Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Föreläsning 6 Programmeringsteknik och Matlab 2D1312/2D1305 Metoder & parametrar Array API och klassen ArrayList.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Föreläsning 6 Programmeringsteknik och Matlab 2D1312/2D1305 Metoder & parametrar Array API och klassen ArrayList."— Presentationens avskrift:

1

2 1 Föreläsning 6 Programmeringsteknik och Matlab 2D1312/2D1305 Metoder & parametrar Array API och klassen ArrayList

3 2 Minnesbild för primitiva datatyper char bokstav = ’K’; int heltal = 42; bokstav ’K’ char heltal 42 int

4 3 Minnesbild för referensdatatyper String skola = ”KTH”; skola String String-objekt Ett annat sätt att skapa strängar String skola = new String(”KTH”); ”KTH”

5 4 Metoder Vissa beräkningar måste göras oftare i ett program. Istället för att skriva satserna som utför beräkningen flera gånger kan man definiera en metod som gör beräkningen en gång och sedan anropa metoden flera gånger. Genom att deklarera metoder så minskar man kod upprepningar och detta gör det att man får mindre kod och därmed ett kortare program.

6 5 Hur fungerar metoder? Är som ett recept eller en funktion. Satserna i metoden utförs endast om metoden anropas. Inparametrar – indata, information som behövs i metoden. Returvärde – utdata, metodens resultat.

7 6 Hur deklarerar man en metod? Returvärdets typ/klass –Primitiv datatyp t ex int, double –Referens datatyp t ex String, Color –void om metoden inte returnerar något Metodens namn Formella parametrars typ och namn –Skrivs inom parentes Satser (det metoden ska göra varje gång den anropas) Retursats (krävs bara för metod som returnerar något) –Det värde som returneras måste vara av samma typ som angavs i början av metoddefinitionen

8 7 Deklaration av metoder static String metodnamn(String parameternamn) Returtyp (utdata typ) i detta fall String Indata typ i detta fall String De får vi välja hur som helst

9 8 Parametrar När en anropsparameter skickas med vid ett metodanrop kopieras dess värde till den formella parametern. Kan ett metodanrop ändra på anropsparameterns värde? –Om den är av primitiv datatyp: VÄRDET KAN INTE ÄNDRAS –Om den är en referens till ett objekt: VÄRDEN INUTI OBJEKTET KAN ÄNDRAS –Om den är en referens till en sträng: STRÄNGEN KAN INTE ÄNDRAS (Sträng är undantag bland alla referens datatyper)

10 9 Typ konvertering (cast) Används när man explicit vill ändra typen av ett uttryck. Exempel: double x = 2.75; int i = (int) x; i får här värdet 2 Fungerar bara för rimliga konverteringar och i princip inte mellan primitiva och referensdatatyper.

11 10 Exempel Skriv ett program som frågar efter radien för en cirkel och beräknar omkretsen och arean för cirkeln med hjälp av två metoder. -utöka programmet sedan så att det frågar om man vill ange en ny radie varje gång, så att man kan beräkna flera gånger utan att programmet avslutas.

12 11 Fel Kompilerings fel Exekverings fel Logiskt fel

13 12 Logiskt fel brudgummen brud

14 13 Logiskt fel brudgummen brud

15 14 Referens datatyper Alla klasser som finns i API:n är referens datatyper Alla datatyper som inte är primitiva datatyper är referens datatyper. Man kan skapa objekt av referens datatyper men inte av primitiva datatyper En referns datatyp har både attribut och metoder men en primitiv datatyp är endast en minne för att lagra data.

16 15 API:n API står för Application Programming Interface. Är egentligen en samling av datatyper som underlättar programmeringen. Det finns en bra dokumentation på nätet där finns information om klasser och deras metoder.

17 16 Object Alla klasser i API:n och de klasser som vi definierar själva (som vi går igenom i senare föreläsningar) är en subbklass till klassen Object. Exempel: en Bil är en fordon, en cykel är en fordon, en flygplan är en fordon. En instans av klassen String är en instans av klassen Object, En instans av klassen Integer är en instans av klassen Object men verken instans av Integer är String eller instans av String är Integer.

18 17 Indexerade variabler Det förekommer ofta att programmeraren inte har någon aning om hur mycket data som användaren kommer att ha som indata till programmet. Programmet ska inte behöva modifieras om antal indata ändras. Därför finns det indexerade variabler som vi kallar de oftast för vektorer.

19 18 Indexerade variabler Indexerade variabler använder sig av ett index. Det kan vara arrayer. Det kan vara klassen ArrayList eller Vector.

20 19 Array (Hakvektor) Beteckningen [ ] betyder att vi har med en array att göra. I en variabel av typen String kan man bara lagra ett namn åt gången men i en variabeln av typen String[] (man läser String-array eller array av String) kan man lagra flera namn samtidigt. Hur?

21 20 Array Array är en indexerad lista av element som har samma typ. Man kan både ha arrayer av primitiva typer (int, double, char,...) och arrayer av referens datatyper (String, … ). int[] talArray=new int[6]; Index: 0 1 2 3 4 5 int t= talArray[0]; talArray[4]= 121; talArray talArray[5]= 18; 000000 18121

22 21 Index: 0 1 2 3 4 5 String[] namnArray=new String[6]; namnArray[0] =”Vahid”; namnArray null ”vahid”

23 22 String[] namnArray=new String[6]; namnArray[0] =”Vahid”; namnArray[1]= ”johan”; Index: 0 1 2 3 4 5 namnArray ”vahid” null ”Johan”

24 23 String[] namnArray=new String[6]; namnArray[0] =”Vahid”; namnArray[1]= ”johan”; Index: 0 1 2 3 4 5 namnArray ”vahid” null ”Johan”

25 24 String[] namnArray=new String[6]; namnArray[0] =”Vahid”; namnArray[1]= ”johan”; Index: 0 1 2 3 4 5 namnArray ”vahid” null ”Johan” namnArray[4]= namnArray[1]; null

26 25 String[] namnArray=new String[6]; namnArray[0] =”Vahid”; namnArray[1]= ”johan”; Index: 0 1 2 3 4 5 namnArray ”vahid” null ”Johan” namnArray[4]= namnArray[1];

27 26 Storlek på en array Varje array har ett attribut som är av typen int och visar antal element i arrayen String[] kursBeteckningar = new String[3]; int storlek = kursBeteckningar.length; OBS! blanda inte attributen length och metoden length() som finns i klassen String

28 27 Metoden main och parametern args public static void main (String[] args){ … }

29 28 Klassen ArrayList Klassen ArrayList finns i paketet java.util, därför detta paket ska importeras om man vill använda sig av klassen ArrayList. Klassen ArrayList har bl.a tre viktiga metoder som används mest av allt. ArrayList minLista= new ArrayList(); minLista.size(); //returnerar talet 0 minLista.add(”element 1 i listan”); minLista.size(); //returnerar talet 1 minLista.add(”element 2 i listan”); String e = (String)minLista.get(0);

30 29 ArrayList minLista= new ArrayList(); minLista.add(”Första element”); minLista.add(”Andra element”); String element=(String)minVek.get(1); minLista.remove(0); minLista Instans av klassen ArrayList ”Första element” ”Andra element” element

31 30 ArrayList minLista= new ArrayList(); minLista.add(”Första element”); minLista.add(”Andra element”); String element=(String)minVek.get(1); minLista.remove(0); minLista Instans av klassen ArrayList ”Andra element” element


Ladda ner ppt "1 Föreläsning 6 Programmeringsteknik och Matlab 2D1312/2D1305 Metoder & parametrar Array API och klassen ArrayList."

Liknande presentationer


Google-annonser