelsen Helena Henningson Telefon: 08-452 79 35 E-post: helena.henningson@skl.se Kalle Brandstedt Telefon: 075-247 37 42 E-post: kalle.brandstedt@socialstyrelsen.se Jan Mohammad Telefon: 08-452 77 24 E-post: jan.mohammad@skl.se jan.mohammad@skl.se Ann-Catrin Johansson Telefon: 075-247 31 21 E-post: an -catrin.johans on@socialstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kommunresultat för Ängelholm."

Liknande presentationer


Google-annonser