Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Litteratur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Litteratur."— Presentationens avskrift:

1 Litteratur

2 Vad är litteratur? ABCDE… ZYXWVUTSQRP… ZYX WVU TSQR PONM LKIH GFE DCBA

3

4 Olika definitioner av litteratur:
Litteratur är: Ordet litteratur från latin = ”det som är skrivet” nedskrivna berättelser som blivit tryckta och utgivna i bokform En samlingsbeteckning för alla typer av texter, muntliga såväl som skriftliga vad samtiden definierar som litteratur

5 Fantasi och verklighet
Skönlitteratur Faktalitteratur Fiction (eng.) fiktion, dvs. något som någon skapat med sin fantasi Syfte: beröra och underhålla Syfte: informera och förmedla kunskap

6 Den klassiska indelningen:
Epik Lyrik Dramatik (Klassisk = lika med redan de gamla grekerna.) romaner och noveller poesi och dikter teaterpjäser

7 Modern indelning i litterära genrer
Moderna litterära genrer deckare skräck historiska romaner science fiction fantasy etc.

8 Dramatik tragedi komedi drama komedi Klassisk indelning:
Modern indelning: tragedi komedi drama komedi

9 Vad är litteraturhistoria?
= Urval av texter som utvecklat litteraturen

10 Epoker ANTIKEN 700 f.Kr. – 476 e.Kr. MEDELTIDEN ca 500-1450
RENÄSSANSEN BAROCKEN UPPLYSNINGEN ROMANTIKEN / REALISMEN/ NATURALISMEN MODERNISMEN

11 Instuderingsfrågor inför läxförhöret
Vilken typ av litteratur motsvarar den klassiska indelningens Lyrik Epik Dramatik Ge tre exempel på moderna litterära genrer. Ge tre exempel på litterära epoker. Problematisera olika definitioner av litteratur. Förklara med egna ord vad som menas med formuleringen: litteraturhistoria = ett urval av texter som utvecklat litteraturen

12 På innehåll och kunskaper
Skolverkets krav På innehåll och kunskaper

13 TALA – muntlig kommunikation
SYFTE INNEHÅLL BETYG A BETYG C BETYG E Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikations- situationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikations- situationen. Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Förmåga att utforma muntliga framställningar som fungerar väl i sitt sammanhang. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt. Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­ situation. Eleven har god åhörarkontakt. Eleven har viss åhörarkontakt. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Argumentationsteknik Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentations- tekniskt hjälpmedel.

14 LÄSA – skönlitteratur SYFTE INNEHÅLL BETYG A BETYG C BETYG E
Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. Skönlitteratur; författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.


Ladda ner ppt "Litteratur."

Liknande presentationer


Google-annonser